About PMC

Welcome to Pune Municipal Corporation

 

Pune, the Oxford of the East is a historical city in India with a glorious past, an innovative present and a promising future. Since 1950, the Pune Municipal Corporation is administrating the city and serving citizens. Pune Municipal Corporation has taken an initiative for implementing e-Governance. Success of e-governance depends on use of Information Technology in mobilization of Government resources and utilization of these scarce resources with an aim of providing a better service.

Pmc Honors 
पुणे महानगरपालिका माहिती
 
पुणे महानगरपालिका स्थापना फेब्रुवारी १५, १९५०
लोकसंख्या (वर्ष २०११) ३३,७१ ,६२६  (अस्थायी)
३८ गावे लोकसंख्या २५,३८,४७३
क्षेत्रफळ ३४०.४५  चौ.कि.मी.
एकूण झोन ४८
मनपा सभासद १६२ + (५ नामांकित)

पुणे मनपा  कर्मचारी

 

वर्ग कर्मचारी​ संख्या
१११ 
३६८ 
४,२६८ 
४ ,२९३ 
घाणभत्ता लागू असणारे  सेवक ७,२३२  
  एकून १६,२७२
अर्थसंकल्प (२०१८ -२०१९ )  रु. ५८७०  कोटी
महानगरपालिका बाजार कंत्राटी तत्वावर
मासिक भाडे तत्त्वावर २४
महानगरपालिका उद्यान १११
नौकाविहार क्लब
प्राणीसंग्रहालय
मत्स्यालय
सर्पोद्यान
जलतरण तलाव ३० 
अग्निशामक केंद्रे १४ 
प्रिंटिंग प्रेस
प्राथमिक शाळा २६७ 
पूर्व - प्राथमिक शाळा २३९
प्राथमिक शाळा एकूण विद्यार्थी ७५,३७३ 
पूर्व प्राथमिक शाळा एकूण विद्यार्थी मुले १३,६८४
मुली ४,९६८
एकूण १२,१८२
नवीन विद्यार्थी  
शाळा उच्च माध्यमिक शाळा
माध्यमिक शाळा ३९
एकूण ४५
औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
तांत्रिक उच्च माध्यमिक शाळा
उच्च माध्यमिक शाळा मध्ये एकूण विद्यार्थी मुले ५,९५६
मुली ६१२२
एकूण १२,०७८
औद्योगिक शाळा मध्ये एकूण विद्यार्थी मुले १६२
मुली
एकूण १७०
डॉ.आंबेडकर वसतीगृह मुले ४००
महापालिकेच्या रुग्णालये बाह्यरूग्ण विभाग २९
प्रसूतिगृह १८
सामान्य
संसर्गजन्य
चिकित्सालय ४७+३  फिरता
एकूण रुग्ण १३,००० दैनंदिन(सरासरी)
झोपडपट्टी संख्या ५६४
घोषित झोपडपट्टी ३५३
पाणीपुरवठा १३०० दशलक्ष लिटर / दिवस
पाणी निचरा ५६७ दशलक्ष लिटर / दिवस
 
अखेरचे अद्यतनित :जून २०१९
 
पुणे महानगरपालिका पायाभूत सुविधा
पुण्याची बलस्थाने
महाराष्ट्र राज्याचे दुसरे मोठे शहर
मुंबई गाठण्यासाठी उत्तम सोयी
बहुराष्ट्रीय उपस्थिती
विश्वसनीय आणि सातत्यपूर्ण
सुधारीत दूरसंचार सुविधा
निरोगी औद्योगिक हवामान
तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता
उत्तम हवामान
चांगले पाणी पुरवठा
शांत कायदा व सुव्यवस्था
शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक केंद्र
 
नागरी संस्था
नाव पुणे महानगरपालिका
संचालित कायदा बृहन्मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम,१९४९
सेवा प्रकार
मुख्य सभा धोरण निर्धार
स्थायी समिती आर्थिक निर्णय
महापालिका आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
काही आकडेवारी...
कार्यक्षेत्र २४३.८४ चौ.कि.मी.
लोकसंख्या (२०११) ३१,१५,४३१
कर्मचारी संख्या १६,८२९
वार्षिक अर्थसंकल्प (२०१२-२०१३) रु. ३६३३.०२ करोड
मालमत्ताांचेबाजारात Rs 15.0 billion
उद्याने ७९ + १० जलतरण तलाव
शाळा आणि महाविद्यालये ५३५ (१,१०,३२१ विद्यार्थी)
दवाखाने आणि रुग्णालये ६० (९००० रुग्ण /दिवस)
नागरी पायाभूत सुविधा
 
वीज पुरवठा ६५० मेगावॉट (वर्तमान)
दूरसंचार ४२८,९६२ कनेक्शन
पाणीपुरवठा
क्षमता ६५० दशलक्ष लिटर/दिवस
सेवादार लोकसंख्या २.७ दशलक्ष
दर २०० LPCD
नेटवर्क लांबी २००० किमी
आकार २५ मिमी -१६०० मिमी
ड्रेनेज
संकलन ३८२ दशलक्ष लिटर/दिवस
पंपिंग १२२ दशलक्ष लिटर/दिवस
Treatment 122 MLD
महापालिका घनकचरा एकूण निर्माण : ९०० टन
सरासरी दर डोई सुमारे ४२५ ग्राम/निर्माण, व्यक्ती/दिवस
संकलन कार्यक्षमता ९५% - शून्य कचरा संकल्पना
अंमलबजावणी
पथ लांबी ६५० किमी
वाहतूक जमीन, रेल्वे व हवाई
भविष्यातील प्रस्ताव
 
विज पुरवठा ७१५ मेगावॉट
दूरसंचार ५००,००० जोडणी
पाणीपुरवठा क्षमता १५०० दशलक्ष लिटर/दिवस (२०२५)
सेवादार लोकसंख्या pop ६.५ दशलक्ष
मलनि:सारण क्षमता १२०० दशलक्ष लिटर/दिवस
पाणीपुरवठा व मलनि:सारण प्रकल्पावरील एकूण खर्च रु. १०.२५ अब्ज
वाहतूक मास ट्रान्झिट सिस्टिम ( L R T ) @ रु. ४३ अब्ज रिंग रोड, उड्डाणपूल
आधुनिक शहरीकरणं नवीन क्षेत्रासाठी विकास आराखडा, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नियोजन, हेलिपोर्ट,आंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंग
 
अखेरचे अद्यतनित :१०.०९.२०१२
 
सहाय्यक महापालिका आयुक्त यांची कार्यालये
 
०१) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, औंध इंडो ब्रेमेन चौक, औंधबोडीगेट, पुणे ४११००७.
०२) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, कोथरूड गोल्डन हिंद बिल्डींग, परांजपे शाळेमागे, भेलकेनगर चौक, डी.पी. रोड, कोथरूड, पुणे ४११०३८.
०३) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, घोले रोड मनपा प्रेस समोर, घोले रोड, पुणे ४११००४.
०४) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, वारजे कर्वेनगर स्वप्नशिल्प बिल्डींग, पुणे ४११०३८.
०५) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, ढोले पाटील रोड ढोले पाटील बिल्डींग, पुणे ४११००१.
०६) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, नगर रोड (वडगाव शेरी) नगर रोड, रामवाडी, पुणे ४११०१४.
०७) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, येरवडा नगर रोड, हॉटेल सरगम समोर, येरवडा, पुणे ४११००६.
०८) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, भवानी पेठ जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडीयम बिल्डींग, भवानी पेठ, पुणे ४११०४२.
०९) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, कसबा विश्रामबागवाडा पुणे मनपा औद्योगिक बिल्डींग, ८०२, सदाशिव पेठ, शनिपार जवळ, पुणे ४११०३०.
१०) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, टिळक रोड शिवाजी रावढेरे उद्योग भवन, टिळक रोड, पुणे ४११०३०.
११) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, सहकारनगर उत्सव बिल्डींग, मार्केट यार्ड जवळ, पुणे ४११०३७.
१२) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, हडपसर पंडीत जवाहरलाल नेहरू मार्केट जवळ, हडपसर, पुणे ४११०२८.
१३) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, बिबवेवाडी उत्सव बिल्डींग, दुसरा मजला मार्केट यार्ड जवळ, पुणे ४११०३७.
१४) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, धनकवडी स.नं. २, सावंत कॉर्नर बिल्डींग मागे, कात्रज, पुणे ४११०४६.
१५) सहाय्यक महापालिका आयुक्त कार्यालय, कोंढवा वानवडी विठ्ठलराव शिवरकर रोड, के पी सी टी मॉल, फातिमा नगर, विशाल मेगा मार्ट मागे, वानवडी, पुणे ४११०४०.
अ.क्र. स्थळ पिन सांकेतांक
1 पी.आय.सी.टी कॉलेज रोड, भारती विद्यापीठ मागील गेट, कात्रज, पुणे ४११०४६ ४११०४६ K६००२
भाऊ पाटील रोड, पुणे आय.टी पार्क शेजारी, बोपोडी, पुणे ४११०२८ ४११०२८ K६००४
पु.ल देशपांडे गार्डन मेन गेट, सिंहगड रोड, पुणे ४११०२१ ४११०२१ K६००६
ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय, डी.पी. रोड, पुणे स्टेशन पुणे ४११००१ ४११००१ K६००८
घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय, घोले रोड, ऑफ जे.एम. रोड, पुणे ४११००१ ४११००१ K६००९
कमला नेहरू पार्क, ऑफ भांडाकर रोड , डेक्कन पुणे ४११००४ ४११००४ K६०११
संगम ब्रिज, आर.टी.ओ. ऑफिस जवळ, भारत पेट्रोल पंपाजवळ, पुणे ४११००५ ४११००५ K६०१३
औंध क्षेत्रिय कार्यालय, स्पायसर कॉलेज रोड, औंध पुणे ४११०२७ ४११०२७ K६०१४
सांळुके विहार फलॉवर व्हॅली सोसायटी गेट जवळ, वानवडी, पुणे ४११०४६ ४११०४६ K६०१५
१० साठे स्मारकख् महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स जवळ, बिबवेवाडी पुणे ४११००४२ ४११००४२ K६०१६
११ विश्रांतवाडी बस स्थानक जवळ, आळंदी रोड, विश्रांतवाडी पुणे ४११०४९ ४११०४९ K६०१७
१२ आपना घर पंतसंस्था, गणेश नगर, कोथरूड पुणे ४११०३८ ४११०३८ K६०१८
१३ बी.यु भंडारी शोरूम समोर पाषाण रोड पुणे ४११००८ ४११००८ K६०२०
१४ आयटीआय कॉलेज जवळ, पिज्जा हट जवळ, औंध पुणे ४११०२७ ४११०२७ K६०२१
१५ कर्वे रोड क्षेत्रिय कार्यालय, कर्वे रोड, डेक्कन पुणे ४११००४ ४११००४ K६०२२
१६ वारजे रोड क्षेत्रिय कार्यालय करिषमा सोसायटी जवळ पुणे ४११०३८ ४११०३८ K६०२३
१७ लोह मार्ग पोलिस स्टेशन जवळ, खडकी रोड, खडकी, पुणे ४११०२० ४११०२० K६०२४
१८ पाषाण सुस रोड, साई चौक एमएसईबी सब स्टेशन जवळ पुणे ४११०४५ ४११०४५ K६०२५
१९ तुळसीबाग कॉलनी, इंडियन बॅक समोर, सहकारनगर पुणे ४११०४२ ४११०४२ K६०२६
२० कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय, वानवडी पुणे. ४११०४० ४११०४० K६०२७
२१ पुणे मनपा मुख्य भवन शिवजीनगर, पुणे ४११००५ ४११००५ K६०३०
२२ विश्रामबागवाडी क्षेत्रिय कार्यालय, कन्या शाळा पुणे ४११००३ ४११००३ K६०३१
२३ कोंढवा क्षेत्रिय कार्यालय, कात्रज – कोंढवा रोड पुणे ४११०३६ ४११०३६ K६०३२
२४ कात्रज क्षेत्रिय कार्यालय, सर्पोद्यान समोर कात्रज, पुणे ४११०४३ ४११०४३ K६०३३
२५ नविन कात्रज क्षेत्रिय कार्यालय, कात्रज पीएमटी डेपो जवळ, पुणे ४११०४३ ४११०४३ K६०३४
२६ बिबवेवाडी संपर्क कार्यालय, व्हेस्पा शोरूम वरील मजला, कोंढवा   K६०३६
२७ हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय, हडपसर, सोलापूर रोड पुणे ४११०४६ ४११०४६ K६०३७
२८ आरण्येश्वर वार्ड ऑफिस, सातार रोड स्वारगेट पुणे ४११०४२ ४११०४२ K६०३८
२९ विश्रांतवाडी क्षेत्रिय कार्यालय, ऐअरपोर्ट रोड, पुणे ४११००६ ४११००६ K६०३९
३० मित्र मंडळ चौक, सहकार नगर, सातार रोड पुणे ४११००४२ ४११०४२ K६०४०
३१ संगमवाडी क्षेत्रिय कार्यालय, पर्णकुटी, येरवडा पुणे ४११००६ ४११००६ K६०४१
३२ गगन गॅलेग्झी सोसायटी जवळ, कोंढवा रोड पुणे ४११०४२ ४११०४२ K६०४४
३३ नविन कोथरून क्षेत्रिय कार्यालय, परंजपे शाळे जवळ पुणे ४११०३८ ४११०३८ K६०४५
३४ येरवड क्षेत्रिय कार्यालय, नगर रोड, आगाखान पॅलेस जवळ, पुणे ४११००६ ४११००६ K६०४६
३५ भवनी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय, टिबंर मार्केट, पुणे ४११०४२ ४११०४२ K६०४७
३६ खराडी क्षेत्रिय कार्यालय चंदन नगर, नगर रोड पुणे ४११००६ ४११००६ K६०४८
३७ वडगांव शेरी क्षेत्रिय कार्यालय, वडगांव शेरी नगर रोड पुणे ४११००६ ४११००६ K६०४९
३८ टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालय बॅक ऑफ महाराष्ट्र जवळ, टिळक रोड, पुणे ४११००४ ४११००४ K६०५०
३९ बाणेर संपर्क कार्यालय, बाणेर गांव, पुणे ४११०३९ ४११०३९ K६०५१
४० वडगांव बु, क्षेत्रिय कार्यालय, सिंहगड रोड वडगांव बु. पुणे ४११०४१ ४११०४१ K६०५२
४१ धायरी क्षेत्रिय कार्यालय, धायरी फाटा सिंहगड रोड, पुणे ४११०४१ ४११०४१ K६०५३
४२ मंगलवाडी, बारामती हॉस्टेल सेनापती बापट रोड पुणे ४११००८ ४११००८ K६०५५
४३ हिंगणे क्षेत्रिय कार्यालय, हिंगणे सिंहगड रोड पुणे ४११०३८. ४११०३८ K६०५९
४४ विश्रांतवाडी रोड, टिंगरे नगर येरवडा जेल शेजारी पुणे ४११०४७ ४११०४७ K६०६०
४५ गणेश बिडकर चौक सोमवार पेठ पुणे ४११००३. ४११००३ K६०६१
४६ के.के मार्केट जवळ, बालाजी नगर, सातार रोड, पुणे ४११०४७ ४११०४७ K६०६२
४७ कॅनॉल रोड भांडारकर रोड जवळ, लॉ कॉलेज रोड समोर पुणे ४११००४ ४११००४ K६०६४
४८ एस.पी कॉलेज जवळ, ग्राहक पेठ सोमर टिळक रोड पुणे ४११००६ ४११००६ K६०६६
४९ कोंढवा बु. संपर्क कार्यालय कोंढवा गांव, पुणे ४११०४५ ४११०४५ K६०६७
५० रूतुराज हॉटेल जवळ प्रभात रोड पुणे ४११००४ ४११००४ K६०६८
५१ बी.एस.एन.एल ऑफिस शेजारी बाजीराव रोड, महाराना प्रताप गार्डन जवळ, पुणे ४११००५ ४११००५ K६०६९
५२ बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय ऑफिस सिटी प्राईड जवळ, सातार रोड पुणे ४११०३९ ४११०३९ K६०७२
५३ बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय ऑफिस सिटी प्राईड जवळ, सातार रोड पुणे ४११०३९ ४११०४० K६०७३
५४ जिजाऊ कॉम्प्लेक्स, स्वारगेट डेपो शेजारी स्वारगेट पुणे ४११०४३ ४११०४३ K६०७४
५५ रानी लक्षी संस्था, कल्याणीनगर कॉर्नर नगर रोड पुणे ४११०४७ ४११०४७ K६०७५

 • सार्वजनिक सुटी २०१६

  सार्वजनिक सुटी २०१६ च्या यादी डाउनलोड करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा

   

  डाउनलोड

 • सदस्य माहिती

  सदस्य माहिती डाउनलोड करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा

  डाउनलोड

Committee Name File Name Date
Standing Committee Standing Karypatrika 18.1.2022 January 14, 2022
General Body Mukhya Sabha Jan 2022 Purawani January 13, 2022
Name Committee Name Samiti 12.1.2022 January 11, 2022
General Body Mukhya Sabha Jan 2022 January 11, 2022
Standing Committee Standing Committee Dakhal Vishay 21.12.2021 January 7, 2022
Standing Committee standing Dakhal vishay 14.12.2021 January 7, 2022
Standing Committee Standing Committee Karypatrika 11.1.2022 January 7, 2022
General Body Mukhya Sabha Jan 21 Information Takta January 5, 2022
Name Committee Name Samiti 7.1.2022 January 5, 2022
Standing Committee Standing Karypatrika 4-1-2022 December 31, 2021
Standing Committee Standing Committee Agenda 28-12-2021 December 24, 2021
General Body Dec 2021Dakahal Karun Getle December 20, 2021
Standing Committee Standing Committee 21-12-2021 December 20, 2021
Name Committee Name Samiti - 10.12.2021 December 8, 2021
Standing Committee Standing Karyapatrika 7 Dec 21 December 3, 2021
Standing Committee Standing Karyapatrika 1 Dec 21 November 26, 2021
Name Committee Name Samiti 29.11.2021 November 26, 2021
General Body Dec 2021 Mukhya Sabha Information Takta November 23, 2021
General Body Nov 2021 Mukhya Sabha Tahkub Sabha Information Takta November 18, 2021
General Body Nov 21Dakhal Karun Ghetale November 18, 2021
Standing Committee Standing Karyapatrika 23 Nov 21 November 18, 2021
Standing Committee Standing Dakhal Vishay 26 Oct 21 November 18, 2021
Standing Committee Standing Dakhal Vishay 18 Oct 21 November 18, 2021
Standing Committee Standing Dakhal Vishay 12 Oct 21 November 18, 2021
Standing Committee Standing Dakhal Vishay 5 Oct 21 November 18, 2021
Standing Committee Standing karyapatriak 16 Nov 21 November 12, 2021
General Body Mukhya Sabha Nov 2021 Purawani November 12, 2021
General Body Mukhya Sabha Nov 2021 Karyaptrika November 12, 2021
Standing Committee Standing karyapatrika 9 Nov 21 November 3, 2021
Standing Committee Standing Karyapatrika 3 Nov 21 October 28, 2021

Pages

Ward Offices

CFC Centers

Address

Contact No

Aundh-Baner

Aundh, Pandit Bhimsen Joshi Bhavan, Aundh Bodygate, Pune - 411007 

020-25887250 / 25887260 

Kothrud-Bawdhan

Kothrud, Golden Hind Building, Behind Paranjape School,Bhelkenagar Chowk, D.P.Road, Kothrud, Pune - 411038.

020-25501600 / 25380781

Shivaji Nagar-Ghole Road

Ghole Road, Nehru Art Gallry Near PMC Press, Ghole Road, Pune - 411004.

020-25511956/ 25501500

Warje-Karvenagar

Swpnashilp Commercial Building, Pune - 411038.

020-25432192 / 25432193

Wanawadi - Ramtekadi

Wanowrie-Kondhwa Ward Office, Vitthalrao Shivarkar Road, KPCT Mall, Fatima Nagar,Behind Vishal Mega Mart, Wanowrie, Pune 411040

 

Dhole - Patil Road

Dhole Patil Road, Near Madhuban Hotel Dhole Patil Market Building, Pune - 411001.

020-26141470 / 26141472

Yerawada Kalas Dhanori

Yerawada Sangamwadi, Nagar Road, Opp. Hotel Sargam,Yerawada, Pune 411006.

020-25509100

Bhavani Peth

Bhawani Peth, General Arun Kumar Vaidya Stadium Building, Bhawani Peth, Pune - 411042

020-26437040 / 26437041

Kasaba

(Vishrambaug Wada)

Vishrambaugwada, PMC Commercial Building, 802, Sadashiv Peth, Near Shanipar, Pune - 411030.

020-24431461 / 24431462

Hadapsar-Mundhwa

Hadapsar, Near Pandit J. Nehru Market, Hadapsar, Pune - 411028.

020-26821092 / 26821093

Dhanakawadi-Sahakar Nagar

Dhankawdi, Opp. Katraj Sarpodyan Dhankawdi, Pune - 411043.

020-24379310

Kondhwa -Yewalewadi 

Kondhwa Kh., Kondhwa Gaon Near Police Station Pune - 411040.

020-26832042

Karve Raod

Karve Road Ward Office, Opp. Sahyadri Hospital Near Railway Booking Office Karve Road Pune - 411038.

-

Nagar Road - Wadgaonsheri

Nagar Road (Vadgaon Sheri), Nagar Road,Ramwadi, Pune - 411014.

-

Sangamwadi

Yerawada Sangamwadi, Nagar Road, Opp. Hotel Sargam,Yerawada, Pune - 411006.

020-25509100 / 26616550

Sinhgad Road Ward Office

Sinhgad Road Ward Office, Gogal Ganga Society, Vadgaon Budruk, Pune 411041.

 

Bibwewadi

Bibwevadi Ward office, Ustav building, Near City Pride, Bibwevadi, Pune - 411037.

020-24229768 / 24221719

 

 

Sampark Karyalay

CFC Centers

Address

Contact No

Baner

Baner, Baner Gaonthan near Vitthal Mandir Baner Pune - 411045

020-27292212

Aryaneshwar

Sahakarnagar Aranyeshwar, Gurukrupa Building Tawre Bakery Chowk Aranyeshwar, Pune - 411037

020-24221719 , +91 9860793741

Tilak Road

Tilak Road, Shivajirao Dhere Udyog Bhavan, Tilak Road, Pune - 411030.

020-25508000 / 24431467

Katraj

Katraj Ward Office, Survey No. 2, Behind Sawant Corner Building,katraj, Pune - 411046.

-

Wadgaon BK

Wadgaon, Near Bhairoba Mandir Behgind Last Busstop Wadgaon Bk Pune 411041

 

Main Building

Main Building, Opposite Mangala talkies Shivaji nagar Pune - 411005.

-

Vadgaon Sheri/ Nagar Road

WadGaon Sheri Sampark, PMT Last Busstop Bhaji Market Near Talathi Office Wadgaon Sheri Pune - 411014

020-25509000 / 26630103

Dhayari

Dhayri, Near Grampanchayt Office Dhayri Phata Sinhagad Road, Pune - 411041.

-

Hingne Khurd

Hingne, Near Rokdoba Mandir Hingne Khurd Sinhgad Road Pune - 411041.

020-24352433

Kharadi

Kharadi Sampark, Near Panyachi Taki Shivaji Maharaj Statue Kharadi Pune - 411014.

020-27013370

Kondhwa Bk

Kondhwa Bk., Near Rupee Bank, NIBM Road Kondhwa, Pune - 411048.

020-24317154

Vishrathwadi

Vishrantwadi Sampark, Alandi Road Kusmade Colony Pathanshah Darga Vishrantwadi Pune - 411015.

-

 

 

Grampanshayat Karyalay

CFC Centers

Address

Contact No

Lohgaon

Grampanshayat Karyalay Lohgaon, Azad Chwok, Near Post Office, Lohgaon Pune - 411047.

-

Mudhwa

Grampanchayat Karyalay Keshavnagar Survey No 5, Infront Of Amruteshwar Temple, Pune - 411036.

-

Hadapsar

Garmpanhayat Karyalay, Sade Sataranali Near, Pathbandhare Karyalay Pune - 411028.

-

Shivane

Grampanshayat Karyalay,Shivane Uttam Nagar Near Primary School, Uttamnagar Pune - 411023.

 020-25293459

Shivane-Uttam nagar

Grampanshayat Karyalay, Shivane Karyalay Near Navbharathigh School Pune - 411023.

-

Ambegaon Khurd

Grampanshayat Karyalay, Ambegaon Khurd Infront Of Chaudai Mata Temple, Pune - 411046.

-

Undri

Grampanshayat Karyalay, Undriinfront Of Vitthal Temple Undri Gavthan Pune - 411060.

-

Dhayari

Grampanshayat Karyalay, Dhayari Infront Of Padmavati Temple, Dhayari Pune - 411041.

020-24690873

Ambegaon Bk

Grampanshayat Karyalay, Ambegaon Budruk,Near Bhairavnath Temple Pune - 411046.

-

Fursungi

Grampanshayat Karyalay, Fursungi, Bajartal Near Primary Arogya Kendra Pune - 412308.

-

Uruli Devachi

Grampnchayat Karyalay, Uruli Devachi Pune - 412308.

-