CIRCULAR

E.g., 08/26/2019
E.g., 08/26/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
3562 General Administration Department लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवकाच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 23.08.2019
3560 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य )" या पदाचे कामकाजाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत 23.08.2019
3559 Primary Education Department प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील इंग्रजी माध्यम शाळांसाठी एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करणेबाबत 22.08.2019
3558 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 22.08.2019
3561 General Administration Department 'संगणक ऑपरेटर' या पदाकरिता पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत पात्र/अपात्र सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 22.08.2019
General Administration Department 'संगणक ऑपरेटर' या पदाकरिता पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत पात्र/अपात्र सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 22.08.2019
3556 Chief Accountant Appointment of CA A.N.Gavde 22.08.2019
3555 General Administration Department आरोग्य आस्थापना/घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग ४ या पदी पदोन्नती देणेकामी तयार करण्यात आलेली एकत्रीत प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 21.08.2019
3554 General Administration Department स्मरणपत्र क्र . Training Need Analysis करण्याकरिता कोणत्या पदावरील अधिकारी / कर्मचा-यास कोणत्या स्वरूपाचे / विषयाचे काम सोपविण्यात आले आहे याची माहिती सादर करणेबाबत. 21.08.2019
3553 General Administration Department जयंत भोसेकर ,उप आयुक्त परिमंडळ क्र.३ यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थे बाबत 20.08.2019
3552 Labour Welfare Office कर्मचारी राज्य विमा अधिनियमामधील कपातीबाबत. 16.08.2019
3551 Chief Engineer (Project) पुणे महानगरपालिका सायकल क्लबच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविणे. 16.08.2019
3550 Information Technology Department पी.एम.सी केअर पोर्टल वरील तक्रार निवारणाबाबत. 14.08.2019
3549 General Administration Department मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्र (हुद्दा - सफाईसेवक) 13.08.2019
3548 General Administration Department मा. लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती आज्ञापत्र (हुद्दा - सफाईसेवक) 13.08.2019
3547 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘उप आयुक्त’ या पदावरील कार्यरत अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.08.2019
3546 Labour Welfare Office माध्यमिक शालान्त व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेमध्ये यश संपादन केलेल्या महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांच्या पाल्यांचा गुणगौरव कार्यक्रम 13.08.2019
3545 Labour Welfare Office दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ स्वातंत्र्यदिन राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ 13.08.2019
3544 General Administration Department श्री. गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 09.08.2019
3543 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. 09.08.2019
3542 General Administration Department (स्मरणपत्र -१ )Training Need Analysis करण्याकरिता कोणत्या पदावरील अधिकारी /कर्मचा-यांस कोणत्या स्वरूपाचे /विषयाचे काम सोपविण्यात आले आहे, याची माहिती सादर करणे बाबत 09.08.2019
3541 Disaster Management Department आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा दक्ष ठेवणे बाबत 09.08.2019
3540 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ या पदावर कार्यरत अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 09.08.2019
3539 General Administration Department उप आयुक्त (विशेष) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 09.08.2019
3538 General Administration Department भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहासाठी रेक्टर/वसतिगृह प्रमुख नेमणेबाबत. 09.08.2019
3536 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. 08.08.2019
3535 General Administration Department आरोग्यखाते /घनकचरा व्यवस्थापन कार्यालयाकडे घाणभत्ता देण्यात येतो अशा कनिष्ठ श्रेणीतील सेवानिवृत्त,मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने, मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सफाई सेवकाच्या वारसास वारसहक्क करारानुसार शेड्युलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत 08.08.2019
3534 General Administration Department श्री.संजय गावडे, महापालिका सहायक आयुक्त, वानवडी-रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.08.2019
3533 Disaster Management Department पुणे शहरात धरणातून होत असलेल्या विसर्गामुळे संभाव्य पूर परिस्थितीस प्रतिसाद देणे व उपाययोजना करण्या बाबत. 07.08.2019
3531 Primary Education Department पुणे महानगरपालिका संचलित इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकवट मानधनावर करारपद्धतीने ६ महिने मुदतीसाठी शिक्षक नियुक्त करणेबाबत... 06.08.2019
3530 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक ०१/०७/१९ ते ३१/१२/१९ पुननिधारीत विशेष भत्त्याचे दर 06.08.2019
Water Supply Department water supply BPMC 60 A Jun 2019 06.08.2019
3528 General Administration Department कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे उत्पन्न वाढीसाठी लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 05.08.2019
3527 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या मुद्रण महर्षी मामाराव दाते मुद्रणालय विभागाकडील श्री. मनुकर गणपत बळीराम, व्यवस्थापक(मुद्रणालय) हे दिनांक: ३१/०७/२०१९ रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने सदर पदाचा पदभार देणेबाबत. 05.08.2019
3526 General Administration Department पुणे महानगरपालिका परिमंडळ क्र. २ चे कार्यक्षेत्रातील कामकाज व्यवस्थेबाबत. 05.08.2019
3529 General Administration Department श्री. शान्तनु गोयल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 05.08.2019
3525 General Administration Department सफाई सेवक सेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. श्री विनायक यशवंत उमंदे (लिपिक टंकलेखक) 05.08.2019
3523 General Administration Department सफाई सेवक सेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. श्रीमती दिपा राजेश उटवाल (लिपिक टंकलेखक) 05.08.2019
3524 General Administration Department सफाई सेवक सेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. श्री रोहित देविदास परमार (लिपिक टंकलेखक) 05.08.2019
3522 General Administration Department सफाई सेवक सेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. श्री पंकज देविदास चव्हाण (लिपिक टंकलेखक) 05.08.2019
3521 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर केलेल्या सेवकांच्या पदनाम बदल, नावात व प्रवर्गातील दुरुस्ती बाबत. 03.08.2019
3519 Primary Education Department शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली २०१९ साठी पात्र-अपात्र यादी 03.08.2019
3518 Chief Accountant participatory budget circular 03.08.2019
3517 Chief Accountant Participatory Budget 2020-21 02.08.2019
3516 General Administration Department श्री. सुनिल गायकवाड, उप आयुक्त, तांत्रिक विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.07.2019
3515 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे ऑगस्ट २०१९ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 31.07.2019
3513 General Administration Department डॉ. राफिया अ. वळसंगकर, हुद्‌दा – वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग – २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 30.07.2019
3514 General Administration Department डॉ. उदय अरुण पतंगे, हुद्‌दा – वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग – २ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 30.07.2019
3512 General Administration Department श्री. अमोल शशिकांत साळवे, हुद्‌दा – सफाई सेवक, वर्ग – ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 30.07.2019
3511 Labour Welfare Office प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत असंघटीत कामगारांची नोदणी करणेबाबत 30.07.2019