CIRCULAR

E.g., 01/17/2022
E.g., 01/17/2022
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
1740 4402 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 17.01.2022
1739 4401 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील (वर्ग-१) संवर्गातील “शहर क्षयरोग अधिकारी” (वेतनश्रेणी १५६००-३९१००+ ग्रेड पे ६६०० + मान्य भत्ते) या हुद्द्याच्या नामनिर्देशित रिक्त जागेवर हंगामी नेमणूकीबाबत. 13.01.2022
1738 4399 General Administration Department अतिप्रदान रकमेच्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र घेण्याबाबत. 12.01.2022
1737 4398 General Administration Department आदेश-कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता परिमंडळ निहाय कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.01.2022
1736 4400 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाचे समाज विकास विभागाकडील " सहाय्यक समाज विकास अधिकारी" या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 11.01.2022
1735 4397 Vigilance Department पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य खाते व क्षेत्रिय कार्यालयांतर्गत करण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकीय सर्व विकास कामांचे प्रकल्प व्यवस्थापन व गुणवत्ता तपासणी करणेकामी त्रयस्थ तपासणी संस्थाची नेमणूक करणेबाबत 10.01.2022
1734 4396 General Administration Department डॉ. कल्पना बळीवंत, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.01.2022
1733 4395 General Administration Department कार्यालयीन आदेश -करोना विषाणू (कोविड-१९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणेबाबत . 10.01.2022
1732 4394 General Administration Department श्री. राऊत राजेंद्र वसंत, मुख्य अभियंता (वाहतूक नियोजन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 10.01.2022
1731 4393 General Administration Department कार्यालयीन परिपत्रक-'मिस्त्री' (५०% पदोन्नती) या पदाकरिता पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 10.01.2022
1730 4392 City Engineer Office शहर अभियंता विभागाकडील माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ माहे जानेवारी २०२२ माहिती प्रकटीकरण 07.01.2022
1729 4391 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ). 06.01.2022
1728 4390 Health Department रॅपिड अॅन्टीजेन टेस्ट करणेबाबत. 06.01.2022
1727 4389 Health Department रॅपिड अॅन्टीजेन टेस्ट करणेबाबत 06.01.2022
1726 4389 Health Department रॅपिड अॅन्टीजेन टेस्ट करणेबाबत 06.01.2022
1725 4388 Secondary & Technical Education officer पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत प्रथम अपिलीय अधिकारी, जन माहिती अधिकारी,व सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे पदनाम, दूरध्वनी व ई-मेल आयडी प्रसिद्ध करणेबाबत 06.01.2022
1724 4387 DMC Zone No. 2 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपील अधिकारी जनमाहिती अधिकारी सहय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत 2022 05.01.2022
1723 4386 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवर " तक्रार निवारण अधिकारी दिव्यांग " या कामकाजासाठी करावयाचे नियुक्तीबाबत. 05.01.2022
1722 4385 General Administration Department आरोग्य खाते/घनकचरा व्यवस्थापन ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे घाणभत्ता देण्यात येतो अशा सेवक सेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र झालेल्या सेवकाच्या वारसास शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत (श्रीमती पूजा दत्तात्रय थोरात) 05.01.2022
1721 4383 Information Technology Department पुणे मनपा संकेतस्थळावरील (https://www.pmc.gov.in/) माहिती अद्यावत करणेबाबत 04.01.2022
1720 4384 General Administration Department वर्ग-क मधील रिक्त पदांच्या उपलब्धेच्या अभावी वर्ग ड मध्ये अनुकंपातत्वाने नियुक्ती दिलेल्या सेवकांना वर्ग क मधील लिपिक टंकलेखक या पदावर हंगामी नियुक्ती देणेबाबत 04.01.2022
1719 4382 General Administration Department श्री. शिवाजी लंके प्रभारी अधिक्षक अभियंता (भवन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.01.2022
1718 4381 Dhankawadi - Sahakar Nagar Ward Office पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत प्रसिध्द करावयाची माहितीबाबत. 04.01.2022
1717 4380 General Administration Department पुणे महानगरपालिकांच्या सर्व बंधनकारक वैधानिक सभा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याबाबत(कार्यालयीन आदेश ) 04.01.2022
1716 4377 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - ३ या पदावरून उप अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.01.2022
1715 4376 General Administration Department आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, मुख्य इमारत व पुणे स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम येथे उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी यांचे नियुक्ती आदेश रद्द करणेबाबत 03.01.2022
1714 4375 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम २५(ख) अन्वये विवरणपत्र क्रमांक १ ते ४ नुसार मासिक अहवाल Spread Sheet मध्ये भरणेबाबत (परिपत्रक ) 03.01.2022
1713 4374 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक’ (वर्ग-३) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 31.12.2021
1712 Hadapsar - Mundhwa Ward Office हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालयीन, RTI कार्यालयीन परिपत्रक 31.12.2021
1711 4373 General Administration Department सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने सुरु केलेला TULIP (The Urban Learning Internship Program) कार्यक्रम राबविणेबाबत. 30.12.2021
1710 4372 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदली/अतिरिक्त पदभाराबाबत. 30.12.2021
1709 4370 General Administration Department आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२१ व जानेवारी - २०२२ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.12.2021
1708 4369 Electrical Department माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकारी सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 29.12.2021
1707 4368 General Administration Department पुणे महानगरपालिका माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील श्री. छत्रपती शिवाजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेकडील (आय टी आय) पर्यवेक्षक वर्ग - २ या पदावर तदर्थ बढतीने नेमणूक करणेबाबत. 29.12.2021
1706 4371 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील (वर्ग-१) संवर्गातील “नेत्र शल्यचिकीस्त्क” (वेतनश्रेणी १५६००-३९१००+ ग्रेड पे ६६०० + मान्य भत्ते) या हुद्द्याच्या नामनिर्देशित रिक्त जागेवर हंगामी नेमणूकीबाबत. 29.12.2021
1705 4367 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करणेबाबत 28.12.2021
1704 4366 General Administration Department Aadhar Enable Bio-Metric Attendance System पुणे महानगरपालिकेमध्ये कार्यान्वित करणेबाबत 28.12.2021
1703 4365 General Administration Department महानगरपालिकांच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदे भरणेबाबत. 27.12.2021
1702 4364 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहिणे व जतन करणेची कार्यवाही ३१ डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करणेबाबत 27.12.2021
1701 4363 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत 24.12.2021
1700 4362 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदली/अतिरिक्त पदभाराबाबत. 24.12.2021
1699 4361 Electrical Department माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 24.12.2021
1698 4360 Chief Accountant Circular 7th Pay commission seating arrangement 22.12.2021
1697 4358 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग -१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत 21.12.2021
1696 4359 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा / विधानपरिषद हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 21.12.2021
1695 4357 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील मोटार वाहन विभागाकडील वाहन चालक वर्ग - ३ या पदावरून वाहन चालक प्रमुख(हेड मोटार सारथी) वर्ग - ३ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत 21.12.2021
1694 4356 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांचे बदलीबाबत. 20.12.2021
1693 4355 Dhankawadi - Sahakar Nagar Ward Office आदेश - माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी,सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 20.12.2021
1692 4354 Chief Accountant Circular regarding varshik vrutant 2008-09 20.12.2021
1691 4353 General Administration Department हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो लाईन ३ प्रकल्पाचे मार्गिकेमधील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकामध्ये प्रस्तावित असलेल्या मेट्रो प्रकल्पासंबंधी कामांमध्ये समन्वय अधिकारी नेमणेबाबत. 20.12.2021
1690 4352 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शासकीय कार्यालयांसाठी सन २०२२ करिता सुट्ट्या जाहीर करणेबाबत. 20.12.2021
1689 4351 General Administration Department डॉ. श्रद्धा भगवान ठाकूर, हुद्दा - क्ष किरण तज्ञ (वर्ग - १) आरोग्य कार्यालय यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुरीबाबत. 17.12.2021
1688 4350 General Administration Department डॉ. मच्छिंद्रनाथ विजय निलंगे, हुद्दा - न्यूरोसर्जन (वर्ग - १ ) आरोग्य कार्यालय यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुरीबाबत. 17.12.2021
1687 4349 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाचे समाज विकास विभागाकडील " सहाय्यक समाज विकास अधिकारी " या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.12.2021
1686 4348 General Administration Department मा. ना. श्री. अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार यांचे पुणे महानगरपालिकेतील आयोजित समारंभास उपस्थितीबाबत -(कार्यालयीन आदेश ) 17.12.2021
1685 4347 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील उप अभियंता (स्था/वि/यां), शाखा अभियंता (स्था/वि) व कनिष्ठ अभियंता (स्था/वि/यां) या पदावरील बदली झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना बदलीने नियुक्त केलेल्या खात्यामध्ये हजर होणेसाठी तात्काळ कार्यमुक्त करणेबाबत 16.12.2021
1684 4346 General Administration Department श्रीमती ज्योती धोत्रे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 16.12.2021
1683 4345 General Administration Department श्रीमती प्रज्ञा पोतदार- पवार, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, धनकवडी-सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.12.2021
1682 4344 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील वर्ग - १ संवर्गातील कान, नाक, घसा तज्ञ व सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, स्री रोग तज्ञ या हुद्द्यांच्या नामनिर्देशित रिक्त जागेवर हंगामी नेमणुकीबाबत 16.12.2021
1681 General Administration Department आदेश-श्रीमती ज्योती धोत्रे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.12.2021
1680 General Administration Department माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या विषयावर आयोजित प्रशिक्षणास उपस्थित राहणेबाबत -(कार्यालयीन आदेश ) 16.12.2021
1679 Primary Education Department कार्यालयीन परिपत्रक - पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत... 16.12.2021
1678 Primary Education Department सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रूपये १२,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये बारा हजार फक्त) एकवट मानधनावर करार पध्दतीने शिक्षक पदी नियुक्तीबाबत.... 16.12.2021
1677 Primary Education Department सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण विभाग (प्राथ) पुणे मनपाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांकडे दरमहा रक्कम रूपये १२,०००/- (अक्षरी रक्कम रूपये बारा हजार फक्त) एकवट मानधनावर करार पध्दतीने शिक्षक पदी नियुक्तीबाबत.... 15.12.2021
1676 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग -१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत 15.12.2021
1675 General Administration Department को रोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत 15.12.2021
1674 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत 15.12.2021
1673 4378 DMC Zone No. 4 परिमंडळ क्र.०४ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिल अधिकारी व जन माहिती अधिकारी,सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्ती बाबत 15.12.2021
1672 General Administration Department श्री. सचिन लक्ष्मण मळेकर, हुद्दा - फायरमन, श्रेणी - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 14.12.2021
1671 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील उप आयुक्त या पदावरील कार्यरत अधिकारी यांचे वेतनाबाबत . 14.12.2021
1670 General Administration Department आदेश-माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी,सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत. 14.12.2021
1669 General Administration Department आदेश-माहिती व तंत्रज्ञान या विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.12.2021
1668 General Administration Department स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ अंतर्गत स्वच्छता अॅप डाऊनलोड करणेबाबत. 13.12.2021
1667 General Administration Department मा.महापालिका आयुक्त व मा.अति.महापालिका आयुक्त यांचेकडे आयोजित बैठकीबाबत -(कार्यालयीन आदेश ) 13.12.2021
1666 General Administration Department मा.राज्य माहिती आयुक्त ,खंडपीठ ,पुणे यांचेकडील अपिल सुनावणीबाबत -(कार्यालयीन आदेश ) 13.12.2021
1665 Chief Accountant Circular regarding 2020-21 & 2021-22 Annual reports 07.12.2021
1664 Skysign & License जाहिरात फलक (Hoarding) चे नविन परवानगीचा विहीत अर्ज एस.पी.७ ऑनलाईन स्विकारणे बाबत. 06.12.2021
1663 Skysign & License जाहिरात फलक, नामफलक, विलंब शुल्क / तडजोड शुल्क आकारणी तसेच अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, झेंडे इ. निष्कासन खर्च वसुल व दंड आकारणी बाबत. 06.12.2021
1662 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता/ उप अभियंता/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत 06.12.2021
1661 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत कलम ४ ची माहिती 06.12.2021
1660 General Administration Department डॉ. राहुल मधुकर निकम प्लास्टिक सर्जन (वर्ग-१) आरोग्य कार्यालय यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुरीबाबत 03.12.2021
1659 Chief Accountant Circular for Pensioners 03.12.2021
1658 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून किमान ५ वर्षाचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत 03.12.2021
1657 General Administration Department आदेश-श्री. वैभव भानुदास कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.12.2021
1656 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता / उप अभियंता / शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता या पदावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत. 02.12.2021
1655 General Administration Department ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटने(NIUA) च्या सहाय्याने ‘‘Fundamentals of Disability Inclusion " या विषयावर प्रशिक्षणाबाबत. (कार्यालयीन आदेश ) 02.12.2021
1654 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे नोव्हेंबर - २०२१ व डिसेंबर - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.11.2021
1653 Additional Municipal Commissioner (Estate) महापालिकेची कार्यप्रणाली योग्यरीत्या नागरिकांपर्यंत पोहचविण्याकरीता सोशल मीडियाचा वापर करण्याबाबत आदेश. 03.12.2021
1652 4343 General Administration Department महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंधक, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ अन्वये या विषयावर आयोजित प्रशिक्षणाबाबत 26.11.2021
1651 Chief Accountant Budget 2022-23 meeting timetable 25.11.2021
1650 Electrical Department मे.आशय इंजिनीअर्स अॅण्ङ असोसिएटस यांचे पुणे मनपामध्ये कोणत्याही खात्यात चालू असलेली कामे बंद करण्यास, सदर ठेकेदाराच्या कामाची तपासणी करण्यास व त्यास कोणतेही विल अदा न करणेबाबत. 25.11.2021
1649 Central Store Department Annual Requirement circular 24.11.2021
1648 Central Store Department anual requirment stores 24.11.2021
1647 Central Store Department Annual Requiremen 24.11.2021
1646 General Administration Department श्री. श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.11.2021
1645 Primary Education Department कार्यालयीन परिपत्रक - पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची तात्पुरती प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत... 23.11.2021
1644 General Administration Department वैद्यकीय अधिकारी/निवासी वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ या पदाची प्रतीक्षा यादी निरस्त करणेबाबत 19.11.2021
1643 General Administration Department Regarding cancellation of waiting list for the post of Medical Officer / Resident Medical Officer, Class-II. 19.11.2021
1642 General Administration Department राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या शपथेबाबत 18.11.2021
1641 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील " लघुलेखक (उच्चश्रेणी) " वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.11.2021
1640 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासन - ४ कडील इतर ' विविध संवर्ग' पदांवरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 17.11.2021
1639 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासन - ४ कडील ' वरिष्ठ लिपिक' पदांवरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 17.11.2021
1638 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 17.11.2021
1637 General Administration Department दिव्यांग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करात सूट देणेबाबतची मंजुरीची प्रकरणे एकत्रित सादर करणेबाबत. 17.11.2021
1636 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापनावरील श्रेणी १ ते ४ दरम्यानच्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव हुद्दा. अधिकारी, कर्तव्य दर्शविणारे माहिती फलक दर्शनी भागात/काचफलकात लावणेबाबत. 17.11.2021
1635 Chief Accountant Circular Outcome Budget 2022-23 17.11.2021
1634 General Administration Department श्री. आशिष महाडदळकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.11.2021
1633 General Administration Department श्री. संतोष वारूळे, उप आयुक्त (क्रिडा व सांस्कृतिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.11.2021
1632 General Administration Department श्री. रवि खंदारे, प्र. महापालिका सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.11.2021
1631 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांमधील दिव्यांग अधिकारी - कर्मचारी, गरोदर महिला कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीबाबत. 12.11.2021
1630 General Administration Department श्रीमती प्रतिभा पाटील, उप आयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.11.2021
1629 General Administration Department निलंबन आढावा समितीची बैठक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणार्याह सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 11.11.2021
1628 Chief Accountant 7th Pay Commission circular 11.11.2021
1627 Health Department आदेश - आरोग्य विभागाकडील मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी (व्हेटर्नरी सुपरीटेडट ) या पदाच्या कार्यभार व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 10.11.2021
1626 Chief Accountant Sudharit Karyalayin Aadesh 10.11.2021
1625 General Administration Department श्री. नितीन विठ्ठल गोहीरे, लिपिक टंकलेखक यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून कमी करणेबाबत. 09.11.2021
1624 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - रेल्वे प्रवासास युनिव्हर्सल पास देणेकामी पुणे स्टेशन व शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकावर नेमणूक केलेल्या आदेशातील शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 08.11.2021
1623 Dhole Patil Road Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम - २०१३ दिनांक २२/०४/२०१३ व नियम दि. ०९/१२/२०१३ च्या नियम अधिनियमातील कलम ४(१) नुसार प्रत्यके कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणे 08.11.2021
1622 Secondary & Technical Education officer कलम ६० माहिती माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभाग 08.11.2021
1621 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती.सोनाली विशाल हरपळे) 03.11.2021
1620 Secondary & Technical Education officer प्रभाग क्र.९ बालेवाडी येथे पुणे म.न.पा.च्या वतीने इंग्रजी माध्यमाची C.B.S.C. बोर्डाची माध्यमिक शाळा नव्याने सुरु करणे बाबत 11.03.2021
1619 General Administration Department श्री. यल्लप्पा अण्णा आवळे, हुद्‌दा – सफाई सेवक, श्रेणी – ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 01.11.2021
1618 General Administration Department श्री. सुनिल मरळे, सह संचालक, नगर रचना यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 29.10.2021
1617 General Administration Department आदेश-श्रीमती उल्का कळसकर यांचे रजा कालावधीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.10.2021
1616 General Administration Department स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय पत्रव्यवहारावर चिन्ह वापरण्याबाबत 28.10.2021
1615 General Administration Department आदेश-श्री. विजय लांडगे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांची हक्काचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.10.2021
1614 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक सेवा संवर्गातील “ज्युनिअर बाईंडर” वर्ग-४ या पदावरून "बाईंडर” वर्ग-३ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 27.10.2021
1613 General Administration Department कार्यालयीन परिपत्रक - कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पदाकरिता २५% पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत 27.10.2021
1612 Electrical Department कलम ६० माहिती विद्यत विभाग 27.10.2021
1611 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पर्यायी सेवक उपलब्ध करुन देणेबाबत. 27.10.2021
1610 Shivajinagar - Ghole Road Ward Office शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६० अ माहिती प्रकटीकरण 27.10.2021
1609 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२१ व नोव्हेंबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.10.2021
1608 Chief Accountant Circular six monthly review 1st Nov.21 26.10.2021
1607 Chief Accountant Circular six monthly review 01.11.21 26.10.2021
1606 General Administration Department दि.०१/०४/२०२१ ते दि.३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत . 25.10.2021
1605 General Administration Department दि.०१/०४/२०२१ ते दि.३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 25.10.2021
1604 Chief Accountant Circular for six monthly review 25.10.2021
1603 Chief Accountant Circular Sanugrah Anudan2021 25.10.2021
1602 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेतील प्रत्येक कार्यालयाकडील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या जनतेबरोबरच्या वागणुकीबाबत अभिप्राय फॉर्म 22.10.2021
1601 General Administration Department श्री. विकास बाबू नेटके हुद्दा - सफाई सेवक, श्रेणी - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 21.10.2021
1600 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या अनुषंगाने (कोविड - १९) लसीकरणाचे कामकाजासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून घेणेबाबत 21.10.2021
1599 Chief Accountant Circular for Pmc Ratings 21.10.2021
1598 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय -माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकार यांचे नियुक्तीबाबत 21.10.2021
1597 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 20.10.2021
1596 4342 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील शिक्षकांना शालेय कामासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत व रेल्प्रवे प्रवासात युनिव्हर्सल पास देणेकामी पुणे स्टेशन व शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकावर रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.10.2021
1595 General Administration Department मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येतो अशा कनिष्ट श्रेणीतील सेवक सेवानिवृत्त,मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने त्यांच्या वारसास लाड/पागे समितीव्च्या शिफारशीनुसार नियुक्ती देणे(कु.सारिका नामदेव वाघमारे) 20.10.2021
1594 4341 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.10.2021
1593 4340 General Administration Department श्री. राजेंद्र मुठे, उपआयुक्त मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2021
1592 4339 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रस्तुत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील तंत्रस्नेही शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग कामकाज करणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 13.10.2021
1591 4338 General Administration Department श्री. सुनिल इंदलकर, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 11.10.2021
1590 Warje - Karvenagar Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत वारजे कर्वेनगर कार्यालय पुणे महानगरपालिका 08.10.2021
1589 4337 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक सहाय्यक सेवक यांना लसीकरण कामकाजाकरिता उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1588 4336 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1587 4335 Chief Accountant Circular Audit para 08.10.2021
1586 4334 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक : स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्र स्थलांतरणाबाबत 08.10.2021
1585 4333 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 08.10.2021
1584 Warje - Karvenagar Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत 06.10.2021
1583 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 06.10.2021
1582 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील ८ वी च्या वर्गाना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना व सदर शाळेच्या मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार असणाऱ्या शिक्षकांना शालेय कामासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत 06.10.2021
1581 City Engineer Office शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहे सप्टेंबर २०२१ अखेरची ६० अ माहितीबाबत 06.10.2021
1580 General Administration Department कोविड-१९ च्या संसर्गाने मयत झालेल्या सेवकांच्या घाणभत्ता / अनुकंपा वारस प्रकरणांच्या आढावा बैठकीबाबत. 06.10.2021
1579 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६०(अ ) 04.10.2021
1578 4332 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी (मा / तां) कार्यालयाकडील मराठी माध्यम 'शालाप्रमुख' वर्ग - २ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 30.09.2021
1577 4331 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील लेखनिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक’ वर्ग-३ या पदावरून ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 30.09.2021
1576 4330 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील उद्यान सेवा संवर्गातील “उद्यान निरीक्षक” वर्ग-३ या पदावरून "सहाय्यक उद्यान अधिक्षक” वर्ग-२ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत (श्री.करडे रत्नाकर महादेव). 30.09.2021
1575 4329 General Administration Department पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील श्रेणी - १ ते श्रेणी - ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि. ०१/०४/२०२२ ते दि. ३१/०३/२०२३ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 29.09.2021
1574 4328 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री कानिफनाथ रमेश जाधव ) 29.09.2021
1573 4327 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अंकित विजय थोपटे ) 29.09.2021
1572 4326 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रथमेश मधुकर जमदाडे 29.09.2021
1571 4325 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.विशाल मारुती घोलप) 29.09.2021
1570 4324 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अक्षय रविंद्र बडबे) 29.09.2021
1569 4322 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर-२०२१ व ऑक्टोबर-२०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.09.2021
1568 4323 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋत्विक विशाल गोरावडे ) 29.09.2021
1567 4321 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रसाद रविंद्र कांबळे) 29.09.2021
1566 4320 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.श्रद्धा भास्कर गडाळे ) 29.09.2021
1565 4319 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अजय भानुदास शिवले ) 29.09.2021
1564 4318 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.अमृता दौलत चोपडे) 29.09.2021
1563 4317 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रविण पोपट गाडे ) 29.09.2021
1562 4316 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (पंकज प्रभाकर गिरी) 29.09.2021
1561 4315 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रमोद बाळासाहेब बागडे) 29.09.2021
1560 4314 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (विकास सुदाम आल्हाट) 29.09.2021
1559 4312 General Administration Department श्रीमती स्मिता ज्ञानेश्वर जाधव, हुद्दा - बिगारी, श्रेणी-४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 27.09.2021
1558 4313 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत . 27.09.2021
1557 4310 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1556 4309 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1555 4308 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक-दि.१/७/२०२१ चे महागाई भत्त्यावर आधारित रोजंदारीतील सुधारित दराबाबत. 23.09.2021
1554 4307 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - कंत्राटी कामांचा व त्यासाठी नेमलेल्या कामगारांचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविणेबाबत. 23.09.2021
1553 4306 Vigilance Department दक्षता विभागाकडे प्रकरणे / निवेदन सादर करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत. 23.09.2021
1552 4305 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 23.09.2021
1551 4304 General Administration Department लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 20.09.2021
1550 4303 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरण एक दिवसीय उदबोधन प्रशिक्षण बाबत 20.09.2021
1549 4302 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1548 4301 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहतूक व्यवस्थापक " या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1547 4300 Chief Accountant Circular regarding Income & Expenditure upto 30th Sep 21 17.09.2021
1546 4299 Jayaka Project (Drainage Project) मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्‍पातील (जायका प्रकल्‍प) कामासाठीच्‍या निविदांचे मूल्‍यमापन करण्‍यासाठी समिती सुधारणाबाबत (Tender Evaluation Committee) 17.09.2021
1545 4298 Skysign & License पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत 17.09.2021
1544 4297 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५%पदोन्नती) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.09.2021
1543 4296 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 16.09.2021
1542 4295 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकांना क्षेत्रीय कार्यालय निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 15.09.2021
1541 4294 General Administration Department आदेश-श्री. संजीव ओहोळ, मुख्याधिकारी यांना महापालिका सहाय्यक आयुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 15.09.2021

Pages