CIRCULAR

E.g., 06/19/2019
E.g., 06/19/2019
Circular No. Department Name Subject Circular date
3418 General Administration Department श्री संदीप कदम, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, औंध बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे प्रवासी हक्काचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 19.06.2019
3419 General Administration Department जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणेबाबत. 19.06.2019
3417 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील "अधिक्षक" (वर्ग - ३) या पदावरील सेवक यांचे बदलीबाबत 18.06.2019
3416 General Administration Department श्री वैभव कडलख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थे बाबत 18.06.2019
3415 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत वर्ग -३ मधील कर्मचा-यांसाठी दिनांक १५ जुलै ते २६ जुलै २०१९ या कालावधीत आयोजित पायाभूत प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बाबत 18.06.2019
3414 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील कर्मचा-यांसाठी आयोजित MS-CIT कोर्ससाठी उपस्थित राहणे बाबत. (कार्यालयीन आदेश ) 18.06.2019
3413 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वरसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (पद - फिल्डवर्कर) 17.06.2019
3412 General Administration Department उप आयुक्त (वि) कार्यालयाकडील प्रशासन अधिकारी यांच्या (जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतर्गत बी.एस.यु.पी. व अमृत योजनेच्या देयक तपासणी) कामकाज व्यवस्थेबाबत 15.06.2019
3411 General Administration Department मा.लाड/पागे समितीच्या शिफारसीनुसार लिपिक टंकलेखक पदावर नियुक्ती देणेबाबत 15.06.2019
3410 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासन - ९ आरोग्य आस्थापना विभागाकडील वर्ग - ३ व वर्ग - ४ चे विविध पदावरील सेवकांच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत. 15.06.2019
3409 Information Technology Department माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील माहिती व तंत्रज्ञान विषयक कामकाजासाठी नियुक्त केलेले समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर ) यांचे प्रशिक्षणबाबत . 15.06.2019
3408 General Administration Department पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील मराठी व उर्दू माध्यम माध्यमिक शिक्षक या पदावरील सेवकांची प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 15.06.2019
3407 General Administration Department श्रीमती रुबल अग्रवाल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 15.06.2019
3406 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील 'अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (वि)' या पदावर कार्यरत असलेले श्री राजेंद्र निंबाळकर, भाप्रसे यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 15.06.2019
3405 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील (मोटार वाहन, पथ, माहिती व तंत्रज्ञान, अग्निशमन, पाणीपुरवठा, समाज विकास) या विभागांकडील "विविध" पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१८ अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम प्रसिद्ध करणेबाबत. 13.06.2019
Sports Department २१ जून आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरीता योग प्रशिक्षण शिबीर व योग दिन साजरा करणेकरीता पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहभागी होणेबाबत. 13.06.2019
3404 General Administration Department महापालिका बिगारी सेवकांच्या ताब्यात या आशयाच्या दै. लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीबाबत 13.06.2019
3401 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील "प्रशासकीय अधिकारी" शिक्षण मंडळ, या पदावर श्रीमती मीनाक्षी भारत राऊत यांना प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 12.06.2019
3402 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 12.06.2019
3400 Central Store Department दि. 14.06.2019 होणा-या रेव्हेन्यु कमिटी मिटींगबाबतची माहिती विहित नमुन्यामध्ये पाठविणेबाबत 12.06.2019
3399 General Administration Department निलंबन आढावा समितीची बैठक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत 12.06.2019
3397 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आज्ञापत्रे 12.06.2019
3390 Information Technology Department माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील माहिती व तंत्रज्ञान विषयक कामकाजासाठी माहिती व तंत्रज्ञान समन्वय अधिकारी (IT Nodal Officer) नियुक्त करणेबाबत. 11.06.2019
3396 General Administration Department दि.१/४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या मुदतील पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे सेवानिवृत्त यादीत समाविष्ट करणेबाबत 11.06.2019
3394 District Planning & Development Committee मा, विधानसभा/विधानपरिषद सन २०१९ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यत कार्यालय न सोडणे बाबत. 11.06.2019
3395 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील पथ विभागांतर्गत एच.सी.एम.टी.आर. (उच्चक्षमता वर्तुळाकार द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी करार पद्धतीनुसार नेमणूक 11.06.2019
District Planning & Development Committee मा, विधानसभा/विधानपरिषद सन २०१९ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यत कार्यालय न सोडणे बाबत. 11.06.2019
3393 District Planning & Development Committee मा, विधानसभा/विधानपरिषद सन २०१९ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यत कार्यालय न सोडणे बाबत. 11.06.2019
3389 Legal Department नोडल ऑफीसर बैठकीबाबत 11.06.2019
3388 Skysign & License बांधकाम व्यवसायिक यांचे गृहप्रकल्पा संबधित लावण्यात येणाऱ्या जाहिरात फलकाबाबत 11.06.2019
3387 General Administration Department अनुकंपा तत्त्वानुसार नियुक्तीची आज्ञापत्रे 10.06.2019
3385 Municipal Commissioner Office कार्यालयीन परिपत्रक 10.06.2019
3384 General Administration Department पुणे मनपा नव्याने समाविष्ठ करणेत आलेल्या ११ तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे मनपाच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचा-यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.06.2019
3383 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील “शस्त्रक्रियागृह सहाय्यक” (वर्ग-३)(वेतनश्रेणी ५२००-२०२००+ग्रेड पे.रु. २४००) या पदावर चतुर्थश्रेणी संवर्गातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती करणेबाबत. 07.06.2019
3382 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील त्वचारोग तज्ञ, एड्स नोडल ऑफिसर, मेडिकल अॅडमिनीस्टेटीव्ह ऑफिसर, कार्डीओलॉजीस्ट / हृदयरोग तज्ञ, न्यायवैद्यकशास्त्र तज्ञ/ वैद्यकीय अधिकारी (न्यायवैद्यकशास्त्र), नेत्र शल्यचिकित्सक / नेत्रतज्ञ, रक्त संक्रमण अधिकारी (सर् 07.06.2019
3381 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (शहर अभियंता कार्यालयाचा पुनर्विलोकन समितीने मान्य केलेला अहवाल) 06.06.2019
3380 General Administration Department उप आयुक्त परिमंडळ क्र. २ या पदाचे कामकाजाबाबत. 04.06.2019
3379 General Administration Department श्री. रविंद्र घोरपडे, प्रभारी महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.06.2019
3378 General Administration Department श्री. प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता यांचे हक्काची (अर्जित) रजा कालावधीतीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.06.2019
3377 General Administration Department श्री. जयंत भोसेकर, उप आयुक्त परिमंडळ क्र. ३. यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.06.2019
3376 Chief Accountant पुणे मनपाकडील विविध विभागांचे सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात स्थानिक निधी लेखापरिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणाबाबत. 04.06.2019
3375 Election Department पुणे महानगरपालिका प्रभाग क्र. ४२ अ व ब आणि प्रभाग क्र. १ अ पोट निवडणूक जून २०१९ मतदान प्रशिक्षण व मतदान केंद्रावरील नेमणूकाबाबत आदेश 04.06.2019
3374 General Administration Department नगर सचिव कार्यालयाकडील लिपिक टंकलेखक या हुद्यावरील खुल्या गटाच्या तिक्त पदांवर पदोन्नतीने नेमणुका देणेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार सेवाजेस्थाता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 04.06.2019
3373 Establishment Department सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका करणेबाबत.(हॉर्टिकल्चर) 31.05.2019
3372 Establishment Department सन २०१८-२०१९ या वर्षासाठी शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका करणेबाबत. 31.05.2019
3371 Establishment Department श्री. विजय लांडगे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, येरवडा कळस घानोरी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.05.2019
3370 General Administration Department घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील आरोग्य निरीक्षक ( ५०% पदोन्नती ) ( वर्ग ३ ) हे पद पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचा-यांमधून किमान ३ वर्षांचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणा-या सेवकांमधून तदर्थ पदोन्नतीने भरणेबाबत. 31.05.2019
3369 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे जून २०१९ च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 31.05.2019
3368 Municipal Commissioner Office गुरुवार दि. ३०.५.२०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता घेण्यात आलेली Revenue Committee बाबतची बैठकीचे इतिवृत्त 31.05.2019
3367 General Administration Department प्रशासन अधिकारी, आस्थापना विभाग या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 29.05.2019