CIRCULAR

E.g., 03/06/2021
E.g., 03/06/2021
Circular No. Department Name Subject Circular date
4798 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून " कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) " ( वर्ग - ३ ) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 05.03.2021
4797 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 05.03.2021
4796 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागा विकसित करणेकामी समन्वय अधिकारी यांचे अखत्यारित कक्षाचे कामकाजाकरिता अधिकारी / कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 05.03.2021
4795 DMC Zone No. 2 शासकीय निमशासकीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या निसमर्थ दिव्यांग (मूकबधिर, अस्थिव्यंग व अंध) कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक तंत्रज्ञानउपकरणे करून देणेबाबत. 05.03.2021
4794 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा / विधानपरिषद सण २०२१ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 05.03.2021
4794 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा / विधानपरिषद सण २०२१ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 05.03.2021
4793 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधित उपायाबाबत कोविडकेअर सेंटरकरिता शिपाई व बिगारी सेवक उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश) 05.03.2021
4792 Department of Social Development राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना अंतर्गत विविध योजना/कार्यक्रम/उपक्रम राबविणेबाबत 05.03.2021
4792 Department of Social Development राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना अंतर्गत विविध योजना/कार्यक्रम/उपक्रम राबविणेबाबत 05.03.2021
4790 Tender Cell महाराष्ट्र शासनाचे महाटेंडर पोर्टलद्वारे निविदांचे कामकाज करणे संबधीचे ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत. 04.03.2021
4789 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 04.03.2021
4788 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ''उप आयुक्त'' वर्ग-१ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 04.03.2021
4787 Chief Accountant पक्की जमा/जादा जमा झालेली प्रकरणे पाठविताना घ्यावयाची काळजी. 04.03.2021
4787 Chief Accountant पक्की जमा/जादा जमा झालेली प्रकरणे पाठविताना घ्यावयाची काळजी. 04.03.2021
4786 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 04.03.2021
4786 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 04.03.2021
4791 General Administration Department उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2021
4785 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील "उप आयुक्त (परिमंडळ क्र.१) " या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.03.2021
4784 General Administration Department मोटार वाहन विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.03.2021
4783 General Administration Department लेखानिकी संवर्गातील "उप आयुक्त" वर्ग - १ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत. 02.03.2021
4782 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील उप आयुक्त या पदावर कार्यरत अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.03.2021
4781 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे मार्च 2021 02.03.2021
4780 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “अतिक्रमण निरीक्षक” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून "क्षेत्रिय अतिक्रमण निरीक्षक” वर्ग-३(वे.श्रे.रू. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे रू.४२०० + मान्य इतर भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 01.03.2021
4779 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 01.03.2021
4778 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 26.02.2021
4777 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मुख्य लसीकरण कार्यालय व लसीकरण बूथ येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.02.2021
4777 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड लसीकरण मोहिमेच्या कंट्रोलरूम आयटी सेलकरिता सेवकांची नियुक्ती करणेबाबत. 25.02.2021
4776 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी - २०२१ व मार्च - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 25.02.2021
4775 Chief Accountant ERP-SAP प्रकल्पाची अंमबजावणीबाबत. 25.02.2021
4775 Chief Accountant ERP-SAP प्रकल्पाची अंमबजावणीबाबत. 25.02.2021
4774 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्याना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.02.2021
4773 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ. मनिषा नाईक , सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना वॉर रूमसाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत 23.02.2021
4772 Chief Accountant वित्तीय उपाय योजने करिता स्थापना केलेली वित्तीय समिती (प्रशासकीय समिती ) बरखास्त करणे बाबत 23.02.2021
4772 Chief Accountant वित्तीय उपाय योजने करिता स्थापना केलेली वित्तीय समिती (प्रशासकीय समिती ) बरखास्त करणे बाबत 23.02.2021
4771 Health Department पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण करणेबाबत. 23.02.2021
4771 Health Department पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण करणेबाबत. 23.02.2021
4770 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत (आदेश) 22.02.2021
4769 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात “डाटा एन्ट्री ऑपरेटर” यांना नियुक्ती देणेबाबत. (आदेश) 20.02.2021
4768 Chief Accountant पुणे महानगर पालिकेच्या विविध विकासकामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाची स्वामित्वधनाची रक्कम बाबत. 17.02.2021
4768 Chief Accountant पुणे महानगर पालिकेच्या विविध विकासकामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाची स्वामित्वधनाची रक्कम बाबत. 17.02.2021
4767 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 17.02.2021
4766 Labour Welfare Office पुणे महानगरपालिकेमध्ये बाह्यस्त्रोतामार्फत निविदेद्वारे सेवा घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना दिनांक २४/२/२०१५ रोजीच्या शासन अधिसूचनेप्रमाणे किमान वेतन लागू करणे. 17.02.2021
4765 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या तृतीय चतुर्थ श्रेणीतील सेवकांना संगणक,वाहनकर्ज व घरबांधणी खरेदीसाठी अग्रिम देणे बाबत. 16.02.2021
4765 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या तृतीय चतुर्थ श्रेणीतील सेवकांना संगणक,वाहनकर्ज व घरबांधणी खरेदीसाठी अग्रिम देणे बाबत. 16.02.2021
4764 General Administration Department श्री. व्ही. जी. कुलकर्णी, मुख्य अभियंता(पथ) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.02.2021
4762 General Administration Department श्री. अजित देशमुख, उप आयुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.02.2021
4761 Election Department पुणे मनपा पोट निवडणूक २०२१ साठी लागणाऱ्या कर्मचा-यांची हंगामी नेमणूक 10.02.2021
Election Department पुणे मनपा पोट निवडणूक २०२१ साठी लागणाऱ्या कर्मचा-यांची हंगामी नेमणूक 10.02.2021
4760 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी यांचेबाबत. 09.02.2021
4759 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या नियमित तसेच कंत्राटी स्वरूपातील अधिकारी / कर्मचारी / सल्लागार यांच्यासाठी कार्यालयात परिधान करावयाच्या पोशाखा संदर्भात (ड्रेस कोड) मार्गदर्शक सूचना. 09.02.2021
4758 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने पीएमपीएमएल कडील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 09.02.2021
4757 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कामकाज करीत असलेल्या कर्मचाऱ्याबाबत. 08.02.2021
4756 Chief Accountant उचल रक्कमा परत जमा करणे बाबत. 08.02.2021
4756 Chief Accountant उचल रक्कमा परत जमा करणे बाबत. 08.02.2021
4755 General Administration Department लेखनिकी संवर्गातील "उप अधिक्षक" वर्ग-३ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत. 08.02.2021
4754 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /१/२०२१ ते दिनांक ३०/६/२०२१ पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 08.02.2021
4753 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२१ मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्ट्यांबाबत. 08.02.2021
4752 General Administration Department श्री. संजय गावडे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 05.02.2021
4751 General Administration Department उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 05.02.2021
4750 Information Technology Department Finance (FI) व Document Management System (DMS ) चे प्रशिक्षणाबाबत 04.02.2021
4749 General Administration Department श्रीमती निलम पाटील, सहायक आयुक्त, स्थानिक संस्था कर कार्यालय यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 04.02.2021
4748 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील निलंबित असलेल्या व आता सेवेत कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्त झाले आहेत परंतु यापूर्वी निलंबित होते अशा अधिकारी/सेवकांची माहिती सादर करणेबाबत. 03.02.2021
4747 General Administration Department मा.सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, भारत सरकार, यांचा दि.०२ ते ०४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुणे दौरा दरम्यान भेट व बैठक. 01.02.2021
4746 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. विविध विभागाकडे नेमणूक केलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 29.01.2021
4745 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "लिपिक टंकलेखक" वर्ग - ३ (२५% पदोन्नती) पदावरील तदर्थ पदोन्नतीच्या रुजू अहवालाबाबत. 29.01.2021
4744 General Administration Department कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाकरिता पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत. 29.01.2021
4743 General Administration Department वर्ग "क" मधील रिक्त पदाच्या उपलब्धतेच्या अभावी वर्ग "ड" मध्ये अनुकंपा तत्वाने नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना वर्ग - क मधील लिपिक टंकलेखक या पदावर हंगामी नियुक्ती देणेबाबत. 28.01.2021
4742 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जानेवारी २०२१ व फेब्रुवारी २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 27.01.2021
4741 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.01.2021
4737 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 22.01.2021
4736 Labour Welfare Office दिनांक २६ जानेवारी २०२१ प्रजासत्ताक दिन ध्वजारोहण समारंभ 21.01.2021
4734 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. तानाजी नरळे, सहाय्यक आयुक्त, कोंढवा-येवलेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 21.01.2021
4735 General Administration Department श्रीमती ज्योती धोत्रे, मुख्याधिकारी गट-ब यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 21.01.2021
4735 General Administration Department श्रीमती ज्योती धोत्रे, मुख्याधिकारी गट-ब यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 21.01.2021
4733 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. यशवंत डांगे, सहाय्यक आयुक्त यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 21.01.2021
4732 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील उप आयुक्त या पदावरील कार्यरत अधिकारी यांचे वेतनाबाबत. 20.01.2021
4731 General Administration Department पुणे महानगरपालिका मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्ट अंतर्गत सुरु करण्यात येणाऱ्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता तात्पुरत्या स्वरूपातील पदभरतीसाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.01.2021
4730 Labour Welfare Office मालमत्ता व्यवस्थापन व स्वच्छता निरीक्षक या अभ्यासक्रमाबाबत. 18.01.2021
4729 General Administration Department पुणे महानगरपालिका मालकीच्या जागा विकसित करणेकामी समन्वय अधिकारी यांचे अखत्यारित कक्षाचे कामकाजाकरीता अधिकारी / कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत 18.01.2021
4728 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 14.01.2021
4727 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 14.01.2021
4726 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 14.01.2021
4725 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 14.01.2021
4724 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 14.01.2021
4723 Health Department बर्ड फ्ल्यूच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 15.01.2021
4723 Health Department बर्ड फ्ल्यूच्या पार्श्वभूमीवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 15.01.2021
4722 Labour Welfare Office समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना वार्षिक वर्गणी कपात करणेबाबत 15.01.2021
4721 General Administration Department REPUBLIC DAY CELEBRATIONS 2021 : LIVE BAND CONCERT 14.01.2021
4720 Labour Welfare Office मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत 14.01.2021
4719 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या Base Map मध्ये करणेबाबत. 14.01.2021
4718 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेच्या विकास कामांच्या नोंदी GIS प्रणालीच्या Base Map मध्ये करणेबाबत. 14.01.2021
4740 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणबाबत. 14.01.2021
4738 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणबाबत. 14.01.2021
4739 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणबाबत. 14.01.2021
4716 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(साहिल विनोद कदम) 12.01.2021
4717 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(खंडू अंकुश खंदारे) 12.01.2021
4714 General Administration Department पुणे मनपाच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या तेवीस गावांच्या अनुषंगाने पुणे मनपाच्या विविध विभाग / कार्यालयाकडील अधिक मनुष्यबळ यांची आवश्यकतेनुसार माहिती सादर करण्याबाबत 13.01.2021
4713 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 01.01.2021
4712 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अवधूत अनिल मोरे) 07.01.2021
4708 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या वसाहतींचा पुर्नविकास करणेसाठी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत. 12.01.2021
4715 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत(सदाशिव शंकर मोहिते) 12.01.2021
4707 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा पहिला व दुसरा लाभ मंजूर करणेबाबत. 11.01.2021
4709 General Administration Department घाणभत्ता वारस करार व अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती प्रकरणी चारित्र्य व पुर्वचारित्र्य पडताळणीबाबत. 12.01.2021
4711 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 07.01.2021
4710 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 07.01.2021
Additional Municipal Commissioner (Special) कोव्हीड – १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या साहित्य / सामग्री बाबत सद्यस्थिती अहवाल सादर करणेबाबत. 06.01.2021
4705 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यमुल्यमापन अहवाल लिहणे व जतन करणेचे कार्यवाहीबाबत 06.01.2021
4704 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, धनकवडी-सहकारनगर यांना कार्यमुक्त करणेबाबत 04.01.2021
4703 General Administration Department श्री. अशोक दिगंबर घोरपडे,मुख्य उद्यान अधिक्षक यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 04.01.2021
4706 General Administration Department श्री. अमित वासुदेव पंडित, हुद्दा.- लिपिक टंकलेखक, वर्ग - ३ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 04.01.2021
4701 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील सर्व एकवट/कंत्राटी कामगारांच्या दरमहा अदा करण्यात येणाऱ्या वेतन व सदर वेतन देताना वारंवार होणार्या विलंबाबाबत. 04.01.2021
4702 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे जानेवारी 2021 - 01.01.2021
4700 Labour Welfare Office सन २०२१ मध्ये कामगारांना द्यावयाच्या सणांच्या सुट्यांबाबत 01.01.2021
4699 General Administration Department श्री.विजय विलास सुतार हुद्दा - अग्निशमन विमोचक (फायरमन), अग्निशामन व आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पुणे महानगरपालिका यांना कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर आस्थापनेवर कायमस्वरूपी बदलीने हजर होणेस कार्यमुक्त करणेबाबत. 31.12.2020
4698 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० व जानेवारी - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.12.2020
4697 General Administration Department श्री. अजित देशमुख, उप जिल्हाधिकारी यांची उप आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करणेबाबत. 30.12.2020
4696 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून " कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) " ( वर्ग - ३ ) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 29.12.2020
4695 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून " कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) " ( वर्ग - ३ ) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 29.12.2020
4694 General Administration Department पुणे शहराचे विद्यमान नगरसेवक कै.महेश नामदेव लडकत यांचे दु:खद निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये (अत्यावश्यक सेवा वगळून) दुपारनंतर अर्धा दिवस बंध ठेवणेबाबत. 29.12.2020
4693 General Administration Department मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशी नुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नेमणूक मान्य (श्री.गणेश वसंत अडागळे) 24.12.2020
4692 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.दत्तात्रय मोहन गाडेकर) 23.12.2020
4690 General Administration Department पुणे शहराचे विद्यमान नगरसेवक कै.विजय बाबुराव शेवाळे यांचे दु:खद निधनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेची शासकीय कार्यालये दुपारनंतर अर्धा दिवस बंध ठेवणेबाबत. 23.12.2020
4689 General Administration Department पाणीपुरवठा विभागाकडील पंपचालक सेवकांना सेवानिवृत्त करणेबाबत 22.12.2020
4688 General Administration Department कोरोना विषाणू (Covid 19) चे प्रतिबंधासाठी करावयाचे लसीकरणासाठी प्रशासकीय विभागांचे अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत 22.12.2020
4687 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 22.12.2020
4686 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त, वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 21.12.2020
4691 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.नीरज नंदकुमार गुजर ) 24.12.2020
4685 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 18.12.2020
4684 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय,सिंहगड रोड,पुणे येथे शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना उपलब्ध करून देणेबाबत 18.12.2020
4683 General Administration Department पुणे महा मेट्रो प्रकल्पा अंतर्गत मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील सिटी स. नं. १९, फायनल प्लॉट नं.१०९, राजीव गांधी व जुना तोफखाना येथील पुनर्वसन करणेकामी अधिकारी/कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 17.12.2020
4681 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.संजय युवराज गायकवाड)) 16.12.2020
4680 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.महादेव रामचंद्र चव्हाण) 16.12.2020
4682 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.कुणाल नामदेव लोंढे ) 16.12.2020
4679 Vigilance Department पुर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 16.12.2020
4678 Vigilance Department पुर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 16.12.2020
4677 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.12.2020
4676 General Administration Department श्री. गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी तथा महापालिका सहाय्यक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.12.2020
4675 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation क्षेत्रीय कार्यालयाकडील सेवाशुल्क व झोपडी हस्तांतरण प्रक्रिया राबविणेबाबत,आरोग्य निरीक्षक,लिपिक टंकलेखक, कनिष्ठ अभियंता, अधिक्षक यांनी झो.नि.पु. विभागात करावयाचे कामकाज 15.12.2020
4673 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश. 15.12.2020
4674 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश. 15.12.2020
4672 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश. 15.12.2020
4671 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत . शहर अभियंता कार्यालयाकडे डी.पी.सेल विभागामार्फत कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणेसाठी कन्टेन्मेंट झोन करिता GIS आधारित माहितीचे संकलनासाठी उपशिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.12.2020
4670 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शासकीय कार्यालयांसाठी सन २०२१ करिता सुट्ट्या जाहीर करणे बाबत. 14.12.2020
4668 General Administration Department पुणे महानगरपालिका, नगरसचिव विभाग, आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० व जानेवारी - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 14.12.2020
4669 General Administration Department उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत. 14.12.2020
4667 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सेवा अधिग्रहित केलेल्या शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / लिपिक यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 14.12.2020
4666 Chief Accountant LFA circular 14.12.2020
4666 Chief Accountant LFA circular 14.12.2020
4665 General Administration Department उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत 14.12.2020
4664 General Administration Department पुणे महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ भारत अभियानाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.12.2020
4663 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाच्या दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णया नुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत.(श्री.अक्षय वसंत शिंदे ) 11.12.2020
4662 General Administration Department दिव्यांग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करात सूट देणेबाबतची मंजुरीची प्रकरणे सादर करणेबाबत. 10.12.2020
4661 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी सांस्कृतिक केंद्रे व क्रीडा विभागाकडील कर्मचाऱ्याबाबत. 10.12.2020
4660 Disaster Management Department माहे डिसेंबर 2020 अधिकारी - कर्मचारी यांचे नियुक्तीाबाबत. 09.12.2020
4659 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत 08.12.2020
4658 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 04.12.2020
4657 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा/विधानपरिषद हिवाळी आधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 03.12.2020
4656 General Administration Department डॉ. अभिलाषा नितीन बोरकर, क्लिनिकल पॅथॉलॉजिस्ट, वर्ग-१ आरोग्य कार्यालय यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 03.12.2020
4655 General Administration Department कोव्हिड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ उमेदवारांना द्यावयाचे विद्यावेतन व प्रशिक्षण कालावधीची मुदत वाढविणेबाबत. 02.12.2020
4654 Road Department New rate excavation dt 18.11.20 18.11.2020
4653 Legal Department Nodel Officer letter 01.12.2020
4653 Legal Department Nodel Officer letter 01.12.2020
4652 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे नोव्हेंबर - २०२० व डिसेंबर - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 27.11.2020
4650 General Administration Department कोरोना विषाणूप्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.  कोरोनाविषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनकरिता क्षेत्रिय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्यापथकाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाबाबत 27.11.2020
4651 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्यामालकीच्या जागा विकसित करणेकामी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 27.11.2020
4649 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील पुणे महानगरपालिकेत समावेश केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 27.11.2020
4648 General Administration Department श्रीमती छाया श्री. भणगे यांना सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 27.11.2020
4647 General Administration Department सफाई सेवकांच्या रिक्त जागांची माहिती मिळणेबाबत 27.11.2020
4646 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 26.11.2020
4645 General Administration Department श्री. सुनिल पुंडलिक मरळे यांना सह संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित), पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणे, तसेच त्यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 26.11.2020
4644 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 26.11.2020
4643 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 25.11.2020
4642 General Administration Department पुणे महानगरपालिका मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्टकरिता मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 25.11.2020
4641 Skysign & License विधानपरिषद निवडणूक २०२० शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कार्यक्रमाबाबत. 25.11.2020
4640 Chief Accountant Budget 2021-22 meeting timetable 25.11.2020
4639 Chief Accountant Circular Revenue exp.upto30th Sept20 25.11.2020
4639 Chief Accountant Circular Revenue exp.upto30th Sept20 25.11.2020
4638 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकरिता क्षेत्रिय स्तरावर पथक स्थापन करणेबाबत. 24.11.2020
4637 Chief Accountant Circular outcome budget 2021-22 23.11.2020
4637 Chief Accountant Circular outcome budget 2021-22 23.11.2020
4636 Chief Accountant Exp.upto 30th Sept.2020 20.11.2020
4635 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी सांस्कृतिक केंद्रे विभागाकडील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत. 20.11.2020
4634 General Administration Department पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 19.11.2020
4633 Chief Accountant 15th finance commission 12.11.2020
4632 Chief Accountant Smaran Patra Credit rating 12.11.2020
4631 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक - कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने कार्यवाही अहवाल सादर करणेबाबत. 12.11.2020
4630 Skysign & License विधानपरिषद निवडणूक २०२० शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कार्यक्रमाबाबत. 11.11.2020
4629 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 11.11.2020
4628 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. ४)’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 10.11.2020
4627 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.11.2020
4626 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आगामी सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ च्या पूर्व तयारी करिता अधिकारी / कर्मचारी यांची हंगामी नेमणूकीबाबत. 10.11.2020
Water Supply Department Water Supply Jun 2020 4 A 10.11.2020
4624 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील बालवाडी शिक्षिका व बालवाडी सेविकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 09.11.2020
4625 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 09.11.2020
4623 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन आदेश - The proportion of SARS-CoV-2 001 09.11.2020
4622 General Administration Department श्री. संजय दत्तात्रय होळकर, आरोग्य निरीक्षक वर्ग - ३ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 06.11.2020
4621 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे,तसेच सल्लगार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 06.11.2020
4621 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे,तसेच सल्लगार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 06.11.2020
4620 Chief Accountant अनुदानाची माहिती उपलब्ध होणे बाबत 05.11.2020
4619 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत, पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 05.11.2020

Pages