CIRCULAR

E.g., 03/05/2021
E.g., 03/05/2021
Circular No. Department Name Subject Circular date
4263 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी यांचे माहे जुलै २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 01.06.2020
4265 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे जुन 2020 - 02.06.2020
4262 General Administration Department लेखानिकी संवर्गातील "अधिक्षक" वर्ग - ३ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 01.06.2020
4261 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 01.06.2020
4260 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त (सिंहगडरोड) या पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत. 29.05.2020
4259 Disaster Management Department पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्या दरम्यान आपत्कालीन कार्य केंद्र स्थापन करणे बाबत 29.05.2020
4258 General Administration Department श्री अनिरुद्ध पावसकर,मुख्य अभियंता,(पाणीपुरवठा) यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 29.05.2020
4257 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन आदेश - कोविड -१९ चे अनुषंगाने मा.स्थायी समिती बैठकीमध्ये खातेप्रमुख यांचे उपस्थितीबाबत. 29.05.2020
4256 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 29.05.2020
4255 General Administration Department खाते प्रमुख समन्वयक मासिक आढावा बैठकीचे इतिवृत्त 28.05.2020
4254 Disaster Management Department पावसाळ्यापूर्वी विविध खात्यांनी करावयाची कामे व उपाय योजना बाबत बेठकीचे इतिव्रत 28.05.2020
4253 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी यांनी सुरक्षित कामकाज करण्याचे उद्देशाने निर्देश देणेबाबत. 27.05.2020
4252 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. (परिमंडळ क्र. १) 27.05.2020
4251 Department of Social Development पुणे महानगरपालिका पुरस्कृत महिला बचत गटांमार्फत कापडी मास्क खरेदी करणेबाबत 27.05.2020
4250 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटरकरिता उलब्ध करून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 25.05.2020
4249 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. देशांतर्गत विमान प्रवासाने येणाऱ्या प्रवाशांबाबत करावयाची कार्यवाहीबाबत. 25.05.2020
4248 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने अभियंता उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.05.2020
4247 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये (Containment Zone) समन्वयक म्हणून उप अभियंता / शाखा अभियंता उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.05.2020
4245 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. ४) 22.05.2020
4246 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. ५) 22.05.2020
4244 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. ३) 22.05.2020
4243 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. २) 22.05.2020
4242 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ क्र. १) 22.05.2020
4241 General Administration Department श्री. युनुस पठाण, महापलिका सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 22.05.2020
4239 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 21.05.2020
4238 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 21.05.2020
4240 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.05.2020
4237 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 20.05.2020
4236 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
4234 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
4235 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालयाकडे कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2020
4233 Labour Welfare Office कोव्हीड-१९ महापालिका अधिकारी / कर्मचार्यांसाठी उपाययोजना 19.05.2020
4233 Labour Welfare Office कोव्हीड-१९ महापालिका अधिकारी / कर्मचार्यांसाठी उपाययोजना 19.05.2020
4232 General Administration Department डॉ. महेश डोईफोडे, उप आयुक्त, स्थानिक संस्था कर विभाग यांचे वैद्यकीय रजेबाबत 18.05.2020
4231 Disaster Management Department पूर नियंत्रण २०२० योजने अतर्गत झोनल ऑफिसर नेमणुका बाबत 15.05.2020
4229 Chief Accountant TDS कपातीबाबत 15.05.2020
4230 Chief Accountant TDS कपातीबाबत 15.05.2020
4228 Disaster Management Department महानगरपालिका मुख्य भवन येथे पूर नियंत्रण केंद्रवरील कामासाठी सेवकवर्ग पाठवणे बाबत 15.05.2020
4226 Labour Welfare Office ध्वजदिन निधी संकलनाबाबत. 15.05.2020
4223 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4224 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या बालवाडी शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4225 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या बालवाडी शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4222 Primary Education Department कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत सर्वेक्षणासाठी गैरहजर असलेल्या शिक्षकांनी हजर होणेबाबत... 14.05.2020
4221 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.05.2020
4220 Chief Accountant Covid-19 अंतर्गत केलेल्या कामाचा तपशील 14.05.2020
4219 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 13.05.2020
4218 Department of Social Development कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.क्वारंटाईन सेंटरकरिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतीगृह, घोले रोड उपलब्ध करणे बाबत. 13.05.2020
4217 Disaster Management Department कॉरंटाईन /आयसोएलेशन सेंटर तसेच कोव्हीड सेंटरमध्ये करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक 13.05.2020
4216 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Negative आणि Awaited कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.05.2020
4214 Chief Accountant सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणारे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम-पुणे महानगरपालिका अंदाजपत्रक व वित्तीय उपयायोजना. 13.05.2020
4213 Chief Accountant सन २०१९-२०२० चे अंदाजपत्रकिय कामांचे मुदतवाढी बाबत 13.05.2020
4215 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत 13.05.2020
4211 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – प्रतिबंधित क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यामधील नागरिकांना धान्य किट वितरणाबाबत 13.05.2020
4212 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.05.2020
4210 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त व सदस्य सचिव, वृक्ष प्राधिकरण’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.05.2020
4209 General Administration Department वैद्यकीय तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी व अन्य पदांच्या भरती प्रकरणी संभाव्य निवड कक्षेतील पात्र उमेदवारांची प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे छाननी कामी छाननी समिती नियुक्ती करणेबाबत 12.05.2020
4208 Chief Accountant कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थावरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत. 12.05.2020
Chief Accountant कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थावरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत. 12.05.2020
4207 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ५) 12.05.2020
4206 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ४) 12.05.2020
4204 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. २) 12.05.2020
4203 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. १) 12.05.2020
4205 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. (परिमंडळ कार्यालय क्र. ३) 12.05.2020
4202 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी स्वयंसेवक नियुक्त करणेबाबत. 12.05.2020
4201 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कनिष्ठ अभियंता यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 12.05.2020
4200 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 11.05.2020
4199 Central Store Department Circular Regarding Mask 11.05.2020
4199 Central Store Department Circular Regarding Mask 11.05.2020
4198 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत (आदेश ) 10.05.2020
4197 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4195 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4194 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4196 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत NICMAR एन.आय.ए पोस्ट ऑफिस बालेवाडी ,पुणे येथे व सिंहगड कॉलेज वडगाव बुद्रुक येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 09.05.2020
4192 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे अधिकारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4193 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - श्री. शिव छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे-बालेवाडी पुणे येथील कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4191 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4190 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 08.05.2020
4189 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.05.2020
4188 Secondary & Technical Education officer शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ पासून पुणे महानगरपालिका व खासगी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग सुरु करणे बाबत 08.05.2020
4186 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांची हॉटेलमध्ये व्यवस्था करणेबाबत. 08.05.2020
4185 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.05.2020
4184 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - नागरी सुविधा केंद्र येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.05.2020
4183 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Swab Testing केंद्राकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
4182 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. 06.05.2020
4181 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिताकर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
4180 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-Swab Testing केंद्राकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2020
4179 Estate & Management १५६ - क्वारंटाईन / आयसोलेशन सेंटर तसेच कोव्हीड केअर सेंटर येथील द्यावयाच्या सुविधेबाबत. 06.05.2020
4178 Estate & Management बालेवाडी क्रीडा संकुल येथील क्वारंटाईन / कोव्हीड केअर सेंटर येथील व्यवस्थेबाबत. 05.05.2020
4178 Estate & Management बालेवाडी क्रीडा संकुल येथील क्वारंटाईन / कोव्हीड केअर सेंटर येथील व्यवस्थेबाबत. 05.05.2020
4177 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासकीय कामकाज/पत्रव्यवहार यामध्ये सुधारित पदनामांचा वापर करणेबाबत. 05.05.2020
4176 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 05.05.2020
4174 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 05.05.2020
4175 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या आरोग्याबाबतची माहिती पाठविनेबाबत. 05.05.2020
4173 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे/अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (कर आकारणी व कर संकलन कार्यालय वर्ग - ड मधील कर्मचारी) 04.05.2020
4172 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील वय वर्ष ५५ व त्यापुढील उप शिक्षक व बालवाडी शिक्षिका यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करणेबाबत 03.05.2020
4171 General Administration Department गरोदर महिला सेवकांना करोना प्रतिबंधात्मक उपायोजानाच्या कामासाठी तसेच पुढील आदेश होईपर्यंत कार्यालयात येण्यापासून सवलत देणेबाबत 03.05.2020
4170 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) करिता नोडल ऑफिसर नियुक्त करणेबाबत 03.05.2020
4168 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2020
4169 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत टपुणे मनपा हद्दीतील झोपडपट्टी(Slum) भागातील खाजगी दवाखाने सुरु करणेबाबत 03.05.2020
4169 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत टपुणे मनपा हद्दीतील झोपडपट्टी(Slum) भागातील खाजगी दवाखाने सुरु करणेबाबत 03.05.2020
4167 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2020
4165 General Administration Department केंद्र सरकारकडून विकसित करण्यात आलेले आरोग्य सेतू अॅप वापरण्याच्या सूचना निर्गमित करणेबाबत 02.05.2020
4164 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.05.2020
4163 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत NICMAR एन. आय. ए. पोस्ट ऑफिसम बालेवाडी, पुणे व सिंहगड कॉलेज, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.05.2020
4162 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी/ कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 02.05.2020
4160 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.05.2020
4161 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथील क्वारंटाईन कक्षात गैरहजर असलेबाबत 01.05.2020
4159 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
4158 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 01.05.2020
4157 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील अधिकारी/सेवक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करणेबाबत. (आदेश) 01.05.2020
4156 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मराठवाडा मित्र मंडळ इंजिनिअरिंग वसतीगृह ,कर्वेनगर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
4155 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.एस एम .जोशी महाविद्यालय वसतिगृह ,हडपसर पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षा करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 01.05.2020
4154 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह, वडगाव बुद्रुक पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.04.2020
4153 Labour Welfare Office दिनांक १ मे, महाराष्ट्र/कामगार दिन ध्वजारोहण समारंभ. 30.04.2020
4166 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मे २०२० नियुक्ती आदेश 03.05.2020
4152 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत क्वारंटाईन काक्षाचे ठिकाणची माहिती उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
4151 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत सिंहगड महाविद्यालय वसतिगृह कोंढवा सासवड रोड ,पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश ) 29.04.2020
4150 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील दिव्यांग कर्मचारी यांची उपस्थिती व इतर अधिकारी/कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीचे प्रमाणाबाबत. 29.04.2020
4149 Encroachment अनधिकृतपणे फळे भाजीपाला विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणे बाबत 29.04.2020
4148 Encroachment करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- महापालिका हद्दीतील भाज्यामंड्या बंद करून त्याऐवजी घराजवळ भाजीपाला (तरकारी) उपलब्ध करणेबाबत. 29.04.2020
4147 Encroachment करोना (COVID-19) प्रतिबंधात्मक (लॉक-डाऊन) कालावधीत उपाययोजना करणे- पुणे शहरातील नागरिकांना भाजीभाला व फळे यांचे वितरणाबाबतचे पुणे मनपातर्फे केलेले नियोजन 29.04.2020
4146 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 29.04.2020
4145 Chief Accountant COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
4144 Chief Accountant COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पसरलेल्या रोगराई नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणेकामी वापरावयाच्या बजेट कोड बाबत 29.04.2020
4143 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुणे मनपा भवनातील सर्व विभागामध्ये औषध फवारणी करण्यात येणार असल्याबाबत. 28.04.2020
4142 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4141 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4140 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4139 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.04.2020
4138 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांना खातेनिहाय चौकशी कामी मनपा सेवेतून निलंबित करणेबाबत. 28.04.2020
4137 Central Store Department Office Order Regarding Corona 28.04.2020
4136 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - एस.एम.जोशी महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4135 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4134 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जे. एस. पी. एम. महाविद्यालय वसतिगृह, हडपसर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4133 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ट्रिनीटी महाविद्यालय वसतीगृह, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4132 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सिंहगड महाविद्यालय, कोंढवा-सासवड रोड, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4131 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4130 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - COEP महाविद्यालय वसतिगृह, शिवाजीनगर, पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.04.2020
4129 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4128 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत रक्षकनगर क्रीडा संकुल येथे कोविड केअर सेंटरकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4127 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.04.2020
4126 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील सहा महिने मुदतीसाठी एकवट मानधन तत्वावर नेमणूक केलेल्या गैरहजर राहिलेल्या शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 24.04.2020
4125 Chief Accountant कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
4124 Chief Accountant कोव्हीड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजनेसाठी निधी वितरणाबाबत 24.04.2020
4123 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी दरमहा विवरण पत्र सादर करणे बाबत (कार्यालयीन आदेश ) 24.04.2020
4122 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील गैरहजर राहिलेल्या उप शिक्षकांनी तात्काळ हजर होणेबाबत. 23.04.2020
4121 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4120 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4119 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4118 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4117 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. ज्ञानेश्वर वसतिगृह, समाज कल्याण विभाग, येरवडा, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4116 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. NICMAR, एन.आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी, पुणे येथे क्वारंटाईन काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.04.2020
4115 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे एप्रिल २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.04.2020
4114 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) या साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे मनपा अधिकारी/कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 23.04.2020
4113 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाकडे सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
4112 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिंहगड कॉलेज वसतीगृह येथे क्वरंटाईन काक्षाकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 22.04.2020
4111 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधी वार्षिक सभासद वर्गणी कपात करणे 22.04.2020
4110 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - NICMAR, एन. आय.ए. पोस्ट ऑफिस, बालेवाडी पुणे येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
4109 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.04.2020
4108 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 21.04.2020
4107 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत 21.04.2020
4106 General Administration Department कोरोना संक्रमणशील क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून दि. २०/०४/२०२० ते दि.२७/०४/२०२० चे २४.०० वा. पर्यंत लागू करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशादरम्यान वाहतुकीच्या सवलतीबाबत 21.04.2020
4105 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू प्रतिबंध उपाययोजनाबाबत 20.04.2020
4104 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत-सिंहगड कॉलेज वसतिगृह येथे क्वारंटाईन कक्षाकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.04.2020
4103 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना संशयित व कोरोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत. 20.04.2020
4102 General Administration Department श्री. सिराज निसार शेख, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 16.04.2020
4101 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-आरोग्य विभागाकडील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियुक्तीबाबत. 16.04.2020
4100 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयामधील अधिकारी/कर्मचारी व अभ्यागतांनी चेहऱ्यावर मास्क परिधान करणेबाबत. 16.04.2020
4099 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-मोटार वाहन विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 15.04.2020
4098 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत.(पदभाराबाबत.) 15.04.2020
4097 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने नियुक्त असलेले श्री संतोष एकनाथ भोर यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.04.2020
4096 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत. 14.04.2020
4095 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाकडे अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4094 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सिम्बायोसिस (Symbiosis) हॉस्पिटल, लवळे येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4093 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. भारती हॉस्पिटल येथे आयसोलेशन कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2020
4092 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Covid Care Center कडील अहवाल सादर करणेबाबत. 13.04.2020
4091 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोन संशयित व करोना बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजनाबाबत 10.04.2020
4089 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत कै. द्रौपदाबाई मुरलीधर खेडेकर प्रसूतिगृह येथे कर्मचारी देणेबाबत 10.04.2020
4090 General Administration Department कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत 10.04.2020
4088 Disaster Management Department कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश.शुद्धी पत्रक 10.04.2020
4087 General Administration Department क्वारंटाईन कक्षाच्या अनुषंगाने भवन रचना विभागाकडील कार्यरत असलेल्या सेवकांच्या कामकाजाबाबत 10.04.2020
4086 Disaster Management Department कोरोना विषाणुमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रतिबंध व नियंत्रण याबाबत आदेश. 09.04.2020
4085 Chief Accountant महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
4084 Chief Accountant महसुली व भांडवली कामामधून अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामांच्या स्वतंत्र यादीबाबत 09.04.2020
4083 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 09.04.2020
4082 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. वैशाली जाधव, सहा.आरोग्पय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.04.2020
4081 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोवीड- १९ आजाराच्या अहवालाच्या संदर्भात नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत. 08.04.2020
4080 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहिती संकलनासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणेबाबत 08.04.2020
4079 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करणेबाबत 08.04.2020
4078 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वेक्षणाच्या कामाबाबत. 08.04.2020
4077 Labour Welfare Office कोरोना विषाणू (कोव्हीड - १९) प्रतिबंधक उपाययोजनेकामी कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांना सुरक्षा कवच पुरविणेबाबत 08.04.2020
4076 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या विलगीकरण केंद्राची (Isolation Center) बाबतची माहिती देणेकरिता समन्वय अधिकारी नियुक्त करणेबाबत. 07.04.2020
4075 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
4074 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित केलेल्या भागातील रुग्णाची ससून सर्वोपच्चार रुग्णालय, पुणे मधून माहिती घेणेबाबत. 07.04.2020
4073 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदत काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
4072 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणूच्या उपायांसाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता आरोग्य विमा पॉलिसीबाबत. 07.04.2020
4071 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या रुग्णालयाच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 07.04.2020
4070 Labour Welfare Office कोव्हीड १९ माहे मार्च पेड इन एप्रिल २०२० वेतन प्रदानाबाबत 07.04.2020
4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020

Pages