CIRCULAR

E.g., 03/06/2021
E.g., 03/06/2021
Circular No. Department Name Subject Circular date
4074 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधित केलेल्या भागातील रुग्णाची ससून सर्वोपच्चार रुग्णालय, पुणे मधून माहिती घेणेबाबत. 07.04.2020
4073 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता तसेच दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदत काक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.04.2020
4072 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणूच्या उपायांसाठी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकरिता आरोग्य विमा पॉलिसीबाबत. 07.04.2020
4071 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या मालकीच्या रुग्णालयाच्या श्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत. 07.04.2020
4070 Labour Welfare Office कोव्हीड १९ माहे मार्च पेड इन एप्रिल २०२० वेतन प्रदानाबाबत 07.04.2020
4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
4069 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2020
4068 Health Department कार्यालयीन परिपत्रक – Covid-19 मुळे रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या दहन/ दफनाबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत. 06.04.2020
4068 Health Department कार्यालयीन परिपत्रक – Covid-19 मुळे रुग्णालयामध्ये मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या दहन/ दफनाबाबत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी निर्देशित केल्याप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत. 06.04.2020
4067 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णांचे सर्वेक्षण करणेबाबत)) 04.04.2020
4066 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत श्री.भोर) 04.04.2020
4065 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत श्री.डोईफोडे) 04.04.2020
4064 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सामाजिक संस्थांकडून मदत मिळण्याबाबत. 03.04.2020
4063 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मास्क आणि Sanitizer उपलब्धतेबाबत. 03.04.2020
4062 General Administration Department COVID-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनेबाबत. 03.04.2020
4061 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदतीकरिता कक्ष स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
4060 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत. 03.04.2020
4059 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिक यांचे मदतीकरिता कक्ष स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
4058 Municipal Commissioner Office कार्यालयीन आदेश 03.04.2020
4057 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायबाबत. CSR करिता अंतर्गत कोअर समिती स्थापन करणेबाबत. 03.04.2020
4056 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. समन्वयक अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 02.04.2020
4055 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय येथे नियंत्रण कक्षाची स्थापना करणेबाबत. 02.04.2020
4055 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Home Quarantine बाबत आढावा घेणेबाबत. 02.04.2020
4054 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
4053 Information Technology Department पुणे महानगरपालिका नवीन तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (version २. ०) मध्ये तक्रार व्यवस्थापनासाठी Reception user ची नेमणूक करणे व प्रलंबित तक्रारी निराकरण करणेबाबत 01.04.2020
4052 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4051 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4050 General Administration Department COVID-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव - लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, पारराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनेबाबत. 01.04.2020
4049 Chief Accountant महसुली व भांडवली अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामाच्या स्वतंत्र यादी बाबत 01.04.2020
4049 Chief Accountant महसुली व भांडवली अंदाजपत्रकातून विविध स्वरूपातील करण्यात येणाऱ्या कामाच्या स्वतंत्र यादी बाबत 01.04.2020
4048 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4047 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2020
4046 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. (आज्ञापत्र क्र. २) 31.03.2020
4045 General Administration Department पुणे महानगरपालिका हद्दीत १% सोडियम हायपो क्लोराईटची फवारणीबाबत. 31.03.2020
4044 Chief Accountant मे.ए.एन.गावडे आणि कंपनी, चार्टर्ड अकाऊंटट, पुणे यांची पुणे महानगरपालिकेसाठी आर्थिक बाबी व तत्सम सल्ला व विविध करांबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ञ सल्लागार, वस्तू व सेवाकर सल्लागार म्हणून केलेल्या नेमणुकीबाबत 31.03.2020
4043 Chief Accountant शासकीय कार्माचारांची वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांची बँक खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत. 31.03.2020
4042 Municipal Commissioner Office सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
Municipal Commissioner Office सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
4041 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4040 General Administration Department COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भाव- लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनाबाबत 30.03.2020
4039 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.03.2020
4038 Health Department देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
4038 Health Department देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
4037 Health Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4037 Health Department विषय :- कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4036 Disaster Management Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपाय योजना:कामगार निवारा केंद्र पुणे मनपा हद्दी मधील अन्य शहरातील स्तलांतरित कामगार व बेघर व्यक्तींच्या निवार्याची व्यवस्था करणे बाबत. 28.03.2020
4035 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
4034 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – पुणे शहरातील बेघरांची सोय करणेबाबत. 27.03.2020
4033 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
4032 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परदेशातून पुणे शहरात आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेण्याबाबत. 27.03.2020
4031 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे शहरात असलेल्या परराज्यातील रुग्णांना त्यांचे जिल्ह्यात/राज्यात सोडणेची व्यवस्था करणेबाबत. 26.03.2020
4030 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डोअर स्टेप मार्फत नागरिकांना भाजीपाला व तरकारी याची माहिती देण्यासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
4029 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.वैशाली जाधव, सहा.वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
4028 General Administration Department करोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बागडे मनोज यांचे कामकाजाबाबत. 26.03.2020
4027 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय / संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांचे परीक्षा प्रक्रीयेमध्ये सहभागी होणेस मान्यता देणेबाबत. 24.03.2020
4026 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये १% सोडियम क्लोराईट ची फवारणी करणेबाबत. 24.03.2020
4025 General Administration Department महानगरपालिकेच्या सर्व सन्माननीय सदस्य यांना वेळोवेळी मे. राज्य शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांचेतर्फे प्राप्त होणारी माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.03.2020
4024 General Administration Department निवडणूक कार्यालयाकडून मूळ कार्यालयाकडे हजर झालेल्या सेवकांचे वेतन आदा करणेबाबत. 24.03.2020
4023 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अधिकारी / सेवक यांच्या सेवा प्रतिबंधात्मक उपायाबाबतच्या कामकाजासाठी परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे वर्ग करणेबाबत. 23.03.2020
4022 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उपआयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4022 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील अधीक्षक अभियंता (विद्युत), पाणीपुरवठा या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.03.2020
4021 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. जैविक कचऱ्याचे अनुषंगाने प्रशासकीय कामकाजाबाबत 23.03.2020
4021 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4020 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत कामकाजाबाबत. 23.03.2020
4020 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ. वैशाली जाधव सहा. वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4019 Health Department आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
4019 Health Department आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
4018 Health Department आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
4018 Health Department आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
4017 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
4016 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
4015 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 21.03.2020
4014 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्त्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (कार्यालयीन आदेश ) 21.03.2020
4013 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे कटक मंडळ हद्दीत करावयाच्या कामाबाबत. 20.03.2020
4012 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे शहरतील सर्व क्वारंटाईन कक्षाचे ठिकाणी संपूर्ण नियंत्रणाबाबत. 20.03.2020
4011 Chief Accountant सर्व तसलमात यांची वार्षिक तपासणीबाबत 20.03.2020
4010 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 19.03.2020
4009 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्वारंटाईन सेंटरच्या व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
4008 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 19.03.2020
4007 General Administration Department समाज विकास विभाग आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी, वर्ग - १ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
4005 Skysign & License पुणे शहर हद्दीतील अनधिकृत / विना परवाना जाहिरात फलक, बोर्ड, बेनर, फ्लेक्स इ. वर कारवाई अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत करणे बाबत 19.03.2020
4004 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. अभिषेक सतिश पवार ) 18.03.2020
4003 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.03.2020
4002 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत 18.03.2020
4001 General Administration Department कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधत्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 18.03.2020
4000 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 18.03.2020
3998 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील गर्दीची ठिकाणे बंद करणेबाबत. 17.03.2020
3997 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णालय वैद्यकीय व्यवस्थापनेबाबत 17.03.2020
3995 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 17.03.2020
3999 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विलीनीकरण (Quarantine) कक्ष स्थापन करणेबाबत. 17.03.2020
3996 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णांना रुग्णालयातून सोडण्याबाबत 17.03.2020
3994 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपाचे दळवी रुग्णालय व बोपोडी येथील संजय गांधी रुग्णालय या ठिकाणी अतिरिक्त कक्ष Quarantine कक्ष सुरु करणेबाबत 17.03.2020
3993 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Quarantine कक्षाच्या ठिकाणी मुलभूत गरजांची व्यवस्था होणेबाबत 17.03.2020
3992 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वैद्यकीय साहित्याचा साठा (Stock) ठेवणेबाबत. 17.03.2020
3991 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णवाहिका व्यवस्थापानेबाबत 17.03.2020
3990 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे शहरातील खाजगी दवाखाने Quarantine / Isolation साठी निश्चित करणेबाबत 17.03.2020
3989 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोरोना रुग्ण आढळल्यानंतर करणेच्या कार्यवाहीबाबत 17.03.2020
3988 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ नायडू हॉस्पिटल येथे रुग्णांना swab चे नमुने तपासणी बाबत 17.03.2020
3987 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विमानातून येणाऱ्या प्रवाशावरील कार्यवाहीबाबत. 17.03.2020
3985 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहितीचे संकलन करण्याबाबत 17.03.2020
3986 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित/संपर्कात असलेल्या व्यक्तीच्या राहणाच्या ठिकाणाबाबत 17.03.2020
3984 General Administration Department कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) चा प्रादुभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे लोक प्रबोधन करणेबाबत 17.03.2020
3983 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परिसर सर्वेक्षण करण्याबाबत 17.03.2020
3982 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत पुणे मनपा हद्दीबाहेर रुग्णांबाबत 17.03.2020
3981 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वाहतूक व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
3980 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील सर्व खाजगी व शासकीय शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्र बंद ठेवणेबाबत. 17.03.2020
3979 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सुरक्षा व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
3978 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जैविक कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट याबाबत 17.03.2020
3977 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक" वर्ग - ३ (२५%पदोन्नती) या पदावर पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकी बाबत. 17.03.2020
3976 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.- अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणाबाबत. 16.03.2020
3975 General Administration Department कार्यालयीन परिपत्रक- कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत. 16.03.2020
3974 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमॅट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करणेबाबत. 16.03.2020
3973 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 16.03.2020
3971 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत घरात विलगीकरण कक्ष तयार करून जंतुनाशकाची फवारणी करणेबाबत 15.03.2020
3972 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.(प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत) 15.03.2020
3970 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
3970 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
3969 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
3969 Health Department कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
3968 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 14.03.2020
3967 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
3966 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
3965 General Administration Department शनिवार दि.१४ मार्च २०२० सुट्टीच्या दिवशी विधानमंडळ कामकाजासाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी उपस्थित राहण्याबाबत. 13.03.2020
3964 General Administration Department कोरोना व्हायरस (कोवीड - १९) ला प्रतिबांधत्मक उपाय योजना करणेबाबत 13.03.2020
3963 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.03.2020
3962 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋषिकेश शशिकांत जगदाळे ) 13.03.2020
3961 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - कोरोना वायरस काळजी व कार्यवाही बाबत 12.03.2020
3960 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 12.03.2020
3959 Chief Accountant कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
3959 Chief Accountant कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
3958 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.03.2020
3956 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 11.03.2020
3956 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 11.03.2020
3957 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. बाबुराव सणस मैदान क्येरीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
3957 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
3955 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 11.03.2020
3954 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
3953 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
3952 Disaster Management Department कोरोन विषाणू उपाययोजना व घ्यावयाच्या काळजी बाबत. 09.03.2020
3951 General Administration Department महानगरपालिकेच्या शहर फेरीवाला समितीचे निवडणूक प्रक्रियेबाबत. 09.03.2020
3950 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. जितेश प्रकाश गायकवाड) 06.03.2020
3949 General Administration Department उप आयुक्त यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत.(माहिती अधिकार समन्वयक) 06.03.2020
3948 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दिनांक ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 06.03.2020
3947 General Administration Department शिकाऊ उमेदवाराचे विद्यावेतन वाढविण्याबाबत. 06.03.2020
3946 Legal Department Nodel Officer 06.03.2020
3946 Legal Department Nodel Officer 06.03.2020
3945 General Administration Department श्री. संजय मोरे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.03.2020
3944 General Administration Department निलंबन आढावा समितीचे बैठिक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 06.03.2020
3941 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
3942 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
3940 Labour Welfare Office दिनांक ८ मार्च जागतिक महिला दिनानिमित आयोजित कार्यक्रमाबाबत 05.03.2020
3939 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहन निरीक्षक " वर्ग - ३ या निम्न संवर्गातून " अधिक्षक वाहतूक " वर्ग - ३ या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 04.03.2020
3938 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 04.03.2020
3937 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
3936 Chief Engineer (Project) कार्यालय परिपत्रक 04.03.2020
3935 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
3934 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मार्च २०२० नियुक्ती आदेश 01.03.2020
3933 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 03.03.2020
3932 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत. 03.03.2020
3931 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन)” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन)”, वर्ग-३ (वे.श्रे.रू. ५२००-२०२०० + ग्रेड पे रू. २४०० + मान्य भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.03.2020
3930 City Census Department Order No 198 dt 03 03 2020 03.03.2020
3929 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासकीय सेवेमधील लेखनिकी संवर्गातील सेवकांचे बदलीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 03.03.2020
3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
3928 Health Department पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
3927 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. सागर ज्ञानेश्वर जाधव) 03.03.2020
3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
3926 Chief Accountant सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
3925 City Census Department Order No 191 dt 02 03 2020 02.03.2020
3924 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) या पदावरून "उप आयुक्त" (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.02.2020
3923 General Administration Department मुख्य विधी अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.02.2020
3922 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.02.2020
3921 General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
General Administration Department आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
3920 Vigilance Department निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामाच्या जगाबद्दल किंवा निविदा रद्द न करणेबाबत. 28.02.2020
3919 Labour Welfare Office सेवापुर्ती समारंभाबाबत. 27.02.2020
3918 General Administration Department दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 27.02.2020
3917 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या बैठकीच्या दिनांक व वेळेबाबत. 27.02.2020
3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3916 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3915 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 27.02.2020
3914 General Administration Department सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्षेत्रिय कार्यालय) यांना आपल्या विभागाकडील मा. महापालिका आयुक्त यांचे अधिकार प्रदान केल्याची प्रत मिळणेबाबत. 25.02.2020
3913 Chief Accountant आयकराबाबत प्रशिक्षण शिबीर 25.02.2020
3912 General Administration Department पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 24.02.2020
3911 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 24.02.2020
3910 General Administration Department आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्वेयरत सेवकांमधूनतनश्रेणी 24.02.2020
3909 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनाबाबत 24.02.2020
3908 Electrical Department परिपत्रक 24.02.2020
3908 Electrical Department circular 24.02.2020
3907 General Administration Department पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील सेवकांच्या पदस्थापना व बदलीबाबत. 20.02.2020
3906 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध ऑनलाईन संगणक प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणेकरीता Master Data Management cell (MDM) कक्षा करीता सेवकांची नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3905 Information Technology Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये IT विषयक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी Master Trainer नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3904 Labour Welfare Office श्री शिवजयंती महोत्सवाबाबत 18.02.2020
3903 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 18.02.2020
3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3902 City Census Department Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3901 General Administration Department महापालिका सहाय्यक आयुक्त(क्षेत्रिय कार्यालय) यांना मा.महापालिका आयुक्त यांचे कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत, त्याची प्रत दि. २०/०२/२०२० अखेर तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत. 17.02.2020
3900 General Administration Department सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा: सफाईसेवक) 13.02.2020
3898 Labour Welfare Office गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ 13.02.2020

Pages