CIRCULAR

E.g., 03/04/2021
E.g., 03/04/2021
Circular No. Department Name Subject Circular date
3883 General Administration Department दिनांक ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 06.02.2020
3882 Labour Welfare Office दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्सांधापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागाबाबत 06.02.2020
3881 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा लेखनिकी संवर्गातील कार्यरत लिपिक टंकलेखक ते अधिक्षक या पदांवरील सेवकांसाठी उजळणी प्रशिक्षण आयोजित करणे बाबत 05.02.2020
3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3880 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3879 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 04.02.2020
3878 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीतर्फे आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धाचे समन्वयक कामकाजाबाबत 04.02.2020
3877 Information Technology Department Regarding training of Complaint Management System (Version 2.0) 04.02.2020
3877 Information Technology Department तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Version 2.0) चे प्रशिक्षणाबाबत. 04.02.2020
3876 Information Technology Department महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलव्दारे पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाईन पध्दतीने निविदा कामकाजामध्ये वापरण्यात येणा-या Digital Signature(Tender Key) च्या वापराबाबत. 04.02.2020
3875 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत पद्निर्देषित अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 03.02.2020
3874 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र.(श्री.विपुल राजाराम कांबळे) 01.02.2020
3873 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे फेब्रुवारी २०२० नियुक्ती आदेश 01.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
Water Supply Department Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
3872 Labour Welfare Office शिवभोजन थाळी योजनेबाबत 31.01.2020
3871 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जानेवारी २०२० व फेब्रुवारी २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.01.2020
3870 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक - एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3869 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम - २०१३, मधील तरतुदीनुसार "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणेबाबत. 28.01.2020
3868 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्रीमती अरुणा सुनिल ववले) 24.01.2020
3867 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 27.01.2020
3865 Vigilance Department कार्यालयीन परिपत्रक एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3866 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. प्रसाद गणेश फरांदे ) 24.01.2020
3864 General Administration Department पुणे मनपाच्या आस्थापनेवरील वैद्यकीय तज्ञ / वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातून किमान ३ वर्षांचा अनुभव धारण करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना वैद्यकीय अधिक्षक (प्रसूतिगृह) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.01.2020
3863 Labour Welfare Office प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 23.01.2020
3862 General Administration Department श्री. संजय रांजणे, प्र. उप आयुक्त (झोनिपु) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.01.2020
3861 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3861 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3860 General Administration Department महसूल वाढ समिती कक्षाकरिता स्वतंत्र अधिकारी/कर्मचारी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 22.01.2020
3859 General Administration Department मुख्य अभियंता या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.01.2020
3858 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतिच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर समावेशन केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत. (साडेसतरानळी ग्रा.प) 22.01.2020
3856 Labour Welfare Office दिनांक २६ जानेवारी २०२० प्रजासत्ताक दिन-ध्वजारोहण समारंभ 22.01.2020
3857 Labour Welfare Office मकरसंक्रांतीनिमित्त तिळगुळ व हळदी कुंकू कार्यक्रम 22.01.2020
3855 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील विद्युत पर्यवेक्षक, इलेक्ट्रीशियन, असिस्टंट इलेक्ट्रीशियन, बत्ती इन्स्पेक्टर, बत्तीवाला या पदावरील कार्यरत सेवकांची प्रारुप सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 20.01.2020
3854 Labour Welfare Office कामगार कल्याण निधीद्वारा अधिकारी/सेवकाच्या क्रीडा स्पर्धेचे आयोजनाबाबत 17.01.2020
3853 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्ट्याबाबत. 17.01.2020
3852 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धती बाबत. 16.01.2020
3851 Labour Welfare Office कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ ची अंमलबजावणीबाबत. 16.01.2020
3850 City Census Department Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3850 City Census Department Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3849 General Administration Department श्री. अविनाश सकपाळ, सहाय्यक आयुक्त, बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.01.2020
3848 Department of Social Development हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3847 Department of Social Development हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3846 General Administration Department श्री. राजेंद्र राऊत, अधिक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 15.01.2020
3844 General Administration Department श्री. प्रशांत तुळशीराम शेंडगे, हुद्दा - सफाई सेवक, वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 15.01.2020
3843 General Administration Department सन २०१९ - २०२० चे सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणूकीबाबत (आज्ञापत्र). 14.01.2020
3842 General Administration Department सन २०१९-२०२० सत्रासाठी शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत. 14.01.2020
3841 Chief Accountant लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3841 Chief Accountant लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3840 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांंमधून किमान ३ वर्षांचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची आरोग्य निरीक्षक या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 14.01.2020
3845 General Administration Department डॉ. मधुकर जगन्नाथ शिंदे हुद्दा - वैद्यकीय अधिकारी वर्ग - २ यांचा महानगरपलिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणे बाबत 15.01.2020
3839 General Administration Department घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 13.01.2020
3838 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक संवर्गातील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन), वर्ग-३” या पदावरून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रीशियन), वर्ग-३” या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.01.2020
3836 Department of Social Development स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 13.01.2020
3835 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविनेबाबत. 13.01.2020
3834 Department of Social Development स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 10.01.2020
3833 Deputy Commissioner Slum Eradication & Rehabilitation चतुर्थ श्रेणी सेवकांच्या मागणीनुसार मनपा वसाहत गंजपेठ कॉलनी कर ६ येथील ११ व १२ व्या मजल्यावरील रिक्त सदनिका प्रतीक्षा यादीतील सेवकांना मिळणेकामी संधी देणेबाबत 10.01.2020
3832 Electrical Department karyalay Paripatak 10.01.2020
3831 General Administration Department डिप्लोमा इन लोकल गव्हर्नमेंट फायनानशियल मॅनेजमेंट शैक्षणिक वर्ष ऑक्टोबर २०१९ ते सप्टेंबर २०२० प्रवेश प्रक्रियेची माहिती देणेबाबत. 09.01.2020
3830 General Administration Department श्री. शिशिर बहुलीकर, प्र. सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड-बावधन क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.01.2020
3829 General Administration Department राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी दि ८ जानेवारी २०२० रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संपाबाबत. 07.01.2020
3828 Labour Welfare Office रोजंदारी सुधारित दर दि.०१ /०७/२०१९ चे महागाई भत्त्यासह. 07.01.2020
3827 General Administration Department कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेची "महसूल वाढ सुधारणा कक्ष" स्थापनेबाबत 07.01.2020
3826 General Administration Department श्रीमती मिनाक्षी राऊत, प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.01.2020
3824 Information Technology Department ईआरपी(सॅप) कार्यप्रणाली अंतर्गत फाईल ट्रेकिंग सिस्टिम (DMS) व स.सा ४० फॉर्म प्रशिक्षणाबाबत 04.01.2020
3823 Information Technology Department DMS & Generate SASA 40 Training Session for All Department of PMC 04.01.2020
3825 Labour Welfare Office दिनांक १ ते १५ जानेवारी २०२० या कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत - विविध स्पर्धाबाबत 04.01.2020
3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3821 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3820 Dhole Patil Road Ward Office Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3819 General Administration Department दुसरे प्रशिक्षण - घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 03.01.2020
3818 Department of Social Development स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3818 Department of Social Development स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3817 Department of Social Development Swach 02.01.2020
3816 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 02.01.2020
3815 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.01.2020
3814 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती online प्रक्रिया राबविणेबाबत. 01.01.2020
3813 Disaster Management Department नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे जानेवारी २०२० च्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती आदेश 01.01.2020

Pages