Committee Decisions

File Name Date
shahar sudharna samiti November 6, 2017
shahar sudharna samiti November 6, 2017
Mukhya Sabha Nov 2017 Karyaptrika November 4, 2017
Vidhi Samiti November 2, 2017
Name Samiti 30.10.2017 October 30, 2017
Standing Dakahal Vishay 31 Oct 17 October 26, 2017
Mukhya Sabha Oct 2017 Purawani Karyaptrika October 25, 2017
Mukhya Sabha Oct 2017 Dakhal Vishay October 25, 2017
Standing karyapatrika 25 Oct 17 October 18, 2017
Standing Dakahal Vishay 26 Sep 17 October 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 Sep 17 October 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 7 Sep 17 October 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 16 Aug 17 October 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 8 Aug 17 October 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 1 Aug 17 October 12, 2017
Standing karyapatrika 16 Oct 17 October 12, 2017
Mukhya Sabha 16 Oct 2017 October 10, 2017
Standing karyapatrika 10 OCt 17 October 9, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 11.10.2017 October 9, 2017
Standing karyapatrika 3 Oct 17 September 28, 2017
Audit Up Samiti 27.9.2017 September 26, 2017
Standing karyapatrika 26 Sep 17 September 25, 2017
Audit Up Samiti 23.8.2017 September 20, 2017
Audit Up Samiti 20.9.2017 September 20, 2017
Audit Up Samiti September 20, 2017
Audit Up Samiti September 20, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay September 20, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay September 18, 2017
Standing karyapatrika 18 Sep 17 September 14, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Karyaptrika September 12, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 13.9.2017 September 11, 2017
Standing karyapatrika 12 Sep 17 September 8, 2017
Standing karyapatrika 7 Sep 17 September 4, 2017
Name Samiti 1.9.2017 August 31, 2017
Standing karyapatrika 29 Aug 17 August 28, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 23.8.2017 August 21, 2017
Standing Dakahal Vishay 25 July 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 July 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 12 July 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 4 July 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 28 June 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 21 June 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 6 June 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 30 May 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 23 May 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 15 May 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 11 May 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 2 May 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 Apr 17 August 19, 2017
Standing Dakahal Vishay 11 Apr 17 August 19, 2017

Pages