Expression Of Interest

EOI No. Department Name EOI Document Title EOI documents Start date End date
240 Health Department पुणे महानगरपालिकेच्या कै.जयाबाई सुतार प्रसुतिगृह कोथरूड येथील तळमजल्यावरील जागा पुणे महानगरपालिका बरोबर संयुक्त विद्यमाने स्वयंसेवी संस्था/खाजगी संस्था/ किरकोळ औषध विक्रेते यांना जेनेरिक औषधालयासाठी ३० वर्षाच्या मुदतीच्या कराराने भाडेतत्वावर जागा देणेकामी Tuesday, May 12, 2020 Monday, June 15, 2020