GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

श्री.अकलकोट स्वामी समर्थ बालोद्यान

भवानी पेठ,घसेटी पुल,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

संत रोहीदास उद्यान

गुरूनानक नगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

पर्यावरण जागृती उद्यान

घोरपडीपेठ,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

डॉ.शामराव कलमाडी उद्यान

एकबोटे कॉलनी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

कै.बापुसाहेब पाटोळे उद्यान

घोरपडी पेठ,मनपा वसाहत,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

श्रीमंत भैरवसिंह घोरपडे उद्यान

घोरपडी पेठ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०