GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

कै.हाजी रसूल पानसरे बालोद्यान

बिबवेवाडी पोलिस चौकी पाठीमागे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

गुल पुनावाला उद्यान

गुलटेकडी सॅलिसबरी पार्क, फ्लॉट नं. 467,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

एकता उद्यान

एकोपा सोसायटी ,सॅलिसबरी पार्क,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.श्रीमती गंगूबाई भिमाले उद्यान

संदेश सोसायटी,गुलटेकडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

दुर्गामाता उद्यान

अप्पर इंदिरा नगर,बिबवेवाडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान

अप्पर इंदिरा नगर, बिबवेवाडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

अखिल दुर्गामाता उद्यान

अप्पर इंदिरा नगर, बिबवेवाडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

मातोश्री कै. गंगाबाई भानुदास वैरागे उद्यान

मिरा सोसा, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

नाना -नानी उद्यान

मिरा सोसा., पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००