परिपत्रक

परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
3865 दक्षता विभाग कार्यालयीन परिपत्रक एक निविदा (Single Tender) बाबत कार्यपद्धती 24.01.2020
3861 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना मालकीहक्काने निवासस्थान देणेबाबत. 23.01.2020
3850 शहर जनगणना कार्यालय Proposal for conducting Pilot project in few Wards of PMC to capture terminal location coordinates using Mapping Mobile App 15.01.2020
3847 समाज विकास विभाग हेल्पलाईन संस्था ,विश्वास आधार , श्री सद्गुरू शंकर महाराज व दिप किरण ग्राहक पुणे या चार संस्थाना शासन निर्णय २००२ नुसार विविध सवलती देऊन क्षे.कार्यालयास र रू ३ लाखापर्यंत लागणाऱ्या सेवा व वस्तू घेण्यासाठी काम विना निविदा देनेबाबत 15.01.2020
3841 मुख्यलेखा व वित्त विभाग लोकलफंड ऑडीटर यांना आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्द करून देणे बाबत. 14.01.2020
3837 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ Mahila Takrar Samiti, Zone 4 13.01.2020
उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ Mahila Takrar Samiti, Zone 4 13.01.2020
3834 समाज विकास विभाग स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता पुणे मनपा प्रभाग निहाय स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा आयोजित करणेबाबत 10.01.2020
3833 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन चतुर्थ श्रेणी सेवकांच्या मागणीनुसार मनपा वसाहत गंजपेठ कॉलनी कर ६ येथील ११ व १२ व्या मजल्यावरील रिक्त सदनिका प्रतीक्षा यादीतील सेवकांना मिळणेकामी संधी देणेबाबत 10.01.2020
3832 विद्युत विभाग karyalay Paripatak 10.01.2020
3824 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ईआरपी(सॅप) कार्यप्रणाली अंतर्गत फाईल ट्रेकिंग सिस्टिम (DMS) व स.सा ४० फॉर्म प्रशिक्षणाबाबत 04.01.2020
3822 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3822 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Zopadapatti Nirmulan 04.01.2020
3821 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3820 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय Dhole Patil Ward Office - Kalam 60 A 04.01.2020
3818 समाज विकास विभाग स्वच्छ झोपडपट्टी स्पर्धा सन २०२० बाबत 02.01.2020
3817 समाज विकास विभाग Swach 02.01.2020