समिती निर्णय

फाईलचे नाव तारीख
Name Samiti 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
Khas Sabha 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
Standing karyapatrika 28 Nov 17 नोव्हेंबर 27, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 22.11.2017 नोव्हेंबर 22, 2017
Standing Dakahal Vishay 21 Nov 17 नोव्हेंबर 20, 2017
P.M.P.M.L Khas Sabha नोव्हेंबर 17, 2017
Mukhya Sabha Nov 2017 Dakhal Vishay नोव्हेंबर 17, 2017
Standing Dakahal Vishay 25 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
Standing Dakahal Vishay 16 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
Standing Dakahal Vishay 10 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
Standing Dakhal Vishay 3 Oct 17 नोव्हेंबर 13, 2017
Standing karyapatrika 13 Nov 17 नोव्हेंबर 9, 2017
Oct 2017 Tahakub Sabha Pariptrak नोव्हेंबर 9, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti - 8.11 नोव्हेंबर 7, 2017
shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
shahar sudharna samiti नोव्हेंबर 6, 2017
Mukhya Sabha Nov 2017 Karyaptrika नोव्हेंबर 4, 2017
Vidhi Samiti नोव्हेंबर 2, 2017
Name Samiti 30.10.2017 ऑक्टोबर 30, 2017
Standing Dakahal Vishay 31 Oct 17 ऑक्टोबर 26, 2017
Mukhya Sabha Oct 2017 Purawani Karyaptrika ऑक्टोबर 25, 2017
Mukhya Sabha Oct 2017 Dakhal Vishay ऑक्टोबर 25, 2017
Standing karyapatrika 25 Oct 17 ऑक्टोबर 18, 2017
Standing Dakahal Vishay 26 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 18 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 7 Sep 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 16 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 8 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing Dakahal Vishay 1 Aug 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Standing karyapatrika 16 Oct 17 ऑक्टोबर 12, 2017
Mukhya Sabha 16 Oct 2017 ऑक्टोबर 10, 2017
Standing karyapatrika 10 OCt 17 ऑक्टोबर 9, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 11.10.2017 ऑक्टोबर 9, 2017
Standing karyapatrika 3 Oct 17 सप्टेंबर 28, 2017
Audit Up Samiti 27.9.2017 सप्टेंबर 26, 2017
Standing karyapatrika 26 Sep 17 सप्टेंबर 25, 2017
Audit Up Samiti 23.8.2017 सप्टेंबर 20, 2017
Audit Up Samiti 20.9.2017 सप्टेंबर 20, 2017
Audit Up Samiti सप्टेंबर 20, 2017
Audit Up Samiti सप्टेंबर 20, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay सप्टेंबर 20, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Dakhal Vishay सप्टेंबर 18, 2017
Standing karyapatrika 18 Sep 17 सप्टेंबर 14, 2017
Mukhya Sabha Sept 2017 Karyaptrika सप्टेंबर 12, 2017
Mahilabal Kalyan Samiti 13.9.2017 सप्टेंबर 11, 2017
Standing karyapatrika 12 Sep 17 सप्टेंबर 8, 2017
Standing karyapatrika 7 Sep 17 सप्टेंबर 4, 2017
Name Samiti 1.9.2017 ऑगस्ट 31, 2017
Standing karyapatrika 29 Aug 17 ऑगस्ट 28, 2017

पाने