GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

स्व.राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय व वन्यजीव संशोधन केंद्र

कात्रज,पुणे

स. ९.०० ते सायं. ६.००

कै . नानासाहेब पेशवे जलाशय

कात्रज,पुणे.

स. ६.०० ते ८.००

आजी आजोबा उद्यान

कात्रज,पुणे.

स. ६.०० ते ८.००

कै. विलासराव देशमुख उद्यान

चिंतामणी सोसा, आंबेगाव बु.पुणे.

स. ६.०० ते

सायं ६.००

नाला उद्यान

धनकवडी , पुणे

स. ६.०० ते ८.००

मोरया उद्यान

राजस सोसायटी, कात्रज,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००