GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

कोंढवा-वानवडी क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

भारतरत्न सेंट मदर तेरेसा उद्यान

ढोबळवाडी,सोपानबाग शेजारी

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

मंगल प्रकाश उद्यान

बी.टी कवडे रोड, चर्चशेजारी

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान

स.नं. 49 कल्याणी स्टील कंपनी समोर,घोरपडी,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

कै.विठ्ठलराव शिवरकर उद्यान

वानवडी,पुणे.

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.३०

शहीद अशोक कामठे उद्यान

केदारी नगर, वानवडी, पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

शहीद अब्दुल हमीद आयुर्वेदीक उद्यान

कौसरबाग, कोंढवा खु., पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

स्वामी विवेकानंद उद्यान

स.नं.63,कोंढवा बु., पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

शरद पवार उद्यान

कोंढवा,बु.पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

बालोद्यान

स.नं.15,कोंढवा

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

नाना-नानी उद्यान

स.नं.66,मृत्युंजय मंदीरा शेजारी, कोंढवा

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

बालोद्यान उद्यान

कोंढवा - दुराणी पार्क

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

रामटेकडी, हडपसर,पुणे

नियोजित

स.नं.४३, उद्यान

युनिटी पार्क, कोंढवा, खु.

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.००