GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

कोथरूड क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

श्री संत ज्ञानेश्वर उद्यान

रामबाग कॉलनी, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

वीर  माता जिजाऊ  उद्यान

हॉटेल किनारा जवळ,पौड रोड,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै.सचिन बाळासाहेब आंग्रे उद्यान

अलकापुरी,कोथरूड,पुणे.

स. ६.०० ते १०.३०

सायं. ४.०० ते ८.३०

कै.सखुबाई राजुशेठ शिंदे आजी-आजोबा उद्यान

आझाद नगर,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी उद्यान

भुसारी कॉलनी,पुणे

स. ६.०० ते १०.३०

सायं. ४.०० ते ८.००

कै. निळू फुले उद्यान

मयुर कॉलनी, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

कै.तात्यासाहेब थोरात उद्यान

कोथरूड,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

कै.धोंडीबा सुतार बालोद्यान

मयुर कॉलनी ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

एल.एम. डी. उद्यान

मराठा  मंदिरा शेजारी, बावधन, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००