दस्तावेज डाउनलोड

.
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव
1 शहर अभियंता कार्यालय कलम ४ शहर अभियंता कार्यालय
2 नागरिकांची सनद शहर अभियंता कार्यालय
3 Citizen Charter_City Engineer Department शहर अभियंता कार्यालय
4 शहर अभियंता कार्यलय - नागरिकांची सनद शहर अभियंता कार्यालय
5 वाहतूक सुलभ करण्यासाठी वाहतूक सिग्नल यंत्रणा मुख्य अभियंता प्रकल्प
6 मुख्य अभियंता प्रकल्प - नागरिकांची सनद मुख्य अभियंता प्रकल्प
7 Citizen Charter Road Department पथ विभाग
8 नागरीकांची सनद पथ विभाग
9 रोड उत्खनन परवानगी - नागरिकांची सनद पथ विभाग
10 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०20-21 व नागरिक सनद २०20-21 कर आकारणी व कर संकलन विभाग
11 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०20-21 व नागरिक सनद २०20-21 कर आकारणी व कर संकलन विभाग
12 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
13 नागरिकांची सनद कर आकारणी व कर संकलन विभाग
14 सेक्शन ६० अ माहिती २०१९ (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) कर आकारणी व कर संकलन विभाग
15 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
16 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
17 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
18 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
19 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
20 सेक्शन ६० अ माहिती २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
21 माहितीचा अधिकार सेक्शन ४बी व नागरिकांची सनद २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
22 करआकारणी व करसंकलन कार्यालय कर आकारणी व कर संकलन विभाग
23 कर आकारणी व कर संकलन विभाग - नागरिकांची सनद कर आकारणी व कर संकलन विभाग
24 पाणीपुरवठा विभाग - नागरिकांची सनद पाणीपुरवठा विभाग
25 बिल दुरुस्थी अर्ज - नागरिकांची सनद पाणीपुरवठा विभाग
26 नागरिकांची सनद स्थानिक संस्था कर विभाग
27 Citizen Charter स्थानिक संस्था कर विभाग
28 स्थानिक संस्था कर विभाग (L.B.T.) 5-2-2016 स्थानिक संस्था कर विभाग
29 नागरिकांची सनद भवन रचना विभाग
30 नागरिकांची सनद ११/०४/२०१९ समाज विकास विभाग
31 राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान मोहीम अंतर्गत समाज विकास विभाग
32 राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान मोहीम अंतर्गत समाज विकास विभाग
33 नागरिकांची सनद अहवाल - ऑक्टोबर २०१९ उदयान विभाग
34 नागरिकांची सनद अहवाल ऑगस्ट २०१९ उदयान विभाग
35 नागरिकांची सनद जुलै २०१९ उदयान विभाग
36 नागरिकांची सनद जून २०१९ उदयान विभाग
37 नागरिकांची सनद मे 2019 उदयान विभाग
38 नागरिकांची सनद एप्रिल २०१९ उदयान विभाग
39 नागरिकांची सनद अहवाल मार्च २०१९ उदयान विभाग
40 नागरिकांची सनद फेब्रुवारी २०१९ उदयान विभाग
41 नागरिकांची सनद जानेवारी २०१९ उदयान विभाग
42 नागरिकांची सनद डिसेंबर २०१८ उदयान विभाग
43 नोव्हेंबर २०१८ उदयान विभाग
44 नागरिकांची सनद ऑक्टोबर २०१८ उदयान विभाग
45 नागरिकांची सनद सप्टेंबर २०१८ उदयान विभाग
46 नागरिकांची सनद ऑगस्ट २०१८ उदयान विभाग
47 उद्यान विभागाकडील नागरिकांची सनद जुलै - २०१८ उदयान विभाग
48 उद्यान विभागाकडील नागरिकांची सनद जून- २०१८ उदयान विभाग
49 उद्यान विभागाकडील नागरिकांची सनद मे- २०१८ उदयान विभाग
50 Nagrikanchi sanad April 2018 report उदयान विभाग

पाने

अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड तारीख
1 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
2 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
3 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
5 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
6 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
7 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
8 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
9 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
10 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
11 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
12 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
13 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
14 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
15 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
16 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
17 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
18 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
20 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
21 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
22 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव
1 आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग कामकाज कार्यपद्धती आकाशचिन्ह व परवाना विभाग
2 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
3 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
4 मासिक अहवाल (१ ते ३९ मुद्दे ) कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय
5 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
6 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग
7 17-18 - 4 Action Plan editted आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
8 स्थानिक संस्था कर कामकाज कार्यपद्धती स्थानिक संस्था कर विभाग
9 औंध क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय
10 घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय
11 टेलिफोन विभाग कामकाज कार्यपद्धती दूरध्वनी विभाग
12 स्थानिक संस्था कर कामकाज कार्यपद्धती स्थानिक संस्था कर विभाग
13 स्वच्छ पार्क एसओपी अंतिम कामकाज कार्यपद्धती उदयान विभाग
14 शहर जनगणना विभाग (मराठी) कामकाज कार्यपद्धती शहर जनगणना कार्यालय
15 कामगार कल्याण विभाग कामकाज कार्यपद्धती 2016 कामगार कल्याण विभाग
16 शहर जनगणना विभाग (इंग्रजी) कामकाज कार्यपद्धती शहर जनगणना कार्यालय
17 मालमत्ता कर कामकाज कार्यपद्धती कर आकारणी व कर संकलन विभाग
18 शहर अभियंता कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती शहर अभियंता कार्यालय
19 इमारत बांधकाम (शहर अभियंता कार्यालय) कामकाज कार्यपद्धती नगर रचना विभाग
20 आरोग्य विभाग कामकाज कार्यपद्धती आरोग्य विभाग
21 शिक्षण अधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक विभाग कामकाज कार्यपद्धती शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग
22 मुख्य लेखापाल विभाग कामकाज कार्यपद्धती मुख्यलेखा व वित्त विभाग
23 करआकारणी आणि करसंकलन कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती कर आकारणी व कर संकलन विभाग
24 मालमत्ता कर विभाग कामकाज कार्यपद्धती कर आकारणी व कर संकलन विभाग
25 येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय
26 हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
27 धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय
28 बीबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय
29 टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय
30 सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय
31 कसबा पेठ क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय
32 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय
33 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय
34 वारजे कर्वे नगर क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय
35 सांख्यिकी आणि संगणक विभाग कामकाज कार्यपद्धती माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
36 सामाजिक विकास विभाग कामकाज कार्यपद्धती समाज विकास विभाग
37 उद्यान विभाग कामकाज कार्यपद्धती उदयान विभाग
38 वृक्ष प्राधिकरण विभाग कामकाज कार्यपद्धती वृक्ष प्राधिकरण विभाग
39 कायदेशीर सल्लागार विभाग कामकाज कार्यपद्धती विधी विभाग
40 कामगार सल्लागार कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती कामगार कल्याण विभाग
41 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती - १ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
42 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती- २ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
43 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती- ४ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
44 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती- ३ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग
45 अतिक्रमण विभाग कामकाज कार्यपद्धती अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
46 आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग कामकाज कार्यपद्धती आकाशचिन्ह व परवाना विभाग
47 अग्निशामक विभाग कामकाज कार्यपद्धती अग्निशामक विभाग
48 उप आयुक्त ( विशेष ) सुरक्षा विभाग कामकाज कार्यपद्धती सुरक्षा विभाग
49 उपआयुक्त सर्वसाधारण (सेवक वर्ग) कामकाज कार्यपद्धती कामगार कल्याण विभाग
50 उप आयुक्त (आंबेडकर भवन उप-विभाग) कामकाज कार्यपद्धती सांस्कृतिक केंद्र विभाग
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल सन २०१९-२०२० पर्यावरण विभाग जुलै 31, 2020
2 nagarroad -vadgaonsheri ward office, clause 60(a) information october 2019 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय ऑक्टोबर 31, 2019
3 April-June 2019 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय ऑगस्ट 31, 2019
4 25 atil vruksh sinhgad road ward office august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 7, 2019
5 25 pudhil vruksh hadpsar- mundhwa ward office july- august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 6, 2019
6 25 pudhil vruksh dhole patil road ward office july- august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 6, 2019
7 kasba vishrambag kshetriy karyalay 25 vruksh atil & pudhil vruksh august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 6, 2019
8 पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल २०१९-२०१९ (मसूदा) पर्यावरण विभाग ऑगस्ट 1, 2019
9 उद्यान स्वच्छता सप्ताह दि. २४ ते २९ जून २०१९ उदयान विभाग जून 19, 2019
10 kalam 60 विद्युत विभाग मे 13, 2019
11 ghole road kshetriy karyalay 25 vruksh pudhil docket april 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 24, 2019
12 Tree cutting docket October 2018 zone - 1 to 5 अंतर्गत २५ trees above वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
13 Tree cutting docket October 2018 zone - 5 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
14 Tree cutting docket October 2018 zone -4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
15 Tree cutting docket October 2018 zone 1 to 5 अंतर्गत 25 above trees वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
16 Tree cutting docket October 2018 Zone- 5 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
17 Tree cutting docket October 2018 Zone- 4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
18 Kalam 60A विद्युत विभाग ऑक्टोबर 16, 2018
19 60 A September 2018 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय ऑक्टोबर 8, 2018
20 list of silence zone in Pune city पर्यावरण विभाग ऑगस्ट 2, 2018
21 ESR 2017-18 पर्यावरण विभाग जुलै 26, 2018
22 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६० अ (३) माहिती. कामगार कल्याण विभाग जुलै 24, 2018
23 tree authority Docket july zone -4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जुलै 5, 2018
24 मासिक बैठक अहवाल (१४ मुद्दे) माहे मे २०१८ उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ जून 6, 2018
25 पथ विभाग निवीदा माहिती सन २०१७-१८ पथ विभाग एप्रिल 17, 2018
26 मासिक कामकाज अहवाल १४ मुद्दे उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ एप्रिल 17, 2018
27 माहिती अधिकार २००५ कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 8, 2018
28 मासिक अहवाल फेब्रवारी.2018 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 3, 2018
29 Lokseva Hakka ayog उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ फेब्रुवारी 5, 2018
30 गणेशोत्सव-२०१७ चा ध्वनी प्रदूषण व अनधिकृत मंडप तक्रार अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 24, 2017
31 Regional Offices Rain Report for 27 August 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग ऑगस्ट 28, 2017
32 Wardwise DailyRain Report for 20 Aug 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग ऑगस्ट 21, 2017
33 Tender Information 2016-17 पथ विभाग ऑगस्ट 16, 2017
34 Tender Information 2015-16 पथ विभाग ऑगस्ट 16, 2017
35 Tender Information 2014-15 पथ विभाग ऑगस्ट 16, 2017
36 ESR 2016-17 पर्यावरण विभाग जुलै 29, 2017
37 Regional Offices Rain Report for 19 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 20, 2017
38 Regional Offices Rain Report for 17 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 18, 2017
39 Regional Offices Rain Report for 16 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 17, 2017
40 Regional Offices Rain Report for 15 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 17, 2017
41 Regional Offices Rain Report for 14 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 15, 2017
42 Regional Offices Rain Report for 13 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 14, 2017
43 Regional Offices Rain Report for 06 July 2017 0- till 4 Pm आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 6, 2017
44 Regional Offices Rain Report for 01 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 3, 2017
45 STAC Report of Road पथ विभाग जून 30, 2017
46 Regional Offices Rain Report for 29 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 30, 2017
47 Draft Strategic Environment Assessment Report 2013-2014 पर्यावरण विभाग जून 30, 2017
48 Water Tanker Report Mar 2014 पाणीपुरवठा व मलनि:सारण प्रकल्प जून 30, 2017
49 Strategic Environment Assessment Report 2013-2014 पर्यावरण विभाग जून 30, 2017
50 Strategic Environment Assessment Report 2012-2013 पर्यावरण विभाग जून 30, 2017

पाने

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 rte centers प्राथमिक शिक्षण विभाग मार्च 18, 2019
2 circular 12 februwari 2019 प्राथमिक शिक्षण विभाग मार्च 18, 2019
3 प्राथमिक शिक्षण विभाग मे 25, 2018
4 वीज पडणे, पूर परिस्थिती प्रसंग याकरिता उपाययोजना आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 6, 2017
5 Do's & Don't About Dengue आरोग्य विभाग जून 30, 2017
6 Dengue Prevention what you need to know आरोग्य विभाग जून 30, 2017
7 Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme Guidelines प्रधानमंत्री आवास योजना जून 30, 2017
8 Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines प्रधानमंत्री आवास योजना जून 30, 2017
9 Flood Management Action Plan 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 15, 2017
10 17-18 - 4 Action Plan editted आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 13, 2017
11 आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन व अप्टी मार्गदर्शन पुस्तिका आपत्ती व्यवस्थापन विभाग एप्रिल 26, 2017
12 उच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश 20 सप्टेंबर जन 93 2009 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
13 स्थानिक जातीचे वृक्षाची यादी वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
14 झाडे संरक्षण कायदा 1975 - जोडपत्र 3 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
15 वृक्ष कायदा नियम - जोडपत्र 4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
16 मा. वृक्ष प्राधिकरण सभासद -(नगरसेवक) वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
17 वृक्ष गणना कामकाज ,नियम व अटी तयार करण्यासाठीची समिती वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
18 वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 आरोग्य विभाग ऑक्टोबर 16, 2020
2 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 15, 2020
3 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय ऑक्टोबर 8, 2020
4 आरोग्य विभाग सप्टेंबर 11, 2020
5 आरोग्य विभाग सप्टेंबर 11, 2020
6 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ ऑगस्ट 24, 2020
7 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जुलै 13, 2020
8 आरोग्य विभाग जुलै 13, 2020
9 आरोग्य विभाग जून 10, 2020
10 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ मे 18, 2020
11 आरोग्य विभाग मे 8, 2020
12 शहर जनगणना कार्यालय मे 8, 2020
13 आरोग्य विभाग एप्रिल 18, 2020
14 आरोग्य विभाग एप्रिल 18, 2020
15 शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 7, 2020
16 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मार्च 13, 2020
17 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ मार्च 13, 2020
18 शहर जनगणना कार्यालय मार्च 6, 2020
19 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 3, 2020
20 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग फेब्रुवारी 13, 2020
21 आरोग्य विभाग फेब्रुवारी 5, 2020
22 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय फेब्रुवारी 3, 2020
23 शहर जनगणना कार्यालय फेब्रुवारी 3, 2020
24 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय जानेवारी 22, 2020
25 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जानेवारी 15, 2020
26 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जानेवारी 4, 2020
27 आरोग्य विभाग जानेवारी 8, 2020
28 उदयान विभाग जानेवारी 3, 2020
29 शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 3, 2020
30 उदयान विभाग डिसेंबर 6, 2019
31 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 7, 2019
32 आरोग्य विभाग डिसेंबर 6, 2019
33 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
34 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
35 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
36 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
37 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
38 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
39 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 3, 2019
40 शहर जनगणना कार्यालय डिसेंबर 4, 2019
41 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग नोव्हेंबर 28, 2019
42 बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय नोव्हेंबर 21, 2019
43 उदयान विभाग नोव्हेंबर 6, 2019
44 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय नोव्हेंबर 11, 2019
45 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५ नोव्हेंबर 7, 2019
46 आरोग्य विभाग नोव्हेंबर 5, 2019
47 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५ नोव्हेंबर 4, 2019
48 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५ नोव्हेंबर 4, 2019
49 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय नोव्हेंबर 4, 2019
50 शहर जनगणना कार्यालय नोव्हेंबर 1, 2019
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. २ जुलै, २०१८) जुलै 30, 2018
2 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. ११ एप्रिल, २०१८) जुलै 30, 2018
3 Sabhasad Phone Number Yadi नगर सचिव विभाग मार्च 12, 2020
4 PMC Registered Contractor list of Vigilance Department दक्षता विभाग जून 8, 2017
5 UnAuthorized Construction Aundh Aug 2011 शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
6 UnAuthorized Construction Gazette List April 2012 शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
7 Occyupancy Certificate - Required Documents List शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
8 Digital Signature Certificate Form शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
9 Baner ,Balewadi-Planning Unit No.1- 37(1)AA -Modification Sanctioned Plan बांधकाम परवानगी जून 7, 2018
10 Pune City Old DP_Dhankawadi_Lohagaon बांधकाम परवानगी जून 5, 2018
11 DP-Lohagaon बांधकाम परवानगी जून 5, 2018
12 Development Plan Dhankawadi Survey No. 6 बांधकाम परवानगी जून 5, 2018
13 Kharadi Modification Plan बांधकाम परवानगी जून 4, 2018
14 Modification u/s 37(1A) of MR&TP Act 1966,Govt Notification Dt.6.03.2018 for Kharadi S.No.65/7/2A & 57/7/2B बांधकाम परवानगी जून 4, 2018
15 Name wise list of hearing Programme for Draft DP of Yewalewadi village" बांधकाम परवानगी मे 30, 2018
16 PMC Architect list बांधकाम परवानगी जानेवारी 20, 2018
17 Financial statement 2017-2018 मुख्यलेखा व वित्त विभाग फेब्रुवारी 13, 2019
18 Financial Statement 2014-15 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मार्च 15, 2018
19 Jama Kharcha VARGIKARAN LIST 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
20 Jama Kharcha ST LIST 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
21 Jama Kharcha REVENU WORKS 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
22 Jama Kharcha CAPITAL WORKS 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
23 दीपस्तंभ शहर पुणे पथ विभाग जून 20, 2018
24 पुण्यातील सायकल पार्किंगची ठिकाणे पथ विभाग मे 15, 2018
25 Road Department Jama Kharcha 2017-18 पथ विभाग मे 10, 2018
26 Path Department - Jama Kharcha-charges for 2016-17 पथ विभाग एप्रिल 1, 2017
27 Environment and Social Management Framework पथ विभाग मे 24, 2017
28 World Bank-UNDP-GEF Assisted SUT Project for Pune ESMF Annexure filed by Pune Municipal Corporation पथ विभाग मे 24, 2017
29 Year Wise Budget Works पथ विभाग मे 23, 2017
30 Urban Street Disign Guidelines पथ विभाग मे 23, 2017
31 Draft Report Pune Solapur Road - R2 -01-06-2014 पथ विभाग मे 23, 2017
32 Report on Safety Audit of Pune Satara Road पथ विभाग मे 23, 2017
33 Road Excavation Permission 2013-2014 पथ विभाग मे 23, 2017
34 Road Excavation Permission 2012-2013 पथ विभाग मे 23, 2017
35 Revised EIS & Traffic Survey Study for proposed Paud Road-Balbharti Link Road 05/03/2013 पथ विभाग मे 23, 2017
36 Road Excavation Permission Information 2012-2013 & 2013-2014 पथ विभाग मे 23, 2017
37 Road Excavation Permission Jahir Nivedan पथ विभाग मे 23, 2017
38 Reliance Road Trench Workorder पथ विभाग मे 23, 2017
39 Road Excavation Permission 2014-2015 पथ विभाग मे 23, 2017
40 Road Excavation Permission 1-4-2015 to 30-4-2015 पथ विभाग मे 23, 2017
41 पथ विभाग अर्थसंकल्प वर्षानुसार पथ विभाग मे 18, 2017
42 एकूण बजेट जामा खार्च २०१५ - २०१६ पथ विभाग मे 18, 2017
43 बजेट वर्गीकरण २०१४ - २०१५ पथ विभाग मे 18, 2017
44 बजेट २०१४ - २०१५ पथ विभाग मे 18, 2017
45 बजेट २०१३ - २०१४ पथ विभाग मे 18, 2017
46 Rate List for Rajiv Gandhi Academy of E-Learning शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग जून 15, 2018
47 डीबीटी योजनेअंतर्गत माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या साहित्य वाटपाची यादी व किंमत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग जून 6, 2018
48 Education - GR 31/12/2013 about RTE शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
49 Patra & Apatra List 2014-2015 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
50 Jahir Prakatan 2014-2015 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017

पाने

अनु क्र. विभागाचे नाव कामाचे नाव रक्कम नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता
1 पथ विभाग प्र.क्र.5 मधील कोणार्क एलिगंस सोसा., वडगाव शेरी व डॉ. व्होरा क्‍िलनीक समोर वडगावशेरी येथे टेलिफोन केबल दुरूस्ती करणेसाठी रस्ता खोदाईची परवानगी 11096 मे.बी.एस.एन.एल. येरवडा पुणे.-06
2 पथ विभाग सिंहगड रोड परिसरातील गंगा भाग्योदय येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने 4 पीट घेणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजीनगर. पुणे-5
3 पथ विभाग कोंढवा शितल पेट्रोल पंप , इश्वर पेट्रोलपंप व लुल्लानगर येथे दुरूस्ती करणेसाठी ओपन पध्दतीने पीट्स करणेसाठी खोदाई 30000 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर.
4 पथ विभाग .क्र.7 गोखलेनगर जनवाडी येथील मॅप्को गेटचे ठिकाणी अत्यावश्यक कामासाठी ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने एम.एस.ई.डी.सी.एल. केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 150000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. गणेशखिंड सब डिव्हीजन पुणे.
5 पथ विभाग सिंहगड रोड रोहन क्रीतीका प्रोजेक्‍ट स.नं. 117 अ/1,117 बी, (मे.रोहन बिल्डर्स) पु.ल. देशपांडे गार्डन येथे ड्रेनेजलाईन/ पावसाळी लाईन टाकण्यासाठी एच.डी.डी. पध्दतीने रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे. रोहन बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. 1 मोदीबाग, सी.टी.एस. नं. 2254 भांबुर्डा, गणेशखिंड रोड. शिवाजीनगर पुणे-16
6 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. 269 दि. 07.03.17 मुदतवाढ 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे-5
7 पथ विभाग आंबेडकर चौक ते रूषी चौक येथे गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी 2884960 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे-5
8 पथ विभाग सातारा रस्ता पर्वती इलेक्‍ट्रॉनिक इंडस्ट्रीयल इस्टेट ते वाळवेकर लॉन्स येथे उच्चदाब वाहिनी जोडणीकरीता एच. डी. डी. पध्दतीने रस्ते खोदाईस मुदतवाढ 0 मा. कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. पद्‌मावती, पुणे-37
9 पथ विभाग एन.आय.बी.एम. उंड्री रस्ता, कोलते पाटील बिझ ते फिडर पिलर पर्यंत ( रोड क्रॉस) एच.डी.डी. पध्दतीने भुमिगत विद्युत केबल टाकण्सासाठी रस्ता खोदाई मुदतवाढ 0 मे. युनिटी एन्टरप्राईजेस क्‍लोव्हर सेंटर, 7 मोलिदिना रोड. पुणे-1
10 पथ विभाग सिंहगड रोड, रोहन क्रीतीका प्रोजेक्‍ट स.नं. 117अ/1,117 बी ( मे. रोहन बिल्डर्स) पु.ल. देशपांडे गार्डन येथे ड्रेनेजर्इ्रन/ पावसाळी लाईन टाकणेसाठी एच.डी.डी. पध्दतीने रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे. रोहन बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. 1 मो दिबाग, सी.टी.एस. नं. 2254 भांबुर्डा, गणेशखिंड रोड शिवाजीनगर. पुणे.
11 पथ विभाग सी.टी.एस. नं.2292 ओरो विस्टा 5 ए मोदीबाग, फ्लाईन्स ऑफिसर सुधाीर पवार पथ येथे विद्यत केबल टाकणेकरीता रस्ता खोदाईची परवानगी 27735 मे. सुरेश मालपाणी अॅन्ड असो. 2 रा मजला, लोहिया जैन हाउस. भांडारकर रोड, डेक्‍कन जिमखाना. पुणे.
12 पथ विभाग पुणे पेठ बाणेर सर्व्हे नं. 112/1/2 व 112/1/2/3 या मिळकतीच्या विद्युत पुरवठ्यासाठी रस्ता खोदाईसाठी मुदतवाढ परवानगी 0 मे. प्राईम सेंटर अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. प्राईड हाउस,5 वा मजला, 108 गणेश खिंड रस्ता, पुणे विद्यापीठाजवळ. पुणे 16
13 पथ विभाग सुप्रिम कॉर्नर ते एच.पी.गॅस एजन्सीच्या समोर जंगली महाराज रोड येथे ओपन पध्दतीने एम.एन.जी.एल.गॅस पाईपलाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत 970900 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजीनगर, पुणे.
14 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/23 दि. 13.04.17 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
15 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभूत आराखडा योजना-2 मधील रक्षक नगर फेज, सुक्रेवस्ती गलांडे नगर खराडी नवमी हॉटेल ते संत इंजिनिअरिंग खराडी रस्त्यावर चराव्दारे भु मिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 0 मा. कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्तापेठ.
16 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील साईनाथनगर, राजश्री कॉलनी ते इंदिरानगर रिलॅक्‍स हॉटेल ते आतुर अब्बर प्रॉडक्‍शन, नगरसेवग गलांडे निवास नव सैनिक वाडी पर्यंत खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी परवानगी मिळणेबाबत. 5076000 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
17 पथ विभाग मुंढवा विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील कामांसाठी खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणेसाठी मुदतवाढी अंती परवानगी देणेबाबत. 4300500 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
18 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/20 दि.13.04.17 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजीनगर. पुणे.
19 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/21 दि. 13.04.17 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे.
20 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र.पथ/47 दि.20.04.17 0 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. पद्मावती विभाग, पुणे-37.
21 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/19 दि.13.04.17 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे.
22 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभूत आराखडा योजना-2 मधील वडगावशेरी व खराडी भागातील अंतर्गत रस्त्यावर खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदतवाढअंती रस्ता खोदाईच्या मुदतवाढीबाबत. 4230000 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रस्ता पेठ. पुणे.
23 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभूत आराखडा योजना-2 मधील वडगावशेरी व खराडी भागातील अंतर्गत रस्त्यावर खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदवताढअंती रस्ता खोदाईच्या परवानगीबाबत. 4371000 मा.कार्यकारी अभियंता एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग,तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
24 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील मोझेवाडी वडगाव शेरी, गणेशनगर प्रीत प्रसन्न पंपिंग स्टेशन सैनिकवाडी वडगाव शेरी येथे खोदाई चराव्दारे उर्वरीत भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदतवाढ 0 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महा वितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्तापेठ. पुणे.
25 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/268,269,270 दि.07.03.17 व पथ/280 दि.09.03.17 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
26 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/42 दि. 19.04.17 ला मुदतवाढ 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
27 पथ विभाग वर्कऑर्डर मुदतवाढ मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
28 पथ विभाग वर्क ऑर्डर मुदतवाढ 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
29 पथ विभाग वर्कऑर्डर मुदतवाढ 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर,पुणे.
30 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/28 व 30 दि. 13.04.17 आणि वर्क ऑर्डर क्र. पथ/328 व 329 दि. 21.03.17 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
31 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील ग्रेप सेंटर आळंदी रोड ते विश्रांतवाडी चौक, शंकर मंदिर पर्यंतच्या रस्त्यावर खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्यूत केबल टाकणे कामांसाठी परवानगीस मुदतवाढ 0 मा. कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महा वितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
32 पथ विभाग 220 के. व्ही. मगरपट्टा उपकेंद्र ते 132 के. व्ही. रास्ता पेठ उपकेंद्र 132 के. व्ही. भुमिगत केबल टाकणेकरीता रस्ता खोदाईची परवानगीस मुदतवाढ 0 मा. कार्यकारी अभियंता, अति उच्च दाब प्रकल्प विभाग, पुणे-6.
33 पथ विभाग गणेशखिंड ईलेक्‍ट्रीक हाय होल्टेज सब स्टेशन ते आय.सी.सी.सब स्टेशन शिवाजी हौ.सो.सा. येथे केबल टाकणे साठी रस्ता खोदाई 3478000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. गणेशखिंड, पुणे.
34 पथ विभाग पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. मार्फत स्मार्ट ईलीमेंटचे अंतर्गत रस्ता खादाईस मुदतवाढ 0 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. शिवाजी नगर, पुणे-05.
35 पथ विभाग खडकी रेल्वे स्टेशन च्या मागे बोपोडी रोड कॉर्नर सेंट थॉमस स्कूल चर्च येथे ओपन पध्दतीने एम.एस.ई.डी.सी.एल. विद्यूत केबल टाकणेसाठी खोदाई 528750 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. शिवाजीनगर सब डीव्हिजन. पुणे.
36 पथ विभाग प्लॉट नं.18 स.नं. 133 सि.स.नं. 752 श्री.सुखशांती सोसा. कोथरूड येथे विद्‌यूत वाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई ( तीन पट दंडा सहित) 428400 मे.गोखले कन्स्ट्र. गोखले हाउस प्लॉट नं 61 प्रभात रोड. लेन नं. 14 इन्कम टॅक्‍स ऑफिस समोर, पुणे.
37 पथ विभाग सि.टी.एस.क्र. 2071 प्र.क्र.59 विजयनगर कॉलनी सदशिव पेठ पुणे येथे ओपन पध्दतीने विद्युत केबल टाकण्यासाठी खोदाई 44376 मे. श्री.सुनिल वनारसे. सदाशिव पेठ, पुणे.
38 पथ विभाग आनंदपार्क औंध येथे आनंदपार्क लेन नं. 6,5,4 येथे एम.एस.ई.डी.सी.एल.ची विद्युत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 470000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. औंध सब डिव्हीजन, पुणे.
39 पथ विभाग सी.टी.एस. नं. 1170/8 रेव्हेन्यू कॉलनी फा.प्लॉट नं. 542, 872, 873/8 भांबुर्डा शिवाजी नगर पूणे येथे ओपन पध्दतीने विद्यूत केबल टाकण्यासाठी खोदाई 164640 मे.लागू आपटे. शिवाजी नगर पुणे.
40 पथ विभाग सी.टी.एस. नं. 897 फा.प्लॉट नं. 280 भांडारकर रोड येथे ओपन पध्दतीने विद्‌यूत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 83205 मे. श्री. दिपक कुदळे. भांडारकर रोड, पुणे.
41 पथ विभाग स्वामी विवेकानंद रोड आतल्या बाजूला ( चिंतामणी प्यअर व्हेज हॉटेल ) येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने केबल टाकणेसाठी खोदाई 33282 मे.श्री.अविनाश जाधव. बिबवेवाडी, पुणे.
42 पथ विभाग रॉयल फ्रेश चिकन सेंटर ते स.नं.117 कळस पी.एम.सी. हॉस्पिटल समोर शिवाजी महाराज पथ कळस पर्यंत एच.डी.डी. पध्दतीने खोदाई 636000 ऑरेज मेडिकेअर आणि रिसर्च सेंटर. कळस आळंदी रोड, कळस, विश्रांतवाडी.
43 पथ विभाग हडपसर डि.पी.रोड यथिल स.नं. 209/5अ+5ब समोरील फिडर पिलर पर्यंत (रोड क्रॉसिंग) भुमिगत विद्यत केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 60000 मे.मॅंगो लाईफ स्टाईल प्रा. लि. कोरेगाव पार्क, पुणे-1.
44 पथ विभाग एन.आय.बी.एम. उंड्री रस्ता कोलते पाटील बिझ बे ते फिडर पिलर पर्यंत (रोड क्रॉस) एच.डी.डी.पध्दतीने रस्ता खोदाई 192000 मे. युनिटी ऐंठरप्राईजेस, क्‍लोव्हर सेंटर 7 मोलिदीना रोड, पुणे -1
45 पथ विभाग महंमदवाडी स.नं. 36 (पै) 18 मी.डी.पी.रस्त्या मधून (रोड क्रॉस ) एच.डी.डी.पध्दतीने केबल टाकण्यासाठी खोदाई चार्जेस 66000 मे.बालाजी रिअल्टी तर्फे ध्रुव सुरेशकुमार मेहता. सन माहू कॉम्प्लेक्‍स, 5 बंडगार्डन रोड. पुणे-1.
46 पथ विभाग बाया कर्वे वसतिगृह स.नं. 22, 2 ब, 22/6+8 ब, कर्वेनगर पुणे येथे पावसाळी लाईन पुणे म.न.पा. पावसाळी लाईन ला जोडण्या साठी खोदाई 5547 मा.सचिव महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, कर्वेनगर, पुणे.
47 पथ विभाग बाया कर्वे वसतिगृह स.नं. 21/1 कर्वेनगर पुणे 52 येथे पावसाळी लाईन पुणे म.न.पा. पावसाळी लाईन ला जोडण्या साठी खोदाई 33282 मा.सचिव महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, कर्वेनगर, पुणे.
48 पथ विभाग फा.प्लॉट क्र.50/8 सि.स.नं. 118/8 एरंडवणे येथे विद्यत वाहिनी टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 219000 मे.गोखले कन्स्ट्र. पुणे.
49 पथ विभाग जंगली महाराज रोड शिवाजी नगर येथे गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी खोदाई 584800 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
50 पथ विभाग मॉडेल कॉलनी बहिरटवाडी प्राईड मनोरमा सोसा. व शिवविलास सोसा. येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 0 मे. एन.एन.जी.एल .शिवाजी नगर, पुणे- ३०

पाने