दस्तावेज डाउनलोड

.
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 शहर अभियंता कार्यालय कलम ४ शहर अभियंता कार्यालय जुलै 1, 2019
2 नागरिकांची सनद शहर अभियंता कार्यालय जून 14, 2017
3 Citizen Charter_City Engineer Department शहर अभियंता कार्यालय जून 14, 2017
4 शहर अभियंता कार्यलय - नागरिकांची सनद शहर अभियंता कार्यालय नोव्हेंबर 3, 2015
5 वाहतूक सुलभ करण्यासाठी वाहतूक सिग्नल यंत्रणा मुख्य अभियंता प्रकल्प एप्रिल 1, 2015
6 मुख्य अभियंता प्रकल्प - नागरिकांची सनद मुख्य अभियंता प्रकल्प ऑगस्ट 3, 2016
7 Chief Engineer (Project) मुख्य अभियंता प्रकल्प डिसेंबर 30, 2021
8 Citizen Charter Road Department पथ विभाग ऑक्टोबर 7, 2019
9 नागरीकांची सनद पथ विभाग मे 29, 2018
10 रोड उत्खनन परवानगी - नागरिकांची सनद पथ विभाग ऑगस्ट 9, 2016
11 सेक्शन६० अ माहिती २०२१- २२ कर आकारणी व कर संकलन विभाग ऑगस्ट 26, 2021
12 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०२१-२२ व नागरिक सनद २०२१-२२ कर आकारणी व कर संकलन विभाग ऑगस्ट 26, 2021
13 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०20-21 व नागरिक सनद २०20-21 कर आकारणी व कर संकलन विभाग सप्टेंबर 15, 2020
14 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०20-21 व नागरिक सनद २०20-21 कर आकारणी व कर संकलन विभाग सप्टेंबर 15, 2020
15 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग सप्टेंबर 15, 2020
16 नागरिकांची सनद कर आकारणी व कर संकलन विभाग नोव्हेंबर 13, 2019
17 सेक्शन ६० अ माहिती २०१९ (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 22, 2019
18 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 13, 2018
19 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 13, 2018
20 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग जून 30, 2018
21 सेक्शन६० अ माहिती २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 11, 2018
22 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०१८ व नागरिक सनद २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 11, 2018
23 सेक्शन ६० अ माहिती २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग नोव्हेंबर 30, 2017
24 माहितीचा अधिकार सेक्शन ४बी व नागरिकांची सनद २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग नोव्हेंबर 30, 2017
25 करआकारणी व करसंकलन कार्यालय कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
26 कर आकारणी व कर संकलन विभाग - नागरिकांची सनद कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 1, 2016
27 पाणीपुरवठा विभाग - नागरिकांची सनद पाणीपुरवठा विभाग ऑगस्ट 9, 2016
28 बिल दुरुस्थी अर्ज - नागरिकांची सनद पाणीपुरवठा विभाग एप्रिल 26, 2017
29 Citizen Charter स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 4, 2022
30 Citizen Charter स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 3, 2022
31 नागरिकांची सनद स्थानिक संस्था कर विभाग ऑक्टोबर 10, 2019
32 Citizen Charter स्थानिक संस्था कर विभाग एप्रिल 19, 2018
33 स्थानिक संस्था कर विभाग (L.B.T.) 5-2-2016 स्थानिक संस्था कर विभाग सप्टेंबर 1, 2016
34 नागरिकांची सनद(भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग) भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग जानेवारी 5, 2022
35 नागरिकांची सनद अद्ययावत करणेबाबत -(भवन रचना विभाग ) भवन रचना विभाग जानेवारी 17, 2022
36 नागरिकांची सनद भवन रचना विभाग एप्रिल 23, 2018
37 नागरिकांची सनद ११/०४/२०१९ समाज विकास विभाग एप्रिल 11, 2019
38 राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान मोहीम अंतर्गत समाज विकास विभाग नोव्हेंबर 3, 2015
39 राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान मोहीम अंतर्गत समाज विकास विभाग सप्टेंबर 1, 2016
40 उद्यान विभाग - नागरिकांची सनद - 2021 उदयान विभाग डिसेंबर 30, 2021
41 नागरिकांची सनद अहवाल - ऑक्टोबर २०१९ उदयान विभाग नोव्हेंबर 6, 2019
42 नागरिकांची सनद अहवाल ऑगस्ट २०१९ उदयान विभाग सप्टेंबर 30, 2019
43 नागरिकांची सनद जुलै २०१९ उदयान विभाग ऑगस्ट 8, 2019
44 नागरिकांची सनद जून २०१९ उदयान विभाग जुलै 10, 2019
45 नागरिकांची सनद मे 2019 उदयान विभाग जून 4, 2019
46 नागरिकांची सनद एप्रिल २०१९ उदयान विभाग मे 14, 2019
47 नागरिकांची सनद अहवाल मार्च २०१९ उदयान विभाग एप्रिल 10, 2019
48 नागरिकांची सनद फेब्रुवारी २०१९ उदयान विभाग मार्च 13, 2019
49 नागरिकांची सनद जानेवारी २०१९ उदयान विभाग फेब्रुवारी 6, 2019
50 नागरिकांची सनद डिसेंबर २०१८ उदयान विभाग जानेवारी 4, 2019

पाने

अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड तारीख
1 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
2 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
3 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
5 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
6 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
7 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
8 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
9 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
10 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
11 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
12 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
13 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
14 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
15 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
16 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
17 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
18 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
20 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
21 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
22 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 11, 2017
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 परवाना व आकाश चिन्ह विभाग कार्यपद्धती आकाशचिन्ह व परवाना विभाग जानेवारी 4, 2022
2 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०२१-२२ व नागरिक सनद २०२१-२२ कर आकारणी व कर संकलन विभाग सप्टेंबर 8, 2021
3 आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग कामकाज कार्यपद्धती आकाशचिन्ह व परवाना विभाग एप्रिल 30, 2020
4 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 13, 2018
5 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१८ कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 11, 2018
6 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 28, 2017
7 Process Manual कर आकारणी व कर संकलन २०१७ कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 14, 2017
8 17-18 - 4 Action Plan editted आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 13, 2017
9 स्थानिक संस्था कर कामकाज कार्यपद्धती स्थानिक संस्था कर विभाग एप्रिल 26, 2017
10 औंध क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
11 घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
12 टेलिफोन विभाग कामकाज कार्यपद्धती दूरध्वनी विभाग एप्रिल 26, 2017
13 स्थानिक संस्था कर कामकाज कार्यपद्धती स्थानिक संस्था कर विभाग सप्टेंबर 1, 2016
14 स्वच्छ पार्क एसओपी अंतिम कामकाज कार्यपद्धती उदयान विभाग जानेवारी 3, 2017
15 शहर जनगणना विभाग (मराठी) कामकाज कार्यपद्धती शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 24, 2017
16 कामगार कल्याण विभाग कामकाज कार्यपद्धती 2016 कामगार कल्याण विभाग फेब्रुवारी 3, 2017
17 शहर जनगणना विभाग (इंग्रजी) कामकाज कार्यपद्धती शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 3, 2017
18 मालमत्ता कर कामकाज कार्यपद्धती कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
19 शहर अभियंता कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती शहर अभियंता कार्यालय एप्रिल 26, 2017
20 इमारत बांधकाम (शहर अभियंता कार्यालय) कामकाज कार्यपद्धती नगर रचना विभाग एप्रिल 26, 2017
21 आरोग्य विभाग कामकाज कार्यपद्धती आरोग्य विभाग नोव्हेंबर 30, 2009
22 शिक्षण अधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक विभाग कामकाज कार्यपद्धती शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग एप्रिल 26, 2017
23 मुख्य लेखापाल विभाग कामकाज कार्यपद्धती मुख्यलेखा व वित्त विभाग एप्रिल 26, 2017
24 करआकारणी आणि करसंकलन कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 26, 2017
25 मालमत्ता कर विभाग कामकाज कार्यपद्धती कर आकारणी व कर संकलन विभाग जुलै 16, 2016
26 येरवडा क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
27 हडपसर क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
28 धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
29 बीबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
30 टिळक रोड क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
31 सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
32 कसबा पेठ क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
33 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
34 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
35 वारजे कर्वे नगर क्षेत्रिय कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 26, 2017
36 सांख्यिकी आणि संगणक विभाग कामकाज कार्यपद्धती माहिती व तंत्रज्ञान विभाग एप्रिल 26, 2017
37 सामाजिक विकास विभाग कामकाज कार्यपद्धती समाज विकास विभाग एप्रिल 26, 2017
38 उद्यान विभाग कामकाज कार्यपद्धती उदयान विभाग एप्रिल 26, 2017
39 वृक्ष प्राधिकरण विभाग कामकाज कार्यपद्धती वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 26, 2017
40 कायदेशीर सल्लागार विभाग कामकाज कार्यपद्धती विधी विभाग एप्रिल 26, 2017
41 कामगार सल्लागार कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती कामगार कल्याण विभाग जुलै 8, 2010
42 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती - १ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग एप्रिल 26, 2017
43 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती- २ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग एप्रिल 26, 2017
44 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती- ४ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग एप्रिल 26, 2017
45 उप आयुक्त (गवनि) कामकाज कार्यपद्धती- ३ झोपडपट्‌टी निर्मुलन व पुनर्वसन विभाग एप्रिल 26, 2017
46 अतिक्रमण विभाग कामकाज कार्यपद्धती अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग एप्रिल 26, 2017
47 आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग कामकाज कार्यपद्धती आकाशचिन्ह व परवाना विभाग एप्रिल 26, 2017
48 अग्निशामक विभाग कामकाज कार्यपद्धती अग्निशामक विभाग एप्रिल 26, 2017
49 उप आयुक्त ( विशेष ) सुरक्षा विभाग कामकाज कार्यपद्धती सुरक्षा विभाग एप्रिल 26, 2017
50 उपआयुक्त सर्वसाधारण (सेवक वर्ग) कामकाज कार्यपद्धती कामगार कल्याण विभाग एप्रिल 26, 2017
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 Emission Inventory 2020-IITM पर्यावरण विभाग डिसेंबर 16, 2021
2 Tender Year 2018-19 पथ विभाग डिसेंबर 15, 2021
3 Tender Year 2020-21 पथ विभाग डिसेंबर 15, 2021
4 Tender Year 2019-20 पथ विभाग डिसेंबर 15, 2021
5 ढोले पाटील रोड क्षे. कार्या २५ पुढील वृक्ष ऑगस्ट २०२१.pdf वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 31, 2021
6 Draft Environment Status Report 2020-21 पर्यावरण विभाग जुलै 30, 2021
7 सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्या; २५ आतील वृक्ष डॉकेट मार्च २०२१ वृक्ष प्राधिकरण विभाग मार्च 23, 2021
8 वारजे -कर्वेनगर क्षे. कार्या. २५ आतील वृक्ष डॉकेट मार्च २०२१ वृक्ष प्राधिकरण विभाग मार्च 23, 2021
9 पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल सन २०१९-२०२० पर्यावरण विभाग जुलै 31, 2020
10 nagarroad -vadgaonsheri ward office, clause 60(a) information october 2019 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय ऑक्टोबर 31, 2019
11 April-June 2019 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय ऑगस्ट 31, 2019
12 25 atil vruksh sinhgad road ward office august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 7, 2019
13 25 pudhil vruksh hadpsar- mundhwa ward office july- august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 6, 2019
14 25 pudhil vruksh dhole patil road ward office july- august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 6, 2019
15 kasba vishrambag kshetriy karyalay 25 vruksh atil & pudhil vruksh august 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑगस्ट 6, 2019
16 पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल २०१९-२०१९ (मसूदा) पर्यावरण विभाग ऑगस्ट 1, 2019
17 उद्यान स्वच्छता सप्ताह दि. २४ ते २९ जून २०१९ उदयान विभाग जून 19, 2019
18 kalam 60 विद्युत विभाग मे 13, 2019
19 ghole road kshetriy karyalay 25 vruksh pudhil docket april 19 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 24, 2019
20 Tree cutting docket October 2018 zone - 1 to 5 अंतर्गत २५ trees above वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
21 Tree cutting docket October 2018 zone - 5 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
22 Tree cutting docket October 2018 zone -4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
23 Tree cutting docket October 2018 zone 1 to 5 अंतर्गत 25 above trees वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
24 Tree cutting docket October 2018 Zone- 5 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
25 Tree cutting docket October 2018 Zone- 4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग ऑक्टोबर 20, 2018
26 Kalam 60A विद्युत विभाग ऑक्टोबर 16, 2018
27 60 A September 2018 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय ऑक्टोबर 8, 2018
28 list of silence zone in Pune city पर्यावरण विभाग ऑगस्ट 2, 2018
29 ESR 2017-18 पर्यावरण विभाग जुलै 26, 2018
30 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६० अ (३) माहिती. कामगार कल्याण विभाग जुलै 24, 2018
31 tree authority Docket july zone -4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग जुलै 5, 2018
32 मासिक बैठक अहवाल (१४ मुद्दे) माहे मे २०१८ उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ जून 6, 2018
33 पथ विभाग निवीदा माहिती सन २०१७-१८ पथ विभाग एप्रिल 17, 2018
34 मासिक कामकाज अहवाल १४ मुद्दे उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ एप्रिल 17, 2018
35 मासिक अहवाल फेब्रवारी.2018 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 3, 2018
36 Lokseva Hakka ayog उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ फेब्रुवारी 5, 2018
37 गणेशोत्सव-२०१७ चा ध्वनी प्रदूषण व अनधिकृत मंडप तक्रार अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 24, 2017
38 Regional Offices Rain Report for 27 August 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग ऑगस्ट 28, 2017
39 Wardwise DailyRain Report for 20 Aug 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग ऑगस्ट 21, 2017
40 Tender Information 2016-17 पथ विभाग ऑगस्ट 16, 2017
41 Tender Information 2015-16 पथ विभाग ऑगस्ट 16, 2017
42 Tender Information 2014-15 पथ विभाग ऑगस्ट 16, 2017
43 ESR 2016-17 पर्यावरण विभाग जुलै 29, 2017
44 Regional Offices Rain Report for 19 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 20, 2017
45 Regional Offices Rain Report for 17 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 18, 2017
46 Regional Offices Rain Report for 16 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 17, 2017
47 Regional Offices Rain Report for 15 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 17, 2017
48 Regional Offices Rain Report for 14 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 15, 2017
49 Regional Offices Rain Report for 13 July 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 14, 2017
50 Regional Offices Rain Report for 06 July 2017 0- till 4 Pm आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 6, 2017

पाने

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 आर टी आय_पी (१) टॅक्स सेक्शन ४बी २०२१-२२ व नागरिक सनद २०२१-२२ कर आकारणी व कर संकलन विभाग सप्टेंबर 8, 2021
2 rte centers प्राथमिक शिक्षण विभाग मार्च 18, 2019
3 circular 12 februwari 2019 प्राथमिक शिक्षण विभाग मार्च 18, 2019
4 प्राथमिक शिक्षण विभाग मे 25, 2018
5 वीज पडणे, पूर परिस्थिती प्रसंग याकरिता उपाययोजना आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जुलै 6, 2017
6 Do's & Don't About Dengue आरोग्य विभाग जून 30, 2017
7 Dengue Prevention what you need to know आरोग्य विभाग जून 30, 2017
8 Pradhan Mantri Awas Yojana Scheme Guidelines प्रधानमंत्री आवास योजना जून 30, 2017
9 Pradhan Mantri Awas Yojana Guidelines प्रधानमंत्री आवास योजना जून 30, 2017
10 Flood Management Action Plan 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 15, 2017
11 17-18 - 4 Action Plan editted आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 13, 2017
12 आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शासन व अप्टी मार्गदर्शन पुस्तिका आपत्ती व्यवस्थापन विभाग एप्रिल 26, 2017
13 उच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश 20 सप्टेंबर जन 93 2009 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
14 स्थानिक जातीचे वृक्षाची यादी वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
15 झाडे संरक्षण कायदा 1975 - जोडपत्र 3 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
16 वृक्ष कायदा नियम - जोडपत्र 4 वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
17 मा. वृक्ष प्राधिकरण सभासद -(नगरसेवक) वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
18 वृक्ष गणना कामकाज ,नियम व अटी तयार करण्यासाठीची समिती वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
19 वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष प्राधिकरण विभाग एप्रिल 11, 2017
अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जानेवारी 12, 2022
2 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जानेवारी 12, 2022
3 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जानेवारी 12, 2022
4 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जानेवारी 12, 2022
5 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जानेवारी 5, 2022
6 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जानेवारी 4, 2022
7 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ डिसेंबर 31, 2021
8 शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 4, 2022
9 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
10 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
11 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
12 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
13 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
14 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
15 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
16 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
17 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
18 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
19 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
20 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
21 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
22 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
23 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
24 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
25 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
26 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
27 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
28 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
29 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
30 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
31 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
32 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
33 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
34 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
35 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
36 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
37 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
38 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
39 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
40 पथ विभाग डिसेंबर 17, 2021
41 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ डिसेंबर 15, 2021
42 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर 6, 2021
43 शहर जनगणना कार्यालय डिसेंबर 1, 2021
44 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ नोव्हेंबर 10, 2021
45 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय नोव्हेंबर 9, 2021
46 शहर जनगणना कार्यालय नोव्हेंबर 9, 2021
47 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग ऑक्टोबर 29, 2021
48 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ ऑक्टोबर 14, 2021
49 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय ऑक्टोबर 6, 2021
50 शहर जनगणना कार्यालय ऑक्टोबर 4, 2021
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. २ जुलै, २०१८) जुलै 30, 2018
2 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. ११ एप्रिल, २०१८) जुलै 30, 2018
3 मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्‍पातील (जायका प्रकल्‍प) कामासाठीच्‍या निविदांचे मूल्‍यमापन करण्‍यासाठी समिती सुधारणाबाबत (Tender Evaluation Committee) जायका प्रकल्प (मलनि:सारण) सप्टेंबर 17, 2021
4 महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम ६० अ अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) कार्यालय जानेवारी 5, 2022
5 Sabhasad Phone Number Yadi नगर सचिव विभाग जानेवारी 6, 2021
6 PMC Registered Contractor list of Vigilance Department दक्षता विभाग जून 8, 2017
7 UnAuthorized Construction Aundh Aug 2011 शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
8 UnAuthorized Construction Gazette List April 2012 शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
9 Occyupancy Certificate - Required Documents List शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
10 Digital Signature Certificate Form शहर अभियंता कार्यालय मे 24, 2017
11 Baner ,Balewadi-Planning Unit No.1- 37(1)AA -Modification Sanctioned Plan बांधकाम परवानगी जून 7, 2018
12 Pune City Old DP_Dhankawadi_Lohagaon बांधकाम परवानगी जून 5, 2018
13 DP-Lohagaon बांधकाम परवानगी जून 5, 2018
14 Development Plan Dhankawadi Survey No. 6 बांधकाम परवानगी जून 5, 2018
15 Kharadi Modification Plan बांधकाम परवानगी जून 4, 2018
16 Modification u/s 37(1A) of MR&TP Act 1966,Govt Notification Dt.6.03.2018 for Kharadi S.No.65/7/2A & 57/7/2B बांधकाम परवानगी जून 4, 2018
17 Name wise list of hearing Programme for Draft DP of Yewalewadi village" बांधकाम परवानगी मे 30, 2018
18 PMC Architect list बांधकाम परवानगी जानेवारी 20, 2018
19 Financial statement 2017-2018 मुख्यलेखा व वित्त विभाग फेब्रुवारी 13, 2019
20 Financial Statement 2014-15 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मार्च 15, 2018
21 ROAD DEPARTMENT CAPITAL, REVENU, VARGIKARN & ST WORK EXPENCESS YEAR - 2019 - 2020 पथ विभाग मार्च 15, 2021
22 Jama Kharcha VARGIKARAN LIST 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
23 Jama Kharcha ST LIST 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
24 Jama Kharcha REVENU WORKS 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
25 Jama Kharcha CAPITAL WORKS 2018 - 2019 पथ विभाग जुलै 10, 2019
26 दीपस्तंभ शहर पुणे पथ विभाग जून 20, 2018
27 पुण्यातील सायकल पार्किंगची ठिकाणे पथ विभाग मे 15, 2018
28 Road Department Jama Kharcha 2017-18 पथ विभाग मे 10, 2018
29 Path Department - Jama Kharcha-charges for 2016-17 पथ विभाग एप्रिल 1, 2017
30 Environment and Social Management Framework पथ विभाग मे 24, 2017
31 World Bank-UNDP-GEF Assisted SUT Project for Pune ESMF Annexure filed by Pune Municipal Corporation पथ विभाग मे 24, 2017
32 Year Wise Budget Works पथ विभाग मे 23, 2017
33 Urban Street Disign Guidelines पथ विभाग मे 23, 2017
34 Draft Report Pune Solapur Road - R2 -01-06-2014 पथ विभाग मे 23, 2017
35 Report on Safety Audit of Pune Satara Road पथ विभाग मे 23, 2017
36 Road Excavation Permission 2013-2014 पथ विभाग मे 23, 2017
37 Road Excavation Permission 2012-2013 पथ विभाग मे 23, 2017
38 Revised EIS & Traffic Survey Study for proposed Paud Road-Balbharti Link Road 05/03/2013 पथ विभाग मे 23, 2017
39 Road Excavation Permission Information 2012-2013 & 2013-2014 पथ विभाग मे 23, 2017
40 Road Excavation Permission Jahir Nivedan पथ विभाग मे 23, 2017
41 Reliance Road Trench Workorder पथ विभाग मे 23, 2017
42 Road Excavation Permission 2014-2015 पथ विभाग मे 23, 2017
43 Road Excavation Permission 1-4-2015 to 30-4-2015 पथ विभाग मे 23, 2017
44 पथ विभाग अर्थसंकल्प वर्षानुसार पथ विभाग मे 18, 2017
45 एकूण बजेट जामा खार्च २०१५ - २०१६ पथ विभाग मे 18, 2017
46 बजेट वर्गीकरण २०१४ - २०१५ पथ विभाग मे 18, 2017
47 बजेट २०१४ - २०१५ पथ विभाग मे 18, 2017
48 बजेट २०१३ - २०१४ पथ विभाग मे 18, 2017
49 Rate List for Rajiv Gandhi Academy of E-Learning शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग जून 15, 2018
50 डीबीटी योजनेअंतर्गत माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या साहित्य वाटपाची यादी व किंमत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग जून 6, 2018

पाने

अनु क्र. विभागाचे नाव कामाचे नाव रक्कम नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता
1 पथ विभाग प्र.क्र.5 मधील कोणार्क एलिगंस सोसा., वडगाव शेरी व डॉ. व्होरा क्‍िलनीक समोर वडगावशेरी येथे टेलिफोन केबल दुरूस्ती करणेसाठी रस्ता खोदाईची परवानगी 11096 मे.बी.एस.एन.एल. येरवडा पुणे.-06
2 पथ विभाग सिंहगड रोड परिसरातील गंगा भाग्योदय येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने 4 पीट घेणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजीनगर. पुणे-5
3 पथ विभाग कोंढवा शितल पेट्रोल पंप , इश्वर पेट्रोलपंप व लुल्लानगर येथे दुरूस्ती करणेसाठी ओपन पध्दतीने पीट्स करणेसाठी खोदाई 30000 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर.
4 पथ विभाग .क्र.7 गोखलेनगर जनवाडी येथील मॅप्को गेटचे ठिकाणी अत्यावश्यक कामासाठी ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने एम.एस.ई.डी.सी.एल. केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 150000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. गणेशखिंड सब डिव्हीजन पुणे.
5 पथ विभाग सिंहगड रोड रोहन क्रीतीका प्रोजेक्‍ट स.नं. 117 अ/1,117 बी, (मे.रोहन बिल्डर्स) पु.ल. देशपांडे गार्डन येथे ड्रेनेजलाईन/ पावसाळी लाईन टाकण्यासाठी एच.डी.डी. पध्दतीने रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे. रोहन बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. 1 मोदीबाग, सी.टी.एस. नं. 2254 भांबुर्डा, गणेशखिंड रोड. शिवाजीनगर पुणे-16
6 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. 269 दि. 07.03.17 मुदतवाढ 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे-5
7 पथ विभाग आंबेडकर चौक ते रूषी चौक येथे गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी 2884960 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे-5
8 पथ विभाग सातारा रस्ता पर्वती इलेक्‍ट्रॉनिक इंडस्ट्रीयल इस्टेट ते वाळवेकर लॉन्स येथे उच्चदाब वाहिनी जोडणीकरीता एच. डी. डी. पध्दतीने रस्ते खोदाईस मुदतवाढ 0 मा. कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. पद्‌मावती, पुणे-37
9 पथ विभाग एन.आय.बी.एम. उंड्री रस्ता, कोलते पाटील बिझ ते फिडर पिलर पर्यंत ( रोड क्रॉस) एच.डी.डी. पध्दतीने भुमिगत विद्युत केबल टाकण्सासाठी रस्ता खोदाई मुदतवाढ 0 मे. युनिटी एन्टरप्राईजेस क्‍लोव्हर सेंटर, 7 मोलिदिना रोड. पुणे-1
10 पथ विभाग सिंहगड रोड, रोहन क्रीतीका प्रोजेक्‍ट स.नं. 117अ/1,117 बी ( मे. रोहन बिल्डर्स) पु.ल. देशपांडे गार्डन येथे ड्रेनेजर्इ्रन/ पावसाळी लाईन टाकणेसाठी एच.डी.डी. पध्दतीने रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे. रोहन बिल्डर्स अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. 1 मो दिबाग, सी.टी.एस. नं. 2254 भांबुर्डा, गणेशखिंड रोड शिवाजीनगर. पुणे.
11 पथ विभाग सी.टी.एस. नं.2292 ओरो विस्टा 5 ए मोदीबाग, फ्लाईन्स ऑफिसर सुधाीर पवार पथ येथे विद्यत केबल टाकणेकरीता रस्ता खोदाईची परवानगी 27735 मे. सुरेश मालपाणी अॅन्ड असो. 2 रा मजला, लोहिया जैन हाउस. भांडारकर रोड, डेक्‍कन जिमखाना. पुणे.
12 पथ विभाग पुणे पेठ बाणेर सर्व्हे नं. 112/1/2 व 112/1/2/3 या मिळकतीच्या विद्युत पुरवठ्यासाठी रस्ता खोदाईसाठी मुदतवाढ परवानगी 0 मे. प्राईम सेंटर अॅन्ड डेव्हलपर्स प्रा.लि. प्राईड हाउस,5 वा मजला, 108 गणेश खिंड रस्ता, पुणे विद्यापीठाजवळ. पुणे 16
13 पथ विभाग सुप्रिम कॉर्नर ते एच.पी.गॅस एजन्सीच्या समोर जंगली महाराज रोड येथे ओपन पध्दतीने एम.एन.जी.एल.गॅस पाईपलाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत 970900 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजीनगर, पुणे.
14 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/23 दि. 13.04.17 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
15 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभूत आराखडा योजना-2 मधील रक्षक नगर फेज, सुक्रेवस्ती गलांडे नगर खराडी नवमी हॉटेल ते संत इंजिनिअरिंग खराडी रस्त्यावर चराव्दारे भु मिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 0 मा. कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्तापेठ.
16 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील साईनाथनगर, राजश्री कॉलनी ते इंदिरानगर रिलॅक्‍स हॉटेल ते आतुर अब्बर प्रॉडक्‍शन, नगरसेवग गलांडे निवास नव सैनिक वाडी पर्यंत खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी परवानगी मिळणेबाबत. 5076000 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
17 पथ विभाग मुंढवा विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील कामांसाठी खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणेसाठी मुदतवाढी अंती परवानगी देणेबाबत. 4300500 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
18 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/20 दि.13.04.17 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजीनगर. पुणे.
19 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/21 दि. 13.04.17 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे.
20 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र.पथ/47 दि.20.04.17 0 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. पद्मावती विभाग, पुणे-37.
21 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/19 दि.13.04.17 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर. पुणे.
22 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभूत आराखडा योजना-2 मधील वडगावशेरी व खराडी भागातील अंतर्गत रस्त्यावर खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदतवाढअंती रस्ता खोदाईच्या मुदतवाढीबाबत. 4230000 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रस्ता पेठ. पुणे.
23 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभूत आराखडा योजना-2 मधील वडगावशेरी व खराडी भागातील अंतर्गत रस्त्यावर खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदवताढअंती रस्ता खोदाईच्या परवानगीबाबत. 4371000 मा.कार्यकारी अभियंता एम.एस.ई.डी.सी.एल. महावितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग,तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
24 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील मोझेवाडी वडगाव शेरी, गणेशनगर प्रीत प्रसन्न पंपिंग स्टेशन सैनिकवाडी वडगाव शेरी येथे खोदाई चराव्दारे उर्वरीत भुमिगत विद्युत केबल टाकणे कामांसाठी मुदतवाढ 0 मा.कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महा वितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्तापेठ. पुणे.
25 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/268,269,270 दि.07.03.17 व पथ/280 दि.09.03.17 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
26 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/42 दि. 19.04.17 ला मुदतवाढ 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
27 पथ विभाग वर्कऑर्डर मुदतवाढ मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
28 पथ विभाग वर्क ऑर्डर मुदतवाढ 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
29 पथ विभाग वर्कऑर्डर मुदतवाढ 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर,पुणे.
30 पथ विभाग वर्क ऑर्डर क्र. पथ/28 व 30 दि. 13.04.17 आणि वर्क ऑर्डर क्र. पथ/328 व 329 दि. 21.03.17 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
31 पथ विभाग नगररोड विभागांतर्गत पायाभुत आराखडा योजना-2 मधील ग्रेप सेंटर आळंदी रोड ते विश्रांतवाडी चौक, शंकर मंदिर पर्यंतच्या रस्त्यावर खोदाई चराव्दारे भुमिगत विद्यूत केबल टाकणे कामांसाठी परवानगीस मुदतवाढ 0 मा. कार्यकारी अभियंता, एम.एस.ई.डी.सी.एल. महा वितरण कंपनी लि. अॅडमिन बिल्डींग, तळमजला, रास्ता पेठ. पुणे.
32 पथ विभाग 220 के. व्ही. मगरपट्टा उपकेंद्र ते 132 के. व्ही. रास्ता पेठ उपकेंद्र 132 के. व्ही. भुमिगत केबल टाकणेकरीता रस्ता खोदाईची परवानगीस मुदतवाढ 0 मा. कार्यकारी अभियंता, अति उच्च दाब प्रकल्प विभाग, पुणे-6.
33 पथ विभाग गणेशखिंड ईलेक्‍ट्रीक हाय होल्टेज सब स्टेशन ते आय.सी.सी.सब स्टेशन शिवाजी हौ.सो.सा. येथे केबल टाकणे साठी रस्ता खोदाई 3478000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. गणेशखिंड, पुणे.
34 पथ विभाग पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. मार्फत स्मार्ट ईलीमेंटचे अंतर्गत रस्ता खादाईस मुदतवाढ 0 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. शिवाजी नगर, पुणे-05.
35 पथ विभाग खडकी रेल्वे स्टेशन च्या मागे बोपोडी रोड कॉर्नर सेंट थॉमस स्कूल चर्च येथे ओपन पध्दतीने एम.एस.ई.डी.सी.एल. विद्यूत केबल टाकणेसाठी खोदाई 528750 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. शिवाजीनगर सब डीव्हिजन. पुणे.
36 पथ विभाग प्लॉट नं.18 स.नं. 133 सि.स.नं. 752 श्री.सुखशांती सोसा. कोथरूड येथे विद्‌यूत वाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई ( तीन पट दंडा सहित) 428400 मे.गोखले कन्स्ट्र. गोखले हाउस प्लॉट नं 61 प्रभात रोड. लेन नं. 14 इन्कम टॅक्‍स ऑफिस समोर, पुणे.
37 पथ विभाग सि.टी.एस.क्र. 2071 प्र.क्र.59 विजयनगर कॉलनी सदशिव पेठ पुणे येथे ओपन पध्दतीने विद्युत केबल टाकण्यासाठी खोदाई 44376 मे. श्री.सुनिल वनारसे. सदाशिव पेठ, पुणे.
38 पथ विभाग आनंदपार्क औंध येथे आनंदपार्क लेन नं. 6,5,4 येथे एम.एस.ई.डी.सी.एल.ची विद्युत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 470000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. औंध सब डिव्हीजन, पुणे.
39 पथ विभाग सी.टी.एस. नं. 1170/8 रेव्हेन्यू कॉलनी फा.प्लॉट नं. 542, 872, 873/8 भांबुर्डा शिवाजी नगर पूणे येथे ओपन पध्दतीने विद्यूत केबल टाकण्यासाठी खोदाई 164640 मे.लागू आपटे. शिवाजी नगर पुणे.
40 पथ विभाग सी.टी.एस. नं. 897 फा.प्लॉट नं. 280 भांडारकर रोड येथे ओपन पध्दतीने विद्‌यूत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 83205 मे. श्री. दिपक कुदळे. भांडारकर रोड, पुणे.
41 पथ विभाग स्वामी विवेकानंद रोड आतल्या बाजूला ( चिंतामणी प्यअर व्हेज हॉटेल ) येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने केबल टाकणेसाठी खोदाई 33282 मे.श्री.अविनाश जाधव. बिबवेवाडी, पुणे.
42 पथ विभाग रॉयल फ्रेश चिकन सेंटर ते स.नं.117 कळस पी.एम.सी. हॉस्पिटल समोर शिवाजी महाराज पथ कळस पर्यंत एच.डी.डी. पध्दतीने खोदाई 636000 ऑरेज मेडिकेअर आणि रिसर्च सेंटर. कळस आळंदी रोड, कळस, विश्रांतवाडी.
43 पथ विभाग हडपसर डि.पी.रोड यथिल स.नं. 209/5अ+5ब समोरील फिडर पिलर पर्यंत (रोड क्रॉसिंग) भुमिगत विद्यत केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 60000 मे.मॅंगो लाईफ स्टाईल प्रा. लि. कोरेगाव पार्क, पुणे-1.
44 पथ विभाग एन.आय.बी.एम. उंड्री रस्ता कोलते पाटील बिझ बे ते फिडर पिलर पर्यंत (रोड क्रॉस) एच.डी.डी.पध्दतीने रस्ता खोदाई 192000 मे. युनिटी ऐंठरप्राईजेस, क्‍लोव्हर सेंटर 7 मोलिदीना रोड, पुणे -1
45 पथ विभाग महंमदवाडी स.नं. 36 (पै) 18 मी.डी.पी.रस्त्या मधून (रोड क्रॉस ) एच.डी.डी.पध्दतीने केबल टाकण्यासाठी खोदाई चार्जेस 66000 मे.बालाजी रिअल्टी तर्फे ध्रुव सुरेशकुमार मेहता. सन माहू कॉम्प्लेक्‍स, 5 बंडगार्डन रोड. पुणे-1.
46 पथ विभाग बाया कर्वे वसतिगृह स.नं. 22, 2 ब, 22/6+8 ब, कर्वेनगर पुणे येथे पावसाळी लाईन पुणे म.न.पा. पावसाळी लाईन ला जोडण्या साठी खोदाई 5547 मा.सचिव महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, कर्वेनगर, पुणे.
47 पथ विभाग बाया कर्वे वसतिगृह स.नं. 21/1 कर्वेनगर पुणे 52 येथे पावसाळी लाईन पुणे म.न.पा. पावसाळी लाईन ला जोडण्या साठी खोदाई 33282 मा.सचिव महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, कर्वेनगर, पुणे.
48 पथ विभाग फा.प्लॉट क्र.50/8 सि.स.नं. 118/8 एरंडवणे येथे विद्यत वाहिनी टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 219000 मे.गोखले कन्स्ट्र. पुणे.
49 पथ विभाग जंगली महाराज रोड शिवाजी नगर येथे गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी खोदाई 584800 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
50 पथ विभाग मॉडेल कॉलनी बहिरटवाडी प्राईड मनोरमा सोसा. व शिवविलास सोसा. येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 0 मे. एन.एन.जी.एल .शिवाजी नगर, पुणे- ३०

पाने