दस्तावेज डाउनलोड

.
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव
51 पर्यावरण अहवाल - नागरिकांची सनद पर्यावरण विभाग
52 आपत्ती व्यवस्थापन सेल - नागरिकांची सनद आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
53 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
54 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल सेप्टेंबर २०१९ अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
55 नागरिकांची सनद अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
56 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
57 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
58 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल जुन २०१९ अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
59 नागरिकांची सनद अहवाल मे २०१९ अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
60 Encroachment Dept. CITIZEN CHARTER अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
61 CITIZEN CHARTER FEB 2019 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
62 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
63 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
64 नागरिकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
65 ENCROACHMENT DEPARTMENT ( OCT.2018) अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
66 ENCROACHMENT DEPARTMENT SEPT 2018 CITIZEN CHARTER अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
67 नागरीकांची सनद मासिक अहवाल अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
68 CITIZEN CHARTER JUNE2018 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
69 CITIZEN CHARTER REPORT JUNE 2018 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
70 citizen charter report अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
71 पुणे मनपा / रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यासाठी ओळखपत्र मागणीबाबत - नागरिकांची सनद अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
72 बायोमेट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे संगणकीय नोंद करून मिळण्याबाबत - नागरिकांची सनद अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग
73 आकाशचिन्ह आणि परवाना विभाग नागरिकांची सनद आकाशचिन्ह व परवाना विभाग
74 नागरिकांची सनद अग्रिशामन विभाग
75 नागरिकांची सनद अग्रिशामन विभाग
76 उंच इमारतींसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र - नागरिकांची सनद अग्रिशामन विभाग
77 RTI Information - Clause 60 A Information of central Store Dept. (Updated up to Sept. 2019) मध्यवर्ती भांडार विभाग
78 कामगार कल्याण निधीतून कर्जाऊ शैक्षणिक शिष्यवृती कामगार कल्याण विभाग
79 नागरिकांची सनद निवडणुक विभाग
80 शहर जनगणना कार्यालयाविषयी माहिती निवडणुक विभाग
81 citizen charter. City census office 25/09/2019 शहर जनगणना कार्यालय
82 शहर जनगणना कार्यालयाविषयीची माहिती - 22 DEC 2016 शहर जनगणना कार्यालय
83 देशी खेळासाठी मैदान आरक्षित करणे आणि भाड्याने देणे क्रीडा विभाग
84 Chawl Dept Nagarikanchi Sanad चाळ विभाग
85 Citizen Charter of chawl department चाळ विभाग
86 नागरिकांची सनद अहवाल वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय
87 वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय - नागरिकांची सनद वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय
88 वारजे क्षेत्रिय कार्यालय - नागरिकांची सनद वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय
89 Warje Karve Nagar Ward office-Citizen Charter वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय
90 मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग - नागरिकांची सनद मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग
91 वृक्षांच्या फांद्या छाटणीबाबत परवानगीपत्र वृक्ष प्राधिकरण विभाग
92 सहा गठ्ठे कार्यपद्धती अहवाल हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
93 मालमत्ता विवरण अहवाल हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
94 मासिक आढावा व सनियंत्रण अहवाल हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
95 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
96 नागरिकांची सनद हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
97 सहा गठ्ठे कार्यपद्धती अहवाल हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
98 मालमत्ता विवरण अहवाल हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
99 मासिक आढावा व सनियंत्रण अहवाल हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय
100 नागरिकांची सनद हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव
51 उप आयुक्त (गणेश कलाक्रीडा मंच उप-विभाग) कामकाज कार्यपद्धती सांस्कृतिक केंद्र विभाग
52 उप आयुक्त (यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह उप-विभाग) कामकाज कार्यपद्धती सांस्कृतिक केंद्र विभाग
53 उप आयुक्त (पं. नेहरू स्टेडियम उप-विभाग) कामकाज कार्यपद्धती
54 उप आयुक्त (बालगंधर्व रंगमंदीर उप-विभाग) कामकाज कार्यपद्धती सांस्कृतिक केंद्र विभाग
55 जनसंपर्क कार्यालय कामकाज कार्यपद्धती माहिती व जनसंपर्क विभाग
56 पाणी पुरवठा विभाग कामकाज कार्यपद्धती पाणीपुरवठा विभाग
57 विकास अभियंता, पाणी पुरवठा आणि जलोत्सारण (स्वारगेट) विभाग कामकाज कार्यपद्धती पाणीपुरवठा विभाग
58 विकास अभियंता, पाणी पुरवठा आणि जलोत्सारण (वेतन विभाग) विभाग कामकाज कार्यपद्धती पाणीपुरवठा विभाग
59 विकास अभियंता (भवन) कामकाज कार्यपद्धती पाणीपुरवठा विभाग
60 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग कामकाज कार्यपद्धती घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
51 Strategic Environment Assessment Report 2010-2011 पर्यावरण विभाग जून 30, 2017
52 Strategic Environment Assessment Report 2009-2010 पर्यावरण विभाग जून 30, 2017
53 Regional Offices Rain Report for 28 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 29, 2017
54 Regional Offices Rain Report for 26 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 27, 2017
55 Regional Offices Rain Report for 25 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 27, 2017
56 Regional Offices Rain Report for 24 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 27, 2017
57 Regional Offices Rain Report for 16 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 17, 2017
58 Regional Offices Rain Report for 15 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 16, 2017
59 Wardwise DailyRain Report for 14 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 15, 2017
60 Regional Offices Rain Report for 12 June 2017 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जून 13, 2017
61 Police Dept noise pollution samiti पर्यावरण विभाग जून 1, 2017
62 Horticulture DSR 2017-18 उदयान विभाग मे 29, 2017
63 सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय मे 6, 2017
64 स्वारगेट व हडससर जंक्शनमधील पुणे सोलापूर मार्गावरील सुरक्षा ऑडिटमध्ये अहवाल पथ विभाग एप्रिल 25, 2017
65 स्वारगेट आणि कात्रज जंकशन्स दरम्यान पुणे सातारा रोड सुरक्षा ऑडिट अहवाल पथ विभाग एप्रिल 25, 2017
66 पुणे शहरासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल फेब्रुवारी, २०१४ पाणीपुरवठा विभाग एप्रिल 25, 2017
67 पुणे शहर प्रकल्पाविषयीची माहिती "सुधारित डीपीआर" पाणीपुरवठा विभाग एप्रिल 25, 2017
68 डीएसआर अहवाल २०१६ -१७ पाणीपुरवठा विभाग मार्च 17, 2017
69 श्रम दर व यादी २०१६ - १७ उदयान विभाग मार्च 9, 2017
70 ईआरपी आधारित ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प अहवाल माहिती व तंत्रज्ञान विभाग मार्च 8, 2017
71 अभय योजना १६ ऑगस्ट २०१५ स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
72 राजपत्र मद्यपान २४-ऑग-२०१६ स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
73 नगर विकास विभाग गॅझेट शोध स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
74 एल.बी.टी. सूचना - इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
75 एल.बी.टी. अधिसूचना - मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
76 नगर विकास विभाग एलबीटी 50 कोटी जीआर - इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
77 एलबीटी डिझेल आणि पेट्रोल जीआर- इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
78 नगर विकास विभाग-एलबीटी 50 कोटी जीआर-मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
79 एलबीटी डिझेल आणि पेट्रोल जीआर- मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
80 एलबीटी अर्ज- इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
81 एलबीटी अर्ज- मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
82 एलबीटी दर सूची स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
83 एलबीटी नियम आणि अर्ज स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
84 एलबीटी नियम - इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
85 एलबीटी नियम - मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
86 एलबीटी डिझेल आणि पेट्रोल जीआर स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
87 एलबीटी शासन-50 कोटी 15-सप्टें-2015 स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
88 अधिसूचना एलबीटी 31-जुलै 2015 स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
89 युरबन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट (मराठी) स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
90 युरबन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट (इंग्लिश) स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
91 गार्डन डीएसआर सिव्हिल 2016-17 उदयान विभाग जानेवारी 24, 2017
92 बाग फळबाग डीएसआर २०१६ -१७ वृक्ष प्राधिकरण विभाग जानेवारी 24, 2017
93 सर्वसाधारण कच्चा सामुग्री तपशील उदयान विभाग जानेवारी 24, 2017
94 पॉप अप स्प्रीन्कलर उदयान विभाग जानेवारी 24, 2017
95 झाडाचे दर व यादी २०१४-१५ उदयान विभाग जानेवारी 24, 2017
96 वनस्पतींचे दर यादी 2014-15 उदयान विभाग जानेवारी 24, 2017
97 पुणे सिटी कार्बन इन्व्हेंटरी २०१२ पर्यावरण विभाग जानेवारी 10, 2017
98 मौन विभागातील यादी पर्यावरण विभाग जानेवारी 10, 2017
99 बंड गार्डन एरियासाठी पोलीस विभाग संपर्क यादी पर्यावरण विभाग जानेवारी 10, 2017
100 ध्वनी तक्रारींसाठी पोलिस विभाग संपर्क यादी पर्यावरण विभाग जानेवारी 10, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
51 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जुलै 9, 2019
52 आरोग्य विभाग जुलै 6, 2019
53 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 6, 2019
54 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 4, 2019
55 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 4, 2019
56 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 4, 2019
57 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 4, 2019
58 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 4, 2019
59 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 4, 2019
60 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय जुलै 3, 2019
61 पाणीपुरवठा विभाग जुलै 1, 2019
62 शहर जनगणना कार्यालय जुलै 1, 2019
63 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जून 29, 2019
64 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग जून 12, 2019
65 आरोग्य विभाग जून 6, 2019
66 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय जून 6, 2019
67 शहर जनगणना कार्यालय जून 4, 2019
68 पाणीपुरवठा विभाग जून 3, 2019
69 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मे 10, 2019
70 आरोग्य विभाग मे 6, 2019
71 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय मे 4, 2019
72 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ एप्रिल 30, 2019
73 शहर जनगणना कार्यालय मे 2, 2019
74 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ एप्रिल 12, 2019
75 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 10, 2019
76 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग एप्रिल 8, 2019
77 पाणीपुरवठा विभाग एप्रिल 3, 2019
78 आरोग्य विभाग एप्रिल 5, 2019
79 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय एप्रिल 4, 2019
80 नगर सचिव विभाग एप्रिल 2, 2019
81 शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 1, 2019
82 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ मार्च 18, 2019
83 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 13, 2019
84 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग मार्च 13, 2019
85 आरोग्य विभाग मार्च 8, 2019
86 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 6, 2019
87 पाणीपुरवठा विभाग मार्च 6, 2019
88 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय मार्च 2, 2019
89 शहर जनगणना कार्यालय मार्च 1, 2019
90 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५ फेब्रुवारी 22, 2019
91 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग फेब्रुवारी 8, 2019
92 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय फेब्रुवारी 6, 2019
93 आरोग्य विभाग फेब्रुवारी 5, 2019
94 पाणीपुरवठा विभाग फेब्रुवारी 4, 2019
95 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय फेब्रुवारी 4, 2019
96 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय फेब्रुवारी 2, 2019
97 शहर जनगणना कार्यालय फेब्रुवारी 1, 2019
98 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ जानेवारी 11, 2019
99 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ जानेवारी 9, 2019
100 कोंढवा - येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय जानेवारी 9, 2019
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
51 Rajiv Gandhi e-School Admission List 2013 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
52 Executive Committee शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
53 School Committee शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
54 Vipashana Upakram - Mitra Training शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
55 Sampark shala Prapatra शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
56 Free Pass For Students शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग मे 23, 2017
57 कलम ६० अ मुख्य लेखा परीक्षक विभाग ऑक्टोबर 6, 2018
58 Chief Audit Seniority List मुख्य लेखा परीक्षक विभाग मे 24, 2017
59 RTI Information कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
60 PUBLIC NOTICE - For the vear 2013-14 for Propertv Owners (English) कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
61 PUBLIC NOTICE - For the vear 2013-14 for Propertv Owners (Marathi) कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
62 Milkatkar Pustika कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
63 Nagarik Jahirnama कर आकारणी व कर संकलन विभाग मे 24, 2017
64 Retailers कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
65 एचडीएफसी बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
66 कॉसमॉस बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
67 जनाता बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
68 INDUSIND बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
69 आयसीआयसीआय बँक ब्रांच लिस्ट कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
70 मालमत्ता कर दर व पुस्तक कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
71 मालमत्ता कर संबंधित प्रश्न कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
72 ब्राउझरसाठी पॉपअपला कसे परवानगी द्यावी? कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
73 ऑनलाइन कर कसे भरावे कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
74 सोलार, वर्मीकल्चर आणि रेन हार्वेस्टिंग गुणधर्मांची गणना कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 6, 2017
75 मिळकतीची कर आकारणी करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
76 १५०क च्या अंमलबजावणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
77 मनपा हद्दीतील पार्किंगच्या जागेची करकारणी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
78 व्हेकॅन्सी रिफंड प्रकरणाची पूर्तता करणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
79 २६७अ नुसार शास्ती बसविण्याबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
80 मनपा हद्दीतील वर्कशॉप,पेट्रोलपंप शिक्षण संस्था या मिळकतीच्या कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
81 आयटी मिळकतीची कर आकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
82 माहिती अधिकार अभिनियम २००५ कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
83 क्षेत्रफळ दुरुस्तीबाबत सह महाआयुक्त यांना अधिकार प्रदान कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
84 २६७अ नुसारच्या मिळकत कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
85 आकारणी न झालेल्या मिळकतकराची कर आकारणी ,वापरातील बदल,अतिरीक्त बाधकाम अशा मिळकतीची कर आकारणी करून मिकात कर वसूली करण्या बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
86 मिळकत करा च्या वसूली रकमेवर 2% मुशाहिरा देणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
87 २००७-०८ करमणूक कर व मिळकत कर दराबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
88 मोकळ्या जागा, निवासी व बिगरनिवासीमिळकतीचे वाजवी भाड्याचे दर ठरविणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
89 धार्मिक स्थळेप्राथमिक शाळा यांना सर्वसाधारण करात सवलत मिळणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
90 भाडेकरू निघून गेल्याने मिळकती पूर्वीची करपात्र रक्कम निश्चित करणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
91 सूचित करपात्र रकमेच्या स्पेशल नोटीसच्या बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
92 मनपा हद्दीतील समाविष्ट ३८ गावांच्या करआकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
93 आजी-माजी सैनिक त्यांच्या कुटुबियांना सौजन्याची वागणूक देणेबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
94 शासनाने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या इमारतीवरील शिक्षणकर व रोजगारहमीकर बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
95 मोकळ्या जागेच्या आकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
96 भाड्याने दिलेल्या मिळकतीच्या कर आकारणीबाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
97 मनपा हद्दीतील मिळकतीची कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
98 हॉटेल,हॉस्पिटल्स मधील पॅसेज आकारणी व लॉफ्ट आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
99 मिळकत कर आकारणी बाबत कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
100 YES बँक शाखा यादी कर आकारणी व कर संकलन विभाग एप्रिल 5, 2017
अनु क्र. विभागाचे नाव कामाचे नाव रक्कम नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता
51 पथ विभाग औंध हद्द ते रिजेन्सी क्‍लासीक बाणेर येथे महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. यांना गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी खोदाई परवानगी मुदतवाढ 0 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
52 पथ विभाग उंड्री रस्ता क्‍लोव्हर बिल्डकॉर्प ते फिडर पिलर पर्यंत (रेडक्रॉस) एच.डी.डी. पध्दतीने भुमिगत विद्यत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 60000 क्‍लोव्हर बिल्डकॉर्प, मोलोदिना रोड, पुणे.
53 पथ विभाग प्र.क्र.28 मधील इरावती कर्वेरोड, पुण्याई सोसा. प्लॉट नं.11 येथिल इमारतीसाठी ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने वीज वाहिनी टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 46943 मे.जितेंद्र कन्स्ट्र. सहकारनगर पुणे.
54 पथ विभाग सिंहगड रोड येथे वडगाव धायरी पूल येथे बी.एस.एन.एल.ची. कॉपर केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 2036625 मे.बी.एस.एन.एल. शुक्रवार पेठ, पुणे -01.
55 पथ विभाग कल्याणीनगर परिसरात हॉटेल कल्याणी व्हेज च्या गेट समोर एम.एन.जी.एल.यांना गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 27400 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
56 पथ विभाग हिंगणे चौक ते संतोष हॉल ते शिवपुष्प सोसा. येथे गॅस पाईप लाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 1897200 मे. एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
57 पथ विभाग पुणे पेठ वडगाव बु. स.नं. 10/8/2 व 10/8/3 येथिल गंगा परितोष या गृहप्रकल्पाच्या मध्ये विद्यूत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 515871 मे.राजेंद्र सिताराम गोयल. बंडगार्डन रोड, कॅम्प.
58 पथ विभाग गणंजय सह.गृहरचना संस्था (मर्यादित) युनिट क्र.4 येथे सी.सी.टी. व्ही. कॅमेरे बसवण्यासाठी पोल उभारणेकरीता रस्ता खोदाई 12960 गणंजय सह. गृहरचना संस्था मर्यादित. कोथरूड, पुणे.
59 पथ विभाग जंगली महाराज रोड स.गो.बर्वे चौक येथिल पोस्ट ऑफिस ते मोबाईल शॉप समोर विद्यत केबल लाईन टाकण्यासाठी खोदाई 634500 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. शिवाजी नगर सब डिव्हीजन ,पुणे.
60 पथ विभाग सी.टी.एस. नं. 850 प्लॉट नं 68 धन्वंतरी को.ऑप.हौस.सो.एम.आय.टी रोड कोथरूड येथे विद्‌यूत केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 138675 मे.गंगोत्री ग्रीनबिल्ड कोथरूड पुणे-4
61 पथ विभाग पोलिस आयुक्‍त मुख्यालय पुणे शहर साधू वासवाणी चौक जी.पी.ओ. शेजारी ते नेहरू मेमोरियल हॉल पर्यंत विद्यूत केबल टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 629698 मा.पोलिस उपआयुक्‍त, मुख्यालय-2 पुणे शहर.
62 पथ विभाग कोथरूड येथिल कुमार बेहरे प्रॉपर्टीज यांच्या हिल व्ह्यू रेसिडेंन्सी या प्रकल्पासाठी विद्यूत लाईन टाकण्यासाठी खोदाई चार्जेस 10745770 मे.कुमार बेहरे प्रॉपर्टीज डेक्‍कन जिमखाना पुणे.
63 पथ विभाग गणंजय सोसा. डी.पी. रोड कोथरूड परिसर येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 0 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
64 पथ विभाग पुणे सातारा रस्त्यावर पर्वती इंडस्ट्रीयल इस्टेट ते वाळवेकर लॉन्स येथे ओपन पध्दतीने केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 2591000 मे.एम.एस.ई.डी.सी.एल. पद्‌मावती सब डिव्हीजन पुणे.
65 पथ विभाग १) श्रमीक नगर ते राधाई कॉम्प्लेक्‍स २)गुंजन टॉकिज ते कुमार आंगण ते येरवडा ३) ५०९ चौक एअरपोर्ट रोड ते भीमरत्न रोड येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने मे.रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लि. यांना ओ.एफ.सी. केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत. (वर्क ऑर्डर जा.क्र. पथ/८८ द 6367500 मे. रिलायन्स जिओ.इन्फोकॉम लि. ३ रा मजला, मेकर्स चेंबर्स, ४४, २२२ न रिमन पॉईंट. मुंबई
66 पथ विभाग भापकर पेट्रोलपंप, सातारा रोड उत्सव हॉटेल समोर ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने यु ब्रॉड बॅंण्ड इंडिया लि. यांना ओ.एफ.सी.केबल दुरूस्तीसाठी रस्ता खोदाई 16641 मे.यु ब्रॉड बॅंण्ड इंडिया लि. अंधेरी ईस्ट मुंबई
67 पथ विभाग विश्रांतवाडी चौक आळंदी ते केकाण गॅस एजन्सी व्हाया धानोरी रोड, टिंगरेनगर, भैरवनगर,विद्यानगर लोहगाव एअरपोर्ट रोड मध्ये येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने मे.रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लि. यांना ओ.एफ.सी. केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत. (वर्क ऑर्डर जा.क्र. पथ/८ 3605560 मे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. ३ रा मलला, मकर्स चेंबर्स, ४, २२२ नरिमन पॉईंट.
68 पथ विभाग पाषाण स.नं.135 हि.नं. 1 प्लॉट क्र. अ येथे ड्रेनेज कनेक्‍शन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई 133128 मे.केवलकुमार जैन पाषाण-बाणेर लिंक रोड पुणे.
69 पथ विभाग कोंढवा परिसर ज्योती प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट ते मनसुक भाई कोठारी स्कूल मुख्य व अंतर्गत रस्ते येथे ओपन व एच.डी.डी. पध्दतीने एम.एन.जी.एल. ला गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 14186200 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
70 पथ विभाग कुमार प्राईड सोसा.येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 113734 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर ,पुणे.
71 पथ विभाग ठुबे पार्क गेट ते माय कॅड सेंटर पर्यंत येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने मे.रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. यांना ओ.एफ.सी. केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत. (वर्क ऑर्डर क्र.८८ दि.२१.१०.१६ ) 636750 मे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. ३ रा मजला, मेकर्स चेंबर्स, ४ , २२२, नरिमन पॉईंट.
72 पथ विभाग पाटील इस्टेट (पुणे-मुंबई हाय वे ) संगमवाडी गाव रोड बी.आर.टी. स्टॉप ते योगीराज हॉटेल मध्ये येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने मे.रिलायन्स जीओ इन्फोकॉम लि. यांना ओ.एफ.सी. केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत. (वर्क ऑर्डर जा.क्र. पथ/८८ दि. २१.१०.१६) 1782900 मे. रिलायन्स जिओ. इन्फोकॉम लि. ३ रा मजला, मेकर्स चेंबर्स, ४, २२२ नरीमन पॉईंट, मुंबई
73 पथ विभाग मौजे कर्वेनगर ( हिंगणे बु. ) येथील सि.स.क्र. २५/बी क्षिप्रा सह निवास सोसा. मधील प्लॉट क्र.२ या मिळकती मधील सुविधा हाउस या नियोजीत इमारती करीता विजेची केबल टाकणेसाठी एच. डी. डी. पध्दतीने रस्ता खोदाई परवानगीस मुदतवाढ 0 मे. सुविधा रिअलकॉन प्रा. लि. १३३, डी/ २, पर्वती, लक्ष्मी नारायण निवास. पुणे - ३०.
74 पथ विभाग कात्रज डेअरीच्या मागे त्रिमुर्ती चौक ते दत्त नगर भुयारी मार्ग व मणिक मोती कॉम्प्लेक्‍स ते दत्तनगर भुयारी मार्ग (धनकवडी व आंबेगाव पठार परिसर व अंतर्गत रस्ते ) येथे ओपन व एच.डी.डी.पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी खोदाई 7797200 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
75 पथ विभाग नविन प्रशासकीय इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी विदयुत केबल टाकणेकरीता रस्ता क्रॉसींग करून खोदाईचे परवानगी . 0 उप अ भियंता सा. बां. विभाग उप विभाग क्र. १ पुणे.
76 पथ विभाग वसंतबाग सोसा. ते शनि मंदिर चौक अंतर्गत रस्ते व अनिकेत सोसा. परिसर मेन बिबवेवाडी रोड येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने एम.एन.जी.एल.ला गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 5756314 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
77 पथ विभाग पी.एम.टी. डेपो दत्तनगर चौक ते लेक व्हिला व दत्तनगर चौक ते सिध्दीविनायक मनसवी (दत्तनगर) अंतर्गत रस्ते येथे एम.एन.जी.एल.गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी (एम.डी.पी.ई.पाईप) रस्ता खोदाई 8269700 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
78 पथ विभाग जुना बाजार चौक ते आर. टी. ओ. ऑफिस येथे मयक्रो/ ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने मे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. यांना ओ. एफ. सी.केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदर्इ्र परवानगी 891450 मे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. ३ रा मजला, मेकर्स चेंबर्स, ४ नरिमन पॉईंट मुंबई.
79 पथ विभाग चंदननगर बायपास(910) ते नगररोड (1017) पर्यंत .बी.एस.एन.एल. ऑप्टीकल फायबर केबल टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 5100000 मे.बी.एस.एन.एल. पुणे -01
80 पथ विभाग आपटे रोड येथे विज्ञानगड सोसा. गॅस पाईप लाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगी 0 महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. शिवाजी नगर पुणे-5
81 पथ विभाग हडपसर विभागातील कुबेरा समृध्द सोसा.येथे गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने रस्ता खोदाई 11096 मे.एम.एन.जी.एल शिवाजी नगर पुणे
82 पथ विभाग हडपसर परिसरात नरेन बलीस सोसा. येथे ओपन ट्रचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 41610 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर पुणे
83 पथ विभाग हडपसर विभागातील कुबेरा रिध्दी सोसा.येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 11096 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर पुणे
84 पथ विभाग हडपसर विभागातील मॅंगो वन सोसा. येथे ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्या साठी रस्ता खोदाई 41610 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
85 पथ विभाग ओम सुपर मार्केट येथे एम.एन.जी.एल. यांना पीट टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई नरवानगी बाबत. 6000 मे.महारष्ट्र नॅचरल गॅस शिवाजी नगर पुणे-5
86 पथ विभाग बाणेर पाषाण लिंकरोड येथे ओपन ट्रेचिंग पध्दतीने गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 1081860 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
87 पथ विभाग विमाननगर अंतर्गत विविध ठिकाणी एम.एन.जी.एल. यांना गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 4066314 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
88 पथ विभाग कल्याणीनगर अंतर्गत विविध रस्त्यावर एम.एन.जी.एल.यांना गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 1520152 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर, पुणे.
89 पथ विभाग न्याती मेडोज ते पुण्यधाम सोसा. येथे एम.एन.जी.एल. यांना गॅस पाइरप लाईन व पीट साठी खोदाई 4373642 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर,पुणे.
90 पथ विभाग वडगावशेरी अंतर्गत विविध ठिकाणी एम.एन.जी.एल. यांना गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई 12523460 मे.एम.एन.जी.एल. शिवाजी नगर पुणे.
91 पथ विभाग खराडी अंतर्गत विविध ठिकाणी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. यांना पाईप लाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगीबाबत 0 मे.महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. शिवाजी नगर.पुणे -5
92 पथ विभाग रूतुरंग सोसा. ते कोथरूड स्टॅंड रोड पंचरत्न कॉर्नर ते कांचन जंगा सोसा. व मंत्री पार्क 1 सोसा. येथे एम.एन.जी.एल.गॅस पाईप लाईन टाकण्यासाठी रस्ता खोदाई परवानगी बाबत 0 मे.एम.एन.जी.एल. न.ता.वाडी. शिवाजी नगर. पुणे 5
93 पथ विभाग वनारी रोड येथे वनारी कॉर्नर ते हॉटेल नैवेद्यम च्या ऐंट्रीगेट समोर एम.एन.जी.एल. गॅस पाईप लाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगी 9709 मे.एम.एन.जी.एल. न.ता. वाडी पी.एम.टी. बस डेपा. व्यापारी संकुल, शिवाजी नगर. पुणे 5
94 पथ विभाग फा.प्लाॉट नं. 73/1 छाया को.हौ.सोसा. भक्‍ती मार्ग ऑफ लॉ कॉलेज रोड कॅनॉल क्रॉसींगजवळ पुणे -04 येथे M..S.E.D.C.L. लाईन टाकणेसाठी ओपन ट्रेंचिंग पध्दतीने रस्ता खोदाई परवानगी 60368 मे.सेक्रेटरी, छाया को. हौस.सोसा. भक्‍ती मार्ग लॉ- कॉलेज रोड पुणे-4
95 पथ विभाग पुणे पेठ बावधन खुर्द येथील स.नं. 7+8 प्लॉट नं.3ए/1+3ए/2 येथे ड्रेनेज लाईन टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगी 138675 श्री. अशोक चोरडीया लेव्हल 7 सोलीटीअर वर्ल्ड स.नं. 36/1/1 रिजन्सी क्‍लासीक मुंबई-बेंगलोर हायवे, बाणेर . पुणे-45
96 पथ विभाग प्लॉट नं. 31,32 स.नं. 14 सि.स.नं.75 मयुर कॉलनी, कोथरूड येथे विद्यूत वाहिनी टाकणेसाठी रस्ता खोदाई परवानगी 59500 मे.गोखले कन्स्ट्र. गोखले हाउस, प्लॉट नं.61 प्रभात रोड . लेन नं.14 इन्कम टॅक्‍स ऑ फिस समोर. पुणे-04
97 पथ विभाग रिलायन्स मुदतवाढ वर्क ऑर्डर 0 मे. रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लि. 3 रा मजला मेकर्स चेंबर्स 4,222 नरिमन पॉईंट, मुंबई
98 पथ विभाग गिरीजा सोसायटी कडून साईसयाजी गार्डनकडे जणारी उपरी वाहिनी ही भूमिगत करण्यासाठी रस्ता खोदाई करण्यास परवानगी 352500 मे. एम.एस.ई.डी.सी.एल. रामबाग कॉलनी कोथरूड, पुणे.
99 पथ विभाग पुणे पेठ एरंडवणा फायनल प्लॉट नं. 118 ब /अ, सी.स.नं. 84/1/1, एरंडवणा येथील प्रभात रोड जवळील पोलिस चौकी शेजारील मे. पंडीत पावडेकर असो. यांच्या प्लॉट समोरील रस्त्यावरील फुटपाथ काढण्यास मान्यता 21952 मे. पंडीत जावडेकर असो. फायनल प्लॉट क्र. 43/ सी.टी.एस. नं. 115 एरंडवणा पुणे.
100 पथ विभाग पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्परेशन लि. मार्फत स्मार्ट सिटी इलीमेंटचे अंतर्गत खोदाई करणेस परवानगी देणेबाबत रस्ता खोदाईची परवानगी 0 मे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी. पुणे स्मार्ट सिटी उेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.