Quick Links

Overview & Functioning

नगर सचिव विभागाची कामे

 • मुख्यसभा, स्थायी समिती, विधी समिती, शहर सुधारणा समिती,महिला बाल कल्याण समिती, नाव समिती, क्रीडा समिती व इतर समिती कार्यपत्रिका,ठराव व इतिवृत्त तयार करणे
 • मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अध्यक्ष,स्थायी समिती, मा.अध्यक्ष,शहर सुधारणा समिती, मा.अध्यक्ष,महिला बाल  कल्याण समिती, मा.विधी समिती, क्रीडा समिती इतर समित्या नामनिर्देशित सभांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे
 • नगरसेवकांची मानधन व सभा भत्यांची बिले
 • सेवकवर्गाची कामे उदाः पगार, सेवा पुस्तक व इतर सर्व संबंधित कामे
 • महापौर अतिथी भत्ता, इंधन बिले, सभा बिले
 • रेकॉर्डचे जतन करणे
 • नगरसचिव कार्यालयाकडे एकूण ७७ इतका सेवकवर्ग आहे. नगरसचिव कार्यालयासाठी एकूण रक्कम रू.४२,५००,०००/- इतके बजेट सन २०१६ - १७ या वर्षासाठी उपलब्ध आहे
 • मुख्यसभा, स्थायी समिती, विधी समिती, शहर सुधारणा समिती,महिला बाल कल्याण समिती, नाव समिती, क्रीडा समिती व इतर समिती कार्यपत्रिका,ठराव व इतिवृत्त तयार करणे
 • मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.अध्यक्ष,स्थायी समिती, मा.अध्यक्ष,शहर सुधारणा समिती, मा.अध्यक्ष,महिला बाल  कल्याण समिती, मा.विधी समिती, क्रीडा समिती इतर समित्या नामनिर्देशित सभांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे
 • नगरसेवकांची मानधन व सभा भत्यांची बिले
 • सेवकवर्गाची कामे उदाः पगार, सेवा पुस्तक व इतर सर्व संबंधित कामे
 • महापौर अतिथी भत्ता, इंधन बिले, सभा बिले
 • रेकॉर्डचे जतन करणे
 • नगरसचिव कार्यालयाकडे एकूण ७७ इतका सेवकवर्ग आहे. नगरसचिव कार्यालयासाठी एकूण रम रू.४२,५००,०००/- इतके बजेट सन २०१६ - १७ या वर्षासाठी उपलब्ध आहे
फाईलचे नाव तारीख
Standing karyapatrika 24 Sep 19 सप्टेंबर 21, 2019
Standing khas sabha karyapatrika 13 Sep 19 सप्टेंबर 18, 2019
Standing karyapatrika 16 Sep 19 सप्टेंबर 18, 2019
Sept 2019 Purawani.pdf सप्टेंबर 7, 2019
Standing karyapatrika 9 Sep 19 सप्टेंबर 5, 2019
Mukhya Sabha Karyaptrika September 2019.pdf सप्टेंबर 3, 2019
Mukhya Sabha Karyaptrika September 2019.pdf ऑगस्ट 31, 2019
Standing karyapatrika 4 Sep 19 ऑगस्ट 31, 2019
August 2019 Dakhal Kelele Vishay.pdf ऑगस्ट 26, 2019
Standing karyapatrika 27 Aug 19 ऑगस्ट 23, 2019
August 2019 Purawani.pdf ऑगस्ट 19, 2019
Standing karyapatrika 19 Aug 19 ऑगस्ट 16, 2019
Name Samiti 13.8.2019 Tahakub Pariptrak ऑगस्ट 9, 2019
Name Samiti 9.8.2019 ऑगस्ट 9, 2019
Mukhya Sabha August 2019 Karyaptrika ऑगस्ट 9, 2019
Standing karyapatrika 13 Aug 19 ऑगस्ट 8, 2019
Standing karyapatrika 6 Aug 19 ऑगस्ट 3, 2019
Standing Dakhal Tah.Sabha 2 Aug 19 ऑगस्ट 3, 2019
August 2019 Mukhya Sabha Tahakub Pariptrak.pdf जुलै 31, 2019
Standing karyapatrika 30 July 19 जुलै 26, 2019
Standing Dakhal Vishay 16 July 19 जुलै 20, 2019
Standing Dakhal Vishay 9 July 19 जुलै 20, 2019
Standing Tah.Dakhal Vishay 4 July 19 जुलै 20, 2019
Standing Dakhal Vishay 17 June 19 जुलै 20, 2019
Standing Dakhal Vishay 11 June 19 जुलै 20, 2019
Standing Dakhal Vishay 4 June 19 जुलै 20, 2019
Standing Dakhal Vishay 28 May 19 जुलै 20, 2019
Standing karyapatrika 23 July 19 जुलै 20, 2019
Jully 2019 Dakhal Kele Vishay.pdf जुलै 12, 2019
Standing karyapatrika 16 July 19 जुलै 12, 2019

पाने

Array

विभाग माहिती

HOD's Note
Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. पारखी सुनिल

पदनाम: नगरसचिव

ई-मेल आयडी: sunilparkhi@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931034

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. शशिकांत जंगले

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 2025501025

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. शुभांगी रणपिसे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 2025501038

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

Public Disclosure
Key Documents
image