GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

विश्रामबाग वाडा क्षेत्रिय कार्यालय

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

कै.वा. द. वर्तक उद्यान

शनिवार पेठ,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.३०

नाना-नानी उद्यान

शनिवार पेठ,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

जिजामाता उद्यान

कसबा पेठ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

स्व.मिनाताई ठाकरे उद्यान

मंगळवार पेठ,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.००

महाराणा प्रताप उद्यान

बाजीराव रोड,पुणे

स. ५.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ९.००

लोकमान्य नगर जॉगिंग पार्क

लोकमान्य नगर, पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.३०

छ.श्री शिवाजी महाराज उद्यान

आदम बाग,पुणे

स. ६.०० ते ९.००

सायं ४.०० ते ८.००

विजयानगर कॉलनी उद्यान

विजयानगर,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं ४.०० ते ८.३०

साठे कॉलनी उद्यान

साठे कॉलनी,पुणे

स. ६.०० ते ११.००

सायं ४.०० ते ८.३०