पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone) 

(Click here to view List of Containment Zones in PMC Area )

 - 3 September २०२० -

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
1 शहर मध्यवर्ती भाग - कसबा पेठ कसबा - विश्रामबागवाडा गाडगीळ पुतळा चौक ते जन्म मृत्यु कार्यालय कसबा पेठ, नागझरी नाल्याने दक्षिणेस समर्थ पुल (दारुवाला पुल) समर्थ पुल ते फडके हौद ते लाल महाल चौक, लाल महाल चौक ते शिवाजी रस्त्याने रमामाधव चौक (गाडगीळ पुतळा चौक) यामधील संपूर्ण कसबा पेठ परिसर Download
2 शहर मध्यवर्ती भाग -  सोमवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा कमला नेहरु हॉस्पिटल ते बाबुराव सणस कन्याशाळा चौक ते अपोलो टॉकीज, अपोलो टॉकीज ते समर्थ पुल यामधील सोमवार पेठचा भाग. Download
3 शहर मध्यवर्ती भाग -  मंगळवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा

बाबुराव सणस शाळा ते नरपतगिरी चौक, नरपतगिरी चौक ते बारणे रस्ता आंबेडकर रस्त्याला मिळतो तो चौक, बारणे रस्त्याने बाबुराव सणस कन्याशाळा यामधील मंगळवार पेठ परिसर

Download
4 पर्वती टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं. ५१२पै., ५१३पै., ५१३ अ पै., महात्मा फुले वसाहत व लक्ष्मीनगर कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५१२पै., ५१३पै., ५१३ अ पै.,महात्मा फुले वसाहत व लक्ष्मीनगर परिसर Download
5 शहर मध्यवर्ती भाग - गणेश पेठ (पैकी), नाना पेठ (पैकी), भवानी पेठ(पैकी) भवानी पेठ लक्ष्मी रस्ता डुल्या मारुती पासून पूर्वेस लक्ष्मी रस्त्याने संत कबीर चौकापर्यंत. तेथुन दक्षिणेस पं. नेहरु रस्त्याने रामोशी गेट चौकापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने धर्मवीर डावरे चौकापपर्यंत.तेथुन उत्तरेस रस्त्याने अशोक चौकातुन उत्तरेस लक्ष्मी रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस लक्ष्मी रस्त्याने डुल्या मारुतीपर्यंत. यामधील क्षेत्र.मात्र संत कबीर चौक ते डुल्या मारुती चौकापर्यंत लक्ष्मी रस्त्यावरील, नेहरु रस्त्यावरील तसेच रामोशी गेट ते धर्मवीर डावरे चौकापपर्यंत दुकाने वगळुन  Download
6 शहर मध्यवर्ती भाग -गुरुवार पेठ (पैकी), महात्मा फुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानी पेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत (पं.नेहरु रस्ता) तेथुन दक्षिणेस नागझरी नाल्याने फा.प्लॉट नं. २८५ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
7 घोरपडी स.नं.५० पै. यलो ब्लॉसम सोसायटी, बी.टी.कवडे रस्ता ढोले पाटील रोड घोरपडी स.नं.५० पै. यलो ब्लॉसम सोसायटी, बी.टी.कवडे रस्ता Download
8 घोरपडी स.नं. ४७पै.जाधव वस्ती बी.जी.शिर्के रस्ता ढोले पाटील रोड घोरपडी स.नं. ४७पै. जाधव वस्ती बी.जी.शिर्के रस्ता Download
9 धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर  धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर  Download
10 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर Download
11 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.४६ टेल्को कॉलनी, जांभूळवाडी रोड धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.४६ टेल्को कॉलनी, लेन नं. १ ते ७ Download
12 कात्रज, संतोषनगर धनकवडी - सहकारनगर कात्रज, संतोषनगर, संपूर्ण संतोषीमाता परिसर, लेन नं. १ ते ७ Download
13 कात्रज गावठाण पैकी धनकवडी - सहकारनगर कात्रज गावठाण परिसर पैकी मनपा शाळेमागील भाग Download
14 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.१६ धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १६ Download
15 धनकवडी स.नं. १३ पै.,१४ पै. संभाजी नगर, पंचवटी सोसायटी धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी स.नं. १३ पै.,१४ पै. संभाजी नगर, पंचवटी सोसायटी Download
16 धनकवडी स.नं. ३ पै.,७, ८ पै. तळजाई पठार धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी स.नं. ३ पै., ७, ८ पै.तळजाई पठार Download
17 बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ    बिबवेवाडी बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ    Download
18 बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४०पै., ६४८पै., ६५९पै., पैकी अप्पर इंदिरा नगर वसाहत, शिवरायनगर स.नं. ६५८ पै. Download
19 बिबवेवाडी स.नं.६४५पै., ६४६पै., ६४७ पै., ६६६ पै., अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं.६४५पै., ६४६पै., ६४७ पै., ६६६ पै.,अप्पर इंदिरानगर Download
20 टी.पी.एस. ३ फा.प्लॉट नं. ४११ , ४१२ पै., मुकुंद नगर बिबवेवाडी टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.४११, ४१२ पै., मुकुंद नगर परिसर Download
21 टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५८८ पै, ६१२ ते ६१५,गंगाधाम चौकाजवळ बिबवेवाडी बिबवेवाडी टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५८८ पै, ६१२ ते ६१५,गंगाधाम चौकाजवळ बिबवेवाडी गंगाधाम, वर्धमानपुरा ,इशा एमराल्ड इ. सोसायटी परिसर Download
22 कळस गावठाण माळवाडी परिसर  येरवडा - कळस - धानोरी कळस गावठाण,  मधुबन सोसायटी ते माळवाडी परिसर पूर्वेस आळंदी रस्ता  Download
23 कळस विश्रांतवाडी, स.नं. १११, ११२, ४६ब, वडार वस्ती  येरवडा - कळस - धानोरी कळस विश्रांतवाडी, स.नं. १११, ११२, ४६ब, वडार वस्ती  Download
24 वानवडी, एस.आर.पी.एफ वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. १ व २, नानावटीनगर  Download
25 वानवडी स.नं.६१,६२,६३, ६५ पै., केदारीनगर वानवडी - रामटेकडी वानवडी स.नं.६१,६२,६३,६५ पै., केदारीनगर परिसर Download
26 शिवाजीनगर, मॉंडेल कॉलनी, यशोदा हौसिंग सोसायटी  शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, मॉंडेल कॉलनी, ६७ यशोदा हौसिंग सोसायटी ओम सुपर मार्केट जवळ  Download
27 औंध स.नं. २५ पै.,स.नं. ५९ पै. कस्तुरबा वसाहत; शिवाजीनगर - घोलेरोड औंध स.नं. २५ पै.,स.नं. ५९ पै. कस्तुरबा वसाहत Download
28 औंध स.नं. ७८पै., ७९पै, पै., ८०पै. इंदिरा वसाहत शिवाजीनगर - घोलेरोड औंध स.नं. ७८पै., ७९पै, पै., ८०पै. इंदिरा वसाहत Download
29 वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी नगररोड - वडगावशेरी  वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी Download
30 खराडी, चंदननगर बिडी कामगार वसाहत  नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, चंदननगर बिडी कामगार वसाहत  Download
31 खराडी, स.नं. ४७ पै., कल्पतरू सोसायटी  नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, स.नं. ४७ पै., कल्पतरू सोसायटी  Download
32 खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर Download
33 लोहगाव, स.नं. ११९पै., १२० पै., १२१ पै., खांदवेनगर  नगररोड - वडगावशेरी  लोहगाव, स.नं. ११९पै., १२० पै., १२१ पै., खांदवेनगर  Download
34 खराडी स.नं.६४ पै.,गेरा ट्रीनीटी व गेरा स्काईज सोसायटी नगररोड - वडगावशेरी  खराडी स.नं.६४ पै.,गेरा ट्रीनीटी व गेरा स्काईज सोसायटी परिसर Download
35 वडगावशेरी स.नं. ७ पै., ८ पै., ब्रम्हा सनसिटी सोसायटी नगररोड - वडगावशेरी  वडगावशेरी स.नं. ७ पै., ८ पै., ब्रम्हा सनसिटी सोसायटी परिसर Download
36 पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड  पर्वती पायथा पुलाचे पश्चिम भागातील कॅनॉल व पर्वती डोंगर मधील जयभवानीनगर गल्ली नं. १ ते ८,जनता वसाहत गल्ली नं. १ ते ४७, ७६ ते ८३      Download
37 धायरी स.नं. ८अ पै.,६६ पै.,६७ पै. धायरी फाटा परिसर सिंहगड रोड  धायरी स.नं. ८अ पै.,६६ पै.,६७ पै. सिंहगड रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग आणि धायरी रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग आणि कै.नवले शाळा-नऱ्हे रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग - धायरी फाटा परिसर सिंहगड रस्ता व धायरी रस्त्यावरील दुकाने वगळून Download
38 हिंगणे खुर्द स.नं. २४ पै. विश्रांतीनगर सिंहगड रोड  हिंगणे खुर्द स.नं. २४ पै. विश्रांतीनगर येथील निवासी वस्ती Download
39 फुरसुंगी, भेकरार्इनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. १७६, १७७ भेकरार्इनगर, ढमाळवाडी परिसर Download
40 फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर Download
41 हडपसर, साडेसतरानळी,स.नं. २०४ पै., २०६ पै.,  मालती तुपे वस्ती, स.नं. २७१ पै., साधू नाना तुपे वस्ती   हडपसर - मुंढवा हडपसर, साडेसतरानळी,स.नं. २०४ पै., २०६ पै.,  मालती तुपे वस्ती, स.नं. २७१ पै., साधू नाना तुपे वस्ती   Download
42 मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. Download
43 मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै.  शिंदेवस्ती हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै.  शिंदेवस्ती Download
44 हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर  हडपसर - मुंढवा हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर  Download
45 फुरसुंगी, स.नं. २०६ पै., २०७ पै. तुकाई दर्शन हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, स.नं. २०६ पै., २०७ पै. तुकाई दर्शन Download
46 फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ Download
47 मुंढवा, केशवनगर, स.नं. २९ पै., ससाणे कॉलनी हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर, स.नं. २९ पै., ससाणे कॉलनी Download
48 हडपसर काळेपडळ स.नं.३६,३७,३८अ ,४९ब हडपसर - मुंढवा हडपसर काळेपडळ स.नं.३६,३७,३८अ ,४९ब मधील परिसर Download
49 हडपसर ससाणेनगर, स.नं. ७७, ७९ पै. ८०पै, ३११ हडपसर - मुंढवा हडपसर ससाणेनगर, स.नं. ७७, ७९ पै. ८०पै, ३११ मधील परिसर Download
50 कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी Download
51 धनकवडी, बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर   कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, स.नं. २० पै., २२ पै.,२३ पै., बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर Download
52 कोंढवा बुद्रुक स.नं. ३१ पै. भगतपुरम कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक स.नं. ३१ पै. भगतपुरम चैतन्य मेंटल हेल्थ केअर सेंटर खडी मशीन चौक Download
53 कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते ११  वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते ११  Download
54 कर्वेनगर हिंगणे बुद्रुकस.नं. १९ पै., ५३पै.,श्रमिक वस्ती ,वडार वस्ती, हिंगणे होम कॉलनी वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर हिंगणे बुद्रुक स.नं. १९ पै.,५३ पै.,श्रमिक वस्ती ,वडार वस्ती, हिंगणे होम कॉलनी परिसर Download
55 शिवणे स.नं. १४ वारजे - कर्वेनगर शिवणे स.नं. १४ मधील परिसर Download
56 उत्तमनगर शिवणे स.नं. १५, १६ वारजे - कर्वेनगर उत्तमनगर शिवणे स.नं. १५, १६ मधील परिसर Download
57 कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी, सागर कॉलनी, न्यू लोकमान्य वसाहत  कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. ८३ पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. १६४पै., १६५पै., ८४पै. पी.एम.सी. कॉलनी,कृष्णा नगर, सागर कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर, न्यू लोकमान्य वसाहत  Download
58 कोथरुड, पौड रोड जयभवानीनगर कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, जयभवानीनगर संपूर्ण परिसर  Download
59 कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर Download
60 कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  Download
61 एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत  कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत  Download
62 एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मामासाहेब मोहोळ शाळेची पूर्व बाजूचा परिसर, हनुमाननगर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी, राजीव गांधी वसाहत, हनुमाननगर, गणपती मंदिर परिसर, Download
63 कोथरूड, स.नं. ८२ पै., ८३ पै.,श्रीराम कॉलनी व गाढवे कॉलनी परिसर  कोथरुड - बावधन  कोथरूड, स.नं. ८२ पै., ८३ पै.,श्रीराम कॉलनी व गाढवे कॉलनी परिसर  Download
64 कोथरूड, स.नं. ८३ पै., १६४ पै., शिंदे कॉलनी, संगम चौक परिसर कोथरुड - बावधन  कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर  Download
65 कोथरूड वात्सल्य नगरी डीपी रोड कोथरुड - बावधन  कोथरूड वात्सल्य नगरी डीपी रोड कुंबरे टाऊनशीपजवळ Download
66 बोपोडी, तेली चाळ जुना मुंबई पुणे रस्ता औंध - बाणेर बोपोडी, तेली चाळ,अनुपम नगरी जुना मुंबई पुणे रस्ता Download
67 बोपोडी स.नं. १५ब पै.कुंदन कुशल नगर औंध - बाणेर बोपोडी स.नं. १५ब पै.कुंदन कुशल नगर एलफिस्टन रोड Download
68 पाषाण स.नं. २० पै.संध्यानगर औंध - बाणेर स.नं. २० पै. पाषाण सोमेश्वरवाडी संध्यानगर Download
69 औंध गावठाण औंध - बाणेर औंध गावठाण परिसर Download
70 बोपोडी आंबेडकर नगर वसाहत भाऊ पाटील रोड औंध - बाणेर बोपोडी आंबेडकर नगर वसाहत भाऊ पाटील रोड Download
71 बोपोडी स. नं. २६ झोपडपट्टी औंध - बाणेर बोपोडी स. नं. २६ झोपडपट्टी Download
72 बोपोडी औंध रोडचिखलवाडी औंध - बाणेर बोपोडी औंध रोड चिखलवाडी Download
73 पाषाण सुतारवाडी स.नं.११२ औंध - बाणेर पाषाण सुतारवाडी स.नं.११२ Download
74 पाषाण सुतारवाडी स.नं. १२२ पै., १२३,१५२,१५३ औंध - बाणेर पाषाण सुतारवाडी स.नं.१२२ पै., १२३, १५२, १५३ Download