CIRCULAR

E.g., 11/27/2021
E.g., 11/27/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
1653 4343 General Administration Department महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंधक, मनाई आणि इलाज) अधिनियम २०१३ अन्वये या विषयावर आयोजित प्रशिक्षणाबाबत 26.11.2021
1652 Chief Accountant Budget 2022-23 meeting timetable 25.11.2021
1651 Electrical Department मे.आशय इंजिनीअर्स अॅण्ङ असोसिएटस यांचे पुणे मनपामध्ये कोणत्याही खात्यात चालू असलेली कामे बंद करण्यास, सदर ठेकेदाराच्या कामाची तपासणी करण्यास व त्यास कोणतेही विल अदा न करणेबाबत. 25.11.2021
1650 Central Store Department Annual Requirement circular 24.11.2021
1649 Central Store Department anual requirment stores 24.11.2021
1648 Central Store Department Annual Requiremen 24.11.2021
1647 General Administration Department श्री. श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.11.2021
1646 Primary Education Department कार्यालयीन परिपत्रक - पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची तात्पुरती प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत... 23.11.2021
1645 General Administration Department वैद्यकीय अधिकारी/निवासी वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग-२ या पदाची प्रतीक्षा यादी निरस्त करणेबाबत 19.11.2021
1644 General Administration Department Regarding cancellation of waiting list for the post of Medical Officer / Resident Medical Officer, Class-II. 19.11.2021
1643 General Administration Department राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या शपथेबाबत 18.11.2021
1642 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील " लघुलेखक (उच्चश्रेणी) " वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.11.2021
1641 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासन - ४ कडील इतर ' विविध संवर्ग' पदांवरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 17.11.2021
1640 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासन - ४ कडील ' वरिष्ठ लिपिक' पदांवरील सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम मंजूर करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 17.11.2021
1639 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 17.11.2021
1638 General Administration Department दिव्यांग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करात सूट देणेबाबतची मंजुरीची प्रकरणे एकत्रित सादर करणेबाबत. 17.11.2021
1637 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील सर्व आस्थापनावरील श्रेणी १ ते ४ दरम्यानच्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव हुद्दा. अधिकारी, कर्तव्य दर्शविणारे माहिती फलक दर्शनी भागात/काचफलकात लावणेबाबत. 17.11.2021
1636 Chief Accountant Circular Outcome Budget 2022-23 17.11.2021
1635 General Administration Department श्री. आशिष महाडदळकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, कसबा-विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.11.2021
1634 General Administration Department श्री. संतोष वारूळे, उप आयुक्त (क्रिडा व सांस्कृतिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.11.2021
1633 General Administration Department श्री. रवि खंदारे, प्र. महापालिका सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.11.2021
1632 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यालयांमधील दिव्यांग अधिकारी - कर्मचारी, गरोदर महिला कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीबाबत. 12.11.2021
1631 General Administration Department श्रीमती प्रतिभा पाटील, उप आयुक्त, भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.11.2021
1630 General Administration Department निलंबन आढावा समितीची बैठक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणार्याह सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 11.11.2021
1629 Chief Accountant 7th Pay Commission circular 11.11.2021
1628 Health Department आदेश - आरोग्य विभागाकडील मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी (व्हेटर्नरी सुपरीटेडट ) या पदाच्या कार्यभार व कामकाज व्यवस्थेबाबत. 10.11.2021
1627 Chief Accountant Sudharit Karyalayin Aadesh 10.11.2021
1626 General Administration Department श्री. नितीन विठ्ठल गोहीरे, लिपिक टंकलेखक यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून कमी करणेबाबत. 09.11.2021
1625 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - रेल्वे प्रवासास युनिव्हर्सल पास देणेकामी पुणे स्टेशन व शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकावर नेमणूक केलेल्या आदेशातील शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 08.11.2021
1624 Dhole Patil Road Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम - २०१३ दिनांक २२/०४/२०१३ व नियम दि. ०९/१२/२०१३ च्या नियम अधिनियमातील कलम ४(१) नुसार प्रत्यके कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणे 08.11.2021
1623 Secondary & Technical Education officer कलम ६० माहिती माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभाग 08.11.2021
1622 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती.सोनाली विशाल हरपळे) 03.11.2021
1621 Secondary & Technical Education officer प्रभाग क्र.९ बालेवाडी येथे पुणे म.न.पा.च्या वतीने इंग्रजी माध्यमाची C.B.S.C. बोर्डाची माध्यमिक शाळा नव्याने सुरु करणे बाबत 11.03.2021
1620 General Administration Department श्री. यल्लप्पा अण्णा आवळे, हुद्‌दा – सफाई सेवक, श्रेणी – ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 01.11.2021
1619 Hadapsar - Mundhwa Ward Office हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालयीन परिपत्रक 01.11.2021
1618 General Administration Department श्री. सुनिल मरळे, सह संचालक, नगर रचना यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 29.10.2021
1617 General Administration Department आदेश-श्रीमती उल्का कळसकर यांचे रजा कालावधीत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.10.2021
1616 General Administration Department स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय पत्रव्यवहारावर चिन्ह वापरण्याबाबत 28.10.2021
1615 General Administration Department आदेश-श्री. विजय लांडगे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांची हक्काचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.10.2021
1614 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिक सेवा संवर्गातील “ज्युनिअर बाईंडर” वर्ग-४ या पदावरून "बाईंडर” वर्ग-३ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 27.10.2021
1613 General Administration Department कार्यालयीन परिपत्रक - कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) या पदाकरिता २५% पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत 27.10.2021
1612 Electrical Department कलम ६० माहिती विद्यत विभाग 27.10.2021
1611 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पर्यायी सेवक उपलब्ध करुन देणेबाबत. 27.10.2021
1610 Shivajinagar - Ghole Road Ward Office शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय - महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६० अ माहिती प्रकटीकरण 27.10.2021
1609 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२१ व नोव्हेंबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.10.2021
1608 Chief Accountant Circular six monthly review 1st Nov.21 26.10.2021
1607 Chief Accountant Circular six monthly review 01.11.21 26.10.2021
1606 General Administration Department दि.०१/०४/२०२१ ते दि.३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत . 25.10.2021
1605 General Administration Department दि.०१/०४/२०२१ ते दि.३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 25.10.2021
1604 Chief Accountant Circular for six monthly review 25.10.2021
1603 Chief Accountant Circular Sanugrah Anudan2021 25.10.2021
1602 General Administration Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेतील प्रत्येक कार्यालयाकडील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या जनतेबरोबरच्या वागणुकीबाबत अभिप्राय फॉर्म 22.10.2021
1601 General Administration Department श्री. विकास बाबू नेटके हुद्दा - सफाई सेवक, श्रेणी - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 21.10.2021
1600 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या अनुषंगाने (कोविड - १९) लसीकरणाचे कामकाजासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून घेणेबाबत 21.10.2021
1599 Chief Accountant Circular for Pmc Ratings 21.10.2021
1598 Dhole Patil Road Ward Office ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय -माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी व जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकार यांचे नियुक्तीबाबत 21.10.2021
1597 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 20.10.2021
1596 4342 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील शिक्षकांना शालेय कामासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत व रेल्प्रवे प्रवासात युनिव्हर्सल पास देणेकामी पुणे स्टेशन व शिवाजीनगर रेल्वे स्थानकावर रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.10.2021
1595 General Administration Department मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येतो अशा कनिष्ट श्रेणीतील सेवक सेवानिवृत्त,मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने त्यांच्या वारसास लाड/पागे समितीव्च्या शिफारशीनुसार नियुक्ती देणे(कु.सारिका नामदेव वाघमारे) 20.10.2021
1594 4341 General Administration Department श्रीमती किशोरी शिंदे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.10.2021
1593 4340 General Administration Department श्री. राजेंद्र मुठे, उपआयुक्त मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2021
1592 4339 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रस्तुत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील तंत्रस्नेही शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग कामकाज करणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 13.10.2021
1591 4338 General Administration Department श्री. सुनिल इंदलकर, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 11.10.2021
1590 Warje - Karvenagar Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत वारजे कर्वेनगर कार्यालय पुणे महानगरपालिका 08.10.2021
1589 4337 General Administration Department कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक सहाय्यक सेवक यांना लसीकरण कामकाजाकरिता उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1588 4336 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1587 4335 Chief Accountant Circular Audit para 08.10.2021
1586 4334 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक : स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्र स्थलांतरणाबाबत 08.10.2021
1585 4333 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 08.10.2021
1584 Warje - Karvenagar Ward Office कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत 06.10.2021
1583 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 06.10.2021
1582 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील ८ वी च्या वर्गाना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना व सदर शाळेच्या मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार असणाऱ्या शिक्षकांना शालेय कामासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत 06.10.2021
1581 City Engineer Office शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहे सप्टेंबर २०२१ अखेरची ६० अ माहितीबाबत 06.10.2021
1580 General Administration Department कोविड-१९ च्या संसर्गाने मयत झालेल्या सेवकांच्या घाणभत्ता / अनुकंपा वारस प्रकरणांच्या आढावा बैठकीबाबत. 06.10.2021
1579 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६०(अ ) 04.10.2021
1578 4332 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी (मा / तां) कार्यालयाकडील मराठी माध्यम 'शालाप्रमुख' वर्ग - २ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 30.09.2021
1577 4331 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील लेखनिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक’ वर्ग-३ या पदावरून ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 30.09.2021
1576 4330 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील उद्यान सेवा संवर्गातील “उद्यान निरीक्षक” वर्ग-३ या पदावरून "सहाय्यक उद्यान अधिक्षक” वर्ग-२ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत (श्री.करडे रत्नाकर महादेव). 30.09.2021
1575 4329 General Administration Department पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील श्रेणी - १ ते श्रेणी - ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि. ०१/०४/२०२२ ते दि. ३१/०३/२०२३ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 29.09.2021
1574 4328 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री कानिफनाथ रमेश जाधव ) 29.09.2021
1573 4327 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अंकित विजय थोपटे ) 29.09.2021
1572 4326 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रथमेश मधुकर जमदाडे 29.09.2021
1571 4325 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.विशाल मारुती घोलप) 29.09.2021
1570 4324 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अक्षय रविंद्र बडबे) 29.09.2021
1569 4322 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर-२०२१ व ऑक्टोबर-२०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.09.2021
1568 4323 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋत्विक विशाल गोरावडे ) 29.09.2021
1567 4321 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रसाद रविंद्र कांबळे) 29.09.2021
1566 4320 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.श्रद्धा भास्कर गडाळे ) 29.09.2021
1565 4319 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अजय भानुदास शिवले ) 29.09.2021
1564 4318 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.अमृता दौलत चोपडे) 29.09.2021
1563 4317 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रविण पोपट गाडे ) 29.09.2021
1562 4316 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (पंकज प्रभाकर गिरी) 29.09.2021
1561 4315 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रमोद बाळासाहेब बागडे) 29.09.2021
1560 4314 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (विकास सुदाम आल्हाट) 29.09.2021
1559 4312 General Administration Department श्रीमती स्मिता ज्ञानेश्वर जाधव, हुद्दा - बिगारी, श्रेणी-४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 27.09.2021
1558 4313 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत . 27.09.2021
1557 4310 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1556 4309 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1555 4308 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक-दि.१/७/२०२१ चे महागाई भत्त्यावर आधारित रोजंदारीतील सुधारित दराबाबत. 23.09.2021
1554 4307 Labour Welfare Office कार्यालय परिपत्रक - कंत्राटी कामांचा व त्यासाठी नेमलेल्या कामगारांचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविणेबाबत. 23.09.2021
1553 4306 Vigilance Department दक्षता विभागाकडे प्रकरणे / निवेदन सादर करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत. 23.09.2021
1552 4305 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 23.09.2021
1551 4304 General Administration Department लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 20.09.2021
1550 4303 General Administration Department राज्य प्रशिक्षण धोरण एक दिवसीय उदबोधन प्रशिक्षण बाबत 20.09.2021
1549 4302 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1548 4301 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहतूक व्यवस्थापक " या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1547 4300 Chief Accountant Circular regarding Income & Expenditure upto 30th Sep 21 17.09.2021
1546 4299 Jayaka Project (Drainage Project) मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्‍पातील (जायका प्रकल्‍प) कामासाठीच्‍या निविदांचे मूल्‍यमापन करण्‍यासाठी समिती सुधारणाबाबत (Tender Evaluation Committee) 17.09.2021
1545 4298 Skysign & License पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत 17.09.2021
1544 4297 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५%पदोन्नती) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.09.2021
1543 4296 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 16.09.2021
1542 4295 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकांना क्षेत्रीय कार्यालय निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 15.09.2021
1541 4294 General Administration Department आदेश-श्री. संजीव ओहोळ, मुख्याधिकारी यांना महापालिका सहाय्यक आयुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 15.09.2021
1540 4293 Chief Accountant Circular regarding Pension 14.09.2021
1539 4292 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 13.09.2021
1538 4291 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'उप आयुक्त' या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 13.09.2021
1537 4290 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - ३ या पदावरून उप अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1536 4289 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1535 4288 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1534 4286 District Planning & Development Committee सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना खासदार/आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी सन्माननीय लोकप्रतिनिधीना आमंत्रित करणेबाबत 08.09.2021
1533 4287 General Administration Department मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येणारेसेवकसेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने आशा सफाईसेवकांच्या वारसास वारस हक्क करार मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशी नुसार शेड्यूलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.जयेश हस्ते) 09.09.2021
1532 4285 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील पर्यायी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 09.09.2021
1531 4284 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत.१ 09.09.2021
1530 4282 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती नितां राजू बवले) 07.09.2021
1529 4283 General Administration Department मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येणारे सेवक सेवानिवृत्त,मयत,अथवा अपात्र ठरत असलेल्या सेवकांच्या वारस वारस हक्क करार, मा,लाड पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार शेड्युलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत (श्रीमती रोहिणी विजय परमार) 07.09.2021
1528 4281 District Planning & Development Committee जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विविध योजनांच्या कामासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतील विकास कामांचे नियोजन व नियंत्रणासाठी जिल्हा नियोजन विकास विभाग (डीपीडीसी), पुणे मनपाकडून online work monitoring system संगणक प्रणाली (डीपीडीसी software) बाबत 31.08.2021
1527 4280 District Planning & Development Committee आमदार/खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजने अंतर्गत मंजूर कामांबाबत 31.08.2021
1526 4279 District Planning & Development Committee आमदार/खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजने अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च करणेचे मुदतीबाबत 30.08.2021
1525 4278 General Administration Department श्री. संदिप शिवाजी शिंदे, सहायक अभियंता श्रेणी - २ जलसंपदा विभाग यांची पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती बाबत. 03.09.2021
1524 4277 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘महापालिका सहायक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत. 03.09.2021
1523 4276 Legal Department मे. सर्वोच्च व उच्च न्यायलय कायदेशीर बाबीसाठी वकील नेमणेबाबत. 01.09.2021
1522 4275 Legal Department बैठकी बाबतची माहिती सादर करणे बाबत 01.09.2021
1521 4274 General Administration Department पुणे महानगरपालिका वर्ग-क च्या कर्मचाऱ्यांना गट-ब च्या पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी विभागीय परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 01.09.2021
1520 4273 General Administration Department शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय येथील महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.08.2021
1519 4272 General Administration Department आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट २०२१ व सप्टेंबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.08.2021
1518 4271 General Administration Department अधिकार सुपुर्ती : अनाथ लहान मुल दत्तक घेणाऱ्या पुणे महानगरपालिका महिला कर्मचाऱ्यांना “ विशेष रजा ” मंजूर करणेबाबत 27.08.2021
1517 4270 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वॉर रूम येथे उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी बाबत 27.08.2021
1516 Shivajinagar - Ghole Road Ward Office शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत कलम ४ माहिती प्रसिद्धी करणे बाबत 27.08.2021
1515 Shivajinagar - Ghole Road Ward Office शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय जुलै २०२१ कलम ६०( अ) माहिती प्रकटीकरण 27.08.2021
1514 4269 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.08.2021
1513 4268 DMC Zone No. 2 महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी साठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणेबाबत 25.08.2021
1512 4266 Chief Accountant DA Circular 25.08.2021
1511 4267 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यामधील व पी.एम.पी.एम.एल. कडील उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती सादर करणेबाबत 25.08.2021
1510 4265 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-पीएमसी सभासद 2021 - १७४ 25.08.2021
1509 4264 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-पीएमसी सभासद 25.08.2021
1508 4263 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-शिक्षण मंडळ सभासद नावे 2021 25.08.2021
1507 4262 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणेबाबत 2021 25.08.2021
1506 4261 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठित" करणेबाबत.. 24.08.2021
1505 4260 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या पी.एम.पी.एम.एल कडील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 21.08.2021
1504 4259 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 17.08.2021
1503 4258 General Administration Department पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोविड - १९ प्रतिबंधक लसीकरण झालेल्या नागरिकांना रेल्वे प्रवासात युनिव्हर्सल पास देण्याची कार्यवाही करण्याकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.08.2021
1502 4257 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील उप अभियंता (विद्युत) या पदावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत. 13.08.2021
1501 4256 General Administration Department आज्ञापत्र-अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांच्या कामकाजाबाबत. 13.08.2021
1500 4255 General Administration Department आदेश-महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.08.2021
1499 4254 General Administration Department श्री. श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (स्थापत्य), प्रकल्प कार्यालय क्र. १ यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.08.2021
1498 4253 Labour Welfare Office दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२१ स्वातंत्र्यदिन - राष्टध्वजारोहण समारंभ. 12.08.2021
1497 4252 General Administration Department आदेश-श्री. उमाकांत डिग्गीकर, उप अभियंता (स्थापत्य) यांचेकडील महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वर्ग-१ पदाचा कार्यभार कायम ठेवणेबाबत. 11.08.2021
1496 4251 Chief Accountant Circular Participatory Budget 22-23 11.08.2021
1495 4250 Chief Accountant Reminder letter for Local Fund Audit Info 10.08.2021
1494 4248 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1493 4249 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लेखापरीक्षण विभागाकडील " वरिष्ठ लिपिक " पदावर नेमणूक झालेल्या सेवकांचे जागी कोरोना विषयक कामकाजाकरिता पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1492 4247 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत -लसीकरण केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1491 4246 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1490 4245 General Administration Department आज्ञापत्र-अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील सेवकांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 09.08.2021
1489 4244 General Administration Department कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 09.08.2021
1488 4243 General Administration Department आदेश - मध्यवर्ती भांडार विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.08.2021
1487 4242 General Administration Department आदेश - अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 06.08.2021
1486 4241 Labour Welfare Office किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /७/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 06.08.2021
1485 4240 General Administration Department आदेश - अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 05.08.2021
1484 4239 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणारे बिलाचे तपासणी (प्री ऑडीट) कारणेकामी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 04.08.2021
1483 4238 General Administration Department श्री. राजेंद्र मुठे, उप आयुक्त, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 03.08.2021
1482 4237 Labour Welfare Office महाराष्ट्रामधील पूरग्रस्तानसाठी पुणे मनपा व शिक्षण विभाग अधिकारी/सेवकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 30.07.2021
1481 4236 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे ‘उप आयुक्त’ या पदावर कार्यरत श्रीमती रंजना गगे यांची सेवा तात्पुरती वर्ग करणेबाबत. 30.07.2021
1480 4234 General Administration Department अतिक्रमण विभागाकडे वरिष्ठ लिपिक या पदावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2021
1479 4232 General Administration Department श्रीमती अस्मिता सुर्यकांत तांबे (धुमाळ), गट विकास अधिकारी (वर्ग-१), पंचायत समिती, लोणार यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2021
1478 4233 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावरून ‘सहाय्यक आयुक्त’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.07.2021
1477 4231 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै २०२१ व ऑगस्ट २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.07.2021
1476 4230 Chief Accountant Citizen participatory budget circular 2022-23 28.07.2021
1475 4228 General Administration Department मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचार्यांच्या वारसांना घाणभत्ता वारस /अनुकंप तत्वावर नियुक्ती प्रकरणातील प्रतिज्ञापत्र व संमतीपत्राबाबत.. 27.07.2021
1474 4229 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेसाठी हरकती / सूचना मागविणेबाबत. 26.07.2021
1473 4227 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 26.07.2021
1472 4226 General Administration Department आज्ञापत्र - घाणभत्ता वारस 23.07.2021
1471 4225 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ओंकार धनंजय घोलप) 23.07.2021
1470 4224 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाबाबत. 23.07.2021
1469 4223 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.07.2021
1468 4222 General Administration Department आदेश-श्री. विजय लांडगे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.07.2021
1467 4221 Chief Accountant Circular Section 72 B 20.07.2021
1466 4220 General Administration Department "घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र" 20.07.2021
1465 4219 Information Technology Department पुणे मनपा सोशल मिडिया कक्षाची व्यापक स्वरूपामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत. 19.07.2021
1464 4218 General Administration Department (घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र.) 19.07.2021
1463 4217 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.तुकाराम ज्ञानेश्वर असवले ) 19.07.2021
1462 4216 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ऋषिकेश प्रदिप खडके) 19.07.2021
1461 4215 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.भुषण वसंत घुले) 19.07.2021
1460 4214 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरभ रमेश कामठे) 19.07.2021
1459 4213 General Administration Department पुणे महानगरपालिका अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर पदस्थापना देणेबाबत. 16.07.2021
1458 4212 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.07.2021
1457 4211 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने अतिरिक्त आयुक्त या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती रुबल अग्रवाल यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.07.2021
1456 4210 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील कामकाज व्यवस्थे बाबत 15.07.2021
1455 4209 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( निम्नश्रेणी ) " वर्ग - ३ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1454 4208 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( उच्चश्रेणी ) " वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021

Pages