CIRCULAR

E.g., 07/30/2021
E.g., 07/30/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
1482 4234 General Administration Department अतिक्रमण विभागाकडे वरिष्ठ लिपिक या पदावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2021
1481 4232 General Administration Department श्रीमती अस्मिता सुर्यकांत तांबे (धुमाळ), गट विकास अधिकारी (वर्ग-१), पंचायत समिती, लोणार यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2021
1480 4233 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावरून ‘सहाय्यक आयुक्त’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.07.2021
1479 4231 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै २०२१ व ऑगस्ट २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.07.2021
1478 4230 Chief Accountant Citizen participatory budget circular 2022-23 28.07.2021
1477 4228 General Administration Department मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचार्यांच्या वारसांना घाणभत्ता वारस /अनुकंप तत्वावर नियुक्ती प्रकरणातील प्रतिज्ञापत्र व संमतीपत्राबाबत.. 27.07.2021
1476 4229 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेसाठी हरकती / सूचना मागविणेबाबत. 26.07.2021
1475 4227 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 26.07.2021
1474 4226 General Administration Department आज्ञापत्र - घाणभत्ता वारस 23.07.2021
1473 4225 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ओंकार धनंजय घोलप) 23.07.2021
1472 4224 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाबाबत. 23.07.2021
1471 4223 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.07.2021
1470 4222 General Administration Department आदेश-श्री. विजय लांडगे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.07.2021
1469 4221 Chief Accountant Circular Section 72 B 20.07.2021
1468 4220 General Administration Department "घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र" 20.07.2021
1467 4219 Information Technology Department पुणे मनपा सोशल मिडिया कक्षाची व्यापक स्वरूपामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत. 19.07.2021
1466 4218 General Administration Department (घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र.) 19.07.2021
1465 4217 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.तुकाराम ज्ञानेश्वर असवले ) 19.07.2021
1464 4216 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ऋषिकेश प्रदिप खडके) 19.07.2021
1463 4215 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.भुषण वसंत घुले) 19.07.2021
1462 4214 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरभ रमेश कामठे) 19.07.2021
1461 4213 General Administration Department पुणे महानगरपालिका अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर पदस्थापना देणेबाबत. 16.07.2021
1460 4212 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.07.2021
1459 4211 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने अतिरिक्त आयुक्त या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती रुबल अग्रवाल यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.07.2021
1458 4210 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील कामकाज व्यवस्थे बाबत 15.07.2021
1457 4209 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( निम्नश्रेणी ) " वर्ग - ३ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1456 4208 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( उच्चश्रेणी ) " वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1455 4207 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक (निवडश्रेणी)" वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1454 4206 General Administration Department आदेश-मुख्य अभियंता या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.07.2021
1453 4205 General Administration Department आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘मुख्य अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.07.2021
1452 4204 Chief Accountant शुद्धी पत्रक पुणे मनपा कडील पुरवठाधारक यांचे बिलातून कपातीबाबत 13.07.2021
1451 4203 Additional Municipal Commissioner (General) पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धतीबाबत. 12.07.2021
1450 4202 Additional Municipal Commissioner (General) महानगरपालिकेतील अधिकारी सेवकांना अन्य विभागामध्ये पदोन्नती अथवा बदली होवून सुद्धा बढतीपूर्व पदाचे बद्लीपूर्व खात्यातील पदाचे भत्ते सुरु असलेबाबत. 12.07.2021
1449 4201 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.( श्री.राकेश धनाजी कदम ) 09.07.2021
1448 4200 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.राजाराम रामदास सणस) 09.07.2021
1447 4199 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.विघ्नेश विनोद दायमे ) 09.07.2021
1446 4198 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक पुणे मनपा कडील पुरवठा धारक यांचे बिलातून कपात करणेबाबत 09.07.2021
1445 4197 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ ) 29.07.2021
1444 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक आयकर विवरण पत्राबाबत 09.07.2021
1443 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक - आयकर विवरण पत्राबाबत 09.07.2021
1442 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत TULIP कार्यक्रमाअंतर्गत भवन रचना विभागाकडे BE Civil या इंटर्नशिप ट्रेडसाठी नियुक्त केलेल्या इंटर्न उमेदवारांना इतर विभागामध्ये इंटर्नशिपसाठी वर्ग करणेबाबत. 08.07.2021
1441 General Administration Department श्री. सौरभ विनायक जांभूळकर, लिपिक टंकलेखक, वर्ग - ३ विद्युत विभाग यांचा पुणे मनपा सेवेतील राजीनामा मंजूर करणेबाबत. 08.07.2021
1440 General Administration Department अतित्वर्य/महत्वाचे-लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ३९२२. 08.07.2021
1439 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका भवन येथे म.न.पा. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी कार्यन्वित लसीकरण केंद्राकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.07.2021
1438 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी करोना विषाणू आजाराच्नेया (कोविड-१९) अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका व.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचारी यांचे नियुक्बातीबत. 07.07.2021
1437 General Administration Department आरोग्य विभागाकडील वैद्यकीय अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 07.07.2021
1436 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दैनंदिन कामकाजाबाबत. 06.07.2021
1435 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. नगररोड वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत कोविड केअर सेंटर, स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्रावर डाटा एन्ट्रीकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.07.2021
1434 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. CSR चे अनुषंगाने कामकाजाबाबत. 06.07.2021
1433 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, बाणेर येथे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 05.07.2021
1432 General Administration Department मुख्य अभियंता (प्रकल्प) या पदाचे वेतनाबाबत. 05.07.2021
1431 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत. 05.07.2021
1430 Social Development Department संस्थांना र. रू. ३ लाखांपर्यंतची कामे विना निविदा देणेबाबत. 05.07.2021
1429 General Administration Department परिपत्रक कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 02.07.2021
1428 General Administration Department श्री. सतेज चंद्रकांत सोनकांबळे वैद्यकीय अधिकारी श्रेणी - ब यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून कमी करणेबाबत. 01.07.2021
1427 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी (वर्ग - १) यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 01.07.2021
1426 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा / विधानपरिषद सन २०२१ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशन काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणेबाबत. 01.07.2021
1425 General Administration Department पुणे महानगरपालिका सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नामनिर्देशन व पदोन्नतीच्या प्रयोजनार्थ निवडसूची तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या खातेनिहाय बढती समितीमधील मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी यांचे नेमणूकीबाबत 01.07.2021
1424 General Administration Department कार्यालय परिपत्रक-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करणेबाबत.(प्रशासन-२) 01.07.2021
1423 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्राच्या दैनंदिन कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.06.2021
1422 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.06.2021
1421 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.06.2021
1420 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 29.06.2021
1419 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जून २०२१ व जुलै २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.06.2021
1418 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सुहास बाळकृष्ण भोंडवे) 28.06.2021
1417 Chief Accountant Smaran patra LFA 28.06.2021
1416 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती.प्रियंका दिपक दुर्गाडे) 24.06.2021
1415 General Administration Department कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठित" करणेबाबत. 24.06.2021
1414 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी वॉर रूम २४x७ येथे नेमणूक केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 24.06.2021
1413 Primary Education Department पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षण संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत 24.06.2021
1412 General Administration Department आदेश-महापालिका सहाय्यक आयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.06.2021
1411 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 23.06.2021
1410 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरूपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत. 23.06.2021
1409 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५% पदोन्नती) पदावरील तदर्थ पदोन्नतीच्या रुजू अहवालाबाबत. 22.06.2021
1408 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 22.06.2021
1407 Primary Education Department पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत 22.06.2021
1406 Primary Education Department पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत... 22.06.2021
1405 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्ट व त्यानुषंगाने वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.06.2021
1404 General Administration Department पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड -१९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या बिलाची तपासणी (प्री ऑडीट) करणेकामी कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत 21.06.2021
1403 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायायोजनेअंतर्गत कामकाजकरीतअसलेले अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत. 21.06.2021
1402 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) मधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 21.06.2021
1401 General Administration Department निवडणूक विभाग या खात्याच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 21.06.2021
1400 General Administration Department शुद्धीपत्रक - अभियांत्रिकी संवर्गातील “अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)” वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 21.06.2021
1399 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाया योजने अंतर्गत कामकाज करीत असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत 21.06.2021
1398 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. जयदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021
1397 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021
1396 General Administration Department आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्रीमती आशा राऊत, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021
1395 General Administration Department आदेश-श्री. माधव जगताप, उप आयुक्त, अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.06.2021
1394 Sports Department दिनांक २१ जून २०२१ रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पुणे मनपा व रमामणी अय्यंगार मेमोरियल योग संस्थेमार्फत पुणे महानगरपालिकेतील मा.सभासद,मा.अधिकारी वर्ग व कर्मचारी यांचेकरिता योग दिनाचे आयोजन करणेबाबत.( कार्यालयीन परिपत्रक ) 18.06.2021
1393 General Administration Department HRMS प्रणालीमध्ये मनपा प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व मनपा सेवेशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणेबाबत (कार्यालयीन आदेश ) 17.06.2021
1392 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.रोहित रविकांत नाईक) 15.06.2021
1391 General Administration Department मलनि:सारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येतो अशा सफाई सेवकाच्या वारसास वारस हक्क करार , मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशी नुसार व मे.राज्य शासनाचे दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णयानुसार शेड्युलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत. (श्री.आमृत आपृगा कसबे) 15.06.2021
1390 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.रोहित तुलसीदास उपरपेल्ली ) 14.06.2021
1389 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील पाणीपुरवठा विभागास थकीत पाणीपट्टी वसुली करणेकरिता लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.06.2021
1388 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 11.06.2021
1387 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 11.06.2021
1386 General Administration Department पुणे स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 10.06.2021
1385 4220 General Administration Department घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र 10.06.2021
1384 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.नागेश संजय गायकवाड ) 09.06.2021
1383 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.हेमंत दयानंद कामठे) 09.06.2021
1382 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील उद्यान सेवा संवर्गातील “उद्यान निरीक्षक” वर्ग-३ या पदावरून "सहाय्यक उद्यान अधिक्षक” वर्ग-२ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 09.06.2021
1381 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील दिनांक ३१/०३/२०१८ अखेर अंतिम केलेल्या सेवाज्येष्ठता यादीमधील “लिपिक टंकलेखक, श्रेणी-३” सेवकांची शैक्षणिक अर्हता विषयक माहिती पदोन्नती प्रक्रियेसाठी अद्ययावत करणेबाबत. 09.06.2021
1380 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन आदेश : पुणे महानगरपालिकास्तरावर कार्यरत असणारे अधिकारी/कर्मचाऱ्याच्या दुसऱ्या डोस बाबतची माहिती सादर करणेबाबत 08.06.2021
1379 General Administration Department पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची दि. ३१/१२/२०२० अखेर सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिध्द करणेबाबत. 08.06.2021
1378 General Administration Department कोरोना विषाणू संसर्गाने निधन झालेल्या श्रेणी-क व श्रेणी-ड मधील कर्मचाऱ्यांचे वारस नियुक्ती मागणी अर्ज वारसांना संपर्क करून दाखल करून घेणेबाबत. 08.06.2021
1377 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-स्वत:चे ओळखपत्र नसणारे नागरिकांचे लसीकरणासाठी Key Facilitator नियुक्त करणेबाबत. 07.06.2021
1376 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्रीमती किशोरी शिंदे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त यांचेकडील पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.06.2021
1375 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने येथील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत) 07.06.2021
1374 Health Department कार्यमुक्ती आदेश – पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ रुग्णांकरिता खाजगी हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध करून देणे करिता नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवकांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 07.06.2021
1373 Health Department कार्यमुक्ती आदेश – पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ रुग्णांकरिता खाजगी हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध करून देणे करिता नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवकांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 07.06.2021
1372 Health Department कार्यमुक्ती आदेश – पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ रुग्णांकरिता खाजगी हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध करून देणे करिता नियुक्त करण्यात आलेल्या सेवकांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 07.06.2021
1371 General Administration Department कोरोना विषाणू संसर्गाने निधन झालेल्या श्रेणी-क व श्रेणी-ड मधील कर्मचाऱ्यांचे वारस नियुक्ती मागणी अर्ज वारसांना संपर्क करून दाखल करून घेणेबाबत. 07.06.2021
1370 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत TULIP कार्यक्रमाअंतर्गत BE.Civil या इंटर्नशिप ट्रेडसाठी उमेदवारांची नियुक्ती करणेबाबत. 07.06.2021
1369 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 07.06.2021
1368 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.अझर रज्जाक तांबोळी) 04.06.2021
1367 General Administration Department पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून किमान 3 वर्षाचा अनुभव व शैक्षणिक अर्हता धारण करणाऱ्या सेवकांची "आरोग्य निरीक्षक" (वर्ग-३) (वेतनश्रेणी रु. ५२००-२०२००+ग्रेड पे २८००+मान्य भत्ते) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत 03.06.2021
1366 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक" वर्ग-3 (२५% पदोन्नती) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.06.2021
1365 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील "सहाय्यक समाज विकास अधिकारी ” श्रेणी -३ या निम्न संवर्गातून " उप समाज विकास अधिकारी '' श्रेणी - २ या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 03.06.2021
1364 Garden Department माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम १९ (१) व ५ (२) नुसार,उद्यान विभागाकडील अपिल अधिकारी , जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत 03.06.2021
1363 Labour Welfare Office लोक प्रशासनातील अत्युत्कृष्ट व नाविन्यपूर्ण कामाकरिता पारितोषिक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी यांची माहिती कळविणेबाबत 03.06.2021
1362 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. सेन्ट्रल मेडिकल स्टोअर, गाडीखाना, आरोग्य विभाग येथे लिपिक टंकलेखक उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.06.2021
1361 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार २००५ चे अंतर्गत प्रसिद्ध करावयाची माहिती 02.06.2021
1360 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.चिरंजीवी प्रकाश वाडेकर ) 02.06.2021
1359 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.06.2021
1358 General Administration Department घाणभत्तानुसार नियुक्तीचे आदेश..(हुद्दा: सफाईसेवक:श्री.प्रथम कानिफनाथ नागटिळक, श्रीमती दिपाली अमोल भोसले, श्रीमती निलम मिलिंद चव्हाण, श्री.सदाशिव अभिमन्यू काळे, श्री.रमेश राजू भंगारे, श्रीमती सुवर्णा लक्ष्मण कांबळे) 01.06.2021
1357 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत . कोविड केअर सेंटर (CCC) मधिल अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 01.06.2021
1356 General Administration Department श्री.जयदीप पवार, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, औंध -बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 01.06.2021
1355 Central Store Department Office Circualr from CSD 31.05.2021
1354 Central Store Department Office Circualr from CSD 31.05.2021
1353 Central Store Department Office Circualr from CSD 31.05.2021
1352 Central Store Department Office Circualr from CSD 31.05.2021
1351 Central Store Department Office Circualr from CSD 31.05.2021
1350 General Administration Department महत्वाचे / कालमर्यादा - कोरोना विषाणू (Covid 19) चे प्रतिबंधासाठी करावयाचे लसीकरणासाठी पुणे महानगरपालिकास्तरावर कार्यरत असणारे कायम / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करणेबाबत. 31.05.2021
1349 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.अतिशेष संजय पारिटे) 28.05.2021
1348 General Administration Department कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना-लसीकरणचे कामकाजासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 28.05.2021
1347 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (विद्युत)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (विद्युत)’ वर्ग-१ या  पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 27.05.2021
1346 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या  पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 27.05.2021
1345 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘मुख्य अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या  पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 27.05.2021
1344 Chief Accountant Circular bank garuntee 27.05.2021
1343 Chief Accountant Circular Local fund audit 27.05.2021
1342 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मे - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 25.05.2021
1341 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.स्वागत आनंद शेंडगे ) 24.05.2021
1340 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.05.2021
1339 Dhankawadi - Sahakar Nagar Ward Office कार्यालयीन आदेश - माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ कलम १९(१), ५(१) व ५(२) नुसार पदनिर्देशित करावयाचे अपिल अधिकारी , जनमाहिती अधिकारी , सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी व समन्वयक यांचे नियुक्तीबाबत 24.05.2021
1338 Chawl Department चाळ विभाग 24.05.2021
1337 Chief Accountant Circular Local Fund Audit 21.05.2021
1336 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. प्रसाद काटकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.05.2021
1335 Motar Vehicles Department मे. ईगल कार्स, पुणे यांना यापुढे मनपाकडील सर्व निविदामधून करावयाच्या कामाकरीता एक वर्ष कालावधीकरीता प्रतिबंधित करणेबाबत 20.05.2021
1334 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.रोशन सुभाष जाधव) 19.05.2021
1333 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उपशिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.05.2021
1332 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.संकेत संजय दिघे) 18.05.2021
1331 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.रविंद्र संजय पिसे) 18.05.2021
1330 General Administration Department आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अन्वये सर्व नागरिकांचे प्रभावीपणे कोव्हीड लसीकरण करण्यासाठी सूचना 18.05.2021
1329 Chief Accountant Circular for Govt. grants 18.05.2021
1328 Disaster Management Department पूरग्रस्तांच्या व आपत्ती व्यवस्थापन मदत केंद्रावरील (नोडल ऑफिसर) यांच्या नेमणुकीबाबत 18.05.2021
1327 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.किरण प्रकाश साळुंके) 17.05.2021
1326 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत . माहितीचे संकलन करण्याबाबत. 17.05.2021
1325 Disaster Management Department महानगरपालिका मुख्य भवन येथे पूरनियंत्रण केंद्रावरील कामासाठी सेवकवर्ग पाठविणे बाबत. 17.05.2021
1324 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सोमनाथ सुर्यकांत कोलते) 14.05.2021
1323 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उपशिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.05.2021
1322 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत वॉर रूम करिता 24x7 कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 13.05.2021
1321 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.निलेश गणपत रामाणे) 12.05.2021
1320 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.निलेश काशिनाथ धोत्रे) 12.05.2021
1319 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - CSR चे अनुषंगाने कामकाजाबाबत. 12.05.2021
1318 General Administration Department लेखा परीक्षण विभागाकडील " वरिष्ठ लिपिक" पदावर नेमणूक झालेल्या सेवकांचे कोरोना विषयक कामकाजाचे आदेश चालू ठेवणेबाबत. 12.05.2021
1317 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.05.2021
1316 General Administration Department डॉ. आशिष भारती, आरोग्य अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 11.05.2021
1315 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. दयानंद सोनकांबळे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 11.05.2021
1314 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील शिक्षकांना विविध क्षेत्रीय कार्यालयाकडे कामाचे ठिकाण बदल करून देणेबाबत.. 11.05.2021
1313 Chief Accountant मा वित्तीय समितीने मान्य केलेल्या तरतुदीबाबत 11.05.2021
1312 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.05.2021
1311 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Deployment of Technical Human Resource at Municipal Corporation, Pune for the support in the COVID 19 Pandemic management. 11.05.2021
1310 General Administration Department मा. महापालिका आयुक्त यांचे प्रशासकीय नियंत्रणाखाली "वरिष्ठ लिपिक" व "लिपिक टंकलेखक" या संवर्गातील सेवकांना लेखा परीक्षण विभागाकडील "वरिष्ठ लिपिक" पदावर रुजू होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 10.05.2021
1309 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करातून सूट देणेबाबत. 10.05.2021
1308 General Administration Department श्री. प्रसाद धर्मराज काटकर, मुख्याधिकारी यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 10.05.2021
1307 Labour Welfare Office ध्वज दिन निधी २०२० कपाती बाबत 10.05.2021
1306 Disaster Management Department पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्या दरम्यान करावयाचे आपत्कालीन कामे व आपत्ती व्यवस्थापन याकरिता आपत्कालीन केंद्र स्थापन करणे बाबत. 10.05.2021
1305 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Deployment of Technical Human Resource at Municipal Corporation, Pune for the support in the COVID 19 Pandemic management. 10.05.2021
1304 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरूपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत 07.05.2021
1303 Chief Accountant कार्यालय परिपत्रक -सन २०२१-२२ च्या अंदाज पत्रकामधील तरतुदीच्या कपातीबाबत 06.05.2021
1302 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.05.2021
1301 General Administration Department दि. १/०४/२०२१ ते दि. ३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 05.05.2021
1300 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. रक्षकनगर जलतरण तलाव या ठिकाणी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 04.05.2021
1299 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणबाबत.(श्री.परशुराम अनिल बिचकुले) 03.05.2021
1298 Chief Audit Department मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाकडील वरिष्ठ लिपिक या संवर्गातील जागांवरील बढतीने व बदलीने करावयाच्या नेमणुकीबाबत 04.05.2021
1297 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांचे कार्यालयातील उपस्थितीबाबत. 04.05.2021
1296 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वॉर रूम करिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 04.05.2021
1295 General Administration Department श्री. युनुस पठाण, सहाय्यक आयुक्त, अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.05.2021
1294 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील “प्रशासन अधिकारी” या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 04.05.2021
1293 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी नियुक्त करणेबाबत. 04.05.2021
1292 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत TULIP कार्यक्रमाअंतर्गत इंटर्नशिपसाठी उमेदवारांची नियुक्ती करणेबाबत 03.05.2021
1291 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उपशिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 03.05.2021
1290 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती.अक्षदा फिरदोस मलेसरिया ) 30.04.2021
1289 Nagar Road - Vadgaonsheri Ward Office कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS- 412, DT.30.04.21 30.04.2021
1288 Information Technology Department ERP-SAP प्रकल्प राबविण्याबाबत 30.04.2021
1287 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे एप्रिल २०२१ व मे २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.04.2021
1286 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांच्या विभागीय परीक्षेबाबत 29.04.2021
1285 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)/कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक) वर्ग ३ या पदावरून उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) वर्ग २ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्तीबाबत 29.04.2021
1284 4195 General Administration Department समाज विकास विभागाकडील समाज विकास अधिकारी ( प्रोग्राम ऑफिसर / कार्यक्रम अधिकारी ), श्रेणी - २ या पदावरून मुख्य समाज विकास अधिकारी, श्रेणी - १ या पदावर बढती देणेबाबत. 28.04.2021
1283 General Administration Department लेखानिकी संवर्गातील व मीटर रिडर हुद्यावरील सेवकांनी टंकलेखन अर्हता व वर्ग १ ते ३ मधील (वाहन चालक वगळता) अधिकारी / कर्मचारी यांनी संगणक अर्हता प्रमाणपत्र धारण न केल्याने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 27.04.2021

Pages