CIRCULAR

E.g., 09/25/2021
E.g., 09/25/2021
Sr. No. Circular No. Department Name Subject Circular date
957 4670 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या शासकीय कार्यालयांसाठी सन २०२१ करिता सुट्ट्या जाहीर करणे बाबत. 14.12.2020
956 4668 General Administration Department पुणे महानगरपालिका, नगरसचिव विभाग, आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० व जानेवारी - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 14.12.2020
955 4669 General Administration Department उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत. 14.12.2020
954 4667 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सेवा अधिग्रहित केलेल्या शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता / लिपिक यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 14.12.2020
953 4666 Chief Accountant LFA circular 14.12.2020
952 4666 Chief Accountant LFA circular 14.12.2020
951 4665 General Administration Department उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अर्ज मागविणेबाबत 14.12.2020
950 4664 General Administration Department पुणे महानगरपालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील स्वच्छ भारत अभियानाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 11.12.2020
949 4663 General Administration Department मा.लाड /पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार व मे.राज्य शासनाच्या दि.३०/०६/१९९४ चे निर्णया नुसार शेड्युल मान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत.(श्री.अक्षय वसंत शिंदे ) 11.12.2020
948 4662 General Administration Department दिव्यांग सेवकांना विशेष वाहतूक भत्ता व व्यवसाय करात सूट देणेबाबतची मंजुरीची प्रकरणे सादर करणेबाबत. 10.12.2020
947 4661 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी सांस्कृतिक केंद्रे व क्रीडा विभागाकडील कर्मचाऱ्याबाबत. 10.12.2020
946 4660 Disaster Management Department माहे डिसेंबर 2020 अधिकारी - कर्मचारी यांचे नियुक्तीाबाबत. 09.12.2020
945 4659 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत 08.12.2020
944 4658 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे डिसेंबर - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 04.12.2020
943 4657 District Planning & Development Committee मा. विधानसभा/विधानपरिषद हिवाळी आधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 03.12.2020
942 4656 General Administration Department डॉ. अभिलाषा नितीन बोरकर, क्लिनिकल पॅथॉलॉजिस्ट, वर्ग-१ आरोग्य कार्यालय यांचा महानगरपालिका सेवेतील राजीनामा मंजुर करणेबाबत. 03.12.2020
941 4655 General Administration Department कोव्हिड-१९ लॉकडाऊन दरम्यान प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ उमेदवारांना द्यावयाचे विद्यावेतन व प्रशिक्षण कालावधीची मुदत वाढविणेबाबत. 02.12.2020
940 4654 Road Department New rate excavation dt 18.11.20 18.11.2020
939 4653 Legal Department Nodel Officer letter 01.12.2020
938 4653 Legal Department Nodel Officer letter 01.12.2020
937 4652 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे नोव्हेंबर - २०२० व डिसेंबर - २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 27.11.2020
936 4650 General Administration Department कोरोना विषाणूप्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.  कोरोनाविषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनकरिता क्षेत्रिय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्यापथकाने केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाबाबत 27.11.2020
935 4651 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्यामालकीच्या जागा विकसित करणेकामी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत 27.11.2020
934 4649 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या आस्थापनेवरील पुणे महानगरपालिकेत समावेश केलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 27.11.2020
933 4648 General Administration Department श्रीमती छाया श्री. भणगे यांना सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 27.11.2020
932 4647 General Administration Department सफाई सेवकांच्या रिक्त जागांची माहिती मिळणेबाबत 27.11.2020
931 4646 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 26.11.2020
930 4645 General Administration Department श्री. सुनिल पुंडलिक मरळे यांना सह संचालक, नगर रचना (गट-अ/राजपत्रित), पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणे, तसेच त्यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 26.11.2020
929 4644 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना पुणे महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम, २०१४ मधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 26.11.2020
928 4643 General Administration Department श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 25.11.2020
927 4642 General Administration Department पुणे महानगरपालिका मेडिकल एज्युकेशन ट्रस्टकरिता मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत. 25.11.2020
926 4641 Skysign & License विधानपरिषद निवडणूक २०२० शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कार्यक्रमाबाबत. 25.11.2020
925 4640 Chief Accountant Budget 2021-22 meeting timetable 25.11.2020
924 4639 Chief Accountant Circular Revenue exp.upto30th Sept20 25.11.2020
923 4639 Chief Accountant Circular Revenue exp.upto30th Sept20 25.11.2020
922 4638 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकरिता क्षेत्रिय स्तरावर पथक स्थापन करणेबाबत. 24.11.2020
921 4637 Chief Accountant Circular outcome budget 2021-22 23.11.2020
920 4637 Chief Accountant Circular outcome budget 2021-22 23.11.2020
919 4636 Chief Accountant Exp.upto 30th Sept.2020 20.11.2020
918 4635 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी सांस्कृतिक केंद्रे विभागाकडील कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत. 20.11.2020
917 4634 General Administration Department पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 19.11.2020
916 4633 Chief Accountant 15th finance commission 12.11.2020
915 4632 Chief Accountant Smaran Patra Credit rating 12.11.2020
914 4631 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन परिपत्रक - कोव्हिड-१९ च्या अनुषंगाने कार्यवाही अहवाल सादर करणेबाबत. 12.11.2020
913 4630 Skysign & License विधानपरिषद निवडणूक २०२० शिक्षक/पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक कार्यक्रमाबाबत. 11.11.2020
912 4629 Labour Welfare Office महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - कलम ६० (अ) 11.11.2020
911 4628 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. ४)’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 10.11.2020
910 4627 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.11.2020
909 4626 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आगामी सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२२ च्या पूर्व तयारी करिता अधिकारी / कर्मचारी यांची हंगामी नेमणूकीबाबत. 10.11.2020
908 Water Supply Department Water Supply Jun 2020 4 A 10.11.2020
907 4624 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील बालवाडी शिक्षिका व बालवाडी सेविकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 09.11.2020
906 4625 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 09.11.2020
905 4623 Additional Municipal Commissioner (General) कार्यालयीन आदेश - The proportion of SARS-CoV-2 001 09.11.2020
904 4622 General Administration Department श्री. संजय दत्तात्रय होळकर, आरोग्य निरीक्षक वर्ग - ३ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 06.11.2020
903 4621 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे,तसेच सल्लगार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 06.11.2020
902 4621 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे,तसेच सल्लगार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 06.11.2020
901 4620 Chief Accountant अनुदानाची माहिती उपलब्ध होणे बाबत 05.11.2020
900 4619 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत, पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 05.11.2020
899 4618 General Administration Department श्री. संतोष वारुळे,सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे अर्जित रजेबाबत. 04.11.2020
898 4617 General Administration Department श्री. विजय लांडगे, सहाय्यक आयुक्त, येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय यांचे वैद्यकीय रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.11.2020
897 4616 Disaster Management Department विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे नोव्हेंबर 2020 - 04.11.2020
896 4615 Labour Welfare Office इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करण्याबाबत 04.11.2020
895 4614 General Administration Department श्री. जयदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त, औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय यांचे अर्जित रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.11.2020
894 4613 General Administration Department पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. सुनिल इंदलकर, उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 04.11.2020
893 4612 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या Credit Rating ची माहिती मिळणे बाबत. 03.11.2020
892 4612 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या Credit Rating ची माहिती मिळणे बाबत. 03.11.2020
891 4611 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 02.11.2020
890 4610 Chief Accountant माहिती त्वरीत सादर करणे बाबत. 02.11.2020
889 4610 Chief Accountant माहिती त्वरीत सादर करणे बाबत. 02.11.2020
888 4609 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेकामी उद्यान विभागाकडील कार्यरत कर्मचाऱ्यांबाबत. 29.10.2020
887 4608 General Administration Department श्री. ज्ञानेश्वर मोळक, सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 29.10.2020
886 4606 General Administration Department कोविड केअर सेंटर, स्वॅब संकलन केंद्र व इतर काक्षाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नावे प्रशासकीय कामकाजासाठी रद्द करणेबाबत. 29.10.2020
885 4607 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी यांचेबाबत. 29.10.2020
884 4605 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.10.2020
883 4604 General Administration Department राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या शपथेबाबत. 29.10.2020
882 4603 Health Department शुद्धीपत्रक-कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 29.10.2020
881 4603 Health Department शुद्धीपत्रक-कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 29.10.2020
880 4602 Health Department कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 28.10.2020
879 4602 Health Department कार्यालयीन आदेश -कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत. कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खाजगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रण तसेच कोविड रुग्णांचे बिलांची तपासणी (प्री-ऑडीट) करणेबाबत. 28.10.2020
878 4601 Additional Municipal Commissioner (General) मा.स्थायी समिती बैठकीमध्ये खातेप्रमुख यांचे उपस्थितीबाबत. 28.10.2020
877 4600 Central Store Department Annual Requirement Circular of Central Stores Dept. 28.10.2020
876 4600 Central Store Department Annual Requirement Circular of Central Stores Dept. 28.10.2020
875 4599 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उप शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.10.2020
874 4598 General Administration Department पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 26.10.2020
873 4597 Solid Waste Management Department Swachh Sarvekshan 2021Competition Jahir Awahan 23.10.2020
872 4597 Solid Waste Management Department Swachh Sarvekshan 2021Competition Jahir Awahan 23.10.2020
871 4596 Chief Accountant मा.मंत्री,नगरविकास,सार्वजनिक बांधकाम यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र यांचेकडील प्रपत्र. 26.10.2020
870 4596 Chief Accountant मा.मंत्री,नगरविकास,सार्वजनिक बांधकाम यांचे कार्यालय,महाराष्ट्र यांचेकडील प्रपत्र. 26.10.2020
869 4595 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना सन २०१९-२० या वर्षासाठी सामुग्रह अनुदान अदा करणे बाबत. 26.10.2020
868 4595 Chief Accountant पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी/सेवकांना सन २०१९-२० या वर्षासाठी सामुग्रह अनुदान अदा करणे बाबत. 26.10.2020
867 4593 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२० व नोव्हेंबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 23.10.2020
866 4592 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - १ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 23.10.2020
865 4594 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. सागर ज्ञानेश्वर धाकतोडे ) 26.10.2020
864 4591 Chief Accountant ठेकेदार (M/s Rutu Enterprises) यांची GST ची माहिती सादर करणे बाबत. 22.10.2020
863 4591 Chief Accountant ठेकेदार (M/s Rutu Enterprises) यांची GST ची माहिती सादर करणे बाबत. 22.10.2020
862 4590 Yeravada Kalas Dhanori Ward Office प्रथम अपील अधिकारी व जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत 22.10.2020
861 4589 Labour Welfare Office पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारांकडील कंत्राटी कामगारांना सन २०१९ ते २०२० या आर्थिक वर्षातील बोनस आदा करणेबाबत 21.10.2020
860 4588 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (पुनर्विलोकन समिती अहवाल) 20.10.2020
859 4587 General Administration Department वयाच्या ५०/५५ वर्षापलीकडे / अर्हताकारी सेवेच्या ३० वर्षाच्या कालावधीपुढे सेवेत राहण्याची पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांची पत्रापात्रता अजमाविण्याबाबत. (पुनर्विलोकन समिती अहवाल) 20.10.2020
858 4586 General Administration Department वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथील प्रशासकीय कामकाजाकरिता पुणे मनपा येथे कक्ष स्थापन करणेबाबत. 19.10.2020
857 4585 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कामकाज करित असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 19.10.2020
856 4584 General Administration Department पुणे महापालिकेच्या कार्यालयांना सन २०२० मध्ये द्यावयाच्या अतिरिक्त स्थानिक सुट्टयांबाबत. 19.10.2020
855 4583 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-शिक्षण मंडळ सभासद नावे 19.10.2020
854 4582 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-१७४ सभासद नावे 19.10.2020
853 4581 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-सभासद नावे 19.10.2020
852 4580 General Administration Department सुधारित आश्वासित योजने अंतर्गत दिलेला ग्रेड पे शासनाप्रमाणे देणेबाबत.(लेखनिकी संवर्ग) 19.10.2020
851 4579 General Administration Department पुणे महा मेट्रो प्रकल्पा अंतर्गत मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील सिटी स. नं.१९, फायनल प्लॉट नं.१०९, राजीव गांधी व जुना तोफखाना येथील पुनर्वसन करणेकामी अधिकारी/कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 16.10.2020
850 4577 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे नेमणूकीबाबत. 16.10.2020
849 4576 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.10.2020
848 4576 General Administration Department कोविड केअर सेंटर, स्वब संकलन केंद्र व इतर कक्षाकरीता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची नावे प्रशासकीय कामकाजासाठी रद्द करणेबाबत. 15.10.2020
847 4575 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त केलेल्या " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " यांचे नेमणूकीबाबत. 15.10.2020
846 4574 District Planning & Development Committee विधानमंडळ अधिवेशनाशी संबंधित कामकाज प्राधान्यक्रमाने हाताळण्याबाबत 14.10.2020
845 4573 Health Department 'माझे कुटुंब - माझी जबाबदारी' या मोहिमे बरोबरच 'पुण्याचा निर्धार-कोरोना हद्दपार' ची मोहिमे अंतर्गत दि. १४/१०/२०२० रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणे बाबत 13.10.2020
844 4572 General Administration Department श्री. शिवाजी लंके, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) तथा प्रभारी अधिक्षक अभियंता भवन रचना विभाग यांचे रजाकालावधीत त्यांचेकडील पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.10.2020
843 4571 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उदिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.10.2020
842 4571 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 12.10.2020
841 4570 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. विमानतळ येथील कोविड-१९ कक्षासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.10.2020
840 4570 General Administration Department अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पद्वरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 12.10.2020
839 4568 General Administration Department करोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणे बाबत. 08.10.2020
838 4567 Chief Accountant सन २०१४-१५ च्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुर्ण्वीलोकन अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी निवड केलेल्या परिच्छेेदाबाबत. 09.10.2020
837 4567 Chief Accountant सन २०१४-१५ च्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पुर्ण्वीलोकन अहवाल समाविष्ट करण्यासाठी निवड केलेल्या परिच्छेेदाबाबत. 09.10.2020
836 4566 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत विविध विभागाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील उपशिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2020
835 4565 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 08.10.2020
834 4569 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कडील घाणभत्ता नसलेल्या बिगारी सेवक तसेच घाणभत्ता असलेल्या सेवकांची माहिती मिळणेबाबत. 09.10.2020
833 4564 Labour Welfare Office संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणेबाबत 08.10.2020
832 4563 Chief Accountant दि.०१/०४/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० अखेर प्रत्यक्ष जमा व खर्च तसेच दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा व खर्च माहिती देणेबाबत. 07.10.2020
831 4563 Chief Accountant दि.०१/०४/२०२० ते दि.३०/०९/२०२० अखेर प्रत्यक्ष जमा व खर्च तसेच दिनांक ३१/०३/२०२१ अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा व खर्च माहिती देणेबाबत. 07.10.2020
830 4562 Additional Municipal Commissioner (General) मा.स्थायी समितीस अभिप्राय सादर करणेबाबत. 07.10.2020
829 4561 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ब्रम्हानंद उद्धव गुळवे) 07.10.2020
828 4560 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती सुमन अर्जुन गायकवाड) 07.10.2020
827 4559 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरव रामदास वणवे) 07.10.2020
826 4558 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती रोहिणी गणेश कोळी) 07.10.2020
825 4557 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील ‘महापालिका सहायक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत 06.10.2020
824 4556 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर जंबो हॉस्पिटल पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 06.10.2020
823 4556 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत- अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर जंबो हॉस्पिटल पुणे येथील अधिकारी/ कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 06.10.2020
822 4555 General Administration Department पुणे मनपामध्ये कार्यरत असलेल्या नगर अभियंता (आस्थापना) कडील घाणभत्ता नसलेल्या बिगारी सेवकांची माहिती मिळणेबाबत. 06.10.2020
821 4554 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीबाबत. 05.10.2020
820 4553 General Administration Department आरोग्य अधिकारी (प्रतिनियुक्ती), पुणे महानगरपालिका या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 05.10.2020
819 4552 Disaster Management Department विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियंत्रण कक्षात अधिकारी - कर्मचारी ऑक्टो २० 01.10.2020
818 4551 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 01.10.2020
817 4550 Sports Department कोविड १९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत पुणे शहरातील क्रीडा संकुले बंद ठेवण्याचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबधितांवर कारवाई करणेबाबत. 01.10.2020
816 4549 Additional Municipal Commissioner (General) कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोव्हिड जंबो हॉस्पिटल येथील निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी कक्ष स्थापन करणेबाबत. 30.09.2020
815 4548 Health Department सन २०२०-२१ सालातील कपडे धुलाईबाबत. 30.09.2020
814 4548 Health Department सन २०२०-२१ सालातील कपडे धुलाईबाबत. 30.09.2020
813 4547 General Administration Department श्री. मारुती भिमप्पा जाधव, हुद्दा - नर्सिंग ऑर्डली वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 28.09.2020
812 4546 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उदिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 28.09.2020
811 4545 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये नव्याने समाविष्ट करणेत आलेल्या अकरा तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांच्या प्रभाग क्र.४२ अ व ४२ ब बाबत. 28.09.2020
810 4544 Chief Audit Department लेखापरीक्षण विभागाकडील ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत श्रीमती वर्षा द. अत्रे  28.09.2020
809 Chief Audit Department लेखापरीक्षण विभागाकडील ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत श्रीमती वर्षा द. अत्रे  28.09.2020
808 4542 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सर्वसाधारण कामकाजात मदतीसाठी अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे स्वयंसेवकांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 26.09.2020
807 4541 General Administration Department पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर २०२० व ऑक्टोबर २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 26.09.2020
806 4540 General Administration Department माझे कुटुंब माझी जबाबदारी परिपत्रक 26.09.2020
805 4539 General Administration Department सह महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 25.09.2020
804 4543 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 25.09.2020
803 4538 General Administration Department कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्देष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील विविध हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.09.2020
802 4537 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.09.2020
801 4536 Additional Municipal Commissioner (General) COEP जंबो हॉस्पिटल येथील सनियंत्रणाबाबत. 25.09.2020
800 4535 Disaster Management Department पावसाळ्यापूर्वी विविध खात्यांनी करावयाची कामे व उपाय योजना बाबत बेठकीचे इतिव्रत 25.09.2020
799 4534 General Administration Department उपआयुक्त या पदावरील अधिकारी यांच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 24.09.2020
798 4533 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत: कोविड केअर सेंटरकरिता "मोकादम" सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.09.2020
797 4532 Chief Accountant सन २०१८-१९ व सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षातील वृत्तांत सादर करणे बाबत. 24.09.2020
796 4532 Chief Accountant सन २०१८-१९ व सन २०१९-२०या आर्थिक वर्षातील वृत्तांत सादर करणे बाबत. 24.09.2020
795 4531 General Administration Department पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा विभागाचे खातेप्रमुख म्हणून मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.09.2020
794 4530 General Administration Department श्री. नंदकुमार गजानन ढमाले, हुद्दा - मोकदम वर्ग - ४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत. 23.09.2020
793 4529 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने शाखा अभियंता व लिपिक टंकलेखक यांची सेवा अधिग्रहित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 23.09.2020
792 4528 General Administration Department पुणे महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची दि.३१/१२/२०१९ अखेर सेवाजेष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत. 23.09.2020
791 4527 General Administration Department कोविड जंबो हॉस्पिटल येथील ऑक्सिजन पुरावठ्याबाबत 22.09.2020
790 4526 General Administration Department सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री. प्रतिक प्रविण जाधव) 21.09.2020
789 4525 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 19.09.2020
788 4524 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 19.09.2020
787 4523 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डाटा एन्ट्रीसाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.09.2020
786 4522 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिकेचे Covid Care Center (CCC) येथील कामकाजाकरिता एकवट वेतनावर, तात्पुरत्या स्वरूपात " डाटा एन्ट्री ऑपरेटर " नियुक्त करणेबाबत. 18.09.2020
785 4521 General Administration Department डॉ.नितीन बिलोलीकर, आरोग्य अधिकारी यांचे वैद्यकीय रजेबाबत. 18.09.2020
784 4520 Vigilance Department कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा मार्फत मान्य झालेल्या अर्थसंकल्पातील विविध कामासाठी निविदांची कार्यवाही करणेसाठी प्रशासकीय मान्यता घेण्याबाबतची कार्यवाही. 17.09.2020
783 4519 Vigilance Department कार्यालीन आदेश - पूर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत. 17.09.2020
782 4518 Vigilance Department कार्यालयीन आदेश - खरेदी उच्चाधिकार समिती रचना व अधिकार 17.09.2020
781 4517 Vigilance Department कार्यालयीन आदेश - पुणे महानगरपालिकेकडील विविध खात्यांमार्फत करण्यात आलेल्या विविध कामांचे व खरेदीचे, तसेच सल्लागार/त्रयस्थ गुणवत्ता तपासणी संस्था यांचे देयक अदा करणेबाबत. 17.09.2020
780 Additional Municipal Commissioner (Special) कोविड-१९ ऑक्सिजन सिलेंडर पुरवठा 16.09.2020
779 4516 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्षेत्रिय स्तरावर पथक तयार करणेबाबत. 16.09.2020
778 4515 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.-कोविड जंबो हॉस्पिटल येथील समन्वयासाठी पुणे मनपा मुख्य इमारतीमध्ये कक्ष स्थापन करणेबाबत. 16.09.2020
777 4514 General Administration Department कोव्हीड - १९ विशेष रजा मान्य होणेबाबत - श्री. अंबरीश गालिंदे, सह महापालिका आयुक्त (मुख्य लेखापरीक्षक) 16.09.2020
776 4513 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 16.09.2020
775 4512 Additional Municipal Commissioner (General) वित्तीय उपाययोजनेकरिता प्रशासकीय समितीची स्थापना. 16.09.2020
774 4511 City Engineer Office शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत 15.09.2020
773 4510 Disaster Management Department कार्यालयीन आदेश पावसाळी कामान बाबत. 15.09.2020
772 4509 General Administration Department श्री. प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 15.09.2020
771 4507 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.09.2020
770 4506 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.Dedicated Covid Hospital (DCH) बाणेर येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 14.09.2020
769 4506 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड-19 उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेडसचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 14.09.2020
768 4505 General Administration Department कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणु आजाराच्या (कोविड-19) अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत 14.09.2020
767 4505 General Administration Department श्री.संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त, वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय यांच्या अर्जित रजेबाबत. 14.09.2020
766 4504 General Administration Department श्रीमती रंजना गगे, उप आयुक्त यांचे वेतनाबाबत 14.09.2020
765 4502 Encroachment अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश 14.09.2020
764 4503 Encroachment अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग - कार्यालयीन आदेश 14.09.2020
763 4501 General Administration Department श्रीमती उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.09.2020
762 4500 General Administration Department कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 11.09.2020
761 4499 General Administration Department कोविड-१९ उपचारांसाठी पुणे महानगरपालिकेशी करार केलेल्या खासगी रुग्णालयातील बेड्सचे नियोजन व नियंत्रणाबाबत. 11.09.2020
760 4498 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे आरोग्य कार्यालयाकडील कोरोना विषयक कामकाजाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.09.2020
759 4496 General Administration Department अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) आणि अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 11.09.2020
758 4497 General Administration Department कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे आरोग्य कार्यालयाकडील कोरोना विषयक कामकाजाकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.09.2020

Pages