पुणे महानगरपालिका कोविड केअर सेंटर (CCC)


पुणे महानगरपालिका कोविड केअर सेंटर (CCC)

अ.क्र. झोन क्षेत्रिय कार्यालय नाव सेंटरचे नाव
ढोले पाटील रोड - नगर रोड नगररोड - वडगावशेरी संगमवाडी रक्षक नगर क्रीडा संकुल, खराडी 
घोले रोड - शिवाजी नगर कोथरुड बावधन औध - बाणेर कै. द्रोपदाबाई मुरलीधर खेडेकर हॉस्पिटल, बोपोडी
घोले रोड - शिवाजी नगर कोथरुड बावधन औध - बाणेर डॉ. दळवी रुग्णालय , शिवाजीनगर

हडपसर मुंढवा कोढवा - येवलेवाडी वानवडी रामटेकडी

तसेच संपूर्ण महापालिका छत्र

एन.आय. सी. एम . आर , बाणेर

सहकारनगर - धनकवडी सिंहगड रोड वारजे - कर्वेनगर

कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना, वडगाव धायरी

सहकारनगर - धनकवडी सिंहगड रोड वारजे - कर्वेनगर

सिंहगड इन्स्टिट्युट कॉलेज हॉस्टेल , वडगाव बु .

कसबा - विश्रामबागवाडा

भवानी पेठ

बिबवेवाडी

सणस मैदान होस्टेल

 

       

 


डेडिकेटेड कोवीड हेल्थ सेंटर (DCHC)

शासकीय व पॅनेलवरील मान्यताप्राप्त सेंटर

अ.क्र. झोन क्षेत्रिय कार्यालय नाव सेंटरचे नाव

ढोले पाटील रोड - नगर रोड

नगररोड - वडगावशेरी संगमवाडी

ससून सर्वोपचार रुग्णालय

घोले रोड - शिवाजीनगर

कोथरुड बावधन औध - बाणेर

औध जिल्हा रुग्णालय

सहकारनगर - धनकवडी

सिंहगड रोड वारजे - कर्वेनगर

भारती हॉस्पिटल

हडपसर मुंढवा कोढवा - येवलेवाडी

वानवडी - रामटेकडी

सिंबॉयसिस विदयापीठ रुग्णालय

कसबा - विश्रामबागवाडा भवानी पेठ

बिबवेवाडी

पुणे मनपा डॉ. नायडू सांसर्गिक रोग रुग्णालय

       

 


खाजगी रुग्णालय डेडिकेटेड कोवीड सेंटर (DCHC)

अ.क्र. झोन क्षेत्रिय कार्यालय नाव सेंटरचे नाव

ढोले पाटील रोड - नगर रोड

नगररोड - वडगावशेरी संगमवाडी

रुबी हॉल क्लिनिक

जहांगीर हॉस्पिटल

कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल

घोले रोड - शिवाजी नगर

कोथरुड बायधन औध - बाणेर

सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन

सह्याद्री हॉस्पिटल कोथरुड

सहकारनगर - धनकवडी

सिंहगड रोड वारजे - कर्वेनगर

दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल

हडपसर मुंढवा

कोढवा - येवलेवाडी वानवडी - रामटेकडी

नोबल हॉस्पिटल, हडपसर

कसबा - विश्रामबाग वाडा

भवानी पेठ बिबवेवाडी

सूर्या सहयाद्री हॉस्पिटल,

सहयाद्री हॉस्पिटल, बिबवेवाडी केईएम हॉस्पिटल

       

 


डेडिकेटेड कोवीड हॉस्पिटल (DCH)

अ.क्र. परिमंडळ कार्यालय क्रं क्षेत्रिय कार्यालय नाव सेंटरचे नाव

ढोले पाटील रोड - नगररोड

नगररोड - वडगावशेरी संगमवाडी

ससुन सर्वोपचार रुग्णालय

 

 

सहकारनगर - धनकवडी

सिंहगड रोड वारजे - कर्वेनगर

हडपसर - मुंढवा कोढवा - येवलेवाडी

वानवडी - रामटेकडी

सिंबॉयसिस विदयापीठ रुग्णालय, लवळे 

 

कसबा - विश्रामबागवाडा

भवानी पेठ

बिबवेवाडी

भारती हॉस्पिटल