RTI First Appeal - September 2019

अपील करण्यासाठी क्रमांक: 
9
English
अर्जदाराचे नाव आणि पत्ता: 
श्री. दत्तात्रय सर्जेराव नागवडे, 1344, कसबा पेठ, पुणे - 411 011
आयोगाद्वारे नाव: 
अपिलीय अधिकारी तथा महापालिका सहाय्यक आयुक्त, औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय, पुणे मनपा

डेज़िग्नेशन:

फाईलचे नाव: 
RTI Appeal 2019
माहिती अधिकार पहिले अपील अपलोड करा: 
अपलोड तारीख: 
Thursday, October 10, 2019 - 11:15

विभागाचे नाव निवडा: