प्रधानमंत्री आवास योजना विजेता यादी व प्रतीक्षा यादी (ऑक्टोबर २०२०)

 

विजेता यादी ऑक्टोबर २०२०
 
पुणे महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना
विजेता यादी
अ.क्र प्रकल्प क्र प्रकल्पाचे नाव एकूण EWS घराची संख्या एकूण
स.न. १०६ए १६ए (पी)+१७ए (पी)+१७बी (पी)+१८ए (पी)+१८बी (पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ३४० Download pdf
स.न. ८९ (पी)+९२(पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ५८४ Downloadpdf
स.न. ५७-५(पी), प्लॉट क्रमांक १ए,(जुना प्लॉट क्र. १) खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे ७८६ Downloadpdf
स.न. ३९/२ए /२(पी)+३९/२बी/१(पी)+स.न. ३९/२बी/१/३(पी)+स.न. ३९/२बी/२(पी)+स.न. ३९/२बी/१/४(पी)+स.न. ४०/१/३+स.न. ४०/२/१+स.न. ४०/२/२+स.न. ४०/२/६,वडगाव (ख) ता. हवेली, जि. पुणे ११०८ Downloadpdf
स.न.१०६ए /१२बी/३बी(पी), हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे १०० Downloadpdf

 

 

प्रतीक्षा यादी ऑक्टोबर २०२०
 
पुणे महानगरपालिका प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रतीक्षा यादी
अ.क्र प्रकल्प क्र प्रकल्पाचे नाव एकूण EWS घराची संख्या एकूण
स.न. १०६ए १६ए (पी)+१७ए (पी)+१७बी (पी)+१८ए (पी)+१८बी (पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ३४० Downloadpdf
स.न. ८९ (पी)+९२(पी) हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे ५८४ Downloadpdf
स.न. ५७-५(पी), प्लॉट क्रमांक १ए,(जुना प्लॉट क्र. १) खराडी, ता. हवेली, जि. पुणे ७८६ Downloadpdf
स.न. ३९/२ए /२(पी)+३९/२बी/१(पी)+स.न. ३९/२बी/१/३(पी)+स.न. ३९/२बी/२(पी)+स.न. ३९/२बी/१/४(पी)+स.न. ४०/१/३+स.न. ४०/२/१+स.न. ४०/२/२+स.न. ४०/२/६,वडगाव (ख) ता. हवेली, जि. पुणे ११०८ Downloadpdf
स.न.१०६ए /१२बी/३बी(पी), हडपसर, ता. हवेली, जि. पुणे १०० Downloadpdf