विविध खात्याकडील पत्रे/खात्यांतर्गत पत्रे /सेवकांचे अर्ज

विविध खात्याकडील पत्रे/ खात्याअंतर्गत पत्रे / सेवकांचे अर्ज माहे जानेवारी २०२१

ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.01.2021 TO 31.01.2021

City Census date 04 02 2021

ENCROACHMENT DEPARTMENT (DEC 2020)

विविध खात्याकडील पत्रे/ खात्याअंतर्गत पत्रे / सेवकांचे अर्ज डिसेंबर २०२०

विविध खात्याकडील पत्रे/ खात्याअंतर्गत पत्रे / सेवकांचे अर्ज नोव्हेंबर २०२०