रस्ते साफसफाई मनपा पदपथांची साफसफाई करणे मार्च २०२०

महिना: 
ऑगस्ट, 2020
Citizen Charter Subjects Wise Details Report: 
मागील प्रलंबित अर्जांची संख्या: 
0
अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या: 
0
एकूण अर्जांची संख्या : 
0
विहीत मुदतीत निर्गत केलेल्या अर्जार्ंची संख्या: 
0
विहीत मुदतीत निर्गत न केलेल्या अर्जार्ंची संख्या: 
0
प्रलंबित अर्जांची संख्या : 
0
"विहीत मुदतीत अर्ज निर्गत न केलेल्या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर केलेल्या कारवाईचा तपशिल": 
0