शहर अभियंता कार्यालय

शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांचे नियुक्तीबाबत

मराठी

शहर अभियंता कार्यालय कलम ६० (अ) - ३० जून २०२०

मराठी

शहर अभियंता कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ ( ३० जून २०२०)

मराठी

शहर अभियंता कार्यालय - माहे जानेवारी २०२०