शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय

शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर २०२० - बायोमेट्रिक अहवाल

शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर २०२० - गोपनीय अहवाल

शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर २०२० - मालमत्ता विवरणपत्र अहवाल

शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर २०२० - शासनसंदर्भ/परिपत्रक/कार्यालयीन परिपत्रक

शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर २०२० - विविध समित्याच्या ठरावावरील अभिप्राय

शिवाजीनगर घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय डिसेंबर २०२० - विविध बैठकीची पत्रे