सेप्टीक टॅंक उपसा करणेबाबत मार्च २०२०

महिना: 
ऑगस्ट, 2020
Citizen Charter Subjects Wise Details Report: 
मागील प्रलंबित अर्जांची संख्या: 
8
अहवालाच्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या: 
0
एकूण अर्जांची संख्या : 
8
विहीत मुदतीत निर्गत केलेल्या अर्जार्ंची संख्या: 
0
विहीत मुदतीत निर्गत न केलेल्या अर्जार्ंची संख्या: 
8
प्रलंबित अर्जांची संख्या : 
8