पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone) 

 - ५ ऑक्टोबर २०२० -

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
1 शहर मध्यवर्तीभाग - कसबा पेठ कसबा -विश्रामबागवाडा गाडगीळ पुतळाचौक ते जन्म मृत्यु कार्यालय कसबा पेठ, नागझरी नाल्याने दक्षिणेस समर्थ पुल (दारुवाला पुल) समर्थ पुल ते फडके हौद ते लाल महाल चौक, लाल महाल चौक तेशिवाजीरस्त्याने रमामाधव चौक (गाडगीळ पुतळा चौक) यामधील संपूर्ण कसबा पेठ परिसर Download
2 शहर मध्यवर्ती भाग -सोमवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा कमला नेहरु हॉस्पिटल ते बाबुराव सणस कन्याशाळा चौक ते अपोलो टॉकीज, अपोलो टॉकीज ते समर्थ पुल यामधील सोमवार पेठचा भाग. Download
3 शहर मध्यवर्ती भाग -मंगळवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा

बाबुराव सणस शाळा ते नरपतगिरी चौक, नरपतगिरी चौक ते बारणे रस्ता आंबेडकर रस्त्याला मिळतो तो चौक, बारणे रस्त्याने बाबुराव सणस कन्याशाळा यामधील मंगळवार पेठ परिसर

Download
4 पर्वती टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं. ५१२पै., ५१३पै., ५१३ अ पै., महात्मा फुले वसाहत व लक्ष्मीनगर कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं. ५१२पै., ५१३पै., ५१३ अ पै., महात्मा फुले वसाहत व लक्ष्मीनगर परिसर Download
5 शहर मध्यवर्ती भाग -गुरुवार पेठ (पैकी), महात्माफुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानीपेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने फा.प्लॉट नं.१५९ पर्यंत. तेथून दक्षिणेस फा.प्लॉट नं.१५९, १५५, १५५अ, १५३ व १२७अ च्या पूर्वेकडील हद्दीने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत.यामधील क्षेत्र. मात्र शिवाजी रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
6 धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर Download
7 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर Download
8 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. ४६ टेल्को कॉलनी, जांभूळवाडी रोड धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.४६ टेल्को कॉलनी, लेन नं. १ ते ७ Download
9 कात्रज, संतोषनगर धनकवडी - सहकारनगर कात्रज, संतोषनगर, संपूर्ण संतोषीमाता परिसर, लेन नं. १ ते ७ Download
10 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १६ धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १६ Download
11 धनकवडी स.नं. १३ पै., १४ पै. संभाजी नगर, पंचवटी सोसायटी धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी स.नं. १३ पै.,१४ पै. संभाजी नगर, पंचवटी सोसायटी Download
12 धनकवडी स.नं. ३पै., ७, ८ पै. तळजाई पठार धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी स.नं. ३ पै., ७, ८ पै. तळजाई पठार Download
13 बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केटजवळ बिबवेवाडी बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ Download
14 बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४०पै., ६४८पै., ६५९पै., पैकी अप्पर इंदिरा नगर वसाहत, शिवरायनगर स.नं. ६५८ पै. Download
15 बिबवेवाडी स.नं.६४५पै., ६४६पै., ६४७ पै., ६६६पै., अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं.६४५पै., ६४६पै., ६४७ पै., ६६६ पै.,अप्पर इंदिरानगर Download
16 टी.पी.एस. ३ फा.प्लॉट नं.४११, ४१२ पै., मुकुंदनगर बिबवेवाडी टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.४११, ४१२ पै., मुकुंद नगर परिसर Download
17 टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं. ५८८पै, ६१२ ते ६१५, गंगाधाम चौकाजवळ बिबवेवाडी बिबवेवाडी टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५८८ पै, ६१२ ते ६१५,गंगाधाम चौकाजवळ बिबवेवाडी गंगाधाम, वर्धमानपुरा ,इशा एमराल्ड इ. सोसायटी परिसर Download
18 कळस गावठाण माळवाडी परिसर  येरवडा - कळस - धानोरी कळस गावठाण,  मधुबन सोसायटी ते माळवाडी परिसर पूर्वेस आळंदी रस्ता  Download
19 वानवडी, एस.आर.पी.एफ. वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. १ व २, नानावटीनगर Download
20 शिवाजीनगर गावठाण, सि.स.नं. ७६४, ७६५ शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर गावठाण, सि.स.नं. ७६४, ७६५ Download
21 शिवाजीनगर, भांबुर्डा, स.नं. १०३पै., बहिरटवाडी परिसर शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, भांबुर्डा, स.नं. १०३पै., बहिरटवाडी परिसर Download
22 शिवाजीनगर, गोखलेनगर, पोलीस लाईन बिल्डींग नं. ४/३ शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, गोखलेनगर, पोलीस लाईन बिल्डींग नं. ४/३ Download
23 खराडी, स.नं. १४पै., २२पै., २३पै., थिटे वस्ती परिसर नगररोड - वडगावशेरी खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर Download
24 वडगावशेरी स.नं. ७पै., ८पै., ब्रम्हा सनसिटी सोसायटी नगररोड - वडगावशेरी वडगावशेरी स.नं. ७ पै., ८ पै., ब्रम्हा सनसिटी सोसायटी परिसर Download
25 येरवडा टी.पी.स्कीम फा.प्लॉट ६१पै., कल्याणीनगर निलांजली सोसायटीचा काही भाग नगररोड - वडगावशेरी  येरवडा टी.पी.स्कीम फा.प्लॉट ६१पै., कल्याणीनगर निलांजली सोसायटीचा काही भाग Download
26 पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड  पर्वती पायथा पुलाचे पश्चिम भागातील कॅनॉल व पर्वती डोंगर मधील जयभवानीनगर गल्ली नं. १ ते ८,जनता वसाहत गल्ली नं. १ ते ४७, ७६ ते ८३      Download
27 धायरी स.नं. ८अपै., ६६पै., ६७पै. धायरी फाटा परिसर सिंहगड रोड धायरी स.नं. ८अ पै.,६६ पै.,६७ पै. सिंहगड रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग आणि धायरी रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग आणि कै.नवले शाळा-नऱ्हे रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग - धायरी फाटा परिसर सिंहगड रस्ता व धायरी रस्त्यावरील दुकाने वगळून Download
28 हिंगणे खुर्द स.नं. २४पै. विश्रांतीनगर सिंहगड रोड हिंगणे खुर्द स.नं. २४ पै. विश्रांतीनगर येथील निवासी वस्ती Download
29 वडगाव बु. स.नं. १४, १५ सनसिटी रोड सिंहगड रोड  वडगाव बु. स.नं. १४, १५ सनसिटी माणिक बाग सिंहगड रोड Download
30 हिंगणे खुर्द, स.नं. १५पै., ३५पै., आनंदनगर सिंहगड रोड  हिंगणे खुर्द, स.नं. १५पै., ३५पै., आनंदनगर संपूर्ण सिंहगड रोड Download
31 धायरी, स.नं. १४७पै., गल्ली नं. १७ सिंहगड रोड  धायरी, स.नं. १४७पै., गल्ली नं. १७ धायरी मुख्य रस्त्यापासून ते टॅंकर पॉईंट पार्किंग पर्यंतचे दोन्ही बाजूचे क्षेत्र Download
32 फुरसुंगी, भेकराईनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. १७६, १७७ भेकराईनगर, ढमाळवाडी परिसर Download
33 फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर Download
34 मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५पै. व ६पै. हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. Download
35 हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै.गोंधळेनगर हडपसर - मुंढवा हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर Download
36 फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ Download
37 हडपसर काळेपडळ स.नं.३६, ३७, ३८अ, ४९ब हडपसर - मुंढवा हडपसर काळेपडळ स.नं.३६, ३७, ३८अ ,४९ब मधील परिसर Download
38 हडपसर ससाणेनगर, स.नं. ७७,७९ पै. ८०पै, ३११ हडपसर - मुंढवा हडपसर ससाणेनगर, स.नं. ७७, ७९ पै. ८०पै, ३११ मधील परिसर Download
39 कोंढवा बुद्रुक स.नं. ३१ पै. भगतपुरम कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक स.नं. ३१पै. भगतपुरम चैतन्य मेंटल हेल्थ केअर सेंटर खडी मशीन चौक Download
40 धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २२पै., २३पै., २४पै. सिद्धी हॉस्पिटल परिसर, खुशबू हॉटेल परिसर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २२पै., २३पै., २४पै. सिद्धी हॉस्पिटल परिसर, खुशबू हॉटेल परिसर Download
41 धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २० पै., पुण्याईनगर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २० पै., पुण्याईनगर Download
42 धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०पै., काशिनाथ पाटील नगर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०पै., काशिनाथ पाटील नगर Download
43 धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०/२१पै., २२पै., पवार हॉस्पिटल परिसर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०पै., २१पै., २२पै., पवार हॉस्पिटल परिसर Download
44 धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २३पै., रजनी कॉर्नर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २३पै., रजनी कॉर्नर परिसर Download
45 कोंढवा बु. स.नं. ६३पै., ६४पै., शांतीनगर सोसायटी आणि साळवे गार्डन परिसर कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु. स.नं. ६३पै., ६४पै., शांतीनगर सोसायटी आणि साळवे गार्डन परिसर Download
46 कोंढवा बु. स.नं. ३पै., ८,९पै., कपिलनगर, लक्ष्मीनगर कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु. स.नं. ३पै., ८,९पै., कपिलनगर, लक्ष्मीनगर Download
47 कोंढवा बु. स.नं. ५९पै., ६०पै., साईनगर गल्ली नं. १ ते ९ कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु. स.नं. ५९पै., ६०पै., साईनगर गल्ली नं. १ ते ९ Download
48 कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७, ८पै., २२पै., ५६ गल्ली क्र. १ ते ११ वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते११ Download
49 कर्वेनगर हिंगणे बुद्रुक स.नं. १९ पै., ५३पै., श्रमिक वस्ती , वडार वस्ती, हिंगणे होम कॉलनी वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर हिंगणे बुद्रुक स.नं. १९ पै.,५३ पै.,श्रमिक वस्ती ,वडारवस्ती, हिंगणे होम कॉलनी परिसर Download
50 शिवणे स.नं. १४ वारजे - कर्वेनगर शिवणे स.नं. १४ मधील परिसर Download
51 उत्तमनगर शिवणे स.नं. १५, १६ वारजे - कर्वेनगर उत्तमनगर शिवणे स.नं. १५, १६ मधील परिसर Download
52 कर्वेनगर, हिंगणे बु, स.नं. ११पै., १५पै., दुधाणेनगर परिसर वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर, हिंगणे बु, स.नं. ११पै., १५पै., श्रमसाफल्य सोसायटी, सरगम सोसायटी, औदुंबर कॉलनी, दुधाणेनगर परिसर Download
53 कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी.कॉलनी, सागर कॉलनी, न्यू लोकमान्य वसाहत कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. ८३ पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. १६४पै., १६५पै., ८४पै.पी.एम.सी. कॉलनी,कृष्णा नगर, सागर कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर, न्यू लोकमान्य वसाहत Download
54 कोथरुड, पौड रोड जयभवानीनगर कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, जयभवानीनगर संपूर्ण परिसर  Download
55 कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर Download
56 कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  Download
57 एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत  कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी, मोरे श्रमिक वसाहत परिसर Download
58 एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मामासाहेब मोहोळ शाळेची पूर्व बाजूचा परिसर, हनुमाननगर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.केळेवाडी, राजीव गांधी वसाहत, हनुमाननगर, गणपती मंदिर परिसर Download
59 बोपोडी औंध रोड चिखलवाडी औंध - बाणेर बोपोडी औंध रोड चिखलवाडी Download