पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)-२ जून २०२०

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

(Click here to view List of Containment Zones in PMC Area)

 - २ जून २०२० -

 

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव​ मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
मंगळवार पेठ, जूना बाजार कसबा - विश्रामबागवाडा जुनाबाजार- मंगळवार पेठ- जुना बाजार परिसर ( फायनल प्लॉट क्र ८९७, ८९८) Download
पर्वतीदर्शन परिसर १ कसबा - विश्रामबागवाडा वेलणकरनगर, लक्ष्मीनारायण थिएटर, पर्वती दर्शन, एस.टी कॉलनी, हॉटेल पंचमी परिसर Download
पर्वती दांडेकर पूल झोपडपट्टी कसबा - विश्रामबागवाडा दांडेकर पूल वसाहत फायनल प्लॉट क्रमांक १A, २A, २B, २८, ५८५, ५८७, ५८७  पैकी आंबील ओढा कॉलनी परिसर Download
पर्वती, स.नं. 93, महात्मा फुले वसाहत, लक्ष्मीनगर कसबा - विश्रामबागवाडा स.नं. 93, संपूर्ण महात्मा फुले वसाहत, लक्ष्मीनगर परिसर       Download
टी.पी.स्किम 3, साने गुरुजी वसाहत कसबा - विश्रामबागवाडा टी.पी.स्किम 3, साने गुरुजी वसाहत, फा.प्लॉट नं. 28पै., 2सी, 29पै., 29ए2 परिसर       Download
शहर मध्यवर्ती भाग कसबा, नाना, भवानी पेठ भवानी पेठ, कसबा - विश्रामबागवाडा,ढोले पाटील रोड कसबा, विश्रामबागवाडा, भवानी पेठ- सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ, बुधवार पेठ (पै), गुरुवार पेठ, शुक्रवार पेठ(पै), रविवार पेठ, रास्ता पेठ, नाना पेठ, भवानी पेठ, महात्मा फुले पेठ (गंज पेठ), गणेश पेठ, कसबा पेठ, घोरपडी पेठ. Download
पुणे स्टेशन, ताडीवाला रोड ढोले पाटील रोड स्वीपर चाळ. भीम संघटना राजरतन, विश्वदीप तरुण मित्रमडळ. मारुती मंदीर -1, बाल मित्रमंडळ, मारुती मदीर-2. दुष्काळ वसाहत, संगीता वसाहत, कपिला डेअरी परिसर लोकसेवा मित्रमंडळ उल्हासनगर, खड्डा वसाहत, लोकसेवा वसाहत. चव्हाण चाळ, पानमळा प्रायव्हेट रोड, इंदिरानगर प्रायव्हेट रोड,विकास नगर, सिद्धार्थनगर प्रायव्हेट रोड, किनारा नालंदा प्रायव्हेट रोड, पत्र्याची चाळ प्रायव्हेट रोड, ताडीवाला रोड Download
भवानी पेठ, मंजुळाबाई चाळ ढोले पाटील रोड मंजुळाबाई चाळ - सि.स.नं. 778. 786, 787 भवानी पेठ Download 
संगमवाडी टी.पी.स्किम, कवडेवाडी ढोले पाटील रोड संगमवाडी टी.पी.स्किम फा.प्लॉट क्र. 368 पै., 369, 377 ते 379, 381ए पै., 381 ते 383, 105 पै, 109 पै, 110 पै. कवडेवाडी वसाहत परिसर Download
१० कोरेगाव पार्क, संत गाडगेबाबा वसाहत ढोले पाटील रोड कोरेगाव पार्क लेआऊट संत गाडगेबाबा वसाहत, साऊथ मेन रोडच्या दक्षिणेस Download
११ सोमवार पेठ पोलीस वसाहतीसमोर चर्च रोड, गारपीर वस्ती ढोले पाटील रोड सोमवार पेठ पोलीस वसाहतीसमोर चर्च रोड, गारपीर वस्ती Download
१२ पर्वती, तळजाई वस्ती 1 धनकवडी - सहकारनगर गोळवलकर गुरुजी पथाचे पश्चिमेकडील तळजाई वसाहत Download
१३ पर्वती, तळजाई वस्ती 2 धनकवडी - सहकारनगर सुवर्ण सोसायटी,रमाबाई आंबेडकर सोसायटी, रोहिदास सोसायटी, वीर लहूजी सोसायटी,स्वप्नसाकार सोसायटी परिसर Download
१४ पर्वती शिवदर्शन 1 धनकवडी - सहकारनगर रामभाऊ म्हाळगी पथाचे पश्चिमेकडील वसाहत   Download
१५ पर्वती शिवदर्शन 2  धनकवडी - सहकारनगर रामभाऊ म्हाळगी पथाचे पूर्वेकडील वसाहत     Download
१६ पर्वती, शाहू वसाहत धनकवडी - सहकारनगर पर्वती, शाहु वसाहत गजानन महाराज मंदिरासमोरील परिसर Download
१७ आंबेगाव खुर्द, शनिनगर धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव खुर्द, शनिनगर (शनि मंदिर समोरील परिसर) Download
१८ बिबवेवाडी, आंबेडकरनगर मार्केटयार्ड बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं. ५७०, आंबेडकरनगर वसाहत  Download
१९ गुलटेकडी, डायसप्लॉट बिबवेवाडी फा.प्लॉट नंबर ४२९ डायसप्लॉट वसाहत  Download
२० गुलटेकडी, मीनाताई ठाकरेनगर बिबवेवाडी गुलटेकडी फा. प्लॉट क्रमांक ४२७, मीनाताई ठाकरे वसाहत  Download
२१ बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर  बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४०, ६४८, ६५९, पैकी अप्पर इंदिरा नगर वसाहत, शिवरायनगर स.न. 658पै. Download
२२ बिबवेवाडी, स.नं.650 बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४९, ६५०, ६५१, ६५२ पैकी आईमाता मंदिरचे पाठीमागे व परिसर Download
२३ बिबवेवाडी, गुलटेकडी, ढोलेमळा झोपडपट्टी बिबवेवाडी बिबवेवाडी- फ्लॅट क्र. ४३० ए-१ ए-२, व ४३० बी, ४३० क्षेत्र Download
२४ बिबवेवाडी, प्रेमनगर झोपडपट्टी  बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६९० पै प्रेमनगर वसाहत Download
२५ बिबवेवाडी गावठाण बिबवेवाडी बिबवेवाडी गावठाण, संत सोसायटी, हुतात्मा बाबु गेनु स्कुल परिसर Download
२६ बिबवेवाडी, संदेशनगर भिमाले कॉम्प्लेक्स बिबवेवाडी बिबवेवाडी संदेशनगर भिमाले कॉम्प्लेक्स परिसर Download
२७ बिबवेवाडी, शिल्पा पार्क सोसायटी बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं. 566 पै., शिल्पा पार्क सोसायटी व गणात्रा कॉम्प्लेक्स परिसर Download
२८ येरवडा प्रभाग क्र. 6 येरवडा - कळस धानोरी लूपरस्ता, जेल रस्ता, हॉट मिक्स प्लांट रस्ता, पुणे नगर रस्ता यामधील संपूर्ण भाग येरवडा गावठाण नवीन खडकी गावठाण गणेश नगर, मदर टेरेसा नगर, लक्ष्मी नगर, सुभाषनगर, अशोकनगर, बालाजीनगर, कामराजनगर इत्यादी Download
२९ हडपसर, रामनगर  वानवडी - रामटेकडी शारदाबाई लोंढे शाळा, स.नं.११० रामटेकडी, रामनगर मस्जिद परिसर टाकवस्ती Download
३० हडपसर,  रामटेकडी वानवडी - रामटेकडी गुड शेफर्ड, कमिटी चर्च, अंधशाळा, विठ्ठलमंदिर परिसर, वाल्मीकी वस्ती, प्रथमा बिल्डिंग, एस आर ए परिसर Download
३१ हडपसर, गोसावीवस्ती, वैदूवाडी वानवडी - रामटेकडी वैदुवाडी, रिद्धी सिद्धी बिल्डींग परिसर, लक्ष्मी माता मंदिर परिसर, डायमंड बेकरी परिसर, ओंकार हॉस्पिटल परिसर, सिल्वर टॉवर परिसर Download
३२ हडपसर, सय्यदनगर 2 वानवडी - रामटेकडी आशियाना हॉल परिसर, गल्ली नंबर 8अ ते 28 अ, आशाबी रसूल मस्जिद परिसर Download
३३ कोंढवा खुर्द शिवनेरी नगर, भाग्योदयनगर वानवडी - रामटेकडी श्रीहंसनगर परिसर, श्रीहंसनगर गल्ली क्रमांक  1 ते 36, पर्ल ड्रॉप स्कूल परिसर, कोठी आश्रम, सार्इबाबा नगर, भाग्योदय नगरचा काही भाग Download

३४

 

कोंढवा खुर्द तांबोळी बाजार वानवडी - रामटेकडी मिठानगर परिसर, गगन इम्राल्ड सोसायटी परिसर, अल नूर मस्जिद परिसर, अक्षर धाम सोसायटी परिसर, माउंट हेवन सोसायटी परिसर, पश्चिमेस :  महाराष्ट्र ट्रस्ट एज्युकेशनल ट्रस्ट कॉलेज एज्युकेशन ट्रस्ट मिठानगर गल्ली क्रमांक १  ते १८ Download
३५ कोंढवा खुर्द मिठानगर वानवडी - रामटेकडी,कोंढवा- येवलेवाडी पूर्वेस:  भैरीबा नाला व कोंढवा रस्ता, पश्चिमेकडील युनिटी पार्क को. ऑप. सोसायटी व रस्ता, उत्तरेस : अशोका म्युज सोसायटी, दक्षिणेस : अश्रफनगर परिसर Download
३६ वानवडी, एस.आर.पी.एफ. वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. 1 व 2, नानावटीनगर Download

 

३७

 

हडपसर, गोसावी वस्ती वानवडी - रामटेकडी हडपसर, स.न. 106ए(पा), गोसावी वस्ती, पुणे सोलापुर रस्ता कॅनॉललगत परिसर Download
३८ हडपसर, इंदिरानगर आणि सार्थक सोसायटी वानवडी - रामटेकडी हडपसर, इंदिरानगर, समर्थनगर, सार्थक सोसायटी परिसर रामटेकडी जवळ Download
३९ शिवाजीनगर, जनवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, जनवाडी, जनता वसाहत परिसर Download
४० शिवाजीनगर, फा.प्लॉट नं. 883, वडारवाडी वडार हौ.सोसायटी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, फा.प्लॉट नं. 882, 883, 385 ते 388, 391, 340 वडारवाडी वडार हौ.सोसायटी परिसर Download
४१ शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प, वडारवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प, वडारवाडी परिसर Download
४२ शिवाजीनगर, वेलवर्थ रिजन्सी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, वेलवर्थ रिजन्सी दळवी हॉस्पिटल जवळ Download
४३ शिवाजीनगर, अरुण हौसिंग सोसायटी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर फा.प्लॉट नं. 413(पै.), अरुण हौसिंग सोसायटी Download
४४ येरवडा, सिध्दार्थनगर,रामवाडी नगररोड -वडगावशेरी येरवडा, सिध्दार्थनगर, रामवाडी जकात नाका लगतचा परिसर, Download
४५ येरवडा, व्हाईट हाऊस सोसायटी व नीता पार्क सोसायटी नगररोड -वडगावशेरी येरवडा व्हार्इट हाऊस सोसायटी व नीता पार्क सोसायटी परिसर Download
४६ येरवडा गांधीनगर -1 नगररोड -वडगावशेरी स.नं १०३ येरवडा जयप्रकाश नगर, गांधीनगर Download
४७ येरवडा गांधीनगर -2 नगररोड -वडगावशेरी स.नं. १०३ पैकी गांधीनगर येरवडा क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमेस Download
४८ वडगाव शेरी, समता सोसायटी नगररोड - वडगावशेरी वडगाव शेरी, स.नं. 42पै., समता सोसायटी लेन नं. 1 परिसर Download
४९ पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड पर्वती पायथा - जयभवानीनगर, जनता वसाहत परिसर Download
५० धायरी,रायकर मळा परिसर सिंहगड रोड शिव प्रथमेश सोसायटी, पांडव साम्राज्य , स.नं. 75 पै.,161पै ., रायकर मळा परिसर, धायरी, पुणे Download
५१ पर्वती, पानमळा वसाहत सिंहगड रोड पर्वती पानमळा वसाहत Download
५२ फुरसुंगी भेकराईनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. 175,176,177,178 वाडी 178पै ,204,206, 207 भेकराईनगर परिसर Download
५३ हडपसर, कालिका डेअरी परिसर हडपसर - मुंढवा कालिका डेअरी परिसर Download
५४ हडपसर, बनकर कॉलनी, शांतीनगर हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, बनकर कॉलनी, शांतीनगर परिसर Download
५५ हडपसर, स.नं. 10पै, उन्नतीनगर हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, स.नं. 10पै, उन्नतीनगर परिसर Download
५६ हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर परिसर Download
५७ मुंढवा, सर्वोदय कॉलनी हडपसर - मुंढवा
 
मुंढवा सर्वोदय कॉलनी परिसर Download
५८ बिबवेवाडी स.नं. 659पै., तैय्यबा मस्जिद परिसर कोंढवा - येवलेवाडी बिबवेवाडी स.नं. 659पै., तैय्यबा मस्जिद परिसर Download
५९ एरंडवणे, रजपुत विटभट्टी वसाहत वारजे - कर्वेनगर एरंडवणे, रजपुत विटभट्टी वसाहत, महादेव मंदिर परिसरालगत Download
६० कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. 83पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. 164पै., 165 पै., 84 पै. पी.एम.सी. कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर Download
६१ कोथरुड राहुल कॉम्प्लेक्स, पौड रोड कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, राहुल कॉम्प्लेक्स परिसर Download
६२ कोथरुड, जयभवानीनगर, पौड रोड कोथरुड - बावधन कोथरुड, जयभवानीनगर, पौड रोड परिसर Download
६३ एरंडवणे स.नं. 44 केळेवाडी कोथरुड - बावधन एरंडवणे स.नं. 44 पै., केळेवाडी गणपती मंदिर परिसर Download
६४ एरंडवणे, केळेवाडी, विठ्ठल मंदिर परिसर कोथरुड - बावधन एरंडवणे स..नं. 44पै., केळेवाडी, विठ्ठल मंदिर परिसर Download
६५ बोपोडी, औंध रस्ता - चिखलवाडी, कैलास कृपा सोसायटी, औंध - बाणेर बोपोडी, औंध रस्ता - चिखलवाडी, कैलास कृपा सोसायटी, Download
६६ बोपोडी, स.नं. 25पै., म्हसोबा मंदिर परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. 25पै., म्हसोबा मंदिर परिसर Download