पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

(Click here to view List of Containment Zones in PMC Area )

 -१ जुलै २०२० -

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव​ मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
पर्वतीदर्शन परिसर १ कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती दर्शन चाळ नं. ६७, ७०, ९३, ९९, १०७, सार्इबाबा वसाहत परिसर Download
पर्वती दांडेकर पूल झोपडपट्टी कसबा - विश्रामबागवाडा दांडेकर पूल वसाहत, अंबिल ओढा कॉलनी परिसर फायनल प्लॉट क्रमांक १A, २A, २B, २८पै., ५८७ पै Download
पर्वती, स.नं. 93, महात्मा फुले वसाहत, लक्ष्मीनगर कसबा - विश्रामबागवाडा स.नं. 93, संपूर्ण महात्मा फुले वसाहत, लक्ष्मीनगर परिसर Download
टी.पी.स्किम 3, साने गुरुजी वसाहत कसबा - विश्रामबागवाडा टी.पी.स्किम 3, साने गुरुजी वसाहत, फा.प्लॉट नं. 28पै., 2सी, 29पै., 29ए2 परिसर       Download
पर्वती स.नं. १३३ दांडेकर पुल कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती स.नं. १३३ दांडेकर पुल वसाहत, आंबिल ओढा परिसर       Download
सदाशिव पेठ, राजेंद्र नगर, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कसबा - विश्रामबागवाडा सदाशिव पेठ, राजेंद्र नगर, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना Download
सदाशिव पेठ राजेंद्र नगर मनपा कॉलनी कसबा - विश्रामबागवाडा राजेंद्र नगर मनपा कॉलनी सर्व इमारती Download
शहर मध्यवर्ती भाग, कसबा पेठ(पैकी), मंगळवार पेठ(पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा डॉ. आंबेडकर रस्ता (जुना बाजार चौक) पासून डॉ. आंबेडकर रस्त्याने जेथे बारणे रस्ता मिळतो तिथपर्यंत. तेथून दक्षिणेस बारणे रस्त्याने माणिक नाल्यापर्यंत. तेथून माणिक नाल्याने सदानंद नगर उत्तरेकडील रस्त्याने (बाबुराव सोनावणे रस्ता) सदानंद नगरच्या पूर्वेकडील रस्त्यापर्यंत. तेथुन सदानंद नगरच्या पूर्वेकडील रस्त्याने १५ ऑगस्ट चौकापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस सिध्देश्वर रस्त्याने प्रबोधनकार ठाकरे चौकातुन कमला नेहरु हॉस्पिटल जवळील सिध्देश्वर चौकापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस आगरवाले रस्त्याने पवळे चौकापर्यंत. पवळे चौक ते १३०८ कसबा पेठ. तेथून उत्तरेस रस्त्याने कुंभारवाडा चौकापर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने डॉ. आंबेडकर रस्ता (जुना बाजार चौक) पर्यंत. यामधील क्षेत्र. Download 
पर्वती दत्तवाडी गाडगीळ दवाखाना परिसर कसबा - विश्रामबागवाडा म्हात्रे पुल बाल शिवाजी मित्र मंडळ ते म्हसोबा चौक ते नदीपात्र, मदर तेरेसा उद्यान परिसर Download
१० शहर मध्यवर्ती भाग, नाना पेठ (पैकी), भवानी पेठ(पैकी) भवानी पेठ लक्ष्मी रस्ता डुल्या मारुती पासून पूर्वेस लक्ष्मी रस्त्याने संत कबीर चौकापर्यंत. तेथुन दक्षिणेस पं. नेहरु रस्त्याने रामोशी गेट चौकापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने धर्मवीर ढावरे चौकापपर्यंत.तेथुन उत्तरेस रस्त्याने अशोक चौकातुन उत्तरेस लक्ष्मी रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस लक्ष्मी रस्त्याने डुल्या मारुतीपर्यंत. यामधील क्षेत्र.मात्र संत कबीर चौक ते डुल्या मारुती चौकापर्यंत लक्ष्मी रस्त्यावरील तसेच नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
११ शहर मध्यवर्ती भाग, नाना पेठ (पैकी), भवानी पेठ(पैकी) ढोले पाटील रोड, भवानी पेठ पं. नेहरु रस्त्यावरील नाना पेठ,सि.स.नं. ४०८ च्या उत्तरेकडील रस्त्याने (एथेल गार्डन समोरील) लक्ष्मी रस्त्यावरील महात्मा फुले चौकापर्यंत, तेथुन दक्षिणेस पंडीता रमाबार्इ रस्त्याने पद्मजी चौकातुन दक्षिणेस रस्त्याने भवानी माता मंदिरासमोरील रस्त्यावरील जुना मोटर स्टँडपर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने भवानी पेठ, सि.स.नं. ३८७ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने पुना कॉलेजपर्यंत. तेथुन पश्चिम -दक्षिण रस्त्याने बीएसएनएल टेलिफोन एक्सचेंजपर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत. तेथुन नागझरी नाल्याने उत्तरेस पं. नेहरु रस्त्यापर्यंत. तेथुन उत्तरेस पं. नेहरु रस्त्याने संत कबीर चौकातुन उत्तरेस पं. नेहरु रस्त्यावरील नाना पेठ,सि.स.नं. ४०८ पर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
१२ शहर मध्यवर्ती भाग, गुरुवार पेठ (पैकी), महात्मा फुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानी पेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत (पं.नेहरु रस्ता) तेथुन दक्षिणेस नागझरी नाल्याने फा.प्लॉट नं. २८५ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
 १३  पुणे स्टेशन, ताडीवाला रोड ढोले पाटील रोड स्वीपर चाळ. भीम संघटना राजरतन, विश्वदीप तरुण मित्रमडळ. मारुती मंदीर -1, बाल मित्रमंडळ, मारुती मदीर-2. दुष्काळ वसाहत, संगीता वसाहत, कपिला डेअरी परिसर लोकसेवा मित्रमंडळ उल्हासनगर, खड्डा वसाहत, लोकसेवा वसाहत. चव्हाण चाळ, पानमळा प्रायव्हेट रोड, इंदिरानगर प्रायव्हेट रोड,विकास नगर, सिद्धार्थनगर प्रायव्हेट रोड, किनारा नालंदा प्रायव्हेट रोड, पत्र्याची चाळ प्रायव्हेट रोड, ताडीवाला रोड Download
१४ घोरपडी, स.नं. ७१ पै., श्रीनाथ नगर, ढोले पाटील रोड घोरपडी श्रीनाथ नगर, स.नं. ७१ पै. लेन नं. १ ते ६ Download
१५ घोरपडी स.नं. ५४, शिवदत्त कॉलनी ढोले पाटील रोड घोरपडी स.नं. ५४, शिवदत्त कॉलनी, लेन नं. १ ते ३ Download
१६ घोरपडी स.नं. ५३, पवार एंटरप्राइजेस ढोले पाटील रोड घोरपडी स.नं. ५३, पवार एंटरप्राइजेस, लेन नं. १ Download
१७ घोरपडी, स.नं. १५पै. शक्तीनगर परिसर ढोले पाटील रोड घोरपडी, स.नं. १५पै. शक्तीनगर परिसर Download
१८ घोरपडी स.नं. ४७पै. ढवळे वस्ती ढोले पाटील रोड घोरपडी स.नं. ४७पै. ढवळे वस्ती Download
१९ हडपसर स.नं. १२४पै., २८२, २८२पै. मुंढवा घोरपडी जवळील भिमनगर ढोले पाटील रोड हडपसर स.नं. १२४पै., २८२, २८२पै. मुंढवा घोरपडी जवळील भिमनगर Download
२० पर्वती, तळजाई वस्ती 1 धनकवडी - सहकारनगर गोळवलकर गुरुजी पथाचे पश्चिमेकडील तळजाई वसाहत Download
२१ पर्वती, तळजाई वस्ती 2 धनकवडी - सहकारनगर सुवर्ण सोसायटी,रमाबाई आंबेडकर सोसायटी, रोहिदास सोसायटी, वीर लहूजी सोसायटी,स्वप्नसाकार सोसायटी परिसर Download
२२ पर्वती शिवदर्शन 1 धनकवडी - सहकारनगर रामभाऊ म्हाळगी पथाचे पश्चिमेकडील वसाहत   Download
२३ पर्वती शिवदर्शन 2  धनकवडी - सहकारनगर रामभाऊ म्हाळगी पथाचे पूर्वेकडील वसाहत     Download
२४ धनकवडी, राजीव गांधी वसाहत धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी, राजीव गांधी वसाहत, तीन हत्ती चौकाजवळ Download
२५ पर्वती, बापुजीनगर समोरील पद्मावती वसाहत धनकवडी - सहकारनगर पर्वती, बापुजीनगर समोरील पद्मावती वसाहत Download
२६ पर्वती, अरण्येश्वर येथील तावरे कॉलनी धनकवडी - सहकारनगर पर्वती, अरण्येश्वर येथील तावरे कॉलनी परिसर Download
२७ पर्वती, सलोखा अपार्टमेंट, शाहु कॉलेज रोड (बीएसएनएल ऑफीसजवळ) धनकवडी - सहकारनगर पर्वती, सलोखा अपार्टमेंट, शाहु कॉलेज रोड (बीएसएनएल ऑफीसजवळ) Download
२८ धनकवडी, प्रतिक्षा बंगला जगदीश सोसायटी धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी, प्रतिक्षा बंगला जगदीश सोसायटी Download
२९ कात्रज, अय्यप्पा मंदिराजवळील राजगड कॉलनी, धनकवडी - सहकारनगर कात्रज, अय्यप्पा मंदिराजवळील राजगड कॉलनी, Download
३० कात्रज, शिवशंकर कॉलनी - लेन नं. ५ धनकवडी - सहकारनगर कात्रज, शिवशंकर कॉलनी - लेन नं. ५ Download
३१ आंबेगाव बु।।, स.नं. ८ पै , सार्इलीला अपार्टमेंट धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बु।।, स.नं. ८पै, सार्इलीला अपार्टमेंट Download
३२ बिबवेवाडी, आंबेडकरनगर मार्केटयार्ड बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं. ५७०, आंबेडकरनगर वसाहत  Download
३३ गुलटेकडी, डायसप्लॉट बिबवेवाडी फा.प्लॉट नंबर ४२९ डायसप्लॉट वसाहत  Download
३४ गुलटेकडी, मीनाताई ठाकरेनगर बिबवेवाडी गुलटेकडी फा. प्लॉट क्रमांक ४२७, मीनाताई ठाकरे वसाहत  Download
३५ बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर  बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४०, ६४८, ६५९, पैकी अप्पर इंदिरा नगर वसाहत, शिवरायनगर स.न. 658पै. Download
३६ बिबवेवाडी, प्रेमनगर झोपडपट्टी  बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६९० पै प्रेमनगर वसाहत Download
३७ बिबवेवाडी स.नं. ५८० हमाल नगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं. ५८० हमाल नगर सोसायटी गंगाधाम चौक Download
३८ बिबवेवाडी, कोठारी ब्लॉक्सजवळील बिबवेवाडी ओटा वसाहत बिबवेवाडी बिबवेवाडी, कोठारी ब्लॉक्सजवळील बिबवेवाडी ओटा वसाहत Download
३९ बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर, व्हीआयटी कॉलेज परिसर Download
४० येरवडा प्रभाग क्र. 6 येरवडा - कळस धानोरी येरवडा, प्र.क्र. 6 मधील अशोकनगर, भाटनगर, गणेशनगर, लक्ष्मीनगर, रामनगर, जयजवाननगर, पांडु लमाण वस्ती, यशवंतनगर, नेताजीनगर, नवी खडकी, गवळीवाडा, कामराजनगर, माणिकनगर, सुरक्षानगर, पर्णकुटी पायथा सुभाषनगर, शनीआळी, Download
४१ येरवडा, स.नं. १९१ पै. नागपुर चाळचा काही भाग येरवडा - कळस धानोरी येरवडा, स.नं. १९१ पै. नागपुर चाळ, कोकण गल्ली,सार्इबाबा मंदिरामागे व लगतचा भाग Download
४२ येरवडा, आदर्श इंदिरानगर, आळंदी रस्ता येरवडा - कळस - धानोरी येरवडा, आदर्श इंदिरानगर Download
४३ हडपसर, रामनगर  वानवडी - रामटेकडी शारदाबाई लोंढे शाळा, स.नं.११० रामटेकडी, शहा वस्ती पर्यंत Download

४४

हडपसर,  रामटेकडी वानवडी - रामटेकडी विठ्ठलमंदिर परिसर, अण्णा भाऊ साठे वस्ती, वाल्मीकी वस्ती, प्रथमा बिल्डिंग, एसआरपीएफ समोरील परिसर Download
४५ हडपसर, गोसावीवस्ती, वैदूवाडी वानवडी - रामटेकडी वैदुवाडी, रिद्धी सिद्धी बिल्डींग परिसर, लक्ष्मी माता मंदिर परिसर, डायमंड बेकरी परिसर, ओंकार हॉस्पिटल परिसर, सिल्वर टॉवर परिसर Download
४६ हडपसर, सय्यदनगर 2 वानवडी - रामटेकडी आशियाना हॉल परिसर, गल्ली नंबर 8अ ते 28 अ, आशाबी रसूल मस्जिद परिसर Download

 

४७

 

कोंढवा खुर्द भाग्योदयनगर वानवडी - रामटेकडी गणेश चौक ते डीएडी सिमाभिंत, श्रीहंस आश्रम कोठी ते शिवनेरी गल्ली नं. १ पर्यंत ते पश्चिमेस डीएडी सिमाभिंत Download
४८ कोंढवा खुर्द साई बाबा नगर ते तांबोळी बाजार वानवडी - रामटेकडी मिठानगर परिसर, गगन इम्राल्ड सोसायटी परिसर, अल नूर मस्जिद परिसर, अक्षर धाम सोसायटी परिसर, माउंट हेवन सोसायटी परिसर, पश्चिमेस : महाराष्ट्र ट्रस्ट एज्युकेशनल ट्रस्ट कॉलेज एज्युकेशन ट्रस्ट मिठानगर गल्ली क्रमांक १ ते १८, भाग्योदय नगरचा काही भाग, साई बाबा नगर ते तांबोळी बाजार Download
४९ कोंढवा खुर्द मिठानगर वानवडी - रामटेकडी,कोंढवा- येवलेवाडी पूर्वेस:  भैरीबा नाला व कोंढवा रस्ता, पश्चिमेकडील युनिटी पार्क को. ऑप. सोसायटी व रस्ता, उत्तरेस : अशोका म्युज सोसायटी, दक्षिणेस : अश्रफनगर परिसर Download
५० वानवडी, एस.आर.पी.एफ. वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. 1 व 2, नानावटीनगर Download
५१ हडपसर, गोसावी वस्ती वानवडी - रामटेकडी हडपसर, स.न. 106ए(पा), गोसावी वस्ती, पुणे सोलापुर रस्ता कॅनॉललगत परिसर Download
५२ बिबवेवाडी, स.नं. ६०१पै., समता नगर वसाहत वानवडी - रामटेकडी बिबवेवाडी, स.नं. ६०१पै. समता नगर वसाहत परिसर Download
५३ वानवडी, स.नं. ७५, ताडी मळा वसाहत वानवडी - रामटेकडी वानवडी, ताडी मळा वसाहत, महादजी शिंदे छत्री स्मारकाचे मागील बाजूस Download
५४ हडपसर, लक्ष्मीनगर रेल्वे लाईनजवळ वानवडी - रामटेकडी हडपसर, लक्ष्मीनगर प्रभाग क्र. २५ रेल्वे लाईन जवळील परिसर Download
५५ घोरपडी ढोबरवाडी सरदार मुदलियार शाळेजवळ वानवडी - रामटेकडी घोरपडी ढोबरवाडी प्रभाग क्र. २८ सरदार मुदलियार शाळेजवळील परिसर Download
५६ शिवाजीनगर, जनवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड हिरवी चाळ, लाल चाळ, पावन हौसिंग सोसायटी, चाळ नं. ९०, ९५ भिमदिप सोसायटी, ओटा घर, पुरग्रस्त वसाहत, अरुणा चौक परिसर, नवनाथ सोसायटी, विनय-वसंत सोसायटी, जनता वसाहत, सोमेश्वर मित्र मंडळ चौक परिसर, पाच पांडव सोसायटी, पी.एम.सी. कॉलनी, जनवाडी परिसर Download
५७ शिवाजीनगर, फा.प्लॉट नं. 883, वडारवाडी वडार हौ.सोसायटी शिवाजीनगर - घोलेरोड   Download
५८ शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प, वडारवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प, वडारवाडी, कुसाळकर बंगला परिसर, अमर मित्र मंडळ जिम परिसर Download
५९ शिवाजीनगर, पांडवनगर, गुंजाळवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, पांडवनगर, गुंजाळवाडी परिसर Download
६० शिवाजी नगर, खैरेवाडी, गणेश खिंड रोड शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजी नगर, खैरेवाडी, गणेश खिंड रोड Download
६१ शिवाजी नगर, क्रांतिवीर चाफेकर नगर, गणेश खिंड रोड शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजी नगर, क्रांतिवीर चाफेकर नगर, गणेश खिंड रोड, Download
६२ संगमवाडी टी.पी. स्किम फा. प्लॉट क्र. ७ व ९, मुळा रोड, आर्दशनगर शिवाजीनगर - घोलेरोड संगमवाडी टी.पी. स्किम फा. प्लॉट क्र. ७ व ९, मुळा रोड, आदर्शनगर ते अरगडे कॉर्नर Download
६३ शिवाजीनगर, वाकडेवाडी संभाजीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, वाकडेवाडी संभाजीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी चाळ नं. १० Download
६४ औंध, स.नं. ७८पै., ७९पै., ८०पै., इंदिरा वसाहत शिवाजीनगर - घोलेरोड औंध, स.नं. ७८पै., ७९पै., ८०पै., इंदिरा वसाहत मारुती मंदिरामागे Download
६५ शिवाजीनगर, १२०२ शिरोळे वस्ती शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, १२०२ शिरोळे वस्ती, घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालयाजवळ Download
६६ येरवडा, जयप्रकाश नगर व गांधीनगर नगररोड - वडगावशेरी स.नं. १०३ येरवडा जयप्रकाशनगर, गांधीनगर Download
६७ खराडी, थिटे वस्ती लेन नं. १०,११, १२ नगररोड - वडगावशेरी खराडी, थिटे वस्ती लेन नं. १०,११, १२ Download
६८ खराडी, थिटेनगर लेन नं. २, ३ नगररोड - वडगावशेरी खराडी, थिटेनगर, लेन नं. २, ३ Download
६९ खराडी, राघोबा पाटीलनगर, समर्थ कॉलनी नगररोड - वडगावशेरी खराडी, राघोबा पाटीलनगर, समर्थ कॉलनी लेन नं. १ Download
७० पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड
 
पर्वती पायथा पुलाचे पश्चिम भागातील कॅनॉल व पर्वती डोंगर मधील जयभवानीनगर गल्ली नं. १ ते ८,जनता वसाहत गल्ली नं. १ ते ४७, ७६ ते ८३ Download
७१ पर्वती, पानमळा वसाहत सिंहगड रोड
 
पर्वती, पानमळा वसाहत Download
७२ पर्वती स.नं. १३०, दांडेकर पुल, सिंहगड रोड सिंहगड रोड
 
पर्वती स.नं. १३०, दांडेकर पुलाची पश्चिम बाजु आंबिल ओढा, दक्षिण बाजु फरशी पुल रस्त्याच्या पूर्वेस सिंहगड रोडचे उत्तर बाजु दांडेकर पुल वसाहत Download
७३ पर्वती स.नं. १३२, राजीव गांधी नगर सिंहगड रोड सिंहगड रोड
 
गदादे पाटील वाडा, निलायम पुलाचे पश्चिम बाजु राजीव गांधी नगर, सिंहगड रोड व कॅनॉल मधील वस्ती Download
७४ पर्वती, टी.पी. स्कीम ३, फा.प्लॉट क्र. ५७९,दत्तवाडी येथील एस.आर.ए. योजना अनंत कृपा सोसायटी व ललितादेवी वसाहतीचा काही भाग सिंहगड रोड पर्वती, टी.पी. स्कीम ३, फा.प्लॉट क्र. ५७९,५८० दत्तवाडी येथील एस.आर.ए. योजना अनंत कृपा सोसायटी व ललितादेवी वसाहतीचा फा.प्लॉट क्र. ५७९ लगतचा काही भाग Download
७५ पर्वती, टी.पी.स्कीम ३, फा.प्लॉट ५४५पै. गणेश मळा येथील समता नगर, गणपत नगर, गांधीनगर, शाहूनगर, नेहरूनगर सिंहगड रोड पर्वती, टी.पी.स्कीम ३, फा.प्लॉट ५४५पै. गणेश मळा येथील समता नगर, गणपत नगर, गांधी नगर, शाहू नगर, नेहरू नगर Download
७६ हडपसर, गाडीतळ वेताळ बाबा वसाहत हडपसर - मुंढवा हडपसर, गाडीतळ वेताळ बाबा वसाहत परिसर Download
७७ फुरसुंगी भेकराईनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. १७६, १७७ भेकरार्इनगर, ढमाळवाडी परिसर Download
७८ हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर परिसर Download
७९ हडपसर, स.नं. १६५ पै. माळवाडी आदर्श वसाहत, काळूबाई वसाहत हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, स.नं. १६५ पै. माळवाडी आदर्श वसाहत, काळुबार्इ वसाहत Download
८० हडपसर, स.नं. १३ पै. सातववाडीमधील काही भाग हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, स.नं. १३ पै. बनकर कॉलनी, राहुल कॉलनी Download
८१ हडपसर स.नं. ४२अ पै., सार्इ निवास सोसायटी,काळे पडळ हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर स.नं. ४२अ पै., सार्इ निवास सोसायटी, गजानन महाराज मंदिर परिसर, काळे पडळ Download
८२ हडपसर स.नं. १८पै., गोंधळेनगर हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर स.नं. १८पै., गोंधळेनगर, शंकर मंदिराजवळील परिसर Download
८३ कोंढवा बु., अशरफ नगर कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु., अशरफनगर लेन नं. २,५, ९,११ Download
८४ बिबवेवाडी, चैत्रबन वसाहत लेन नं. १३, १४, १५ कोंढवा - येवलेवाडी बिबवेवाडी, चैत्रबन वसाहत, लेन नं. १३, १४, १५ Download
८५ कोंढवा बु ।। लक्ष्मीनगर गल्ली नं. ७ कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु ।। लक्ष्मीनगर गल्ली नं. ७ Download
८६ एरंडवणा, खिलारे वस्ती , प्लॉट नं. १५, वारजे - कर्वेनगर एरंडवणा, टी.पी. स्कीम १ - फा. प्लॉट नं. १५पै., २४पै., २६पै., खिलारे वस्ती परिसर Download
८७ एरंडवणा, पंडीत जवाहरलाल नेहरु वसाहत वारजे - कर्वेनगर एरंडवणे, पंडीत जवाहरलाल नेहरु वसाहत, एस.एन.डी.टी. कॉलेज समोर, कर्वे रस्त्याजवळ Download
८८ कर्वेनगर - हिंगणे बु।।, स.नं. ३२/३३ पै. संजय गांधी वसाहत वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर - हिंगणे बु।।, स.नं. ३२/३३ पै. संजय गांधी वसाहत Download
८९ कोथरूड हॅपी कॉलनी जवळील गोसावी वस्ती वारजे - कर्वेनगर कोथरूड हॅपी कॉलनी जवळील गोसावी वस्ती Download
९० कर्वेनगर - हिंगणे बु।।, स.नं. ५३ पै. वडार वस्ती वारजे - कर्वेनगर हिंगणे बु।।, स.नं. ५३ पै. वडार वस्ती कर्वेनगर Download
९१ कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी, सागर कॉलनी कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. 83पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. १६४पै., १६५पै., ८४पै. पी.एम.सी. कॉलनी,कृष्णा नगर, सागर कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर Download
९२ एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी वसंत नगर कोथरुड - बावधन एरंडवणा, स.नं. ४४पै. केळेवाडी वसंत नगर परिसर Download
९३ एरंडवणा, स.नं. ४४पै., मेगा सिटी इमारत क्र. ३/४ कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै., पौड फाटा, मेगा सिटी इमारत क्र. ३/४ (एस.एन.डी.टी. कॉलेज जवळ) Download
९४ एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मामासाहेब मोहोळ शाळेची पूर्व बाजूचा परिसर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी, राजीव गांधी वसाहत, हनुमाननगर, गणपती मंदिर परिसर, Download
९५ एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी भगत आळी परिसर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी, भगत आळी, आदर्श मित्र मंडळाजवळील परिसर Download
९६ एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी, मोरे श्रमिक वसाहत परिसर Download
९७ कोथरुड, पौड रोड लोकमान्य कॉलनी कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड लोकमान्य कॉलनी लेन नं. २ Download
९८ कोथरुड, पौड रोड जयभवानीनगर लेन नं. ४ व ५ कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, जयभवानीनगर, लेन नं. ४,५ Download
९९ कोथरुड, गुजरात कॉलनी परिसरातील स.नं. ८८/८ ब लक्ष्मीनगर कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. ८८/८ ब लक्ष्मीनगर गुजरात कॉलनी परिसर Download
१०० कोथरुड, डहाणुकर कॉलनी, लक्ष्मीनगर लेन नं. ४ व ८ कोथरुड - बावधन कोथरुड, डहाणुकर कॉलनी, लक्ष्मीनगर, लेन नं. ४ व ८ Download
१०१ बोपोडी, स.नं. २५पै., म्हसोबा मंदिर परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. २५पै., म्हसोबा मंदिर परिसर Download
१०२ बोपोडी, स.नं. २४ब पै., २५पै. पवळे चाळ परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. २४, २५पै. पवळे चाळ, सिद्धार्थ नगर, सम्राट नगर, बहिरट चाळ परिसर Download
१०३ औंध डी.पी. रोड आंबेडकर वसाहत औंध - बाणेर आंबेडकर वसाहत गल्ली नं. ७, ८,९,१०, ११ Download
१०४ बोपोडी गावठाणाजवळील नार्इक चाळ औंध - बाणेर बोपोडी गावठाणाजवळील नार्इक चाळ Download
१०५ बोपोडी, साळवेनगर, पठाण चाळ औंध - बाणेर बोपोडी, साळवेनगर, पठाण चाळ Download
१०६ बोपोडी, अ‍ॅम्युनिशियन फॅक्ट्री रेल्वे लाईनलगत भोईटे वस्ती परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, अ‍ॅम्युनिशियन फॅक्ट्री रेल्वे लाईनलगत भोईटे वस्ती, भारतनगर, इंदिरानगर Download
१०७ बोपोडी, स.नं. २६पै औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. २६पै मनपा शाळेलगतचा भाग Download
१०८ बोपोडी, पडाळ वस्ती औंध - बाणेर बोपोडी, पडाळ वस्ती Download
१०९ बोपोडी, आंबेडकर नगर वसाहत, भाऊ पाटील रस्ता औंध - बाणेर बोपोडी, आंबेडकर नगर वसाहत, भाऊ पाटील रस्ता Download