पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone) 

(Click here to view List of Containment Zones in PMC Area )

 -२३ जुलै २०२० -

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
पर्वतीदर्शन परिसर १ कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती दर्शन चाळ नं. ६७, ७०, ९३, ९९, १०७, सार्इबाबा वसाहत परिसर Download
टी.पी.स्किम 3, साने गुरुजी वसाहत कसबा - विश्रामबागवाडा टी.पी.स्किम 3, साने गुरुजी वसाहत, फा.प्लॉट नं. 28पै., 2सी, 29पै., 29ए2 परिसर       Download
पर्वती स.नं. १३३ दांडेकर पुल कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती स.नं. १३३ दांडेकर पुल वसाहत, आंबिल ओढा परिसर       Download
सदाशिव पेठ, राजेंद्र नगर, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कसबा - विश्रामबागवाडा सदाशिव पेठ, राजेंद्र नगर, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना Download
पर्वती दत्तवाडी गाडगीळ दवाखाना परिसर कसबा - विश्रामबागवाडा म्हात्रे पुल बाल शिवाजी मित्र मंडळ ते म्हसोबा चौक ते नदीपात्र, मदर तेरेसा उद्यान परिसर Download
शहर मध्यवर्ती भाग - कसबा पेठ, मंगळवार पेठ (पैकी), सोमवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा डॉ. आंबेडकर रस्ता (जुना बाजार चौक) पासून डॉ. आंबेडकर रस्त्याने जेथे बारणे रस्ता मिळतो तिथपर्यंत. तेथून दक्षिणेस बारणे रस्त्याने माणिक नाल्यापर्यंत. तेथून माणिक नाल्याने सदानंद नगर उत्तरेकडील रस्त्याने (बाबुराव सोनावणे रस्ता) नेहरू रस्त्यापर्यंत. तेथून दक्षिणेस नेहरू रस्त्याने नरपतगीर चौकापर्यंत. तेथून दक्षिणेस नेहरू रस्त्याने सि.स.नं. ३२४ सोमवार पेठ पर्यंत तेथून पश्चिमेस रस्त्याने सि.स.नं. ३४४ सोमवार पेठ पर्यंत तेथून दक्षिणेस रस्त्याने सि.स.नं. ४४४ सोमवार पेठ पर्यंत तेथून पश्चिमेस रस्त्याने समर्थ चौक (दारूवाला पुल) पर्यंत. तेथून पश्चिमेस रस्त्याने फडके हौद चौकातून पश्चिमेस रस्त्याने (लाल महाल) शिवाजी रस्त्यापर्यंत. तेथून उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने रमा माधव चौकापर्यंत. तेथून पूर्वेस रस्त्याने कुंभारवाडा चौकातून पूर्वेस रस्त्याने डॉ. आंबेडकर रस्ता (जुना बाजार चौक) पर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र बारणे रस्ता (सिंचन भवन समोरील), नेहरु रस्त्यावरील तसेच शिवाजी रस्ता लाल महाल ते फडके हौद चौक ते समर्थ चौक (दारूवाला पुल) ते सोमवार पेठ सि.स.नं. ४४४ पर्यंतच्या पूर्वेकडील आणि सि.स.नं. ४४४ सोमवार पेठ ते सि.स.नं. २८९ सोमवार पेठ पर्यंतच्या पश्चिमेकडील दुकाने वगळुन Download
शहर मध्यवर्ती भाग, गुरुवार पेठ (पैकी), महात्मा फुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानी पेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत (पं.नेहरु रस्ता) तेथुन दक्षिणेस नागझरी नाल्याने फा.प्लॉट नं. २८५ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
शहर मध्यवर्ती भाग -नाना पेठ (पैकी), भवानी पेठ(पैकी) ढोले पाटील रोड, भवानी पेठ पं. नेहरु रस्त्यावरील नाना पेठ,सि.स.नं. ४०८  च्या उत्तरेकडील रस्त्याने (एथेल गार्डन समोरील) लक्ष्मी रस्त्यावरील महात्मा फुले चौकापर्यंत, तेथुन दक्षिणेस पंडीता रमाबार्इ रस्त्याने पद्मजी चौकातुन दक्षिणेस रस्त्याने भवानी माता मंदिरासमोरील रस्त्यावरील जुना मोटर स्टँडपर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने भवानी पेठ, सि.स.नं. ३८७ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने पुना कॉलेजपर्यंत. तेथुन पश्चिम -दक्षिण रस्त्याने बीएसएनएल टेलिफोन एक्सचेंजपर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत. तेथुन नागझरी नाल्याने उत्तरेस पं. नेहरु रस्त्यापर्यंत. तेथुन उत्तरेस पं. नेहरु रस्त्याने संत कबीर चौकातुन उत्तरेस पं. नेहरु रस्त्यावरील Download
शहर मध्यवर्ती भाग -गुरुवार पेठ (पैकी), महात्मा फुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानी पेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत (पं.नेहरु रस्ता) तेथुन दक्षिणेस नागझरी नाल्याने फा.प्लॉट नं. २८५ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
 १० पुणे स्टेशन, ताडीवाला रोड ढोले पाटील रोड स्वीपर चाळ. भीम संघटना राजरतन, विश्वदीप तरुण मित्रमडळ. मारुती मंदीर -1, बाल मित्रमंडळ, मारुती मदीर-2. दुष्काळ वसाहत, संगीता वसाहत, कपिला डेअरी परिसर लोकसेवा मित्रमंडळ उल्हासनगर, खड्डा वसाहत, लोकसेवा वसाहत. चव्हाण चाळ, पानमळा प्रायव्हेट रोड, इंदिरानगर प्रायव्हेट रोड,विकास नगर, सिद्धार्थनगर प्रायव्हेट रोड, किनारा नालंदा प्रायव्हेट रोड, पत्र्याची चाळ प्रायव्हेट रोड, ताडीवाला रोड Download
११ घोरपडी, स.नं. ७१ पै., श्रीनाथ नगर, ढोले पाटील रोड घोरपडी श्रीनाथ नगर, स.नं. ७१ पै. लेन नं. १ ते ६ Download
१२ हडपसर स.नं. १२४पै., २८२, २८२पै. मुंढवा घोरपडी जवळील भिमनगर ढोले पाटील रोड हडपसर स.नं. १२४पै., २८२, २८२पै. मुंढवा घोरपडी जवळील भिमनगर Download
१३ पर्वती शिवदर्शन 1 धनकवडी - सहकारनगर रामभाऊ म्हाळगी पथाचे पश्चिमेकडील वसाहत   Download
१४ पर्वती शिवदर्शन 2  धनकवडी - सहकारनगर रामभाऊ म्हाळगी पथाचे पूर्वेकडील वसाहत     Download
१५ पर्वती, अरण्येश्वर येथील तावरे कॉलनी धनकवडी - सहकारनगर पर्वती, अरण्येश्वर येथील तावरे कॉलनी परिसर Download
१६ पर्वती, स.नं. ५४, अण्णाभाऊ साठे नगर धनकवडी - सहकारनगर पर्वती, स.नं. ५४, अण्णाभाऊ साठे नगर Download
१७ अरण्येश्वर, टांगेवाला कॉलनी   धनकवडी - सहकारनगर अरण्येश्वर, टांगेवाला कॉलनी   Download
१८ पर्वती, तळजाई वस्ती १ धनकवडी - सहकारनगर गोळवलकर गुरुजी पथाचे पश्चिमेकडील तळजाई वसाहत Download
१९ कात्रज, नवीन वसाहत धनकवडी - सहकारनगर
 
कात्रज, नवीन वसाहत Download
२० बिबवेवाडी, कोठारी ब्लॉक्सजवळील बिबवेवाडी ओटा वसाहत बिबवेवाडी बिबवेवाडी, कोठारी ब्लॉक्सजवळील बिबवेवाडी ओटा वसाहत Download
२१ बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ   बिबवेवाडी बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ   Download
२२ बिबवेवाडी, स.नं. ६४५ पै., ६४६ पै., ६४७ पै., ६६६ पै.,अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी, स.नं. ६४५ पै., ६४६ पै., ६४७ पै., ६६६ पै., अप्पर इंदिरानगर, व्हीआयटी कॉलेज परिसर Download
२३ बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर, व्हीआयटी कॉलेज परिसर Download
२४ येरवडा प्रभाग क्र. 6 येरवडा - कळस धानोरी येरवडा, प्र.क्र. 6 मधील अशोकनगर, भाटनगर, गणेशनगर, लक्ष्मीनगर, रामनगर, जयजवाननगर, पांडु लमाण वस्ती, यशवंतनगर, नेताजीनगर, नवी खडकी, गवळीवाडा, कामराजनगर, माणिकनगर, सुरक्षानगर, पर्णकुटी पायथा सुभाषनगर, शनीआळी, Download
२५ येरवडा, स.नं. २७पै., पंचशील नगर येरवडा - कळस - धानोरी येरवडा, स.नं. २७पै., पंचशील नगर Download

२६

धानोरी, स.नं. १०९, ११० शांतीनगर, आळंदी रोड   येरवडा - कळस - धानोरी धानोरी, स.नं. १०९, ११० शांतीनगर, आळंदी रोड   Download
२७ धानोरी, स.नं. ४०पै., एकतानगर येरवडा - कळस - धानोरी
 
धानोरी, स.नं. ४०पै., एकतानगर Download
२८ घोरपडी ढोबरवाडी सरदार मुदलियार शाळेजवळ वानवडी - रामटेकडी घोरपडी ढोबरवाडी प्रभाग क्र. २८ सरदार मुदलियार शाळेजवळील परिसर Download
२९ हडपसर, लक्ष्मीनगर  रेल्वे लाईनजवळ वानवडी - रामटेकडी हडपसर, लक्ष्मीनगर प्रभाग क्र. २५ रेल्वे लाईन जवळील परिसर   Download
३० हडपसर, गोसावीवस्ती, वैदूवाडी वानवडी - रामटेकडी  वैदुवाडी, रिद्धी सिद्धी बिल्डींग परिसर, लक्ष्मी माता मंदिर परिसर, डायमंड बेकरी परिसर, ओंकार हॉस्पिटल परिसर, सिल्व्हर टॉवर परिसर Download
३१ हडपसर, गोसावी वस्ती वानवडी - रामटेकडी हडपसर, स.नं. १०६ए पै, गोसावी वस्ती, पुणे सोलापुर रस्ता कॅनॉललगत परिसर, शंकर मठ वसाहत Download
३२ वानवडी गावठाण वानवडी - रामटेकडी वानवडी गावठाण Download
३३ वानवडी, एस.आर.पी.एफ. वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. १ व २, नानावटीनगर Download
३४ हडपसर, सय्यदनगर २ वानवडी - रामटेकडी आशियाना हॉल परिसर, गल्ली नंबर ८अ ते २८अ, आशाबी रसूल मस्जिद परिसर Download
३५ कोंढवा खुर्द भाग्योदयनगर वानवडी - रामटेकडी गणेश चौक ते डीएडी सिमाभिंत, नावाजीश पार्क, कॉलम चौक Download
३६ कोंढवा खुर्द साई बाबा नगर ते तांबोळी बाजार वानवडी - रामटेकडी मिठानगर परिसर,  महाराष्ट्र ट्रस्ट एज्युकेशनल ट्रस्ट कॉलेज एज्युकेशन ट्रस्ट मिठानगर गल्ली क्रमांक १  ते १८, भाग्योदय नगरचा काही भाग, साई बाबा नगर ते तांबोळी बाजार, गगन इम्राल्ड सोसायटी परिसर, अल नूर मस्जिद परिसर, अक्षर धाम सोसायटी परिसर, माउंट हेवन सोसायटी परिसर, Download
३७ कोंढवा खुर्द मिठानगर वानवडी - रामटेकडी, कोंढवा - येवलेवाडी पूर्वेस:  भैरीबा नाला व कोंढवा रस्ता, पश्चिमेकडील युनिटी पार्क को. ऑप. सोसायटी व रस्ता, उत्तरेस : अशोका म्युज सोसायटी, दक्षिणेस : अशरफनगर परिसर Download
३८ शिवाजीनगर गावठाण पैकी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर गावठाणाचा काही भाग. मात्र जंगली महाराज रस्त्यावरील दुकाने वगळून   Download
39 शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प, वडारवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प, वडारवाडी, कुसाळकर बंगला परिसर, अमर मित्र मंडळ जिम परिसर Download
४० शिवाजीनगर, पांडवनगर, गुंजाळवाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, पांडवनगर, गुंजाळवाडी परिसर Download
४१ शिवाजीनगर, जनवाडी, गोखलेनगर शिवाजीनगर - घोलेरोड हिरवी चाळ, लाल चाळ, पावन हौसिंग सोसायटी, चाळ नं. ९०, ९५ भिमदिप सोसायटी, ओटा घर, पुरग्रस्त वसाहत, अरुणा चौक परिसर, नवनाथ सोसायटी, विनय-वसंत सोसायटी, जनता वसाहत, सोमेश्वर मित्र मंडळ चौक परिसर, पाच पांडव सोसायटी, पी.एम.सी. कॉलनी, जनवाडी परिसर Download
४२ शिवाजी नगर, क्रांतिवीर चाफेकर नगर, गणेश खिंड रोड शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजी नगर, क्रांतिवीर चाफेकर नगर, गणेश खिंड रोड, Download
४३ शिवाजीनगर, वाकडेवाडी संभाजीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, वाकडेवाडी संभाजीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी चाळ नं. १० Download
४४ संगमवाडी टी.पी. स्किम फा. प्लॉट क्र. ७ व ९, मुळा रोड, आर्दशनगर शिवाजीनगर - घोलेरोड संगमवाडी टी.पी. स्किम फा. प्लॉट क्र. ७ व ९, मुळा रोड, आदर्शनगर ते अरगडे कॉर्नर Download
४५ औंध, स.नं. ७८पै., ७९पै., ८०पै., इंदिरा वसाहत शिवाजीनगर - घोलेरोड औंध, स.नं. ७८पै., ७९पै., ८०पै., इंदिरा वसाहत मारुती मंदिरामागे Download
४६ येरवडा, जयप्रकाश नगर व गांधीनगर नगररोड - वडगावशेरी स.नं. १०३ येरवडा जयप्रकाशनगर, गांधीनगर Download
४७ वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी नगररोड - वडगावशेरी वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी   Download
४८ लोहगाव, स.नं. २४२पै., बर्मा सेल, इंदिरानगर नगररोड - वडगावशेरी लोहगाव, स.नं. २४२पै., बर्मा सेल, इंदिरानगर Download
४९ पर्वती स.नं. १३२, राजीव गांधी नगर सिंहगड रोड सिंहगड रोड गदादे पाटील वाडा, निलायम पुलाचे पश्चिम बाजु राजीव गांधी नगर, सिंहगड रोड व कॅनॉल मधील वस्ती   Download
५० पर्वती स.नं. १३०, दांडेकर पुल, सिंहगड रोड सिंहगड रोड
 
पर्वती स.नं. १३०, दांडेकर पुलाची पश्चिम बाजु आंबिल ओढा, दक्षिण बाजु फरशी पुल रस्त्याच्या पूर्वेस सिंहगड रोडचे उत्तर बाजु दांडेकर पुल वसाहत Download
५१ पर्वती, पानमळा वसाहत सिंहगड रोड
 
पर्वती, पानमळा वसाहत Download
५२ पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड
 
पर्वती पायथा पुलाचे पश्चिम भागातील कॅनॉल व पर्वती डोंगर मधील जयभवानीनगर गल्ली नं. १ ते ८,जनता वसाहत गल्ली नं. १ ते ४७, ७६ ते ८३ Download
५३ पर्वती, टी.पी.स्कीम ३, फा.प्लॉट ५४५पै. गणेश मळा येथील समता नगर, गणपत नगर, गांधीनगर, शाहूनगर, नेहरूनगर सिंहगड रोड पर्वती, टी.पी.स्कीम ३, फा.प्लॉट ५४५पै. गणेश मळा येथील समता नगर, गणपत नगर, गांधी नगर, शाहू नगर, नेहरू नगर Download
५४ मोहम्मदवाडी, तावडे वस्ती   हडपसर - मुंढवा   मोहम्मदवाडी, तावडे वस्ती   Download
५५ फुरसुंगी भेकराईनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. १७६, १७७ भेकरार्इनगर, ढमाळवाडी परिसर Download
५६ फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर हडपसर - मुंढवा
 
फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर Download
५७ हडपसर स.नं. १८पै., गोंधळेनगर हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर स.नं. १८पै., गोंधळेनगर, शंकर मंदिराजवळील परिसर Download
५८ हडपसर, स.नं. १३ पै. सातववाडीमधील काही भाग हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, स.नं. १३ पै. बनकर कॉलनी, राहुल कॉलनी Download
५९ हडपसर, स.नं. १६५ पै. माळवाडी आदर्श वसाहत, काळूबाई वसाहत हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, स.नं. १६५ पै. माळवाडी आदर्श वसाहत, काळुबार्इ वसाहत Download
६० हडपसर, स.नं. १६५पै., माळवाडी, जनता वस्ती, कामठे वस्ती हडपसर - मुंढवा
 
हडपसर, स.नं. १६५पै., माळवाडी, जनता वस्ती, कामठे वस्ती परिसर Download
६१ हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर हडपसर - मुंढवा हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर Download
६२ कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक गावठाण Download
६३ बिबवेवाडी, स.नं. ६५१पै., ६५९पै., राजीव गांधी नगर कोंढवा - येवलेवाडी बिबवेवाडी, स.नं. ६५१पै., ६५९पै., राजीव गांधी नगर Download
६४ बिबवेवाडी, चैत्रबन वसाहत लेन नं. १३, १४, १५ कोंढवा - येवलेवाडी बिबवेवाडी, चैत्रबन वसाहत लेन नं. १३, १४, १५ Download
६५ धनकवडी, बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, स.नं. २० पै., २२ पै.,२३ पै., बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर   Download
६६ एरंडवणा, खिलारे वस्ती , प्लॉट नं. १५, वारजे - कर्वेनगर एरंडवणा, टी.पी. स्कीम १ - फा. प्लॉट नं. १५पै., २४पै., २६पै., खिलारे वस्ती परिसर Download
६७ एरंडवणा, खिलारे वस्ती , प्लॉट नं. १७, वारजे - कर्वेनगर एरंडवणा, खिलारे वस्ती , प्लॉट नं. १७, थरकुडे दवाखाना परिसर Download
६८ एरंडवणा, पंडीत जवाहरलाल नेहरु वसाहत वारजे - कर्वेनगर एरंडवणे, पंडीत जवाहरलाल नेहरु वसाहत, एस.एन.डी.टी. कॉलेज समोर, कर्वे रस्त्याजवळ Download
६९ एरंडवणा, स.नं. १०पै., ११पै., १२पै., गणेशनगर वारजे - कर्वेनगर एरंडवणा, स.नं. १०पै., ११पै., १२पै., गणेशनगर Download
७० कोथरूड हॅपी कॉलनी जवळील गोसावी वस्ती वारजे - कर्वेनगर कोथरूड हॅपी कॉलनी जवळील गोसावी वस्ती Download
७१ कर्वेनगर, कामना वसाहत, मावळे अळी परिसर   वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर, कामना वसाहत, मावळे अळी परिसर   Download
७२ कर्वेनगर, श्रमिक वस्ती, वडार वस्ती वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर, श्रमिक वस्ती, वडार वस्ती Download
७३ कर्वेनगर - हिंगणे बु।।, स.नं. ५३ पै. वडार वस्ती वारजे - कर्वेनगर हिंगणे बु।।, स.नं. ५३ पै. वडार वस्ती कर्वेनगर Download
७४ वारजे, रामनगर वारजे - कर्वेनगर वारजे, रामनगर वसाहत, खानवस्ती, शिवाजी चौक, वेताळबुआ चौक, ठोंगरवाडी, वैदुवाडी,   Download
७५ कोथरुड, डहाणुकर कॉलनी, लक्ष्मीनगर लेन नं. ४ व ८ कोथरुड - बावधन कोथरुड, डहाणुकर कॉलनी, लक्ष्मीनगर लेन नं. ४ व ८ Download
७६ कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी, सागर कॉलनी, न्यू लोकमान्य वसाहत कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. 83पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. १६४पै., १६५पै., ८४पै. पी.एम.सी. कॉलनी,कृष्णा नगर, सागर कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर.  न्यू लोकमान्य वसाहत Download
७७ कोथरुड, पौड रोड जयभवानीनगर कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, जयभवानीनगर संपूर्ण परिसर Download
७८ कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर Download
७९ कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा Download
८० एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी, मोरे श्रमिक वसाहत परिसर Download
८१ एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मामासाहेब मोहोळ शाळेची पूर्व बाजूचा परिसर, हनुमाननगर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी, राजीव गांधी वसाहत, हनुमाननगर, गणपती मंदिर परिसर, Download
८२ एरंडवणा, स.नं. ४४पै., मेगा सिटी इमारत क्र. ३/४ कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै., पौड फाटा, मेगा सिटी इमारत क्र. ३/४ (एस.एन.डी.टी. कॉलेज जवळ) Download
८३ बोपोडी, आंबेडकर नगर वसाहत, भाऊ पाटील रस्ता औंध - बाणेर बोपोडी, आंबेडकर नगर वसाहत, भाऊ पाटील रस्ता Download
८४ बोपोडी, स.नं. २६पै औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. २६पै मनपा शाळेलगतचा भाग   Download
८५ बोपोडी, स.नं. २५पै., म्हसोबा मंदिर परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. २५पै., म्हसोबा मंदिर परिसर Download
८६ बोपोडी, स.नं. २४ब पै., २५पै. पवळे चाळ परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, स.नं. २४, २५पै. पवळे चाळ, सिद्धार्थ नगर, सम्राट नगर, बहिरट चाळ परिसर Download
८७ बोपोडी, अ‍ॅम्युनिशियन फॅक्ट्री रेल्वे लाईनलगत भोईटे वस्ती परिसर औंध - बाणेर बोपोडी, अ‍ॅम्युनिशियन फॅक्ट्री रेल्वे लाईनलगत भोईटे वस्ती, भारतनगर, इंदिरानगर Download