पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone) 

(Click here to view List of Containment Zones in PMC Area )

 -१७ ऑगस्ट २०२० -

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
पर्वतीदर्शन परिसर १ कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती दर्शन चाळ नं. ६७, ७०, ९३, ९९, १०७, सार्इबाबा वसाहत परिसर Download
शहर मध्यवर्ती भाग - कसबा पेठ कसबा - विश्रामबागवाडा गाडगीळ पुतळा चौक ते जन्म मृत्यु कार्यालय कसबा पेठ, नागझरी नाल्याने दक्षिणेस समर्थ पुल (दारुवाला पुल) समर्थ पुल ते फडके हौद ते लाल महाल चौक, लाल महाल चौक ते शिवाजी रस्त्याने रमामाधव चौक (गाडगीळ पुतळा चौक) यामधील संपूर्ण कसबा पेठ परिसर Download
शहर मध्यवर्ती भाग -  सोमवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा कमला नेहरु हॉस्पिटल ते बाबुराव सणस कन्याशाळा चौक ते अपोलो टॉकीज, अपोलो टॉकीज ते समर्थ पुल यामधील सोमवार पेठचा भाग. Download
शहर मध्यवर्ती भाग -  मंगळवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा

बाबुराव सणस शाळा ते नरपतगिरी चौक, नरपतगिरी चौक ते बारणे रस्ता आंबेडकर रस्त्याला मिळतो तो चौक, बारणे रस्त्याने बाबुराव सणस कन्याशाळा यामधील मंगळवार पेठ परिसर

Download
शहर मध्यवर्ती भाग - गणेश पेठ (पैकी), नाना पेठ (पैकी), भवानी पेठ(पैकी) भवानी पेठ लक्ष्मी रस्ता डुल्या मारुती पासून पूर्वेस लक्ष्मी रस्त्याने संत कबीर चौकापर्यंत. तेथुन दक्षिणेस पं. नेहरु रस्त्याने रामोशी गेट चौकापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने धर्मवीर डावरे चौकापपर्यंत.तेथुन उत्तरेस रस्त्याने अशोक चौकातुन उत्तरेस लक्ष्मी रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस लक्ष्मी रस्त्याने डुल्या मारुतीपर्यंत. यामधील क्षेत्र.मात्र संत कबीर चौक ते डुल्या मारुती चौकापर्यंत लक्ष्मी रस्त्यावरील, नेहरु रस्त्यावरील तसेच रामोशी गेट ते धर्मवीर डावरे चौकापपर्यंत दुकाने वगळुन  Download
शहर मध्यवर्ती भाग -गुरुवार पेठ (पैकी), महात्मा फुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानी पेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पूर्वेस रस्त्याने नागझरी नाल्यापर्यंत (पं.नेहरु रस्ता) तेथुन दक्षिणेस नागझरी नाल्याने फा.प्लॉट नं. २८५ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत. यामधील क्षेत्र. मात्र नेहरु रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
पुणे स्टेशन, मालधक्का चौक ढोले पाटील रोड पुणे स्टेशन, मालधक्का चौक, ३५/३६ वेलस्ली रोड वसाहत, संगम पार्क रेल्वे वसाहत जवळ Download
१३, ताडीवाला रोड, मदर तेरेसा मिशनरीज ऑफ चॅरिटी  ढोले पाटील रोड १३, ताडीवाला रोड, मदर तेरेसा मिशनरीज ऑफ चॅरिटी, नंदादीप हॉटेलच्या पाठीमागे लडकत वाडी रोड   Download
घोरपडी, स.नं. ५१पै., संत जनाबाई सह.गृह.संस्था,शिर्के कंपनी रोड ढोले पाटील रोड घोरपडी, स.नं. ५१ पै., शिर्के कंपनी रोड संत जनाबाई सहकारी गृहरचना संस्था  Download
 १० घोरपडी, स.नं. ५०पै.,बी.टी.कवडे रोड, वटारे मळा    ढोले पाटील रोड घोरपडी, स.नं. ५० पै.,बी.टी.कवडे रोड, वटारे मळा, शिर्के कंपनी गेट क्र. १ समोरील रस्ता    Download
११ धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर  धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर  Download
१२ आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर Download
१३ बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ    बिबवेवाडी बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ    Download
१४ बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४०पै., ६४८पै., ६५९पै., पैकी अप्पर इंदिरा नगर वसाहत, शिवरायनगर स.नं. ६५८ पै. Download
१५ कळस गावठाण माळवाडी परिसर  येरवडा - कळस - धानोरी कळस गावठाण,  मधुबन सोसायटी ते माळवाडी परिसर पूर्वेस आळंदी रस्ता  Download
१६ कळस विश्रांतवाडी, स.नं. १११, ११२, ४६ब, वडार वस्ती  येरवडा - कळस - धानोरी कळस विश्रांतवाडी, स.नं. १११, ११२, ४६ब, वडार वस्ती  Download
१७ वानवडी, एस.आर.पी.एफ वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. १ व २, नानावटीनगर  Download
१८ शिवाजीनगर, डेक्कन पुलाची वाडी   शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, डेक्कन पुलाची वाडी परिसर  Download
१९ संगमवाडी,  वाकडेवाडी, पीएमसी कॉलनी बिल्डींग नं ४ शिवाजीनगर - घोलेरोड संगमवाडी,  वाकडेवाडी, पीएमसी कॉलनी बिल्डींग नं ४ Download
२० संगमवाडी,  वाकडेवाडी, पीएमसी कॉलनी बिल्डींग नं २ शिवाजीनगर - घोलेरोड संगमवाडी,  वाकडेवाडी, पीएमसी कॉलनी बिल्डींग नं २ Download
२१ शिवाजीनगर, गोखलेनगर , कामत मेस समोर  शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, गोखलेनगर , कामत मेस समोर, स.नं ५६/५२४ व ५६/५२६  Download
२२ शिवाजीनगर, नरवीर तानाजी वाडी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, नरवीर तानाजी वाडी  स.नं ६४ किसान कुंज शिवांजली वाईन्स शेजारी Download
२३ शिवाजीनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ  शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, धोबी घाट  Download
२४ शिवाजीनगर, मॉंडेल कॉलनी, यशोदा हौसिंग सोसायटी  शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, मॉंडेल कॉलनी, ६७ यशोदा हौसिंग सोसायटी ओम सुपर मार्केट जवळ  Download
२५ शिवाजीनगर, मॉंडेल कॉलनी ओम सुपर मार्केट जवळील दुर्गा नगर परिसर शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, मॉंडेल कॉलनी ओम सुपर मार्केट जवळील ४१३/१५ दुर्गा नगर परिसर Download

२६

शिवाजीनगर गावठाणापैकी शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर गावठाणापैकी रोकडोबा मंदिर परिसर, शितलादेवी परिसर  Download
२७ शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प  शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर, पांडवनगर, हेल्थ कॅम्प  Download
२८ वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी नगररोड - वडगावशेरी  वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी Download
२९ लोहगाव, स.नं. २४२पै., बर्मा सेल, इंदिरानगर नगररोड - वडगावशेरी  लोहगाव, स.नं. २४२पै., बर्मा सेल, इंदिरानगर Download
३० खराडी, चंदननगर बिडी कामगार वसाहत  नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, चंदननगर बिडी कामगार वसाहत  Download
३१ खराडी, स.नं. ४७ पै., कल्पतरू सोसायटी  नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, स.नं. ४७ पै., कल्पतरू सोसायटी  Download
३२ खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर Download
३३ लोहगाव, स.नं. २३३ए पै., संजय पार्क वसाहत नगररोड - वडगावशेरी  लोहगाव, स.नं. २३३ए पै., संपूर्ण संजय पार्क वसाहत नवीन विमानतळ रोड Download
३४ लोहगाव, स.नं. १३७पै., खुळेवाडी वसाहत नगररोड - वडगावशेरी  लोहगाव, स.नं. १३७पै., संपूर्ण खुळेवाडी वसाहत (विमानतळ लगत) Download
३५ खराडी, चंदननगर दिनकर पठारे वस्ती नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, चंदननगर दिनकर पठारे वस्ती Download
३६ खराडी, चंदननगर विशालदीप रेसिडेन्सी नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, चंदननगर विशालदीप रेसिडेन्सी दिनकर पठारे वस्ती शेजारी Download
३७ लोहगाव, स.नं. ११९पै., १२० पै., १२१ पै., खांदवेनगर  नगररोड - वडगावशेरी  लोहगाव, स.नं. ११९पै., १२० पै., १२१ पै., खांदवेनगर  Download
३८ पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड  पर्वती पायथा पुलाचे पश्चिम भागातील कॅनॉल व पर्वती डोंगर मधील जयभवानीनगर गल्ली नं. १ ते ८,जनता वसाहत गल्ली नं. १ ते ४७, ७६ ते ८३      Download
39 फुरसुंगी, भेकरार्इनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. १७६, १७७ भेकरार्इनगर, ढमाळवाडी परिसर Download
४० फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर Download
४१ हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर हडपसर - मुंढवा हडपसर, साडेसतरानळी, गणेशनगर Download
४२ हडपसर, साडेसतरानळी,स.नं. २०४ पै., २०६ पै.,  मालती तुपे वस्ती, स.नं. २७१ पै., साधू नाना तुपे वस्ती   हडपसर - मुंढवा हडपसर, साडेसतरानळी,स.नं. २०४ पै., २०६ पै.,  मालती तुपे वस्ती, स.नं. २७१ पै., साधू नाना तुपे वस्ती   Download
४३ मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. Download
४४ मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै.  शिंदेवस्ती हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै.  शिंदेवस्ती Download
४५ हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर  हडपसर - मुंढवा हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर  Download
४६ फुरसुंगी, स.नं. २०६ पै., २०७ पै. तुकाई दर्शन हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, स.नं. २०६ पै., २०७ पै. तुकाई दर्शन Download
४७ फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ Download
४८ मुंढवा, शाहू वस्ती, खराडकर वस्ती व लगतचा परिसर हडपसर - मुंढवा मुंढवा, शाहू वस्ती, खराडकर वस्ती व लगतचा परिसर, व्यंकटेश फ्लोरा सोसायटी  Download
४९ मुंढवा, केशवनगर, स.नं. २९ पै., ससाणे कॉलनी हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर, स.नं. २९ पै., ससाणे कॉलनी Download
५० कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी Download
५१ धनकवडी, बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर   कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, स.नं. २० पै., २२ पै.,२३ पै., बालाजीनगर, पवार हॉस्पिटल परिसर Download
५२ एरंडवणा, स.नं. १०पै., ११पै., १२पै., गणेशनगर  वारजे - कर्वेनगर एरंडवणा, स.नं. १०पै., ११पै., १२पै., गणेशनगर  Download
५३ वारजे, रामनगर वारजे - कर्वेनगर वारजे, रामनगर वसाहत, खानवस्ती, शिवाजी चौक, वेताळबुआ चौक, ठोंगरवाडी, वैदुवाडी,      Download
५४ कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते ११  वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते ११  Download
५५ कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी, सागर कॉलनी, न्यू लोकमान्य वसाहत  कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. ८३ पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. १६४पै., १६५पै., ८४पै. पी.एम.सी. कॉलनी,कृष्णा नगर, सागर कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर, न्यू लोकमान्य वसाहत  Download
५६ कोथरुड, पौड रोड जयभवानीनगर कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, जयभवानीनगर संपूर्ण परिसर  Download
५७ कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर Download
५८ कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  Download
५९ एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत  कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत  Download
६० एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मामासाहेब मोहोळ शाळेची पूर्व बाजूचा परिसर, हनुमाननगर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी, राजीव गांधी वसाहत, हनुमाननगर, गणपती मंदिर परिसर, Download
६१ कोथरूड, वृंदावन कॉलनी आझादनगर  कोथरुड - बावधन कोथरूड, वृंदावन कॉलनी आझादनगर  Download
६२ कोथरूड, गुजरात कॉलनी शिवनेरी सदन चाळ  कोथरुड - बावधन कोथरूड, गुजरात कॉलनी शिवनेरी सदन चाळ  Download
६३ कोथरूड शुभंकर अपार्टमेंट भेलकेनगर समोर   कोथरुड - बावधन  कोथरूड शुभंकर अपार्टमेंट भेलकेनगर समोर   Download
६४ कोथरूड, स.नं. ८२ पै., ८३ पै.,श्रीराम कॉलनी व गाढवे कॉलनी परिसर  कोथरुड - बावधन  कोथरूड, स.नं. ८२ पै., ८३ पै.,श्रीराम कॉलनी व गाढवे कॉलनी परिसर  Download
६५ कोथरूड, स.नं. ८३ पै., १६४ पै., शिंदे कॉलनी, संगम चौक परिसर कोथरुड - बावधन  कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर  Download
६६ औंध गावठाणापैकी, औंध भाजी मंडई  औंध - बाणेर औंध गावठाणापैकी, औंध भाजी मंडई  Download