पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone)

पुणे महानगरपालिकेतील सूक्ष्मप्रतिबंधित क्षेत्र (Micro Containment Zone) 

(Click here to view List of Containment Zones in PMC Area )

 - १९ सप्टेंबर २०२० -

अ.क्र. सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्राचे नांव मनपा क्षेत्रीय कार्यालय  समाविष्ट क्षेत्र नकाशा
1 शहर मध्यवर्ती भाग - कसबा पेठ कसबा - विश्रामबागवाडा गाडगीळ पुतळा चौक ते जन्म मृत्यु कार्यालय कसबा पेठ, नागझरी नाल्याने दक्षिणेस समर्थ पुल (दारुवाला पुल) समर्थ पुल ते फडके हौद ते लाल महाल चौक, लाल महाल चौक ते शिवाजी रस्त्याने रमामाधव चौक (गाडगीळ पुतळा चौक) यामधील संपूर्ण कसबा पेठ परिसर Download
2 शहर मध्यवर्ती भाग -  सोमवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा कमला नेहरु हॉस्पिटल ते बाबुराव सणस कन्याशाळा चौक ते अपोलो टॉकीज, अपोलो टॉकीज ते समर्थ पुल यामधील सोमवार पेठचा भाग. Download
3 शहर मध्यवर्ती भाग -  मंगळवार पेठ (पैकी) कसबा - विश्रामबागवाडा

बाबुराव सणस शाळा ते नरपतगिरी चौक, नरपतगिरी चौक ते बारणे रस्ता आंबेडकर रस्त्याला मिळतो तो चौक, बारणे रस्त्याने बाबुराव सणस कन्याशाळा यामधील मंगळवार पेठ परिसर

Download
4 पर्वती टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं. ५१२पै., ५१३पै., ५१३ अ पै., महात्मा फुले वसाहत व लक्ष्मीनगर कसबा - विश्रामबागवाडा पर्वती टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५१२पै., ५१३पै., ५१३ अ पै.,महात्मा फुले वसाहत व लक्ष्मीनगर परिसर Download
5 शहर मध्यवर्ती भाग -गुरुवार पेठ (पैकी), महात्मा फुले पेठ (पैकी), घोरपडे पेठ (पैकी) भवानी पेठ गुरुवार पेठ, पानघंटी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने कृष्णाहट्टी चौकातुन पूर्वेस रस्त्याने महात्मा फुले पेठ,सि.स.नं. १८४ पर्यंत. तेथुन दक्षिणेस रस्त्याने मध्यवर्ती अग्निशामक केंद्रापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस रस्त्याने फा.प्लॉट नं.१५९ पर्यंत. तेथून दक्षिणेस फा.प्लॉट नं.१५९, १५५, १५५अ, १५३ व १२७अ च्या पूर्वेकडील हद्दीने शंकरशेठ रस्त्यापर्यंत. तेथुन पश्चिमेस शंकरशेठ रस्त्याने जेधे चौकापर्यंत. तेथुन उत्तरेस शिवाजी रस्त्याने राष्ट्रभुषण चौक ते मामलेदार कचेरीच्या पूर्वेकडील रस्त्याने पानघंटी चौकापर्यंत.यामधील क्षेत्र. मात्र शिवाजी रस्त्यावरील दुकाने वगळुन Download
6 घोरपडी, स.नं. ४९पै., पाम ग्रु सोसायटी ढोले पाटील रोड घोरपडी, स.नं. ४९पै., पाम ग्रु सोसायटी बी.टी.कवडे रोड Download
7 घोरपडी, स.नं. ४५ए पै., लक्ष्मी टेरेस सोसायटी ढोले पाटील रोड घोरपडी, स.नं. ४५ए पै., लक्ष्मी टेरेस सोसायटी बी.टी.कवडे रोड Download
8 धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर  धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी, स.नं. २ पै., ४ पै., सह्याद्रीनगर परिसर  Download
9 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १५ पै., चंद्रांगण सोसायटी, सिल्वर पार्क सोसायटी परिसर Download
10 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.४६ टेल्को कॉलनी, जांभूळवाडी रोड धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.४६ टेल्को कॉलनी, लेन नं. १ ते ७ Download
11 कात्रज, संतोषनगर धनकवडी - सहकारनगर कात्रज, संतोषनगर, संपूर्ण संतोषीमाता परिसर, लेन नं. १ ते ७ Download
12 कात्रज गावठाण पैकी धनकवडी - सहकारनगर कात्रज गावठाण परिसर पैकी मनपा शाळेमागील भाग Download
13 आंबेगाव बुद्रुक, स.नं.१६ धनकवडी - सहकारनगर आंबेगाव बुद्रुक, स.नं. १६ Download
14 धनकवडी स.नं. १३ पै.,१४ पै. संभाजी नगर, पंचवटी सोसायटी धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी स.नं. १३ पै.,१४ पै. संभाजी नगर, पंचवटी सोसायटी Download
15 धनकवडी स.नं. ३ पै.,७, ८ पै. तळजाई पठार धनकवडी - सहकारनगर धनकवडी स.नं. ३ पै., ७, ८ पै.तळजाई पठार Download
16 बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ    बिबवेवाडी बिबवेवाडी, लोअर इंदिरानगर, के.के. मार्केट जवळ    Download
17 बिबवेवाडी, अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी- स.क्र. ६४०पै., ६४८पै., ६५९पै., पैकी अप्पर इंदिरा नगर वसाहत, शिवरायनगर स.नं. ६५८ पै. Download
18 बिबवेवाडी स.नं.६४५पै., ६४६पै., ६४७ पै., ६६६ पै., अप्पर इंदिरानगर बिबवेवाडी बिबवेवाडी स.नं.६४५पै., ६४६पै., ६४७ पै., ६६६ पै.,अप्पर इंदिरानगर Download
19 टी.पी.एस. ३ फा.प्लॉट नं. ४११ , ४१२ पै., मुकुंद नगर बिबवेवाडी टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.४११, ४१२ पै., मुकुंद नगर परिसर Download
20 टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५८८ पै, ६१२ ते ६१५,गंगाधाम चौकाजवळ बिबवेवाडी बिबवेवाडी टीपीएस ३ फा.प्लॉट नं.५८८ पै, ६१२ ते ६१५,गंगाधाम चौकाजवळ बिबवेवाडी गंगाधाम, वर्धमानपुरा ,इशा एमराल्ड इ. सोसायटी परिसर Download
21 कळस गावठाण माळवाडी परिसर  येरवडा - कळस - धानोरी कळस गावठाण,  मधुबन सोसायटी ते माळवाडी परिसर पूर्वेस आळंदी रस्ता  Download
22 वानवडी, एस.आर.पी.एफ वानवडी - रामटेकडी वानवडी एसआरपीएफ क्र. १ व २, नानावटीनगर  Download
23 वानवडी स.नं.६१,६२,६३, ६५ पै., केदारीनगर वानवडी - रामटेकडी वानवडी स.नं.६१,६२,६३,६५ पै., केदारीनगर परिसर Download
24 शिवाजीनगर भांबुर्डा, स.नं. १०२ पै., आशा नगर को.ऑप. हौ. सोसायटी, शिवाजीनगर - घोलेरोड शिवाजीनगर भांबुर्डा, स.नं. १०२ पै., आशा नगर को.ऑप. हौ. सोसायटी, सेनापती बापट रोड, जे.डब्लू.मेरियट हॉटेल मागे Download
25 भांबुर्डा, स.नं. ९८पै.,९९पै., गोखलेनगर शिवाजीनगर - घोलेरोड भांबुर्डा, स.नं. ९८पै.,९९पै., अप्पासाहेब कुलकर्णी शाळेच्या मैदानासमोर, गोखलेनगर १२/११२, १५/१४६, २०/१८६, २२/२१० Download
26 वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी नगररोड - वडगावशेरी  वडगाव शेरी, स.नं. ३० पै., विकफिल्ड वसाहत रामवाडी Download
27 खराडी, चंदननगर बिडी कामगार वसाहत  नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, चंदननगर बिडी कामगार वसाहत  Download
28 खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर नगररोड - वडगावशेरी  खराडी, स.नं. १४ पै., २२ पै., २३ पै., थिटे वस्ती परिसर Download
29 खराडी स.नं.६४ पै.,गेरा ट्रीनीटी व गेरा स्काईज सोसायटी नगररोड - वडगावशेरी  खराडी स.नं.६४ पै.,गेरा ट्रीनीटी व गेरा स्काईज सोसायटी परिसर Download
30 वडगावशेरी स.नं. ७ पै., ८ पै., ब्रम्हा सनसिटी सोसायटी नगररोड - वडगावशेरी  वडगावशेरी स.नं. ७ पै., ८ पै., ब्रम्हा सनसिटी सोसायटी परिसर Download
31 वडगाव शेरी, स.नं. ५३पै., कुमार प्राईम वेरा नगररोड - वडगावशेरी  वडगाव शेरी, स.नं. ५३ पै., कुमार प्राईम वेरा Download
32 पर्वती जनता वसाहत सिंहगड रोड  पर्वती पायथा पुलाचे पश्चिम भागातील कॅनॉल व पर्वती डोंगर मधील जयभवानीनगर गल्ली नं. १ ते ८,जनता वसाहत गल्ली नं. १ ते ४७, ७६ ते ८३      Download
33 धायरी स.नं. ८अ पै.,६६ पै.,६७ पै. धायरी फाटा परिसर सिंहगड रोड  धायरी स.नं. ८अ पै.,६६ पै.,६७ पै. सिंहगड रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भाग आणि धायरी रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग आणि कै.नवले शाळा-नऱ्हे रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग - धायरी फाटा परिसर सिंहगड रस्ता व धायरी रस्त्यावरील दुकाने वगळून Download
34 हिंगणे खुर्द स.नं. २४ पै. विश्रांतीनगर सिंहगड रोड  हिंगणे खुर्द स.नं. २४ पै. विश्रांतीनगर येथील निवासी वस्ती Download
35 वडगाव खुर्द, स.नं. ३४पै., मॅंगो नेस्ट सोसायटी सिंहगड रोड  वडगाव खुर्द, स.नं. ३४पै., हि.नं. १३/१, प्लॉट नं. ५/१ मॅंगो नेस्ट सोसायटी Download
36 वडगाव बु. स.नं. १४, १५ सनसिटी रोड सिंहगड रोड  वडगाव बु. स.नं. १४, १५ सनसिटी माणिक बाग सिंहगड रोड Download
37 हिंगणे खुर्द, स.नं. १५पै., ३५पै., आनंदनगर सिंहगड रोड  हिंगणे खुर्द, स.नं. १५पै., ३५पै., आनंदनगर संपूर्ण सिंहगड रोड Download
38 धायरी, स.नं. १४७पै., गल्ली नं. १७ सिंहगड रोड  धायरी, स.नं. १४७पै., गल्ली नं. १७ धायरी मुख्य रस्त्यापासून ते टॅंकर पॉईंट पार्किंग पर्यंतचे दोन्ही बाजूचे क्षेत्र Download
39 फुरसुंगी, भेकराईनगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी स.नं. १७६, १७७ भेकराईनगर, ढमाळवाडी परिसर Download
40 फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, स.नं. २१५, गंगानगर Download
41 मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. हडपसर - मुंढवा मुंढवा, केशवनगर स.नं. ५ पै. व ६ पै. Download
42 हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर  हडपसर - मुंढवा हडपसर, स.नं. १३ पै., १८ पै., १९ पै. गोंधळेनगर  Download
43 फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ हडपसर - मुंढवा फुरसुंगी, गावठाण, स.नं. ११, १२, ११२, ११३ पै., १३१ पै., १३२ पै., १३३ पै., १३४ पै., २३७ Download
44 हडपसर काळेपडळ स.नं.३६,३७,३८अ ,४९ब हडपसर - मुंढवा हडपसर काळेपडळ स.नं.३६,३७,३८अ ,४९ब मधील परिसर Download
45 हडपसर ससाणेनगर, स.नं. ७७, ७९ पै. ८०पै, ३११ हडपसर - मुंढवा हडपसर ससाणेनगर, स.नं. ७७, ७९ पै. ८०पै, ३११ मधील परिसर Download
46 कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक गावठाणपैकी Download
47 कोंढवा बुद्रुक स.नं. ३१ पै. भगतपुरम कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बुद्रुक स.नं. ३१ पै. भगतपुरम चैतन्य मेंटल हेल्थ केअर सेंटर खडी मशीन चौक Download
48 धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २२पै., २३पै., २४पै. सिद्धी हॉस्पिटल परिसर, खुशबू हॉस्टेल परिसर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २२पै., २३पै., २४पै. सिद्धी हॉस्पिटल परिसर, खुशबू हॉस्टेल परिसर Download
49 धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २० पै., पुण्याईनगर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर, स.नं. २० पै., पुण्याईनगर Download
50 धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०पै., काशिनाथ पाटील नगर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०पै., काशिनाथ पाटील नगर Download
51 धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०/२१पै., २२पै., पवार हॉस्पिटल परिसर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २०पै., २१पै., २२पै., पवार हॉस्पिटल परिसर Download
52 धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २३पै., रजनी कॉर्नर कोंढवा - येवलेवाडी धनकवडी, बालाजीनगर स.नं. २३पै., रजनी कॉर्नर परिसर Download
53 कोंढवा बु. स.नं. ६३पै., ६४पै., शांतीनगर सोसायटी आणि साळवे गार्डन परिसर कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु. स.नं. ६३पै., ६४पै., शांतीनगर सोसायटी आणि साळवे गार्डन परिसर Download
54 कोंढवा बु. स.नं. ३पै., ८,९पै., कपिलनगर, लक्ष्मीनगर कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु. स.नं. ३पै., ८,९पै., कपिलनगर, लक्ष्मीनगर Download
55 कोंढवा बु. स.नं. ५९पै., ६०पै., साईनगर गल्ली नं. १ ते ९ कोंढवा - येवलेवाडी कोंढवा बु. स.नं. ५९पै., ६०पै., साईनगर गल्ली नं. १ ते ९ Download
56 कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते ११  वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर - हिंगणे बुद्रुक स.नं. ७,८पै.,२२पै.,५६ गल्ली क्र. १ ते ११  Download
57 कर्वेनगर हिंगणे बुद्रुकस.नं. १९ पै., ५३पै.,श्रमिक वस्ती ,वडार वस्ती, हिंगणे होम कॉलनी वारजे - कर्वेनगर कर्वेनगर हिंगणे बुद्रुक स.नं. १९ पै.,५३ पै.,श्रमिक वस्ती ,वडार वस्ती, हिंगणे होम कॉलनी परिसर Download
58 शिवणे स.नं. १४ वारजे - कर्वेनगर शिवणे स.नं. १४ मधील परिसर Download
59 उत्तमनगर शिवणे स.नं. १५, १६ वारजे - कर्वेनगर उत्तमनगर शिवणे स.नं. १५, १६ मधील परिसर Download
60 कोथरुड, पोस्टमन कॉलनी, शास्त्रीनगर, पी.एम.सी. कॉलनी, सागर कॉलनी, न्यू लोकमान्य वसाहत  कोथरुड - बावधन कोथरुड, स.नं. ८३ पै, पोस्टमन कॉलनी, स.नं. १६४पै., १६५पै., ८४पै. पी.एम.सी. कॉलनी,कृष्णा नगर, सागर कॉलनी शास्त्रीनगर पौड रस्ता डाव्या बाजुचा परिसर, न्यू लोकमान्य वसाहत  Download
61 कोथरुड, पौड रोड जयभवानीनगर कोथरुड - बावधन कोथरुड, पौड रोड, जयभवानीनगर संपूर्ण परिसर  Download
62 कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १२०पै., किष्किंधानगर Download
63 कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  कोथरुड - बावधन कोथरूड, स.नं. १११, ११२ सुतारदरा  Download
64 एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी मोरे श्रमिक वसाहत  कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी, मोरे श्रमिक वसाहत परिसर Download
65 एरंडवणा स.नं. ४४पै. केळेवाडी मामासाहेब मोहोळ शाळेची पूर्व बाजूचा परिसर, हनुमाननगर कोथरुड - बावधन एरंडवणा स.नं. ४४पै.  केळेवाडी, राजीव गांधी वसाहत, हनुमाननगर, गणपती मंदिर परिसर, Download
66 कोथरूड, स.नं. ८२ पै., ८३ पै.,श्रीराम कॉलनी व गाढवे कॉलनी परिसर  कोथरुड - बावधन  कोथरूड, स.नं. ८२ पै., ८३ पै.,श्रीराम कॉलनी व गाढवे कॉलनी परिसर  Download
67 कोथरूड, स.नं. ८३ पै., १६४ पै., शिंदे कॉलनी, संगम चौक परिसर कोथरुड - बावधन  कोथरूड, स.नं. ८३ पै., १६४ पै., शिंदे कॉलनी, संगम चौक परिसर Download
68 कोथरूड वात्सल्य नगरी डीपी रोड कोथरुड - बावधन  कोथरूड वात्सल्य नगरी डीपी रोड कुंबरे टाऊनशीपजवळ Download
69 औंध गावठाण औंध - बाणेर औंध गावठाण परिसर Download
70 बोपोडी औंध रोडचिखलवाडी औंध - बाणेर बोपोडी औंध रोड चिखलवाडी Download
71 पाषाण सुतारवाडी स.नं.११२ औंध - बाणेर पाषाण सुतारवाडी स.नं.११२ Download