Quick Links

Array

विभाग माहिती

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्रीमती उल्का कळसकर

पदनाम: मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

ई-मेल आयडी: ulka.kalaskar@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931986

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. मिनाक्षी कांबळे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9423562546

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. श्रद्धा घडशी

पदनाम: कनिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9823785831

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

image