City Census Awards

  पुणे महानगरपालिका
अ.क्र

चार्ज असलेल्या कार्यालयाचे नाव

चार्ज असलेल्या कार्यालयाचे नाव

चार्ज असलेल्या कार्यालयाचे नाव

कार्यालयाचे नाव पदक
1 मा. महेश झगडे

 महानगरपालिका आयुक्त

पुणे महानगरपालिका  पुणे महानगरपालिका  रौप्य पदक
2 श्री. उमेश माळी 

  चार्ज अधिकारी धनकवडी

धनकवडी चार्ज कार्यालय

सहायक महानगरपालिका आयुक्त वारजे कार्यालय

कांस्य पदक

3

श्री. विकास रामचंद्र खडके

  सहाय्यक शहर जनगणना अधिकारी

शहर जनगणना कार्यालय

शहर जनगणना कार्यालय

रौप्य पदक
4 श्री. प्रसाद विजयकुमार महाले

    लिपिक

शहर जनगणना कार्यालय

शहर जनगणना कार्यालय

रौप्य पदक
5

श्री. संदीप नामदेव डुंबरे

    पर्यवेक्षक

ढोलेपाटील  चार्ज कार्यालय

बी.टी.साहनी नवीन हिंद हायस्कूल, पुणे

कांस्य पदक

6

वैजयंती संजय शेंडगे

    गणक

औंध चार्ज कार्यालय

सेनादत्त मित्र मंडळ विद्या मंदिर, पुणे

रौप्य पदक
7

श्री. निशिकांत सखाराम कुदळे

    गणक

घोलरोड चार्ज कार्यालय

पुणे विद्यापीठ,भूगोल विभाग

रौप्य पदक
8

श्री.अमरीश दत्तात्रय लोहोकरे

    गणक

कोथरूड चार्ज कार्यालय

सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्त कोथरूड कार्यालय

रौप्य पदक
9

एन.एच.मोहोळ

    गणक

वारजे चार्ज कार्यालय

उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे

रौप्य पदक
10

कुंदा संजय मचारेकर

    गणक

ढोलेपाटील चार्ज कार्यालय

पाणीपुरवठा विभाग,मनपा, पुणे

रौप्य पदक
11

श्री. जगन्नाथ शिवराम बढे

    गणक

नगररोड चार्ज कार्यालय

सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय

रौप्य पदक
12

श्रीमती. सुरेखा सुधीर काळे

    गणक

संगमवाडी चार्ज कार्यालय

फायनान्स  विभाग, जिल्हा परिषद, पुणे.

रौप्य पदक
13

श्री. महेश जयवंत आजगावकर

    गणक

टिळकरोड चार्ज कार्यालय

सहायक महानगरपालिका आयुक्त टिळकरोड कार्यालय

रौप्य पदक
14

श्रीमती. मनीषा विजय गायकवाड

   गणक

भवानीपेठ चार्ज कार्यालय

बाबुराव सणस कन्या शाळा, मनपा, पुणे

रौप्य पदक
15

श्री. सुभाष मलकाप्पा कांबळे

   गणक

सहकारनगर चार्ज कार्यालय

प्रशासन विभाग, मनपा पुणे

रौप्य पदक
16

श्री. प्रदीप महादेव भुजबळ

    गणक

हडपसर चार्ज कार्यालय

मुख्य लेखा विभाग,मनपा पुणे

रौप्य पदक
17

श्री.श्रीकांत आप्पासाहेब हगवणे

    गणक

बिबवेवाडी चार्ज कार्यालय

सहाय्यक महापालिका आयुक्त बिबवेवाडी कार्यालय

रौप्य पदक
18

श्रीमती. उज्वला संजय गरुड

   गणक

धनकवडी चार्ज कार्यालय

मोलेदिना कनिष्ठ महाविद्यालय, पुणे      

रौप्य पदक