परिपत्रक

E.g., 03/31/2020
E.g., 03/31/2020
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
4046 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. (आज्ञापत्र क्र. २) 31.03.2020
4045 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका हद्दीत १% सोडियम हायपो क्लोराईटची फवारणीबाबत. 31.03.2020
4044 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.ए.एन.गावडे आणि कंपनी, चार्टर्ड अकाऊंटट, पुणे यांची पुणे महानगरपालिकेसाठी आर्थिक बाबी व तत्सम सल्ला व विविध करांबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ञ सल्लागार, वस्तू व सेवाकर सल्लागार म्हणून केलेल्या नेमणुकीबाबत 31.03.2020
4043 मुख्यलेखा व वित्त विभाग शासकीय कार्माचारांची वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन धारकांनी त्यांची बँक खाती राष्ट्रीयकृत बँकेत उघडण्याबाबत. 31.03.2020
4042 महापालिका आयुक्त कार्यालय सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
महापालिका आयुक्त कार्यालय सन २०१९-२० चे अंदाजपत्रकीय कामांचे मुदतवाढीबाबत. 31.03.2020
4041 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4040 सामान्य प्रशासन विभाग COVID-19 विषाणूच्या प्रादुर्भाव- लॉकडाऊन कालावधीत बेघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्थेबाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजनाबाबत 30.03.2020
4039 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.03.2020
4038 आरोग्य विभाग देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
4038 आरोग्य विभाग देवदूत फायर गाडी बाबत. 30.03.2020
4037 आरोग्य विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4037 आरोग्य विभाग विषय :- कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 30.03.2020
4036 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधक उपाय योजना:कामगार निवारा केंद्र पुणे मनपा हद्दी मधील अन्य शहरातील स्तलांतरित कामगार व बेघर व्यक्तींच्या निवार्याची व्यवस्था करणे बाबत. 28.03.2020
4035 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – डॉ. वैशाली जाधव, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
4034 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – पुणे शहरातील बेघरांची सोय करणेबाबत. 27.03.2020
4033 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2020
4032 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत – परदेशातून पुणे शहरात आलेल्या व्यक्तींची माहिती घेण्याबाबत. 27.03.2020
4031 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-पुणे शहरात असलेल्या परराज्यातील रुग्णांना त्यांचे जिल्ह्यात/राज्यात सोडणेची व्यवस्था करणेबाबत. 26.03.2020
4030 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डोअर स्टेप मार्फत नागरिकांना भाजीपाला व तरकारी याची माहिती देण्यासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
4029 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ.वैशाली जाधव, सहा.वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2020
4028 सामान्य प्रशासन विभाग करोना विषाणू प्रतिबंधक उपायाबाबत परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बागडे मनोज यांचे कामकाजाबाबत. 26.03.2020
4027 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय / संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) यांचे परीक्षा प्रक्रीयेमध्ये सहभागी होणेस मान्यता देणेबाबत. 24.03.2020
4026 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये १% सोडियम क्लोराईट ची फवारणी करणेबाबत. 24.03.2020
4025 सामान्य प्रशासन विभाग महानगरपालिकेच्या सर्व सन्माननीय सदस्य यांना वेळोवेळी मे. राज्य शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे महानगरपालिका यांचेतर्फे प्राप्त होणारी माहिती उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.03.2020
4024 सामान्य प्रशासन विभाग निवडणूक कार्यालयाकडून मूळ कार्यालयाकडे हजर झालेल्या सेवकांचे वेतन आदा करणेबाबत. 24.03.2020
4023 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अधिकारी / सेवक यांच्या सेवा प्रतिबंधात्मक उपायाबाबतच्या कामकाजासाठी परिमंडळ, उप आयुक्त विभागाकडे वर्ग करणेबाबत. 23.03.2020
4022 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत परिमंडळ, उपआयुक्त विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4022 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील अधीक्षक अभियंता (विद्युत), पाणीपुरवठा या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.03.2020
4021 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. जैविक कचऱ्याचे अनुषंगाने प्रशासकीय कामकाजाबाबत 23.03.2020
4021 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4020 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाय योजने अंतर्गत कामकाजाबाबत. 23.03.2020
4020 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ. वैशाली जाधव सहा. वैद्यकीय अधिकारी यांना सर्वेक्षणासाठी सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 23.03.2020
4019 आरोग्य विभाग आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
4019 आरोग्य विभाग आदेश :- कोरोना प्रतिबंधाकरीता परदेशातून प्रवास करून आलेल्या व्यक्तीसंबंधी करावयाचे कार्यवाहीबाबत. 23.03.2020
4018 आरोग्य विभाग आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
4018 आरोग्य विभाग आदेश :- डॉ.नायडू रुग्णालय व सर्व क्कांरटाईन सेन्टर्स ( अलगीकरण कक्ष )येथील अवास- प्रवास नियंत्रित करणेबाबत. 23.03.2020
4017 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
4016 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत-मध्यवर्ती भांडार विभागाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.03.2020
4015 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 21.03.2020
4014 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्त्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देनेबाबत (कार्यालयीन आदेश ) 21.03.2020
4013 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे कटक मंडळ हद्दीत करावयाच्या कामाबाबत. 20.03.2020
4012 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे शहरतील सर्व क्वारंटाईन कक्षाचे ठिकाणी संपूर्ण नियंत्रणाबाबत. 20.03.2020
4011 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सर्व तसलमात यांची वार्षिक तपासणीबाबत 20.03.2020
4010 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 19.03.2020
4009 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. क्वारंटाईन सेंटरच्या व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
4008 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुणे महानगरपालिका कार्यालयांतील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती नियंत्रित करणेबाबत. 19.03.2020
4007 सामान्य प्रशासन विभाग समाज विकास विभाग आणि मुख्य समाज विकास अधिकारी, वर्ग - १ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 19.03.2020
4005 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग पुणे शहर हद्दीतील अनधिकृत / विना परवाना जाहिरात फलक, बोर्ड, बेनर, फ्लेक्स इ. वर कारवाई अतिक्रमण / अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागामार्फत करणे बाबत 19.03.2020
4004 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. ( श्री. अभिषेक सतिश पवार ) 18.03.2020
4003 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदावरील अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.03.2020
4002 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत 18.03.2020
4001 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोन विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधत्मक उपाययोजने अंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 18.03.2020
4000 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत 18.03.2020
3998 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील गर्दीची ठिकाणे बंद करणेबाबत. 17.03.2020
3997 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णालय वैद्यकीय व्यवस्थापनेबाबत 17.03.2020
3995 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 17.03.2020
3999 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विलीनीकरण (Quarantine) कक्ष स्थापन करणेबाबत. 17.03.2020
3996 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णांना रुग्णालयातून सोडण्याबाबत 17.03.2020
3994 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपाचे दळवी रुग्णालय व बोपोडी येथील संजय गांधी रुग्णालय या ठिकाणी अतिरिक्त कक्ष Quarantine कक्ष सुरु करणेबाबत 17.03.2020
3993 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - Quarantine कक्षाच्या ठिकाणी मुलभूत गरजांची व्यवस्था होणेबाबत 17.03.2020
3992 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वैद्यकीय साहित्याचा साठा (Stock) ठेवणेबाबत. 17.03.2020
3991 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत रुग्णवाहिका व्यवस्थापानेबाबत 17.03.2020
3990 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे शहरातील खाजगी दवाखाने Quarantine / Isolation साठी निश्चित करणेबाबत 17.03.2020
3989 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोरोना रुग्ण आढळल्यानंतर करणेच्या कार्यवाहीबाबत 17.03.2020
3988 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - डॉ नायडू हॉस्पिटल येथे रुग्णांना swab चे नमुने तपासणी बाबत 17.03.2020
3987 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विमानातून येणाऱ्या प्रवाशावरील कार्यवाहीबाबत. 17.03.2020
3985 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - माहितीचे संकलन करण्याबाबत 17.03.2020
3986 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित/संपर्कात असलेल्या व्यक्तीच्या राहणाच्या ठिकाणाबाबत 17.03.2020
3984 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू (कोव्हिड-१९) चा प्रादुभाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचे लोक प्रबोधन करणेबाबत 17.03.2020
3983 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - परिसर सर्वेक्षण करण्याबाबत 17.03.2020
3982 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत पुणे मनपा हद्दीबाहेर रुग्णांबाबत 17.03.2020
3981 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वाहतूक व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
3980 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे मनपा हद्दीतील सर्व खाजगी व शासकीय शाळा, महाविद्यालये आणि व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्र बंद ठेवणेबाबत. 17.03.2020
3979 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - सुरक्षा व्यवस्थेबाबत 17.03.2020
3978 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - जैविक कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट याबाबत 17.03.2020
3977 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक" वर्ग - ३ (२५%पदोन्नती) या पदावर पदोन्नतीच्या तदर्थ नेमणूकी बाबत. 17.03.2020
3976 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.- अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणाबाबत. 16.03.2020
3975 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन परिपत्रक- कोरोना विषाणू (कोव्हिड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत. 16.03.2020
3974 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमॅट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करणेबाबत. 16.03.2020
3973 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत प्रशासकीय कामकाजाबाबत. 16.03.2020
3971 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. (प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत घरात विलगीकरण कक्ष तयार करून जंतुनाशकाची फवारणी करणेबाबत 15.03.2020
3972 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत.(प्रतिबंधात्मक उपाययोजने अंतर्गत संशयित रुग्णाचे सर्वेक्षण करणेबाबत) 15.03.2020
3970 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
3970 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Rapid Response Team (शिघ्र प्रतिसाद संघ ) तयार करणे व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 15.03.2020
3969 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
3969 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश – कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 15.03.2020
3968 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 14.03.2020
3967 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. बाबुराव सणस मैदान क्रीडा संकुल येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
3966 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत .(कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथील कामकाज व्यवस्थेबाबत 14.03.2020
3965 सामान्य प्रशासन विभाग शनिवार दि.१४ मार्च २०२० सुट्टीच्या दिवशी विधानमंडळ कामकाजासाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांनी उपस्थित राहण्याबाबत. 13.03.2020
3964 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना व्हायरस (कोवीड - १९) ला प्रतिबांधत्मक उपाय योजना करणेबाबत 13.03.2020
3963 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील श्री. शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 13.03.2020
3962 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋषिकेश शशिकांत जगदाळे ) 13.03.2020
3961 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - कोरोना वायरस काळजी व कार्यवाही बाबत 12.03.2020
3960 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 12.03.2020
3959 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
3959 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यलयीन परिपत्रक 12.03.2020
3958 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यस्थापन कक्षाकडे सेवकवर्ग उपलब्ध करून देणेबाबत. 11.03.2020
3956 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे कामकाजाबाबत. 11.03.2020
3956 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करणेबाबत. 11.03.2020
3957 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. बाबुराव सणस मैदान क्येरीडा संकुल येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
3957 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कै. मुरलीधर पांडुरंग लायगुडे दवाखाना येथे सेवक उपलब्ध देणेबाबत. 11.03.2020
3955 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 11.03.2020
3954 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
3953 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. 10.03.2020
3952 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कोरोन विषाणू उपाययोजना व घ्यावयाच्या काळजी बाबत. 09.03.2020
3951 सामान्य प्रशासन विभाग महानगरपालिकेच्या शहर फेरीवाला समितीचे निवडणूक प्रक्रियेबाबत. 09.03.2020
3950 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. जितेश प्रकाश गायकवाड) 06.03.2020
3949 सामान्य प्रशासन विभाग उप आयुक्त यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत.(माहिती अधिकार समन्वयक) 06.03.2020
3948 सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ०१/०४/२०२० ते दिनांक ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 06.03.2020
3947 सामान्य प्रशासन विभाग शिकाऊ उमेदवाराचे विद्यावेतन वाढविण्याबाबत. 06.03.2020
3946 विधी विभाग Nodel Officer 06.03.2020
3946 विधी विभाग Nodel Officer 06.03.2020
3945 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. संजय मोरे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.03.2020
3944 सामान्य प्रशासन विभाग निलंबन आढावा समितीचे बैठिक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 06.03.2020
3943 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ पासून पुणे महानगरपालिका व खासगी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग सुरु करणे बाबत 05.03.2020
3941 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
3942 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. 05.03.2020
3940 कामगार कल्याण विभाग दिनांक ८ मार्च जागतिक महिला दिनानिमित आयोजित कार्यक्रमाबाबत 05.03.2020
3939 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहन निरीक्षक " वर्ग - ३ या निम्न संवर्गातून " अधिक्षक वाहतूक " वर्ग - ३ या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 04.03.2020
3938 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 04.03.2020
3937 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
3936 मुख्य अभियंता प्रकल्प कार्यालय परिपत्रक 04.03.2020
3935 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्यरत सेवकांमधून मोकदम वर्ग - ४ या पदी तदर्थ पदोन्नती देणेकामी तयार करावयाच्या अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2020
3934 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे मार्च २०२० नियुक्ती आदेश 01.03.2020
3933 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 03.03.2020
3932 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावरील सेवकाच्या बदलीबाबत. 03.03.2020
3931 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “सहाय्यक वीजतंत्री (असिस्टंट इलेक्ट्रिशियन)” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून “वीजतंत्री (इलेक्ट्रिशियन)”, वर्ग-३ (वे.श्रे.रू. ५२००-२०२०० + ग्रेड पे रू. २४०० + मान्य भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 03.03.2020
3930 शहर जनगणना कार्यालय Order No 198 dt 03 03 2020 03.03.2020
3929 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील प्रशासकीय सेवेमधील लेखनिकी संवर्गातील सेवकांचे बदलीचे अधिकार सुपुर्तीबाबत. 03.03.2020
3928 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
3928 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिकेतील महिला अधिकारी /कर्मचारी यांचेकरिता आयोजित मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराबाबत. 03.03.2020
3927 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसांस अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. सागर ज्ञानेश्वर जाधव) 03.03.2020
3926 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
3926 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 03.03.2020
3925 शहर जनगणना कार्यालय Order No 191 dt 02 03 2020 02.03.2020
3924 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील सहाय्यक आयुक्त (वर्ग-१) या पदावरून "उप आयुक्त" (वर्ग-१) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.02.2020
3923 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य विधी अधिकारी या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 28.02.2020
3922 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी २०२० व मार्च २०२० अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.02.2020
3921 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र - राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 28.02.2020
3920 दक्षता विभाग निविदा प्रक्रिया केलेनंतर कामाच्या जगाबद्दल किंवा निविदा रद्द न करणेबाबत. 28.02.2020
3919 कामगार कल्याण विभाग सेवापुर्ती समारंभाबाबत. 27.02.2020
3918 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 27.02.2020
3917 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांच्या बैठकीच्या दिनांक व वेळेबाबत. 27.02.2020
3916 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3916 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली व PMC Officer Connect मोबाईल अ‍ॅप अद्यावतबाबत 27.02.2020
3915 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याबाबत. 27.02.2020
3914 सामान्य प्रशासन विभाग सर्व खातेप्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्षेत्रिय कार्यालय) यांना आपल्या विभागाकडील मा. महापालिका आयुक्त यांचे अधिकार प्रदान केल्याची प्रत मिळणेबाबत. 25.02.2020
3913 मुख्यलेखा व वित्त विभाग आयकराबाबत प्रशिक्षण शिबीर 25.02.2020
3912 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी अतिरिक्त पदभार देणेबाबत. 24.02.2020
3911 कामगार कल्याण विभाग प्रलंबित पेन्शन प्रकरणांबाबत बैठक. 24.02.2020
3910 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य आस्थापना / घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडील वर्ग - ४ चे विविध पदांवरील कार्वेयरत सेवकांमधूनतनश्रेणी 24.02.2020
3909 कामगार कल्याण विभाग कार्यालय परिपत्रक - पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनाबाबत 24.02.2020
3908 विद्युत विभाग परिपत्रक 24.02.2020
3908 विद्युत विभाग circular 24.02.2020
3907 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त’ या पदावरील सेवकांच्या पदस्थापना व बदलीबाबत. 20.02.2020
3906 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेमध्ये विविध ऑनलाईन संगणक प्रणाली प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणेकरीता Master Data Management cell (MDM) कक्षा करीता सेवकांची नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3905 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेमध्ये IT विषयक प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी Master Trainer नेमणूकीबाबत. 18.02.2020
3904 कामगार कल्याण विभाग श्री शिवजयंती महोत्सवाबाबत 18.02.2020
3903 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत महापार या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी नामनिर्देशन पाठविनेबाबत 18.02.2020
3902 शहर जनगणना कार्यालय Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3902 शहर जनगणना कार्यालय Official Order NO. AMC G CEN 180 dt 17 02 2020 17.02.2020
3901 सामान्य प्रशासन विभाग महापालिका सहाय्यक आयुक्त(क्षेत्रिय कार्यालय) यांना मा.महापालिका आयुक्त यांचे कोणते अधिकार प्रदान केले आहेत, त्याची प्रत दि. २०/०२/२०२० अखेर तात्काळ कार्यालयाकडे सादर करणेबाबत. 17.02.2020
3900 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(हुद्दा: सफाईसेवक) 13.02.2020
3898 कामगार कल्याण विभाग गुणवंत कामगार पुरस्कार वितरण समारंभ 13.02.2020
3899 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्धापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 13.02.2020
3897 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
3897 मुख्यलेखा व वित्त विभाग महसुली व (भांडवली अंदाजपत्रकातून कोणत्या स्वरूपाची कामे करावयाची याची स्वतंत्र यादी विभागकडे पाठविणे बाबत 13.02.2020
दक्षता विभाग त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
3895 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. जयदीप पवार, सहायक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत 12.02.2020
3894 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
3892 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १/०४/२०१९ ते दि. ३१/०३/२०२० या मुदतीत पुणे महानगरपालिकेत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत मुदतीनंतर आलेली नावे समाविष्ट करणेबाबत. 11.02.2020
3893 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. चंद्रकांत पिराजी डोलारे) 12.02.2020
3891 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
3891 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सातव्या वेतन आयोग फरक रक्कमेपोटी रक्कम रुपये २५०००/- उचल देणे बाबत 11.02.2020
3890 कामगार कल्याण विभाग किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /१/२०२० ते दिनांक ३०/०६/२०२० पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 11.02.2020
3894 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(श्री. आकाश काशिनाथ पवार) 11.02.2020
3889 दक्षता विभाग त्रयस्त गुणवत्ता तपासणी संस्थेच्या कामाची तपासणी करणेकरिता स्वतंत्र तपासणी कक्ष निर्माण करणेबाबत. 10.02.2020
3886 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
3886 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालीकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता आयोजित रक्तदान शिबिराबाबत 10.02.2020
3884 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ERP Training for all ward offices 07.02.2020
3884 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ERP Training for all ward offices 07.02.2020
3883 सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवकांबाबत. 06.02.2020
3882 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० पुणे महानगरपालिका वर्सांधापन दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम सहभागाबाबत 06.02.2020
3881 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - पुणे मनपा लेखनिकी संवर्गातील कार्यरत लिपिक टंकलेखक ते अधिक्षक या पदांवरील सेवकांसाठी उजळणी प्रशिक्षण आयोजित करणे बाबत 05.02.2020
3880 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3880 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक - Unique Document Identification Number बाबत 05.02.2020
3879 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र. 04.02.2020
3878 कामगार कल्याण विभाग कामगार कल्याण निधीतर्फे आयोजित विविध क्रीडा स्पर्धाचे समन्वयक कामकाजाबाबत 04.02.2020
3877 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग Regarding training of Complaint Management System (Version 2.0) 04.02.2020
3877 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Version 2.0) चे प्रशिक्षणाबाबत. 04.02.2020
3876 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलव्दारे पुणे महानगरपालिकेत ऑनलाईन पध्दतीने निविदा कामकाजामध्ये वापरण्यात येणा-या Digital Signature(Tender Key) च्या वापराबाबत. 04.02.2020
3875 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत पद्निर्देषित अपील प्राधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत 03.02.2020
3874 सामान्य प्रशासन विभाग घाणभत्ता वारस करारानुसार शेड्यूल मान्य पदावर हंगामी नियुक्ती बाबतचे आज्ञापत्र.(श्री.विपुल राजाराम कांबळे) 01.02.2020
3873 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग नैसर्गिक आपत्ती कक्षातील माहे फेब्रुवारी २०२० नियुक्ती आदेश 01.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020
पाणीपुरवठा विभाग Mahitiadhikar 60 A chi Mahiti 04.02.2020

पाने