परिपत्रक

E.g., 10/18/2021
E.g., 10/18/2021
अनु क्र. परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
1596 4341 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती किशोरी शिंदे, महापालिका सहाय्यक आयुक्त (क्रिडा) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.10.2021
1595 4340 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. राजेंद्र मुठे, उपआयुक्त मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 14.10.2021
1594 4339 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रस्तुत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील तंत्रस्नेही शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग कामकाज करणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. 13.10.2021
1593 4338 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सुनिल इंदलकर, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 11.10.2021
1592 वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत वारजे कर्वेनगर कार्यालय पुणे महानगरपालिका 08.10.2021
1591 4337 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने लिपिक सहाय्यक सेवक यांना लसीकरण कामकाजाकरिता उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1590 4336 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 08.10.2021
1589 4335 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular Audit para 08.10.2021
1588 4334 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक : स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्र स्थलांतरणाबाबत 08.10.2021
1587 4333 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 08.10.2021
1586 वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणा-या लैगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशी करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणेबाबत 06.10.2021
1585 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ट कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 06.10.2021
1584 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील ८ वी च्या वर्गाना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना व सदर शाळेच्या मुख्याध्यापक पदाचा कार्यभार असणाऱ्या शिक्षकांना शालेय कामासाठी कार्यमुक्त करणेबाबत 06.10.2021
1583 शहर अभियंता कार्यालय शहर अभियंता कार्यालयाकडील माहे सप्टेंबर २०२१ अखेरची ६० अ माहितीबाबत 06.10.2021
1582 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड-१९ च्या संसर्गाने मयत झालेल्या सेवकांच्या घाणभत्ता / अनुकंपा वारस प्रकरणांच्या आढावा बैठकीबाबत. 06.10.2021
1581 कामगार कल्याण विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६०(अ ) 04.10.2021
1580 4332 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी (मा / तां) कार्यालयाकडील मराठी माध्यम 'शालाप्रमुख' वर्ग - २ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 30.09.2021
1579 4331 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील लेखनिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक’ वर्ग-३ या पदावरून ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 30.09.2021
1578 4330 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील उद्यान सेवा संवर्गातील “उद्यान निरीक्षक” वर्ग-३ या पदावरून "सहाय्यक उद्यान अधिक्षक” वर्ग-२ या वरिष्ठ पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत (श्री.करडे रत्नाकर महादेव). 30.09.2021
1577 4329 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपाचे विविध खात्यांकडील श्रेणी - १ ते श्रेणी - ४ या संवर्गातील सेवकांपैकी ज्यांचे वयास दि. ०१/०४/२०२२ ते दि. ३१/०३/२०२३ अखेरच्या मुदतीत अनुक्रमे ५८ व ६० वर्षे पूर्ण होतात त्यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून वयोपरत्वे सेवानिवृत्त करणेबाबत. 29.09.2021
1576 4328 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री कानिफनाथ रमेश जाधव ) 29.09.2021
1575 4327 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अंकित विजय थोपटे ) 29.09.2021
1574 4326 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रथमेश मधुकर जमदाडे 29.09.2021
1573 4325 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.विशाल मारुती घोलप) 29.09.2021
1572 4324 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अक्षय रविंद्र बडबे) 29.09.2021
1571 4322 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे सप्टेंबर-२०२१ व ऑक्टोबर-२०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.09.2021
1570 4323 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ऋत्विक विशाल गोरावडे ) 29.09.2021
1569 4321 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रसाद रविंद्र कांबळे) 29.09.2021
1568 4320 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.श्रद्धा भास्कर गडाळे ) 29.09.2021
1567 4319 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.अजय भानुदास शिवले ) 29.09.2021
1566 4318 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (कु.अमृता दौलत चोपडे) 29.09.2021
1565 4317 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री प्रविण पोपट गाडे ) 29.09.2021
1564 4316 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (पंकज प्रभाकर गिरी) 29.09.2021
1563 4315 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.प्रमोद बाळासाहेब बागडे) 29.09.2021
1562 4314 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (विकास सुदाम आल्हाट) 29.09.2021
1561 4312 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती स्मिता ज्ञानेश्वर जाधव, हुद्दा - बिगारी, श्रेणी-४ यांचा महानगरपालिका सेवेतील हक्क संपुष्टात आणणेबाबत 27.09.2021
1560 4313 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑक्टोबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत . 27.09.2021
1559 4310 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1558 4309 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत 27.09.2021
1557 4308 कामगार कल्याण विभाग कार्यालय परिपत्रक-दि.१/७/२०२१ चे महागाई भत्त्यावर आधारित रोजंदारीतील सुधारित दराबाबत. 23.09.2021
1556 4307 कामगार कल्याण विभाग कार्यालय परिपत्रक - कंत्राटी कामांचा व त्यासाठी नेमलेल्या कामगारांचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविणेबाबत. 23.09.2021
1555 4306 दक्षता विभाग दक्षता विभागाकडे प्रकरणे / निवेदन सादर करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणेबाबत. 23.09.2021
1554 4305 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 23.09.2021
1553 4304 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक टंकलेखक हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 20.09.2021
1552 4303 सामान्य प्रशासन विभाग राज्य प्रशिक्षण धोरण एक दिवसीय उदबोधन प्रशिक्षण बाबत 20.09.2021
1551 4302 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1550 4301 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील " वाहतूक व्यवस्थापक " या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 17.09.2021
1549 4300 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular regarding Income & Expenditure upto 30th Sep 21 17.09.2021
1548 4299 जायका प्रकल्प (मलनि:सारण) मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्‍पातील (जायका प्रकल्‍प) कामासाठीच्‍या निविदांचे मूल्‍यमापन करण्‍यासाठी समिती सुधारणाबाबत (Tender Evaluation Committee) 17.09.2021
1547 4298 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत 17.09.2021
1546 4297 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील चतुर्थश्रेणी संवर्गातून "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५%पदोन्नती) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.09.2021
1545 4296 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांची कोरोना कामकाजासाठी केलेली नेमणूक रद्द करणेबाबत. 16.09.2021
1544 4295 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षकांना क्षेत्रीय कार्यालय निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत 15.09.2021
1543 4294 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-श्री. संजीव ओहोळ, मुख्याधिकारी यांना महापालिका सहाय्यक आयुक्त, पुणे महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 15.09.2021
1542 4293 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular regarding Pension 14.09.2021
1541 4292 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत . 13.09.2021
1540 4291 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील 'उप आयुक्त' या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 13.09.2021
1539 4290 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - ३ या पदावरून उप अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1538 4289 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) वर्ग - ३ या पदावरून शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1537 4288 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 09.09.2021
1536 4286 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना खासदार/आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी सन्माननीय लोकप्रतिनिधीना आमंत्रित करणेबाबत 08.09.2021
1535 4287 सामान्य प्रशासन विभाग मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येणारेसेवकसेवानिवृत्त मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने आशा सफाईसेवकांच्या वारसास वारस हक्क करार मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशी नुसार शेड्यूलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत(श्री.जयेश हस्ते) 09.09.2021
1534 4285 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील पर्यायी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 09.09.2021
1533 4284 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत.१ 09.09.2021
1532 4282 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती नितां राजू बवले) 07.09.2021
1531 4283 सामान्य प्रशासन विभाग मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभागाकडील घाणभत्ता देण्यात येणारे सेवक सेवानिवृत्त,मयत,अथवा अपात्र ठरत असलेल्या सेवकांच्या वारस वारस हक्क करार, मा,लाड पागे कमिटीच्या शिफारसीनुसार शेड्युलमान्य पदावर हंगामी नियुक्तीबाबत (श्रीमती रोहिणी विजय परमार) 07.09.2021
1530 4281 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विविध योजनांच्या कामासाठी प्राप्त होणाऱ्या निधीतील विकास कामांचे नियोजन व नियंत्रणासाठी जिल्हा नियोजन विकास विभाग (डीपीडीसी), पुणे मनपाकडून online work monitoring system संगणक प्रणाली (डीपीडीसी software) बाबत 31.08.2021
1529 4280 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग आमदार/खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजने अंतर्गत मंजूर कामांबाबत 31.08.2021
1528 4279 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग आमदार/खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व इतर योजने अंतर्गत प्राप्त निधी खर्च करणेचे मुदतीबाबत 30.08.2021
1527 4278 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. संदिप शिवाजी शिंदे, सहायक अभियंता श्रेणी - २ जलसंपदा विभाग यांची पुणे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती बाबत. 03.09.2021
1526 4277 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील ‘महापालिका सहायक आयुक्त’ या पदावरील अधिकारी यांचे बदलीबाबत. 03.09.2021
1525 4276 विधी विभाग मे. सर्वोच्च व उच्च न्यायलय कायदेशीर बाबीसाठी वकील नेमणेबाबत. 01.09.2021
1524 4275 विधी विभाग बैठकी बाबतची माहिती सादर करणे बाबत 01.09.2021
1523 4274 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका वर्ग-क च्या कर्मचाऱ्यांना गट-ब च्या पदावर पदोन्नती देण्यापूर्वी विभागीय परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 01.09.2021
1522 4273 सामान्य प्रशासन विभाग शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय येथील महापालिका सहाय्यक आयुक्त या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 31.08.2021
1521 4272 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र - पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे ऑगस्ट २०२१ व सप्टेंबर २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.08.2021
1520 4271 सामान्य प्रशासन विभाग अधिकार सुपुर्ती : अनाथ लहान मुल दत्तक घेणाऱ्या पुणे महानगरपालिका महिला कर्मचाऱ्यांना “ विशेष रजा ” मंजूर करणेबाबत 27.08.2021
1519 4270 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना वॉर रूम येथे उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी बाबत 27.08.2021
1518 शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत कलम ४ माहिती प्रसिद्धी करणे बाबत 27.08.2021
1517 शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय जुलै २०२१ कलम ६०( अ) माहिती प्रकटीकरण 27.08.2021
1516 4269 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.08.2021
1515 4268 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी साठी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणेबाबत 25.08.2021
1514 4266 मुख्यलेखा व वित्त विभाग DA Circular 25.08.2021
1513 4267 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्यामधील व पी.एम.पी.एम.एल. कडील उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची माहिती सादर करणेबाबत 25.08.2021
1512 4265 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-पीएमसी सभासद 2021 - १७४ 25.08.2021
1511 4264 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-पीएमसी सभासद 25.08.2021
1510 4263 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणे-शिक्षण मंडळ सभासद नावे 2021 25.08.2021
1509 4262 कामगार कल्याण विभाग संघटनेची वार्षिक सभासद वर्गणी रु. ३००/- सभासद सेवकांच्या वेतनातून कपात करणेबाबत 2021 25.08.2021
1508 4261 सामान्य प्रशासन विभाग कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठित" करणेबाबत.. 24.08.2021
1507 4260 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या पी.एम.पी.एम.एल कडील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 21.08.2021
1506 4259 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 17.08.2021
1505 4258 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील कोविड - १९ प्रतिबंधक लसीकरण झालेल्या नागरिकांना रेल्वे प्रवासात युनिव्हर्सल पास देण्याची कार्यवाही करण्याकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.08.2021
1504 4257 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील उप अभियंता (विद्युत) या पदावरील सेवकांचे कामकाजाबाबत. 13.08.2021
1503 4256 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र-अभियांत्रिकी संवर्गातील सेवकांच्या कामकाजाबाबत. 13.08.2021
1502 4255 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वारजे-कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.08.2021
1501 4254 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (स्थापत्य), प्रकल्प कार्यालय क्र. १ यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 12.08.2021
1500 4253 कामगार कल्याण विभाग दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२१ स्वातंत्र्यदिन - राष्टध्वजारोहण समारंभ. 12.08.2021
1499 4252 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-श्री. उमाकांत डिग्गीकर, उप अभियंता (स्थापत्य) यांचेकडील महापालिका सहाय्यक आयुक्त, वर्ग-१ पदाचा कार्यभार कायम ठेवणेबाबत. 11.08.2021
1498 4251 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular Participatory Budget 22-23 11.08.2021
1497 4250 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Reminder letter for Local Fund Audit Info 10.08.2021
1496 4248 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) अनुषंगाने अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1495 4249 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लेखापरीक्षण विभागाकडील " वरिष्ठ लिपिक " पदावर नेमणूक झालेल्या सेवकांचे जागी कोरोना विषयक कामकाजाकरिता पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1494 4247 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत -लसीकरण केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1493 4246 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.08.2021
1492 4245 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र-अभियांत्रिकी संवर्गातील "उप अभियंता (स्थापत्य)" या पदावरील सेवकांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबत. 09.08.2021
1491 4244 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 09.08.2021
1490 4243 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - मध्यवर्ती भांडार विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 06.08.2021
1489 4242 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 06.08.2021
1488 4241 कामगार कल्याण विभाग किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत दिनांक १ /७/२०२१ ते दिनांक ३१/१२/२०२१ पुनर्निर्धारित विशेष भत्त्याचे दर. 06.08.2021
1487 4240 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश - अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) व अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 05.08.2021
1486 4239 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणारे बिलाचे तपासणी (प्री ऑडीट) कारणेकामी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत 04.08.2021
1485 4238 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. राजेंद्र मुठे, उप आयुक्त, मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 03.08.2021
1484 4237 कामगार कल्याण विभाग महाराष्ट्रामधील पूरग्रस्तानसाठी पुणे मनपा व शिक्षण विभाग अधिकारी/सेवकांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे 30.07.2021
1483 4236 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे ‘उप आयुक्त’ या पदावर कार्यरत श्रीमती रंजना गगे यांची सेवा तात्पुरती वर्ग करणेबाबत. 30.07.2021
1482 4234 सामान्य प्रशासन विभाग अतिक्रमण विभागाकडे वरिष्ठ लिपिक या पदावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 28.07.2021
1481 4232 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती अस्मिता सुर्यकांत तांबे (धुमाळ), गट विकास अधिकारी (वर्ग-१), पंचायत समिती, लोणार यांना पुणे महानगरपालिकेकडील ‘सहाय्यक आयुक्त’ (वर्ग-१) या पदावर प्रतिनियुक्तीने रुजू करून घेणेबाबत. 28.07.2021
1480 4233 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ‘प्रशासन अधिकारी’ वर्ग-२ या पदावरून ‘सहाय्यक आयुक्त’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 28.07.2021
1479 4231 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जुलै २०२१ व ऑगस्ट २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 28.07.2021
1478 4230 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Citizen participatory budget circular 2022-23 28.07.2021
1477 4228 सामान्य प्रशासन विभाग मा.लाड/पागे कमिटीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचार्यांच्या वारसांना घाणभत्ता वारस /अनुकंप तत्वावर नियुक्ती प्रकरणातील प्रतिज्ञापत्र व संमतीपत्राबाबत.. 27.07.2021
1476 4229 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता यादी अद्यावत करणेसाठी हरकती / सूचना मागविणेबाबत. 26.07.2021
1475 4227 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 26.07.2021
1474 4226 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र - घाणभत्ता वारस 23.07.2021
1473 4225 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.ओंकार धनंजय घोलप) 23.07.2021
1472 4224 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या लेखापरीक्षणाबाबत. 23.07.2021
1471 4223 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 22.07.2021
1470 4222 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-श्री. विजय लांडगे, उप आयुक्त (तांत्रिक) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 20.07.2021
1469 4221 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular Section 72 B 20.07.2021
1468 4220 सामान्य प्रशासन विभाग "घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र" 20.07.2021
1467 4219 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे मनपा सोशल मिडिया कक्षाची व्यापक स्वरूपामध्ये अंमलबजावणी करणेबाबत. 19.07.2021
1466 4218 सामान्य प्रशासन विभाग (घाणभत्ता वारस नियुक्ती आज्ञापत्र.) 19.07.2021
1465 4217 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.तुकाराम ज्ञानेश्वर असवले ) 19.07.2021
1464 4216 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.ऋषिकेश प्रदिप खडके) 19.07.2021
1463 4215 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.भुषण वसंत घुले) 19.07.2021
1462 4214 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सौरभ रमेश कामठे) 19.07.2021
1461 4213 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर पदस्थापना देणेबाबत. 16.07.2021
1460 4212 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लसीकरण केंद्रांकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 16.07.2021
1459 4211 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने अतिरिक्त आयुक्त या पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती रुबल अग्रवाल यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 15.07.2021
1458 4210 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य विभागाकडील कामकाज व्यवस्थे बाबत 15.07.2021
1457 4209 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( निम्नश्रेणी ) " वर्ग - ३ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1456 4208 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक ( उच्चश्रेणी ) " वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1455 4207 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील "लघुलेखक (निवडश्रेणी)" वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 15.07.2021
1454 4206 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-मुख्य अभियंता या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 13.07.2021
1453 4205 सामान्य प्रशासन विभाग आज्ञापत्र-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी संवर्गातील ‘अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावरुन ‘मुख्य अभियंता (स्थापत्य)’ वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 13.07.2021
1452 4204 मुख्यलेखा व वित्त विभाग शुद्धी पत्रक पुणे मनपा कडील पुरवठाधारक यांचे बिलातून कपातीबाबत 13.07.2021
1451 4203 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाहन भत्ता देणेचे कार्यपद्धतीबाबत. 12.07.2021
1450 4202 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय महानगरपालिकेतील अधिकारी सेवकांना अन्य विभागामध्ये पदोन्नती अथवा बदली होवून सुद्धा बढतीपूर्व पदाचे बद्लीपूर्व खात्यातील पदाचे भत्ते सुरु असलेबाबत. 12.07.2021
1449 4201 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.( श्री.राकेश धनाजी कदम ) 09.07.2021
1448 4200 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.राजाराम रामदास सणस) 09.07.2021
1447 4199 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.विघ्नेश विनोद दायमे ) 09.07.2021
1446 4198 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक पुणे मनपा कडील पुरवठा धारक यांचे बिलातून कपात करणेबाबत 09.07.2021
1445 4197 कामगार कल्याण विभाग महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ६० (अ ) 29.07.2021
1444 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक आयकर विवरण पत्राबाबत 09.07.2021
1443 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक - आयकर विवरण पत्राबाबत 09.07.2021
1442 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत TULIP कार्यक्रमाअंतर्गत भवन रचना विभागाकडे BE Civil या इंटर्नशिप ट्रेडसाठी नियुक्त केलेल्या इंटर्न उमेदवारांना इतर विभागामध्ये इंटर्नशिपसाठी वर्ग करणेबाबत. 08.07.2021
1441 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सौरभ विनायक जांभूळकर, लिपिक टंकलेखक, वर्ग - ३ विद्युत विभाग यांचा पुणे मनपा सेवेतील राजीनामा मंजूर करणेबाबत. 08.07.2021
1440 सामान्य प्रशासन विभाग अतित्वर्य/महत्वाचे-लोकसभा अतारांकित प्रश्न क्र. ३९२२. 08.07.2021
1439 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे महानगरपालिका भवन येथे म.न.पा. अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी कार्यन्वित लसीकरण केंद्राकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 07.07.2021
1438 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी करोना विषाणू आजाराच्नेया (कोविड-१९) अनुषंगाने पुणे महानगरपालिका व.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचारी यांचे नियुक्बातीबत. 07.07.2021
1437 सामान्य प्रशासन विभाग आरोग्य विभागाकडील वैद्यकीय अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 07.07.2021
1436 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील दैनंदिन कामकाजाबाबत. 06.07.2021
1435 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. नगररोड वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत कोविड केअर सेंटर, स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्रावर डाटा एन्ट्रीकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.07.2021
1434 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. CSR चे अनुषंगाने कामकाजाबाबत. 06.07.2021
1433 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, बाणेर येथे अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत 05.07.2021
1432 सामान्य प्रशासन विभाग मुख्य अभियंता (प्रकल्प) या पदाचे वेतनाबाबत. 05.07.2021
1431 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस महसुली गावांबाबत. 05.07.2021
1430 समाज विकास विभाग संस्थांना र. रू. ३ लाखांपर्यंतची कामे विना निविदा देणेबाबत. 05.07.2021
1429 सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करून रोटेशन नुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 02.07.2021
1428 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सतेज चंद्रकांत सोनकांबळे वैद्यकीय अधिकारी श्रेणी - ब यांना पुणे महानगरपालिका सेवेतून कमी करणेबाबत. 01.07.2021
1427 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आरोग्य विभागाकडील सहाय्यक आरोग्य अधिकारी (वर्ग - १) यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 01.07.2021
1426 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग मा. विधानसभा / विधानपरिषद सन २०२१ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशन काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणेबाबत. 01.07.2021
1425 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचे नामनिर्देशन व पदोन्नतीच्या प्रयोजनार्थ निवडसूची तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या खातेनिहाय बढती समितीमधील मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी यांचे नेमणूकीबाबत 01.07.2021
1424 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय परिपत्रक-पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करणेबाबत.(प्रशासन-२) 01.07.2021
1423 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करणेत आलेल्या तेवीस ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील क्षेत्राच्या दैनंदिन कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.06.2021
1422 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. सोमनाथ बनकर, महापालिका सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 30.06.2021
1421 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - स्वॅब सेंटर व लसीकरण केंद्राकरिता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.06.2021
1420 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्टे व त्यानुषंगाने लेखनिकी संवर्गातील वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक हुद्द्यावरील सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 29.06.2021
1419 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे जून २०२१ व जुलै २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 29.06.2021
1418 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.सुहास बाळकृष्ण भोंडवे) 28.06.2021
1417 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Smaran patra LFA 28.06.2021
1416 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती.प्रियंका दिपक दुर्गाडे) 24.06.2021
1415 सामान्य प्रशासन विभाग कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठित" करणेबाबत. 24.06.2021
1414 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी वॉर रूम २४x७ येथे नेमणूक केलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत 24.06.2021
1413 प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षण संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत 24.06.2021
1412 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-महापालिका सहाय्यक आयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 23.06.2021
1411 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी नेमणूक केलेल्या पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 23.06.2021
1410 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरूपात डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देणेबाबत. 23.06.2021
1409 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील "लिपिक टंकलेखक", वर्ग-३ (२५% पदोन्नती) पदावरील तदर्थ पदोन्नतीच्या रुजू अहवालाबाबत. 22.06.2021
1408 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांना कार्यमुक्त करणे बाबत. 22.06.2021
1407 प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत 22.06.2021
1406 प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संवर्गातील विविध पदावरील कार्यरत सेवकांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतिम करून प्रसिद्ध करणेबाबत... 22.06.2021
1405 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील कर आकारणी व कर संकलन विभागास अंदाजपत्रकातील दिलेली उद्दिष्ट व त्यानुषंगाने वरिष्ठ लिपिक व लिपिक टंकलेखक उपलब्ध करून देणेबाबत. 21.06.2021
1404 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड -१९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या बिलाची तपासणी (प्री ऑडीट) करणेकामी कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत 21.06.2021
1403 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायायोजनेअंतर्गत कामकाजकरीतअसलेले अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत. 21.06.2021
1402 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत कोविड केअर सेंटर (CCC) मधील अधिकारी/कर्मचारी यांचे कामकाजाबाबत. 21.06.2021
1401 सामान्य प्रशासन विभाग निवडणूक विभाग या खात्याच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत. 21.06.2021
1400 सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक - अभियांत्रिकी संवर्गातील “अधिक्षक अभियंता (स्थापत्य)” वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 21.06.2021
1399 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाया योजने अंतर्गत कामकाज करीत असलेले अधिकारी/कर्मचारी यांचे बाबत 21.06.2021
1398 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. जयदीप पवार, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021
1397 सामान्य प्रशासन विभाग आदेश-पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्री. संतोष वारुळे, सहाय्यक आयुक्त यांना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतून कार्यमुक्त करणेबाबत. 20.06.2021

पाने