परिपत्रक

E.g., 04/22/2021
E.g., 04/22/2021
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
4943 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील एस.एन.डी.टी., कर्वे रोड या कोविड केअर सेंटर करिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.04.2021
4942 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - शासकीय व खाजगी दवाखाने येथे पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 20.04.2021
सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.प्रितम सुनिल सुर्वे) 20.04.2021
4941 चाळ विभाग चाळ विभाग 19.04.2021
1880 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) कार्यालय कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायांबाबत ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत हॉस्पिटल आणि स्थानिक पुरवठादार यांचेमध्ये समन्वय साधने बाबत 19.04.2021
4940 सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक आयुक्त, नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत 17.04.2021
4939 सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक आयुक्त, शिवाजीनगर-घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 17.04.2021
4938 कामगार कल्याण विभाग इमारत व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी घोषित करण्याबाबत 16.04.2021
4937 सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक आयुक्त, कोथरूड - बावधन क्षेत्रिय कार्यालय या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 16.04.2021
4936 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत हॉस्पिटल आणि स्थानिक पुरवठादार यांचेमध्ये समन्वय साधणेबाबत 16.04.2021
4935 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.महेश बाबु शिंदे) 16.04.2021
4934 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.रवि प्रकाश येनपुरे) 16.04.2021
4933 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.निलेश बजरंग नेटके) 16.04.2021
4932 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.दिग्विजय राजेश भोसले ) 16.04.2021
4931 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(कु.नितेश सुनिल कांबळे ) 16.04.2021
4930 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS- 223, DT.14.04.21 14.04.2021
4929 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - ESI हॉस्पिटल बिबवेवाडी येथे पर्यायी उपलब्ध करून देणे बाबत. 13.04.2021
4929 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 13.04.2021
4928 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS- 215, DT.12.04.21 12.04.2021
4927 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत. 12.04.2021
4926 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने धनकवडी सहकारनगर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. 12.04.2021
4925 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने धनकवडी सहकारनगर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. 12.04.2021
4924 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS- 183, DT.11.04.21 11.04.2021
4923 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या ( कोविड - १९ ) अनुषंगाने कामकाजासाठी ESI हॉस्पिटल, बिबवेवाडी येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 10.04.2021
4922 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ उपचारांसाठी लसीकरणाच्या कामकाजासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 10.04.2021
4921 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्याना परिमंडळनिहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 10.04.2021
4920 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.मयूर महेश अर्जुन ) 09.04.2021
4919 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS 169, DT.09.03.2021 09.04.2021
4918 सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचाऱ्यांचा खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी गुन्हा दाखल नसल्याबाबत व खातेप्रमुखांचा वर्तणूक दाखला याबाबतची माहिती मिळणेबाबत. 09.04.2021
4917 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत (श्री.नीरज चंद्रशेखर माने ) 08.04.2021
4916 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.तन्मय धनंजय जक्का) 08.04.2021
4915 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. 08.04.2021
4914 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर येथे पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. ( बनकर शाळा, हडपसर ) 08.04.2021
4913 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर येथे पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. (खराडी जलतरण तलाव केंद्र ) 08.04.2021
4912 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर येथे पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. ( श्री. संत ज्ञानेश्वर वसतिगृह, येरवडा) 08.04.2021
4911 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर येथे पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. (श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल, बालेवाडी) 08.04.2021
4910 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड केअर सेंटर येथे पर्यायी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. ( अग्निशमन इमारत, गंगाधाम चौक, बिबवेवाडी ) 08.04.2021
4909 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय समितीच्या बैठकीबाबत. 08.04.2021
4908 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय समितीच्या बैठकीबाबत. 08.04.2021
4907 सामान्य प्रशासन विभाग सफाई सेवक, सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने म.न.पा. सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत. (श्री. सुर्यकांत वाल्मिकी) 07.04.2021
4906 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS 101, DT.07/04/2021 07.04.2021
4905 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासानाकडील डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 07.04.2021
4904 सामान्य प्रशासन विभाग मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) व मा.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 06.04.2021
4903 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय समितीची च्या बैैठकीबाबत. 06.04.2021
4903 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय समितीची च्या बैैठकीबाबत. 06.04.2021
4902 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता खाजगी रुग्णालय मार्फत देण्यात येणाऱ्या बिलांची तपासणी (प्री ऑडीट) करणेकामी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 06.04.2021
नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS- 53, DT.05.04.21 05.04.2021
4901 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे मनपाकडील माहिती मा.मंत्री,नगरविकास यांचे कार्यलयकडे सादर करणे बाबत. 05.04.2021
4901 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे मनपाकडील माहिती मा.मंत्री,नगरविकास यांचे कार्यलयकडे सादर करणे बाबत. 05.04.2021
4900 सामान्य प्रशासन विभाग कोविड केअर सेंटरकरिता बिगारी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 03.04.2021
4899 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकरिता शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिक्षकांना व महानगरपालिका कडील सेवकांना उपलब्ध करून देणेबाबत. 02.04.2021
4898 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायबाबत अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरीता अधिकारी / कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 01.04.2021
4897 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर कलमांंतर्गत कपात करणे बाबत. 01.04.2021
4897 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर कलमांंतर्गत कपात करणे बाबत. 01.04.2021
4896 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय उपाययोजनेकरिता वित्तीय समितीची स्थापनेबाबत. 01.04.2021
4896 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय उपाययोजनेकरिता वित्तीय समितीची स्थापनेबाबत. 01.04.2021
4895 सामान्य प्रशासन विभाग कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या ताक्ररींची चौकशी करणेसाठी प्रत्येक कार्यालयात "अंतर्गत तक्रार समिती गठीत" करणेबाबत. 01.04.2021
4894 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.गौरव रविंद्र एकबोटे) 01.04.2021
4893 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३, दि. २२/०४/२०१३ व नियम दि. ०९/१२/२०१३ च्या नियम अधिनियमातील कलम ४ (१) नुसार "अंतर्गत तक्रार समिती" गठीत करणेबाबत. 01.04.2021
4892 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग COEP जम्बो कोविड हॉस्पिटल येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत. 01.04.2021
4891 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग COEP जम्बो कोविड हॉस्पिटल येथे समक्ष उपस्थित राहून सनियंत्रण करणेबाबत. 01.04.2021
4890 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) वर्ग-१ या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूक देणेबाबत. 01.04.2021
4889 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर येथील कोविड हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 01.04.2021
4889 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर येथील कोविड हॉस्पिटल चालविणेकरिता कार्यकारी समिती गठीत करणेबाबत. 01.04.2021
4888 सामान्य प्रशासन विभाग मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) व मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ईस्टेट) यांचे नियंत्रणाखालील विभागांबाबत. 01.04.2021
4886 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वाॅर रूम करिता शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिक्षकांना उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.03.2021
4885 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS- 8636, DT.31.03.21 31.03.2021
4884 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.03.2021
4883 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. Contact Tressing व इतर तदनुषंगिक कामकाजाकरिता क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पर्यायी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.03.2021
4881 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय,सिंहगड रोड,पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.03.2021
4882 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. GIS आधारित माहितीचे संकलनासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 31.03.2021
4879 सामान्य प्रशासन विभाग निलंबन आढावा समितीची बैठक आयोजित करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेतील विविध खात्यातून निलंबित असणाऱ्या सेवकांची माहिती विहित नमुन्यात पाठविणेबाबत. 31.03.2021
4887 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील तांत्रिकी पदावरील सेवकांना एल.एस.जी.डी. किंवा एल.जी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण केल्यास एक वेतनवाढ देणेबाबत. 31.03.2021
4878 सामान्य प्रशासन विभाग लिपिक टंकलेखक व बिगारी हुद्यावरील सेवकांच्या कामाच्या अंतर्गत व्यवस्थेबाबत. 30.03.2021
4877 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS - 8606 DATE- 30/03/2021 30.03.2021
4876 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने धनकवडी सहकारनगर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. 30.03.2021
4875 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती भाग्यश्री हनुमंत धनगर ) 30.03.2021
4874 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन परिपत्रक - कोरोना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतीबंध्त्मक उपाय योजना करण्या बाबत 30.03.2021
4873 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री. अनिकेत भानुदास रासकर ) 30.03.2021
4871 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती .नंदा गोरखनाथ चव्हाण ) 30.03.2021
4872 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मोटार वाहन विभागाकडे कोविड - १९ / नॉन कोविड - १९ रुग्णवाहिका कक्षाकरिता सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 30.03.2021
4870 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १/०४/२०२१ ते दि. ३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 30.03.2021
4869 सामान्य प्रशासन विभाग दि. १/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या यादीत नावे समाविष्ट करणेबाबत. 30.03.2021
4867 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावरून उप अभियंता (स्थापत्य) वर्ग - २ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 30.03.2021
4866 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२१ व एप्रिल - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 30.03.2021
4865 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.ए.एन.गावडे आणि कंपनी,चार्टड अकौटंट,पुणे यांची पुणे महानगरपालिकेसाठी आर्थिक बाबी व तत्सम सल्ला व विविध करांबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ञ सल्लागार,वस्तु व सेवाकर सल्लागार म्हणून केलेल्या नेमणूकी बाबत. 30.03.2021
4865 मुख्यलेखा व वित्त विभाग मे.ए.एन.गावडे आणि कंपनी,चार्टड अकौटंट,पुणे यांची पुणे महानगरपालिकेसाठी आर्थिक बाबी व तत्सम सल्ला व विविध करांबाबत सल्ला देण्यासाठी तज्ञ सल्लागार,वस्तु व सेवाकर सल्लागार म्हणून केलेल्या नेमणूकी बाबत. 30.03.2021
4864 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने नगररोड वडगावशेरी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. NRVS/8554, DATE - 27/03/2021 28.03.2021
4863 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ लसीकरणचे कामकाजासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 27.03.2021
4862 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. प्रसृत करण्यात आलेल्या विविध आदेशातील उप शिक्षक यांचे नाव विशिष्ठ कारणास्तव रद्द करून पर्यायी शिक्षक उपलब्ध करून देणेबाबत 26.03.2021
4861 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - अभियांत्रिकी महाविद्यालय मैदान, शिवाजीनगर पुणे येथे कोविड जंबो हॉस्पिटलकरिता कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 26.03.2021
4860 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेचे आरोग्य व आनंद या विषयावर मनपा सेवकांसाठी आयोजित मोफत ऑनलाईन शिबीर रद्द करणेबाबत 26.03.2021
4859 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.03.2021
4858 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. वॉर रूम (लसीकरण) करिता शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिक्षकांना उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.03.2021
4857 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाकडील विविध पदावरील सेवकांची सेवाजेष्ठता यादी अद्ययावत करणेबाबत.. 25.03.2021
4856 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने धनकवडी सहकारनगर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. 24.03.2021
धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने धनकवडी सहकारनगर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. 24.03.2021
धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय कोरोना विषाणू कोविड – १९ च्या आजाराच्या अनुषंगाने धनकवडी सहकारनगर कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात असणारे विविध भाग सूक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र ( Micro Containment Zone ) जाहीर करणेबाबत. 24.03.2021
4855 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्री.समीर लहू निकम ) 24.03.2021
4854 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(कु.अस्मिता संजय जन्नू ) 24.03.2021
4853 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत.(श्रीमती .रेणुका सुनिल उकरंडे) 24.03.2021
4852 कामगार कल्याण विभाग समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेबाबत 24.03.2021
4851 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोविड - १९ लसीकरणचे कामकाजासाठी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.03.2021
4850 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (कोरोना लसीकरण मोहीम कामकाजाबाबत) 22.03.2021
4849 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (पुणे स्मार्ट सिटी कार्यालय, सिंहगड रोड, पुणे येथे कर्मचारी उपलब्ध करून देणे बाबत 22.03.2021
4849 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणु प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत (पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड-१९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या कर्मचारी यांचेबाबत. 22.03.2021
4848 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर" यांना नियुक्ती देणेबाबत. 22.03.2021
4847 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत Contact Tressing व इतर तदनुषगिक कामाकरिता क्षेत्रीय कार्यालय निहाय शिक्षण विभाग (प्राथमिक ) कडील शिक्षकांना उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश) 20.03.2021
4846 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - वाॅर रूम (लसीकरण) करिता शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिक्षकांना उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.03.2021
4845 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोवीड-१९) कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 19.03.2021
4844 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - विविध कोविड केअर सेंटर मधील कामकाजाकरिता अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 19.03.2021
4843 चाळ विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या झोनिपु कार्यालया अंतर्गत चाळ विभागाकडे शिल्लक सदनिका प्रतिक्षा यादीतील सेवकांना वाटप करणेबाबत. 19.03.2021
4839 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. आशिष भारती, आरोग्य अधिकारी यांचे रजा कालावधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 18.03.2021
4842 चाळ विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या झोनिपु कार्यालया अंतर्गत चाळ विभागाकडे शिल्लक सदनिका प्रतिक्षा यादीतील सेवकांना वाटप करणेबाबत. 18.03.2021
4838 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - कोरोना विषाणू आजाराच्या अनुषंगाने (कोवीड-१९) कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 18.03.2021
4837 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू आजाराच्या अनुषंगाने (कोविड-१९) 'फ्रंट लाईन वर्कर' यांनी लसीकरण (Vaccination) करून घेणेबाबत. 18.03.2021
4836 सामान्य प्रशासन विभाग " तक्रार निवारण अधिकारी (दिव्यांग) " यांचे सहाय्यासाठी मदतनीस नियुक्तीबाबत. 18.03.2021
4835 मुख्यलेखा व वित्त विभाग रजा प्रकरणे २ टप्प्यात सादर करणे बाबत . 18.03.2021
4835 मुख्यलेखा व वित्त विभाग रजा प्रकरणे २ टप्प्यात सादर करणे बाबत . 18.03.2021
4833 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 18.03.2021
4834 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 18.03.2021
4832 सामान्य प्रशासन विभाग सफाईसेवक सेवानिवृत्त, मयत अथवा शारीरिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्याने मनपा सेवेतून मुक्त करण्यात आलेल्या सेवकाच्या एका पात्र वारसास मा. लाड कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारस हक्काने नियुक्तीबाबत.(सफाईसेवक) 18.03.2021
4831 सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालयीन आदेश - आर्ट ऑफ लिव्हिंग या संस्थेचे आरोग्य व आनंद या विषयावर मनपा सेवकांसाठी मोफत ऑनलाईन शिबीर आयोजित करणेबाबत 18.03.2021
4830 सामान्य प्रशासन विभाग श्री.श्रीनिवास बोनाला, मुख्य अभियंता (प्रकल्प), यांचे रजा कालवधीत त्यांचे पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 17.03.2021
4829 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण करणेबाबत. 17.03.2021
4829 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण करणेबाबत. 17.03.2021
4828 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड -१९) अनुषंगाने विमानतळ, लोहगाव, पुणे येथे कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 17.03.2021
4827 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग कोविड केअर सेंटर करिता करावयाच्या तयारीबाबत. 17.03.2021
मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग कोविड केअर सेंटर करिता करावयाच्या तयारीबाबत. 17.03.2021
4826 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय कार्यालयीन परिपत्रक ( विविध विकास कामांबाबत ) 17.03.2021
4825 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक 17.03.2021
4825 मुख्यलेखा व वित्त विभाग कार्यालय परिपत्रक 17.03.2021
4824 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील “विधी अधिकारी” या पदावरून “मुख्य विधी अधिकारी” या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 16.03.2021
4823 सामान्य प्रशासन विभाग पाणी पुरवठा विभागाकडील २४x७ पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे कामकाजाबाबत 16.03.2021
4822 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्रीमती शोभा संतोष भोसले). 16.03.2021
4821 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (कु.दिक्षा दिपक माने ). 16.03.2021
4820 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री.अतुल धनु लांडगे ). 16.03.2021
4819 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्रीमती निलिमा दिपक सोलंकी ). 16.03.2021
4818 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. अजय संजय शेंडगे). 16.03.2021
4817 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवेत घेणेबाबत. (श्री. वैभव राधाकृष्ण मुजुमले ) 16.03.2021
4816 सामान्य प्रशासन विभाग पुरुष प्रधान सफाई सेवकांच्या जागी महिला सेवकांची बिगर घाणभत्ता पदावर नेमणूक देण्यात आलेल्या सेवकांची माहिती सादर करणेबाबत 16.03.2021
4815 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडे प्रतिनियुक्तीने कार्यरत श्रीमती वनश्री लाभशेटवार यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 16.03.2021
4814 सामान्य प्रशासन विभाग वर्ग "क"मधील रिक्त पदाच्या उपलब्धतेच्या अभावी वर्ग "ड" मध्ये अनुकंपा तत्वाने नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना वर्ग -क मधील लिपिक टंकलेखक या पदावर हंगामी नियुक्ती देनेबाबत (आदेश ). 12.03.2021
4813 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आदेशाबाबत. 11.03.2021
4812 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 10.03.2021
4811 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका ‘सहाय्यक आयुक्त, येरवडा-कळस-धानोरी’ या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 10.03.2021
4810 मुख्यलेखा व वित्त विभाग GPF Circular 10.03.2021
4810 मुख्यलेखा व वित्त विभाग GPF Circular 10.03.2021
4809 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular March 2021 10.03.2021
4809 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Circular March 2021 10.03.2021
4808 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्र (CFC) च्या कामकाजावर क्षेत्रीय कार्यालयाचे नियंत्रण असण्याबाबत. 10.03.2021
4807 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्र (CFC) च्या कामकाजावर क्षेत्रीय कार्यालयाचे नियंत्रण असण्याबाबत. 10.03.2021
4806 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील ' नोडल अधिकारी, स्वच्छ भारत अभियान या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 10.03.2021
4805 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील उपआयुक्त यांचेकडील कामकाज व्यवस्था व वेतनाबाबत. 10.03.2021
4804 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - लेखनिकी संवर्गातील सेवक यांना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 09.03.2021
4802 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ पुणे मनपा सेवेतील दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे उपलब्ध करून देणेबाबत.  08.03.2021
4801 सामान्य प्रशासन विभाग सेवेत असताना मयत झालेल्या सेवकांच्या वारसास अनुकंपा तत्वाने मनपा सेवत घेणेबाबत ( श्री मनोज दासू शिंदे ) 08.03.2021
4800 सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ०१/०४/२०२१ ते दिनांक ३१/०३/२०२२ या मुदतीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सेवाकांबाबत 08.03.2021
4795 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ शासकीय निमशासकीय सेवेत नियुक्त होणाऱ्या निसमर्थ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना त्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी आवश्यक सहाय्यक तंत्रज्ञानउपकरणे करून देणेबाबत. 05.03.2021
4799 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. (कोविड -१९ लसीकरण (Site Creation) चे कामकाजासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 06.03.2021
4799 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. (कोविड -१९ लसीकरण (Site Creation) चे कामकाजासाठी सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत 06.03.2021
4798 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे मनपातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांमधून " कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) " ( वर्ग - ३ ) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेबाबत. 05.03.2021
4797 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे मार्च २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 05.03.2021
4796 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागा विकसित करणेकामी समन्वय अधिकारी यांचे अखत्यारित कक्षाचे कामकाजाकरिता अधिकारी / कर्मचारी यांचे नेमणूकीबाबत. 05.03.2021
4803 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील कार्यकारी अभियंता (स्था/वि/यां), उपअभियंता (स्था/वि/यां), शाखा अभियंता (स्था/वि), कनिष्ठ अभियंता (स्था/वि/यां) या पदावरील अधिकारी / सेवकांची दि. ३१/१२/२०१९ अखेर अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. 05.03.2021
4794 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग मा. विधानसभा / विधानपरिषद सण २०२१ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत कार्यालय न सोडणे बाबत. 05.03.2021
4793 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधित उपायाबाबत कोविडकेअर सेंटरकरिता शिपाई व बिगारी सेवक उपलब्ध करून देनेबाबत (आदेश) 05.03.2021
4792 समाज विकास विभाग राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना अंतर्गत विविध योजना/कार्यक्रम/उपक्रम राबविणेबाबत 05.03.2021
4792 समाज विकास विभाग राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना अंतर्गत विविध योजना/कार्यक्रम/उपक्रम राबविणेबाबत 05.03.2021
4790 निविदा विभाग महाराष्ट्र शासनाचे महाटेंडर पोर्टलद्वारे निविदांचे कामकाज करणे संबधीचे ऑनलाईन प्रशिक्षणाबाबत. 04.03.2021
4789 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत - पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये कोविड - १९ करिता शासकीय व खाजगी दवाखाने यांचेसाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणेबाबत. 04.03.2021
4788 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील ''उप आयुक्त'' वर्ग-१ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणूकीबाबत. 04.03.2021
4787 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पक्की जमा/जादा जमा झालेली प्रकरणे पाठविताना घ्यावयाची काळजी. 04.03.2021
4787 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पक्की जमा/जादा जमा झालेली प्रकरणे पाठविताना घ्यावयाची काळजी. 04.03.2021
4786 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 04.03.2021
4786 मुख्यलेखा व वित्त विभाग सर्व तसलमातींंची वार्षिक तपासणी करून घेणेबाबत. 04.03.2021
4791 सामान्य प्रशासन विभाग उप अभियंता (वाहतूक नियोजन) या पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नियुक्ती देणेकामी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादीबाबत. 04.03.2021
4785 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडील "उप आयुक्त (परिमंडळ क्र.१) " या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.03.2021
4784 सामान्य प्रशासन विभाग मोटार वाहन विभागाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.03.2021
4783 सामान्य प्रशासन विभाग लेखानिकी संवर्गातील "उप आयुक्त" वर्ग - १ या संवर्गातील बढतीच्या तदर्थ नेमणुकीबाबत. 02.03.2021
4782 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिकेतील उप आयुक्त या पदावर कार्यरत अधिकारी यांचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 02.03.2021
4781 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग विभागीय नियंत्रण कक्ष विधान भवन पुणे - येथे नियुक्ती आदेश माहे मार्च 2021 02.03.2021
4780 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील “अतिक्रमण निरीक्षक” वर्ग-३ या निम्न संवर्गातून "क्षेत्रिय अतिक्रमण निरीक्षक” वर्ग-३(वे.श्रे.रू. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे रू.४२०० + मान्य इतर भत्ते) या वरिष्ठ संवर्गातील पदावर तदर्थ पदोन्नतीने नेमणूकीबाबत. 01.03.2021
4779 सामान्य प्रशासन विभाग अभियांत्रिकी संवर्गातील शाखा अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावरून उप अभियंता (विद्युत) वर्ग-२ या पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 01.03.2021
4778 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोरोना विषाणू आजाराच्या (कोविड-१९) अनुषंगाने पी.एम.पी.एम.एल. कडील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत. 26.02.2021
4777 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. मुख्य लसीकरण कार्यालय व लसीकरण बूथ येथे सेवक उपलब्ध करून देणेबाबत. 25.02.2021
4777 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. कोविड लसीकरण मोहिमेच्या कंट्रोलरूम आयटी सेलकरिता सेवकांची नियुक्ती करणेबाबत. 25.02.2021
4776 सामान्य प्रशासन विभाग पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील सेवकांचे माहे फेब्रुवारी - २०२१ व मार्च - २०२१ अखेर ऐच्छिक सेवानिवृत्तीबाबत. 25.02.2021
4775 मुख्यलेखा व वित्त विभाग ERP-SAP प्रकल्पाची अंमबजावणीबाबत. 25.02.2021
4775 मुख्यलेखा व वित्त विभाग ERP-SAP प्रकल्पाची अंमबजावणीबाबत. 25.02.2021
4774 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. पी.एम.पी.एम.एल.कडील कर्मचाऱ्याना परिमंडळ निहाय उपलब्ध करून देणेबाबत. 24.02.2021
4773 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपायाबाबत. डॉ. मनिषा नाईक , सहाय्यक आरोग्य अधिकारी यांना वॉर रूमसाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक) कडील शिक्षकांना रोटेशन नुसार उपलब्ध करून देणेबाबत 23.02.2021
4772 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय उपाय योजने करिता स्थापना केलेली वित्तीय समिती (प्रशासकीय समिती ) बरखास्त करणे बाबत 23.02.2021
4772 मुख्यलेखा व वित्त विभाग वित्तीय उपाय योजने करिता स्थापना केलेली वित्तीय समिती (प्रशासकीय समिती ) बरखास्त करणे बाबत 23.02.2021
4771 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण करणेबाबत. 23.02.2021
4771 आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांचे कोरोना लसीकरण करणेबाबत. 23.02.2021
4770 सामान्य प्रशासन विभाग अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) या पदाच्या कामकाज व्यवस्थेबाबत (आदेश) 22.02.2021
4769 सामान्य प्रशासन विभाग कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तसेच कोविड लसीकरण या कामाकरिता एकवट वेतनावर तात्पुरत्या स्वरुपात “डाटा एन्ट्री ऑपरेटर” यांना नियुक्ती देणेबाबत. (आदेश) 20.02.2021
4768 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे महानगर पालिकेच्या विविध विकासकामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाची स्वामित्वधनाची रक्कम बाबत. 17.02.2021
4768 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे महानगर पालिकेच्या विविध विकासकामासाठी वापरण्यात आलेल्या गौण खनिजाची स्वामित्वधनाची रक्कम बाबत. 17.02.2021

पाने