परिपत्रक

E.g., 11/17/2019
E.g., 11/17/2019
परिपत्रक क्रमांक विभागाचे नाव विषय परिपत्रक दिनांक
3732 मुख्यलेखा व वित्त विभाग Outcome Budget 2020 -2021 13.11.2019
3730 मुख्यलेखा व वित्त विभाग पुणे मनपा अधिकारीसेवकांना मे.केंद्र शासनाप्रमाणे दि.१.०७.१९ पासून सुधारित दराने महागाई भत्ता देणेबाबत 13.11.2019
3704 मध्यवर्ती भांडार विभाग Circular Regarding Annual Requirement from CSD Dept. 24.10.2019
3700 दक्षता विभाग ठेकेदार एन डी कंस्ट्रक्शन या संस्थेची ठेकेदार नोंदणी रद्द करून त्यांना कायम स्वरूपी काळ्या यादीत समाविष्ट करणे बाबत. 18.10.2019
3702 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश –पुणे शहर डुक्कर मुक्त करण्याबाबत. 23.10.2019
3702 आरोग्य विभाग कार्यालयीन आदेश –पुणे शहर डुक्कर मुक्त करण्याबाबत. 23.10.2019
3699 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय ६० अ जुलै २०१९ ते सप्टेंबर २०१९ 19.10.2019
3696 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील वर्ग ४ मधील विविध खात्यांमधील शिपाई, बिगारी / शिपाई सेवक हुदयावरील सेवकांच्या संबंधित खातेप्रमुख स्तरावर समुपदेशाने बदल्यांबाबत. 16.10.2019
कामगार कल्याण विभाग पुणे महानगर पालिकेत ठेकेदारामार्फत नेमलेल्या कंत्राटी कामगारांना सन २०१८ ते २०१९ या आर्थिक वर्षातील बोनस अदा करणेबाबत 05.10.2019
3674 विद्युत विभाग karyalay Paripatak 05.10.2019
3668 अग्रिशामन विभाग दिवाळी सणाचे कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात फटाका साठा व विक्री करणेसाठी पुणे मनपा स्तरावर परवाना देणेविषयी मान्य धोरणाच्या अंमलबजावणी बाबत 30.09.2019
3653 मुख्यलेखा व वित्त विभाग दि.१/४/१९ ते दि.३०/९/१९ अखेर प्रत्यक्ष जमा- खर्च व दि.३१/३/२०२० अखेर होणाऱ्या संभाव्य जमा-खर्चाची माहिती देणेबाबत 25.09.2019
3640 प्राथमिक शिक्षण विभाग प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील इंग्रजी माध्यम शाळांसाठी एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करणेबाबत.... 20.09.2019
3638 विद्युत विभाग karyalay Paripatak 20.09.2019
3635 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग ईआरपी-सॅप (ERP-SAP) संगणकप्रणाली कामकाजाकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंता व संबंधित कर्मचारी यांचे प्रशिक्षणाबाबत 20.09.2019
3627 आरोग्य विभाग शहरातील मोकाट,भटकी डुक्करे पकडण्याच्या कामकाजाबाबत. 18.09.2019
3621 प्राथमिक शिक्षण विभाग प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील इंग्रजी माध्यम शाळांसाठी एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करणेबाबत 16.09.2019
3619 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक करार पद्धतीने नेमणुकीबाबत 16.09.2019
3614 प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे मनपाच्या प्राथमिक विभागासाठी मराठी माध्यम- शिक्षण सेवक (६वी ते ८वी-पदवीधर शिक्षक, विषय – गणित/ विज्ञान ) आणि उर्दू माध्यम - शिक्षण सेवक (१ली ते ५वी) या पदांवरील हंगामी नियुक्ती करणेबाबत. 13.09.2019
3608 विद्युत विभाग karyalay Paripatak 11.09.2019
3600 विद्युत विभाग karyalay Paripatak 05.09.2019
3583 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन मा.राज्य माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठ यांच्यादि.३१/८/२०१९ च्या कार्यशाळेस उपस्थित रहाणे बाबत 30.08.2019
3577 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन मा.राज्य माहिती आयुक्त पुणे खंडपीठ यांच्या दौऱ्या बाबत. 28.08.2019
3551 मुख्य अभियंता प्रकल्प पुणे महानगरपालिका सायकल क्लबच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविणे. 16.08.2019
3539 सामान्य प्रशासन विभाग उप आयुक्त (विशेष) या पदाचे कामकाज व्यवस्थेबाबत. 09.08.2019
3537 मुख्य अभियंता प्रकल्प स्वच्छ भारत मिशन २०२० स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे सायकल रॅलीस उपस्थित राहणेबाबत. 08.08.2019
3532 प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे महानगरपालिका संचलित इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकवट मानधनावर करारपद्धतीने ६ महिने मुदतीसाठी शिक्षक नियुक्त करणेबाबत... 06.08.2019
3520 प्राथमिक शिक्षण विभाग शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली २०१९ साठी पात्र-अपात्र यादी 03.08.2019
3509 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांचे कलम ६० (अ) विनिर्दिष्ट माहिती ( माहे एप्रिल २०१९ ते जून २०१९ ) 29.07.2019
3500 सामान्य प्रशासन विभाग Training Need Analysis करण्याकरिता कोणत्या पदावरील अधिकारी /कर्मचा-यांस कोणत्या स्वरूपाचे /विषयाचे काम सोपविण्यात आले आहे,याची माहिती सादर करणे बाबत 26.07.2019
3488 प्राथमिक शिक्षण विभाग प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील इंग्रजी माध्यम शाळांसाठी एकवट मानधनावर करार पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करणेबाबत.... 21.07.2019
अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागासाठी खालील अस्थायी पदावर सहा महिन्याकरिता करार पद्धतीने एकवट मानधनावर सेवा द्यावयाची पात्र उमेदवाराकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. 18.07.2019
3470 येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय RTI Section 4 12.07.2019
येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय RTI Section 4 12.07.2019
3466 प्राथमिक शिक्षण विभाग पुणे महानगरपालिका संचलित इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी एकवट मानधनावर करारपद्धतीने ६ महिने मुदतीसाठी शिक्षक नियुक्त करणेबाबत... 10.07.2019
3465 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडील माहिती व तंत्रज्ञान विषयक कामकाजासाठी नियुक्त केलेले समन्वय अधिकारी(नोडल ऑफिसर) यांचे प्रशिक्षण बाबत 10.07.2019
ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम ४ बाबत 08.07.2019
3448 निविदा विभाग कार्यालयीन परिपत्रक - महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे आपले कार्यालयामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सत्वर निविदा राबवून कामकाज त्वरीत सुरु करणे बाबत. 03.07.2019
3447 निविदा विभाग कार्यालयीन परिपत्रक - महाराष्ट्र शासनाच्या महाटेंडर पोर्टलद्वारे आपले कार्यालयामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सत्वर निविदा राबवून कामकाज त्वरीत सुरु करणे बाबत. 03.07.2019
3443 कर आकारणी व कर संकलन विभाग कार्यालयीन परिपत्रक 02.07.2019
3440 कर आकारणी व कर संकलन विभाग मा. खातेप्रमुख आढावा बैठकीच्या अनुशंगाने दि. १/७/२०१९ पर्यंत द्यावयाच्या माहिती बाबत. 29.06.2019
3427 विधी विभाग नोडल ऑफिसर यांची दि.14.06.2019 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त 25.06.2019
3426 कामगार कल्याण विभाग पुणे महानगरपलिका कामगार दिंडी आयोजनाबाबत 24.06.2019
3420 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे अंतर्गत प्रसिध्द करावयाची माहिती. 20.06.2019
क्रीडा विभाग २१ जून आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पुणे महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांनी योग प्रशिक्षण शिबीर व योग दिनामध्ये सहभागी होणेसाठीचा फॉर्म. 13.06.2019
3400 मध्यवर्ती भांडार विभाग दि. 14.06.2019 होणा-या रेव्हेन्यु कमिटी मिटींगबाबतची माहिती विहित नमुन्यामध्ये पाठविणेबाबत 12.06.2019
3398 निविदा विभाग पुणे महानगरपालिकेच्या ERP-SAP ट्रेनिंग हॉल, नवीन विस्तारित इमारत येथे महाटेंडर संकेतस्थळाचे प्रशिक्षण वेळापत्रक(Training Schedule) बाबत. 12.06.2019
3392 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडील माहिती व तंत्रज्ञान विषयक कामकाजासाठी माहिती व तंत्रज्ञान समन्वय अधिकारी (IT Nodal Officer) नियुक्त करणेबाबत. 11.06.2019
3391 जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग मा, विधानसभा/विधानपरिषद सन २०१९ चे द्वितीय पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यत कार्यालय न सोडणे बाबत. 11.06.2019
3389 विधी विभाग नोडल ऑफीसर बैठकीबाबत 11.06.2019