Select Sub Departments

शहर सुधारणा समिती सदस्य

उद्देश

 • शहर अभियंता विभाग आणि त्यासंबंधी सर्व प्रश्न
 • रस्ते, इमारती, पाणीपुरवठा, पार्क आणि उद्याने, अग्निशमन आणि अभियांत्रिकी विभागाशी संबंधित सर्व प्रश्न
 • सार्वजनिक सुरक्षेसंदर्भातील सर्व प्रश्न
 • झालेल्या सर्व कामांचे परीक्षण आणि आवश्यक असेल तेव्हा आयुक्तांना अहवाल देणे
 • शहराची सर्वसाधारण पातळीवरील सुधारणा, मास्टर प्लॅन, टी.पी. स्कीम्स, औद्योगिक वसाहत, घरकुल योजनांसंदर्भातील सर्व प्रश्न
 • झोपडपट्टी सुधारणा, झोपडपट्टीधारक, गृहनिर्माण व सामाजिक कल्याणसंबंधी सर्व प्रश्न

सदस्य नाव

 • श्री. अमोल रतन बालवडकर अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती
 • श्री. घोगरे धनराज बाबुराव  उपाध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती
 • श्री. अनिल(बॉबी) वसंतराव टिंगरे उपाध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती
 • सौ. हर्षाली दिनेश माथवड  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्रीआनंद रमेश रिठे शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. येनपुरे राजेश तुकाराम शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. राजु मुरलीधर लायगुडे  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. संजय ( तात्या ) गुलाब घुले  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. लोणकर नंदा नारायण  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • श्री. बेलदरे युवराज संभाजी  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. परवीन हाजी फिरोज  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. पल्लवी चंद्रशेखर जावळे  शहर सुधारणा समिती सदस्य
 • सौ. रफिक अब्दुल रहीम शेख  शहर सुधारणा समिती सदस्य