संपर्क

पुणे महानगरपालिका

  पत्ता : पुणे मनपा मुख्य इमारत, मंगला थिएटर जवळ
शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५.
  महापालिका संपर्क : ०२०-२५५०१०००
  महापालिका सुरक्षा संपर्क : ०२०-२५५०११३०
  महापालिका महापौर फॅक्स : ०२०-२५५०१०१२
  महापालिका फॅक्स : ०२०-२५५०११०४
  ई-मेल आयडी : info [at] punecorporation [dot] org
 

उप आयुक्त परिमंडळ क्र १

विभागीय अधिकारी:
श्री. संजय गावडे
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र १
विभाग पत्ता:
कै. बी.एस. ढोले पाटील मार्केट बिल्डिंग २ रा मजला, राजर्षी शाहू महाराज पथ , पुणे - ४११ ००१
मोबाइल क्रमांक: 9689931401
ई-मेल आयडी:
sanjaygawde@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
020 25597320
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. वैभव कडलख Vaibhav.Kadlakh@punecorporation.org 020 - 25509100 9689931162
ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. ज्ञानदेव कोंडीबा सुपे dnandev.supe@punecorporation.org 020 - 26141470 , 020 - 26141472 9689931712
नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री.सुहास जगताप suhas.jagtap@punecorporation.org 020 - 25509000 ,020 - 26630103 7262001034

उप आयुक्त परिमंडळ क्र २

विभागीय अधिकारी:
श्री. नितीन उदास
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र २
विभाग पत्ता:
पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, तळमजला, शिवाजी नगर, पुणे - ४११००५
मोबाइल क्रमांक: 9689931499
ई-मेल आयडी:
nitin.udas@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
०२० - २५५०१५९१
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. रवी खंदारे ravi.khandare@punecorporation.org 020 - 25501500 9689931932
औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. संदीप भगवान खलाटे sandip.khalate@punecorporation.org 020-25597100 9689935848
कोथरूड - बावधन क्षेत्रिय कार्यालय श्री. सचिन तामखेडे sachin.tamkhede@punecorporation.org 020 25501600 9921863138

उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३

विभागीय अधिकारी:
श्री. जयंत भोसेकर
पदनाम:
उपायुक्त परिमंडल क्र 3
विभाग पत्ता:
कै. शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन,२ रा मजला,टिळक रोड, पुणे - ४११०३०
मोबाइल क्रमांक: 9689931492
ई-मेल आयडी:
jayant.bhosekar@Punecorporation.Org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
०२० - २५५०१५९१
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. राजेश गुर्रम warjekarvenagar@punecorporation.org 020 - 25597700 9689931278
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. संजीव ओहोळ sanjeev.ovhal@punecorporation.org 020 - 24606300 9422465193
धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती प्रज्ञा पोतदार pradnya.potdar@punecorporation.org 020 - 25508904 , 020 - 25508901 7700774567

उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४

विभागीय अधिकारी:
श्री. संदीप कदम
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४
विभाग पत्ता:
कै. शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन,२ रा मजला,टिळक रोड, पुणे - ४११०३०
मोबाइल क्रमांक: 9689931422
ई-मेल आयडी:
sandip.kadam@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
020 - 25508015
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. शाम काशिनाथ तारू sham.taru@punecorporation.org 020 - 25506250 9689931979
हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय श्री. प्रसाद काटकर hadapsar@punecorporation.org 020 - 26821092 , 020 - 26821093 9503635459
कोंढवा - येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय श्रीमती डॉ. ज्योती धोत्रे jyoti.dhotre@punecorporation.org 020 - 25508800 9766134063

उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५

विभागीय अधिकारी:
श्री अविनाश सपकाळ
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५
विभाग पत्ता:
कै. शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन,२ रा मजला,टिळक रोड, पुणे - ४११०३०
मोबाइल क्रमांक: 9689931759
ई-मेल आयडी:
asakpal@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
०२० - २५५०८०९२
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय श्री. सोमनाथ बनकर somnath.bankar@punecorporation.org 020 - 26437040 , 020 - 26437041 9689934261
बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. गणेश सोनुने ganesh.sonune@punecorporation.org 020 - 25508700 , 020 - 24229768 20 24229768
कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय श्री. आशिष महाडदळकर ashish.mahadalkar@punecorporation.org 020 - 25597600 9689931256
अनु. क्र. विभाग विभाग आधिकारीचे नाव पदनाम ई-मेल आयडी मोबाईल क्रमांक
1 महापालिका आयुक्त कार्यालय श्री. विक्रम कुमार महापालिका आयुक्त vikramkumar@punecorporation.org
2 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय श्री. रवींद्र बिनवडे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) ravindra.binwade@punecorporation.org
3 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) कार्यालय डॉ. श्री. कुणाल खेमनार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) kunal.khemnar@punecorporation.org
4 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय श्री. ज्ञानेश्वर मोळक अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) dsmolak@punecorporation.org
5 नगर सचिव विभाग श्री. शिवाजी दौंडकर नगरसचिव shivaji.daundkar@punecorporation.org
6 दक्षता विभाग श्री. राजेंद्र मुठे उप आयुक्त (दक्षता) rajendra.muthe@punecorporation.org
7 शहर अभियंता कार्यालय श्री. प्रशांत वाघमारे शहर अभियंता prashant.waghmare@punecorporation.org
8 आरोग्य विभाग श्री. आशिष भारती आरोग्य अधिकारी ashish.bharati@punecorporation.org
9 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग श्री. अंबरीश गालिंदे सह महापालिका आयुक्त (मुख्य लेखा परीक्षक) ambarish.galinde@punecorporation.org
10 मुख्यलेखा व वित्त विभाग श्रीमती उल्का कळसकर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ulka.kalaskar@punecorporation.org
11 मुख्य अभियंता प्रकल्प श्री. श्रीनिवास बोनाला मुख्य अभियंता (प्रकल्प) srinivas.bonala@punecorporation.org
12 वाहतूक नियोजन विभाग श्री. राजेंद्र राऊत मुख्य अभियंता (स्थापत्य) वाहतूक नियोजन rraut@punecorporation.org
13 पथ विभाग श्री. विजय कुलकर्णी मुख्य अभियंता (पथ) vkulkarni@punecorporation.org
14 बांधकाम परवानगी (जुनी हद्द) श्री. युवराज देशमुख अधिक्षक अभियंता (बांधकाम विभाग) ydeshmukh@punecorporation.org
15 बांधकाम परवानगी (नवी हद्द) श्री. सुधीर कदम प्र. अधिक्षक अभियंता (बांधकाम विभाग) sudhirkadam5110@gmail.com
16 प्राथमिक शिक्षण विभाग श्रीमती. मिनाक्षी राउत प्रशासकीय अधिकारी (प्राथमिक शिक्षण विभाग) minakshi.raut@punecorporation.org
17 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग श्री. शिवाजी दौंडकर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग shivaji.daundkar@punecorporation.org
18 कर आकारणी व कर संकलन विभाग श्री. विलास कानडे सह महापालिका आयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) vilas.kanade@punecorporation.org
19 पाणीपुरवठा विभाग श्री. अनिरुद्ध पावसकर अधिक्षक अभियंता (पाणी पुरवठा विभाग) apawaskar@punecorporation.org
20 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग श्री. अजित देशमुख उपआयुक्त (घनकचरा व व्यवस्थापन) ajeet.deshmukh@punecorporation.org
21 स्थानिक संस्था कर विभाग डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे उपायुक्त (स्थानिक संस्था कर) mahesh.doiphode@punecorporation.org
22 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग श्री. राहुल जगताप माहिती व तंत्रज्ञान प्रमुख rjagtap@punecorporation.org
23 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. राजेंद्र मुठे उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन) rajendra.muthe@punecorporation.org
24 समाज विकास विभाग श्री. रामदास चव्हाण मुख्य समाज विकास अधिकारी ramdas.chavan@punecorporation.org
25 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग श्री. राजेंद्र मुठे उपायुक्त (मालमत्ता आणि व्यवस्थापन) rajendra.muthe@punecorporation.org
26 समाज कल्याण विभाग श्रीमती रंजना गगे उपायुक्त (समाजकल्याण) ramdas.chavan@punecorporation.org
27 भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग श्रीमती प्रतिभा पाटील उपायुक्त (भूसंपादन व व्यवस्थापन) pratibha.patil@punecorporation.org
28 मोटार वाहन विभाग डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे उपआयुक्त (मोटार वाहन विभाग) mahesh.doiphode@punecorporation.org
29 भवन रचना विभाग श्री. शिवाजी लंके अधिक्षक अभियंता (भवन रचना विभाग) shivaji.lanke@punecorporation.org
30 विद्युत विभाग श्री. श्रीनिवास कंदूल मुख्य अभियंता (विद्युत) skandul@punecorporation.org
31 उदयान विभाग श्री. अशोक घोरपडे मुख्य उद्यान अधिक्षक ashok.ghorpade@punecorporation.org
32 पर्यावरण विभाग श्री. मंगेश दिघे पर्यावरण संवर्धन अधिकारी indradhanushya@punecorporation.org
33 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग श्री. गणेश सोनुने आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ganesh.sonune@punecorporation.org
34 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग श्री. माधव जगताप उप आयुक्त ( अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग) mjagtap@punecorporation.org
35 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग श्री. विजय लांडगे उप आयुक्त (परवाना व आकाश चिन्ह ) vijay.landge@punecorporation.org
36 अग्निशामक विभाग श्री. प्रशांत रणपिसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी prashant.ranpise@punecorporation.org
37 मध्यवर्ती भांडार विभाग श्रीमती आशा राऊत उप आयुक्त (भांडार विभाग ) asha.raut@punecorporation.org
38 सुरक्षा विभाग श्री. माधव जगताप मुख्य सुरक्षा अधिकारी security@punecorporation.org
39 कामगार कल्याण विभाग श्री. शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी shivaji.daundkar@punecorporation.org
40 शहर जनगणना कार्यालय डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे उपायुक्त (स्थानिक संस्था कर) mahesh.doiphode@punecorporation.org
41 क्रीडा विभाग श्री. संतोष वारुळे उप आयुक्त (क्रीडा ) santosh.varule@punecorporation.org
42 वारसा व्यवस्थापन विभाग श्री.शिवाजी लंके अधिक्षक अभियंता (वारसा व्यवस्थापन विभाग) shivaji.lanke@punecorporation.org
43 वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्री. अशोक घोरपडे सदस्य सचिव (वृक्ष प्राधिकरण विभाग) ashok.ghorpade@punecorporation.org
44 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन श्री. अविनाश सकपाळ उप आयुक्त (झोनिपु) asakpal@punecorporation.org
45 निवडणुक विभाग श्री. अजित देशमुख उप आयुक्त (निवडणूक) ajeet.deshmukh@punecorporation.org
46 मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग श्रीमती सुश्मिता शिर्के अधिक्षक अभियंता (मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग) sewerage@punecorporation.org
47 जायका प्रकल्प (मलनि:सारण) श्री. जगदीश खानोरे अधिक्षक अभियंता (जायका प्रकल्प) jkhanore@punecorporation.org
48 तांत्रिक विभाग श्री. विजय लांडगे उप आयुक्त (तांत्रिक) vijay.landge@punecorporation.org
49 विधी सल्लागार श्रीमती निशा चव्हाण प्र. मुख्य विधी अधिकारी nisha.chavan@punecorporation.org
PMC Telephone Directory 
S.No. Name Mob. No. Designation
1 Abhijit Shivaji Mane 9689931192 SANITARY INSPECTOR
2 Adivant Sanjay Tukaram 9689931646 SUB ENGINEER
3 Adsul Jaydip Suresh 9689931862 JUNIOR ENGINEER
4 Agarwal Rupesh (Dr) 9689931544 MEDICAL OFFICER
5 Ahari Ramdas Tulasiram 9689938490 JUNIOR ENGINEER
6 Aher Rajesh Ram 8308841605 SANITARY INSPECTOR
7 Ahire Sunil Ramdas 9689931963 DEPUTY ENGINEER
8 Ajay Mahadev Gajdhane 9689930728 SANITARY INSPECTOR
9 Akware Chandrashekhar Hanslal 9689931642 EXECUTIVE ENGINEER
10 Albhar Suhas Baban 9689931852 SUB ENGINEER
11 Alurkar Sudhir Pandurang 9689931945 JUNIOR ENGINEER
12 Ambekar Abhijit Arun 9689931830 SUB ENGINEER
13 Amit Subhash Ghag 9689931904 SANITARY INSPECTOR
14 Amrale Prakash 9689931421 SUPERINTENDENT GARDEN
15 Ankolikar Shivanand Dnyaneshwar 9689931623 JUNIOR ENGINEER
16 Ardhapure Rajendra Vaijanatrao 9689931244 SUB ENGINEER
17 Atish Satish Baorde 9689931596 SANITARY INSPECTOR
18 Avale Somnath Ashok 9689931694 SANITARY INSPECTOR
19 Avhad Pradip Rakhmaji 9689931876 JUNIOR ENGINEER
20 Awati Dilawar Akabar 9689931400 SANITARY INSPECTOR
21 Awghade Sham Somnath 9689931686 ENCRO.INSPECTOR
22 Baban Balasaheb Jadhav 9689931190 SANITARY INSPECTOR
23 Bachhav Mahendra Balkrishna 9689931807 JUNIOR ENGINEER
24 Badamikar Sulbha Manohar 9689931485 SOCIAL WORKER
25 Bade Vivekanand Vishnu 9689931738 JUNIOR ENGINEER
26 Badhe Ramganesh Dattatraya 9689931409 SUB ENGINEER
27 Bafna Dilip Chandanmal 9689931711 ENCROACHMENT INSPECTOR
28 Bagade Manoj (Dr) 9689931352 MEDICAL OFFICER
29 Bagane 25501015 P.A. TO DEPUTY MAYOR
30 Bagwan Mushtaq Karim 9689931532 JUNIOR ENGINEER
31 Bahadkar Amol Ashok 8308841022 JUNIOR ENGINEER
32 Bahiram Mahindra Laxman 9689931827 JUNIOR ENGINEER
33 Bahirat Rajendra Tukaram 9689931306 SANITARY INSPECTOR
34 Bahulikar Shishir Balkrishna 9689931194 DEPUTY ENGINEER
35 Baliwant Kalpana Sanjay(Dr) 9689931939 MEDICAL OFFICER
36 Balve Pratap Damodar 9689931581 JUNIOR ENGINEER
37 Bamble Vanraj Endrasen 9689931651 DEPUTY ENGINEER
38 Bandgar Ashok Balabhim 9689931705 SANITARY INSPECTOR
39 Bangar Digambar Ramrao 9689931822 DEPUTY ENGINEER
40 Bankar Rajesh Nivruti 9689931197 EXECUTIVE ENGINEER
41 Bapat Milind Shrikrishna 9689931829 DEPUTY ENGINEER
42 Barbhai Deepak Shrikrishna 9689931628 JUNIOR ENGINEER
43 Barshikar Dnyanesh Jalinder 9689931752 DEPUTY ENGINEER
44 Barve Mukund Chintaman 9689931823 SUB ENGINEER
45 Basade Mustafa Zindasaheb 9689931676 JUNIOR ENGINEER
46 Basanagar Sanjay Gajanan 9689931877 SUB ENGINEER
47 Basangi Murigappa Babu 9689931857 SUB ENGINEER
48 Bathe Rahul Shivaji 9689936319 SANITARY INSPECTOR
49 Bende Dinesh Krushnarao(Dr) 9689931084 MEDICAL OFFICER
50 Bendre Lalit Madhukar 9689931334 DEPUTY ENGINEER
51 Bhaik Santosh Narayan 9689930873 SANITARY INSPECTOR
52 Bhalerao Narendra Madhukar 9689931054 SANITARY INSPECTOR
53 Bhanage Shrikant Prabhakar 9689931321 EXECUTIVE ENGINEER
54 Bhandari Gopal Chandrakant 9689931887 JUNIOR ENGINEER
55 Bhandge Priti Ravindra 8308841024 SANITARY INSPECTOR
56 Bhangare Shirish Madhusudan 9689931751 DEPUTY ENGINEER
57 Bhange Prasad Lumagi 9689931733 DEPUTY ENGINEER
58 Bharati Dnyaneshvar Tilekar 9689937912 SANITARY INSPECTOR
59 Bhavari Ashok Pandurang 9689932145 SKY SIGN INSPECTOR
60 Bhavsar Pravinkumar Uttamrao 9689931144 JUNIOR ENGINEER
61 Bhoir Jaya Khemchand(Smt) 9689931874 SANITARY INSPECTOR
62 Bhoir Khevji Tukaram 9689931430 SUPERINTENDENT LOCAL BODY TAX
63 Bhoir Vaishali Vijay 9689931969 JUNIOR ENGINEER
64 Bhoir Vijay Khevaji 9689931157 SANITARY INSPECTOR
65 Bhondave Amit Vasant 9689931567 JUNIOR ENGINEER
66 Bhongale Sunil Baban 9689931851 JUNIOR ENGINEER
67 Bhosale Parimal Dnyanesh Dr. 9689937805 MEDICAL OFFICER
68 Bhosale Yogesh Dnyaneshvar 9689939024 JUNIOR ENGINEER
69 Bhosale Yogita Suresh (Miss) 9689931875 PROTOCOL OFFICER
70 Bhosarekar Satish Shripad 9689931922 EXECUTIVE ENGINEER
71 Bhushan Balasaheb Sangne 9689939608 SANITARY INSPECTOR
72 Bhutada Puroshottam Gulabchand 9689931630 SUB ENGINEER
73 Bhutkar Rajesh Gajanan 9689931458 JUNIOR ENGINEER
74 Biradar Madan (Dr) 9689931724 MEDICAL OFFICER
75 Bobade Madhav Bhagwan 9689931806 JUNIOR ENGINEER
76 Bode Lalit Ramakrishna 9689931826 SUB ENGINEER
77 Borse Sanjay Gajanan 9689931149 JUNIOR ENGINEER
78 Bramhankar Shashikant Murlidhar 9689931866 SUB ENGINEER
79 Buge Vaishali Babasaheb 8308841586 JUNIOR ENGINEER
80 Chakor Dnyaneshwar (Dr) 9689931962 MEDICAL OFFICER
81 Chandele Mohan Kaluji 8308841023 SANITARY INSPECTOR
82 Chaudhari Rakhi Ramesh 9689931670 JUNIOR ENGINEER
83 Chaudhari Shrikrishna Sadashiv 9689931361 EXECUTIVE ENGINEER
84 Chavan Natha Mahadeo 9689931040 DEPUTY ENGINEER
85 Chavan Nilesh Yashavant 9689930876 SANITARY INSPECTOR
86 Chavan Nisha Sanjay 9689931338 JR. LEGAL ASSISTANT
87 Chavan Sandip Babulal 9689931528 SANITARY INSPECTOR
88 Chavan Shrikant Laxmanrao 9689931842 SANITARY INSPECTOR
89 Chawan Sudhir Maruti 9689931787 DEPUTY ENGINEER
90 Chikne Tapan Balasaheb 9689931878 SUB ENGINEER
91 Chimote Surendra Rangrao 9689931598 SANITARY INSPECTOR
92 Choudhri Shreekant Prabhakar 9689931580 SUB ENGINEER
93 Chougule Sandeep Narayan 9689930126 JUNIOR ENGINEER
94 Dabhade Vijay Mahadevrao 9689931234 JUNIOR ENGINEER
95 Dagadkhair Kisan Rajaram 9689931768 JUNIOR ENGINEER
96 Dalvi Chintamani Sitaram 9689931883 JUNIOR ENGINEER
97 Damale Anil Vishwanath 9689932135 SANITARY INSPECTOR
98 Dandge Sahebrao Balbhim 9689931745 DEPUTY ENGINEER
99 Deo Vishram Bhalchandra 9689931997 JUNIOR ENGINEER
100 Deodhar Hemant Prabhakar 9689931060 EXECUTIVE ENGINEER
101 Deokar Narendra Ajinath 9689931290 JUNIOR ENGINEER
102 Desadla Sangita Pravin 9689931767 JUNIOR ENGINEER
103 Desale Kiran Sureshrao 9689938304 JUNIOR ENGINEER
104 Deshmukh Kailas Vitthal 9689931177 SUB ENGINEER
105 Deshmukh Pramod Ramrao 9689931865 DEPUTY ENGINEER
106 Deshmukh Sanjay Digambar 9689931447 SUB ENGINEER
107 Deshmukh Yuvaraj Guruling 9689931491 EXECUTIVE ENGINEER
108 Deshpande Bhagyashree Milind 9689931604 JUNIOR ENGINEER
109 Deshpande Kavita Balwantrao 9689931684 JUNIOR ENGINEER
110 Deshpande Nitin Ramchandra 9689931305 EXECUTIVE ENGINEER
111 Devade Rohidas Pandurang 9689931337 SUB ENGINEER
112 Devkar Suryakant Eknath 9689931964 MEDICAL OFFICER
113 Devkar Yogesh Machindranath 9689931617 JUNIOR ENGINEER
114 Dhage Sangita Rajesh 9689931104 JUNIOR ENGINEER
115 Dhakane Dnyaneshwar Shankar 9689931985 PA TO ADDITIONAL COMMISSIONER (SPECIAL)
116 Dhamdhere Prdnya Prdip 9689938028 JUNIOR ENGINEER
117 Dhanvat Sanjay Babanrao 9689931879 SANITARY INSPECTOR
118 Dharav Sanjay Ganpatrao 9689931780 JUNIOR ENGINEER
119 Dharpale Avinash Shripati 9689931587 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
120 Dhavale Ravindra Digamber 9689931734 EXECUTIVE ENGINEER
121 Dhawle Shyam Sopan 9689931395 EXECUTIVE ENGINEER
122 Dhaygude Mandar Ashapurak 9689931296 SUB ENGINEER
123 Dhaygude Pratap Tatyaba 9689931525 DEPUTY ENGINEER
124 Dhelwan Dipak Bhayalal 9689931612 SANITARY INSPECTOR
125 Dhelwan Jayant Bhaiyyalal 9689931022 PA TO LEADER OF HOUSE
126 Dhende Sandip (Dr) 9689931726 MEDICAL OFFICER
127 Dhokale Dagadu Sonaba 9689931892 ENCROACHMENT INSPECTOR
128 Dhorje Gauri Vilas 9689931683 JUNIOR ENGINEER
129 Dhotre Sandip Navnath 9689931833 JUNIOR ENGINEER
130 Dhotre Yogita Vasantrao 9689931696 JUNIOR ENGINEER
131 Dhumal Anil Vasantrao 9689931183 PA TO ADDITIONAL COMMISSIONER (GENERAL)
132 Diggikar Umakant Devendra 9689931777 JUNIOR ENGINEER
133 Dighe Mangesh Samptrao 9689931771 ENVIRONMENT OFFICER
134 Dighe Rajesh Madhukar Dr. 9689937638 MEDICAL OFFICER
135 Dipak Gangadhar Pakhale 9689931531 MEDICAL OFFICER
136 Divse Sachin Kashinath 9689931026 JUNIOR ENGINEER
137 Dixit Chaitanya Ramesh 9689931701 JUNIOR ENGINEER
138 Dixit Ruturaj Ramesh 9689931613 SANITARY INSPECTOR
139 Dnyaneshvar Ramrao Lakhe 9689935851 JUNIOR ENGINEER
140 Doke Subhash Namdev 9689931452 SUB ENGINEER
141 Dole Anil Narhar 9689931043 SANITARY INSPECTOR
142 Dombe Abhijit Pralhad 9689931732 DEPUTY ENGINEER
143 Dubbewar Vivek Prabhakar 9689931845 JUNIOR ENGINEER
144 Duryodhan Sapana Baban 9689931064 JUNIOR ENGINEER
145 Ekal Kishor Janardhan 9689930864 SANITARY INSPECTOR
146 Ekke Urmila (Dr) 9689931982 MEDICAL OFFICER
147 Eshte Sangita Bhagawan 9689931682 JUNIOR ENGINEER
148 Fad Vilas Nivrutti 9689931432 EXECUTIVE ENGINEER
149 Fatale. Rajesh. Vidyadhar. 9689931618 JUNIOR ENGINEER
150 Gadage Umesh Chandrakant 9689938246 JUNIOR ENGINEER
151 Gade Abhimanyu Arjun 9689931514 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
152 Gadekar Ekanath Gulab 9689931938 DEPUTY ENGINEER
153 Gagare Rahul 9689938489 MEDICAL OFFICER
154 Gaikar Anil Pandurang 9689931609 SANITARY INSPECTOR
155 Gaikwad Avinash Baliram 9689931789 DEPUTY ENGINEER
156 Gaikwad Chandrakant Ganesh 9689931058 DEPUTY ENGINEER
157 Gaikwad Devidaas Shankar 9689931091 SUB ENGINEER
158 Gaikwad Dhananjay Madhukar 9689931208 JUNIOR ENGINEER
159 Gaikwad Mahesh Chintaman 9689931769 JUNIOR ENGINEER
160 Gaikwad Pournima Mohan (Smt) 8308841508 JUNIOR ENGINEER
161 Gaikwad Rajendra Durgappa 8308841510 JUNIOR ENGINEER
162 Gaikwad Sanjay Pandit 9689931153 JUNIOR ENGINEER
163 Gaikwad Santosh Kisanrao 9689931797 JUNIOR ENGINEER
164 Gaikwad Shivaji Tukaram 9689931219 ENCROACHMENT INSPECTOR
165 Gaikwad Shrikant Dattatray 9689930194 JUNIOR ENGINEER
166 Gaikwad Vidnyan Bapurao 9689938420 JUNIOR ENGINEER
167 Galande Rekha Umesh(Dr) 9689931929 MEDICAL OFFICER
168 Gammbhire Namdev Devram 9689931061 EXECUTIVE ENGINEER
169 Gangurde Kashinath Chintaman 9689931748 DEPUTY ENGINEER
170 Garad Dattatraya Mahadev 9689931810 JUNIOR ENGINEER
171 Gathe Manoj Suresh 9689931070 JUNIOR ENGINEER
172 Gavane Rohidas Nivrutti 9689931824 JUNIOR ENGINEER
173 Gawali Chandrakant Sukhdeo 8308841505 JUNIOR ENGINEER
174 Gawali Dattatray Pandurang 9689931246 SUB ENGINEER
175 Gedam Pravin Waman 9689931926 EXECUTIVE ENGINEER
176 Ghadage Bhagyashri Mahadev 9689931449 JUNIOR ENGINEER
177 Ghadshi Anant Pandurang 9689931882 SANITARY INSPECTOR
178 Ghatge Ketaki Ranjeet (Dr) 9689931364 MEDICAL OFFICER
179 Ghatkambale Vaibhav Kondiram 9689939470 SANITARY INSPECTOR
180 Ghavate Sanjay Nivruti 9689931356 SANITARY INSPECTOR
181 Ghogare Smita 9689938805 JUNIOR ENGINEER
182 Gholap Milind Dattatrya 9689931602 DEPUTY ENGINEER
183 Gholap Shobha Sanjay 9689931314 JUNIOR ENGINEER
184 Gholave Sunil Shrihari 9689932610 SANITARY INSPECTOR
185 Ghorpade Ravindra Manikrao 9689931269 DEPUTY ENGINEER
186 Girolla Dineshkumar Dattatraya 9689931112 EXECUTIVE ENGINEER
187 Gite Ganesh Rajendra 9689937484 JUNIOR ENGINEER
188 Gode Shankar Nimba 9689931721 SANITARY INSPECTOR
189 Gohad Omkar Suryakant 9689931643 JUNIOR ENGINEER
190 Gojare Dinkar Bhau 9689931946 DEPUTY ENGINEER
191 Gondane Sanjiv Krushinath 9689931326 DEPUTY ENGINEER
192 Gondhalekar Santosh Vijay 9689934394 SKY SIGN INSPECTOR
193 Gone Dharmendra Gangaram 9689931778 JUNIOR ENGINEER
194 Gosavi Rahul Sopan 9689931615 JUNIOR ENGINEER
195 Gosavi Sameer Vasant 9689931396 JUNIOR ENGINEER
196 Gosawi Dattatray Sunil 9689936293 SANITARY INSPECTOR
197 Gujar Vishnu Mohan 9689931850 JUNIOR ENGINEER
198 Gund Pratibha Rajesh 9689931451 JUNIOR ENGINEER
199 Gunjal Atul Bhanudas 9689937655 JUNIOR ENGINEER
200 Gunjikar Shriniwas Waman 9689931606 SANITARY INSPECTOR
201 Gurram Rajesh Rajaram 9689931278 JUNIOR ENGINEER
202 Hande Bhaskar Bhanudas 9689931245 JUNIOR ENGINEER
203 Hanumanta Lalappa Salvi 9689930576 SANITARY INSPECTOR
204 Haribhakta Vishal Keshav 9689931954 EXECUTIVE ENGINEER
205 Haridas Pradip Balkrishna 9689931616 JUNIOR ENGINEER
206 Hawaldar Vijay Vasant 9689931239 JUNIOR ENGINEER
207 Hol Rupali Haribhau 9689931464 JUNIOR ENGINEER
208 Huddedar Dattatray Baburao 9689931191 DEPUTY ENGINEER
209 Hugay Pramod Gangadhar 9689931397 JUNIOR ENGINEER
210 Idhate(Wankhede) Manjusha Satish 9689931293 MUNICIPAL PROSECUTOR
211 Inamdar Imamuddin Siraj 9689931055 SANITARY INSPECTOR
212 Inamdar Mrunmai Milind 9689931637 JUNIOR ENGINEER
213 Indrakshe Vyankatesh Nagorao 8308841503 JUNIOR ENGINEER
214 Ingawale Vitthal Shamrao 9689931790 SUB ENGINEER
215 Ingle Devendra Sahebrao 9689931603 SUB ENGINEER
216 Isak Ismail Shaikh 9689936507 SANITARY INSPECTOR
217 Jadakar Manohar Bhavna 9689931271 DEPUTY ENGINEER
218 Jadhav Aparna Ram 9689937726 JUNIOR ENGINEER
219 Jadhav Ashit Vedprakash 9689931625 EXECUTIVE ENGINEER
220 Jadhav Dhananjay Waman 9689931928 DEPUTY ENGINEER
221 Jadhav Jagdish Ramchandra 9689931327 DEPUTY ENGINEER
222 Jadhav Ketan Ramdas 9689938508 JUNIOR ENGINEER
223 Jadhav Kunjan Krishna 9689931873 SUB ENGINEER
224 Jadhav Rajendra Marutrao 9689931661 JUNIOR ENGINEER
225 Jadhav Ravindra Sadashiv 9689931601 JUNIOR ENGINEER
226 Jadhav Sanjay Baban 9689932310 SKY SIGN INSPECTOR
227 Jadhav Sanjay Pandurang 9689931439 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
228 Jadhav Satish Rajaram 9689931288 SUB ENGINEER
229 Jadhav Shankar Kashinath 9689931307 SANITARY INSPECTOR
230 Jadhav Sudhirkumar Vinayak 9689931673 JUNIOR ENGINEER
231 Jadhav Suhas Mahadev 9689931160 JUNIOR ENGINEER
232 Jadhav Varsha Shankar 9689931047 JUNIOR ENGINEER
233 Jadhav Vinayak Lalasaheb 9689931466 JUNIOR ENGINEER
234 Jadhav Vinayak Shivaji 9689931766 JUNIOR ENGINEER
235 Jagadish Dadu Salve 9689934022 SANITARY INSPECTOR
236 Jagdale Ganesh (Dr) 9689931967 MEDICAL OFFICER
237 Jagtap Dattatray Nivrutti 9689931947 JUNIOR ENGINEER
238 Jagtap Hemantkumar Vasantrao 9689931820 JUNIOR ENGINEER
239 Jagtap Nandkishor Arjunrao 9689931210 EXECUTIVE ENGINEER
240 Jagtap Prasad Balasaheb 9689931895 JUNIOR ENGINEER
241 Jagtap Shankar Gangaram 9689931610 SANITARY INSPECTOR
242 Jagtap Subhash Ramdas 9689931548 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
243 Jakka Dhanjay Chandulal 9689937854 SKY SIGN INSPECTOR
244 Jalindhar Valmik Chandgude 9689930586 SANITARY INSPECTOR
245 Jamadade Suryakant Chandrakant 9689931636 JUNIOR ENGINEER
246 Jambhulkar Vinayak Pandurang 9689931900 JUNIOR ENGINEER
247 Janardan Bhanudas Jadhv 9689931349 SANITARY INSPECTOR
248 Janrao Raghunath Eknath 9689931657 JUNIOR ENGINEER
249 Jhodape Anjali Madhukarrao 9689938421 JUNIOR ENGINEER
250 Joshi Charushila Sunil 9689931970 JUNIOR ENGINEER
251 Joshi Jayant Suryakant 9689931572 SUB ENGINEER
252 Joshi Prasannaraghav Madhukar 9689931062 DEPUTY ENGINEER
253 Jyoti Vedhpathak 9689930759 JUNIOR ENGINEER
254 Kadak Gajanan Nemaji 9689931103 PA TO COMMISSIONER
255 Kadam Archana Vishal (Mrs) 9689931834 SANITARY INSPECTOR
256 Kadam Ashwini Tukaram 9689931159 SANITARY INSPECTOR
257 Kadam Prashant Avinash 9689931855 JUNIOR ENGINEER
258 Kadam Sudhir Manikrao 9689931277 DEPUTY ENGINEER
259 Kadam Sunil Krishanaji 9689931663 JUNIOR ENGINEER
260 Kadam Vishnu Arjun 9689937000 PA TO CHAIRMAN
261 Kadlakh Vaibhav Bhanudas 9689931162 ASST. ASSESSOR & COLLECTOR OF TAXES
262 Kadu Atulkumar Pandurang 9689937594 JUNIOR ENGINEER
263 Kadu Ramdas Ananta 9689931434 JUNIOR ENGINEER
264 Kadu Sheetal Laxman 9689938436 JUNIOR ENGINEER
265 Kadu Sudesh Wamanrao 9689931935 EXECUTIVE ENGINEER
266 Kakade Nilima Subhash 9689931406 SANITARY INSPECTOR
267 Kakade Ramesh Vishwasrao 9689931155 DEPUTY ENGINEER
268 Kakade Rosemery Sunil 9689931407 SANITARY INSPECTOR
269 Kakde Vinayak Gangadhar 9689931765 JUNIOR ENGINEER
270 Kalashetty Kiran Swaminath 9689931427 JUNIOR ENGINEER
271 Kalbhor Dilip Manohar 9689937934 SKY SIGN INSPECTOR
272 Kale Jayant Dattatray 9689930863 SUB ENGINEER
273 Kale Navalkumar Parshuram 9689932260 SKY SIGN INSPECTOR
274 Kalekar Nilesh Praful 9689931848 JUNIOR ENGINEER
275 Kamat Shreedhar Shripti 9689931949 EXECUTIVE ENGINEER
276 Kamble Ganapat Digambar 9689931415 SANITARY INSPECTOR
277 Kamble Ganesh Vitthal 9689931677 JUNIOR ENGINEER
278 Kamble Nandu Govind 9689931478 SOCIAL WORKER
279 Kamble Nitin Dattatrya 9689930885 SANITARY INSPECTOR
280 Kamble Sagar Shankar 9689931174 JUNIOR ENGINEER
281 Kamble Santoshkumar Pandurang 9689931233 ASST.GARDEN SUPERINTENDENT
282 Kamble Shridhar Amrut 9689930110 SANITARY INSPECTOR
283 Kamble Sunil Manohar 9689931881 SANITARY INSPECTOR
284 Kamthe Avinash Eshwar 9689931608 JUNIOR ENGINEER
285 Kank Priyanka Pandurang 9689931207 SANITARY INSPECTOR
286 Kapale Kashinath Balvant 9689930817 SKY SIGN INSPECTOR
287 Kapse Vikrant Mukunda 9689931498 JUNIOR ENGINEER
288 Karale Kailas Bajirag 9689931856 JUNIOR ENGINEER
289 Karkud Madhukar Sukhdev 9689931069 SANITARY INSPECTOR
290 Karmarkar Milind Madhukar 9689931828 SUB ENGINEER
291 Kashid Vijay Balvant 9689938326 JUNIOR ENGINEER
292 Kate Shekher Vasant 9689931418 JUNIOR ENGINEER
293 Kateval Santosh Harisingh 9689937556 SKY SIGN INSPECTOR
294 Kathavte Shailendra Suresh 9689931825 JUNIOR ENGINEER
295 Kathawate Vikram Shrirang 9689931303 SANITARY INSPECTOR
296 Katkar Anandrao Shankarrao 9689931236 DEPUTY ENGINEER
297 Katwate Prashant Baban 9689931410 SUB ENGINEER
298 Kavita Chandrakantjagatap 9689936914 JUNIOR ENGINEER
299 Kedari Ashok Punaji 9689931867 JUNIOR ENGINEER
300 Kelkar Virendra Vishwas 9689931781 JUNIOR ENGINEER
301 Kenjale Nitin Bajirao 9689931999 LABOUR WELFARE OFFICER
302 Khairnar Rajendra Murlidhar 9689931794 DEPUTY ENGINEER
303 Khaladkar Nandkumar Shamrao 9689931736 DEPUTY ENGINEER
304 Khalate Hanuman Namdecrao 9689931884 JUNIOR ENGINEER
305 Khan Abdula Ahamad 9689931763 JUNIOR ENGINEER
306 Khandale Prakash Abhiman 9689931355 SANITARY INSPECTOR
307 Khandare Ravi Ashokrao 9689931932 JUNIOR ENGINEER
308 Khandode Milind Ashok 9689931097 SANITARY INSPECTOR
309 Khandve Sandeep Gopal 9689931488 EXECUTIVE ENGINEER
310 Khanore Jagdish Vaijanth 9689931925 EXECUTIVE ENGINEER
311 Kharage Sharad Dagadu 9689931779 JUNIOR ENGINEER
312 Kharat Kavita Shashikant 9689931547 SANITARY INSPECTOR
313 Kharat Rajesh Gorakh 9689931629 JUNIOR ENGINEER
314 Khirid Ganesh Tukaram 9689931223 SANITARY INSPECTOR
315 Khot Sambhji Bapu 9689931059 DEPUTY ENGINEER
316 Khot Swapnil 9689938320 JUNIOR ENGINEER
317 Khude Nitin Sopanrao 9689931814 JUNIOR ENGINEER
318 Khude Rajesh Sambhaji 9689931641 ENCROACHMENT INSPECTOR
319 Khule Kailas Machhindra 9689931481 SOCIAL WORKER
320 Kode Uday Sharad 9689931836 JUNIOR ENGINEER
321 Kokani Rahatbegam Abdulkarim 9689931198 SANITARY INSPECTOR
322 Kolekar Arun Tukaram 9689931773 JUNIOR ENGINEER
323 Kolekar Shantilal Dilip 9689931675 JUNIOR ENGINEER
324 Kolhapurkar Prakash Bandopant 9689931319 DEPUTY ENGINEER
325 Kolpe Sandip Sarjerao 9689931486 SOCIAL WORKER
326 Korad Sanjay Balwant 9689931854 SUB ENGINEER
327 Kotale Bharati Jagdish(Smt) 9689931680 SANITARY INSPECTOR
328 Kothare Laxmi Dhawaji (Smt) 8308841301 SANITARY INSPECTOR
329 Kothawle Swapnil Bhagwan 9689931152 SANITARY INSPECTOR
330 Kotla Narayan Mogalappa 9689931482 SOCIAL WORKER
331 Krushna Suresh Awagade 9689930552 SANITARY INSPECTOR
332 Kshirsagar Sanjay Digambar 9689931072 SKY SIGN INSPECTOR
333 Kulkarni Gajanan Vasantrao 9689931864 SUB ENGINEER
334 Kulkarni Makarand Mahadeo 9689931273 DEPUTY ENGINEER
335 Kulkarni Mukund Gajanan 9689931704 SANITARY INSPECTOR
336 Kulkarni Prafulla Panditrao 9689931653 SUB ENGINEER
337 Kulkarni Sanjay Bhanudas 9689931749 DEPUTY ENGINEER
338 Kulkarni Savita Gopikrishna 9689931847 SUB ENGINEER
339 Kulkarni Suhas Narayan 9689931360 SUB ENGINEER
340 Kulkarni Varsha Uday 9689931240 JUNIOR ENGINEER
341 Kumbhar Prakash Mahadev 9689931077 JUNIOR ENGINEER
342 Kumbhar Prashant Baliram 9689931913 JUNIOR ENGINEER
343 Kumbhar Rajendra Laxmanrao 9689931316 JUNIOR ENGINEER
344 Kumbhar Sanjay Dattatray 9689931989 ENCRO.INSPECTOR
345 Kurbet Vasudeo Krishnaji 9689931914 JUNIOR ENGINEER
346 Lad Chandrakant Ganpat 9689931468 SANITARY INSPECTOR
347 Lahane Vikram Dagadu 9689931968 JUNIOR ENGINEER
348 Lakare Mahesh Anil 9689931295 SANITARY INSPECTOR
349 Lakhani Kanhaiylal Harilal 9689931394 JUNIOR ENGINEER
350 Lakhe Bharat Ramchandra 9689931719 SANITARY INSPECTOR
351 Lalita Sudam Tamanar 9689936473 SANITARY INSPECTOR
352 Langarkande Mukund Shankar 9689931297 JUNIOR ENGINEER
353 Langhe Dattatray Ramchandra 9689931202 ENCROACHMENT INSPECTOR
354 Langhi Ashwini Janaku 9689931323 JUNIOR ENGINEER
355 Lanjekar Santosh Ramesh 9689931634 JUNIOR ENGINEER
356 Lanke Shivaji Kondaji 9689931270 EXECUTIVE ENGINEER
357 Laxman Ekanath Chaudhari 9689939846 SANITARY INSPECTOR
358 Litake Sadanand Madhusudan 9689931027 JUNIOR ENGINEER
359 Lohare Irfanmiya Rehamtulla 8308841027 MEDICAL OFFICER
360 Lohokare Dhananjay Tukaram 9689931362 PA MAYOR
361 Machale Balu Dnyandeo 9689931243 SUB ENGINEER
362 Mahadadalkar Ashish Suresh 9689931256 ADMIN. OFFICER (ADD COMMISSIONER GENERAL)
363 Mahale Pramod Bandu 9689931221 JUNIOR ENGINEER
364 Mahanvar Shivaji Santu 9689931894 JUNIOR ENGINEER
365 Mahendrakar Suhas Vijay 9689931672 JUNIOR ENGINEER
366 Mahesh Namdev Jadhav 9689933931 SANITARY INSPECTOR
367 Mahindrakar Prashant Madhukar 9689931147 JUNIOR ENGINEER
368 Makwana Kantilal Arjun 9689931622 JUNIOR ENGINEER
369 Mali Yogesh Karbhari 9689931302 DEPUTY ENGINEER
370 Mandekar Kiran Ramchandra 9689934892 SANITARY INSPECTOR
371 Mandrupkar Abbasalli Pirasaheb 9689931885 SANITARY INSPECTOR
372 Mane Abu Sham 9689932672 SANITARY INSPECTOR
373 Mane Mangaldas Rajaram 9689931710 SANITARY INSPECTOR
374 Mane Prakash Jagannath 9689931818 SUB ENGINEER
375 Manjarekar Deepak Gajanan 9689931405 JUNIOR ENGINEER
376 Mankame Satish Pandurang 9689931583 JUNIOR ENGINEER
377 Marne Mahesh Mohanrao 9689931649 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
378 Maruti Hanamghar 9689937681 SANITARY INSPECTOR
379 Masurkar Sameer Mahadev 9689931469 SANITARY INSPECTOR
380 Mayur Arun Mandre 9689936795 SANITARY INSPECTOR
381 Mehendale Sachin Dattatraya 9689931599 JUNIOR ENGINEER
382 Mendhekar Pruthviraj Ashokrao 9689931178 JUNIOR ENGINEER
383 Misal Sandip Narayan 9689931799 JUNIOR ENGINEER
384 Mohite Bharat Digambar 9689931089 EXECUTIVE ENGINEER
385 Mohite Ram Genu 9689931411 JUNIOR ENGINEER
386 Mohite Sunil Gopal 9689931399 SANITARY INSPECTOR
387 Mohite Sunil Hambirrao 9689931582 JUNIOR ENGINEER
388 Morale Vilash Eknath 9689931145 JUNIOR ENGINEER
389 More Hemant Ramchandra 9689931325 DEPUTY ENGINEER
390 More Prashant Pandurang 9689931869 JUNIOR ENGINEER
391 More Rajendra Tukaram 9689931477 SOCIAL WORKER
392 Mujavar Nisar Rashid 9689931693 SANITARY INSPECTOR
393 Mukund Bhalchndra Gam 9689938715 SANITARY INSPECTOR
394 Mulay Ravindra Krishnanath 9689931254 SUB ENGINEER
395 Mule Promod Prabhakar 9689931023 SUB ENGINEER
396 Mule Santosh Ranganathrao 9689938809 MEDICAL OFFICER
397 Mulla Anwarhusen Ramjan 9689931143 JUNIOR ENGINEER
398 Muly Sunil Shridharrao 9689931626 JUNIOR ENGINEER
399 Mutkule Ranjit Ashok 9689931268 JUNIOR ENGINEER
400 Nade Vikas Chandrasen 9689931762 JUNIOR ENGINEER
401 Nagare Raju Bhausaheb 9689931404 JUNIOR ENGINEER
402 Nagavde Sandip Mahadev 9689934069 SANITARY INSPECTOR
403 Nagtilak Chandrasen Tulsiram 9689931666 JUNIOR ENGINEER
404 Naik Pruthviraj Mohan 9689931039 JUNIOR ENGINEER
405 Naiknavare Ajit Vasant 9689931689 JUNIOR ENGINEER
406 Nanda Balu Pratap 9689938502 SANITARY INSPECTOR
407 Nandakumar Dattatray Mhangare 9689935284 SANITARY INSPECTOR
408 Narule Umesh Jagannath 9689931860 ENCROACHMENT INSPECTOR
409 Nathi Arti Narendra 9689931863 JUNIOR ENGINEER
410 Navale Dhanaji Pandurang 9689931119 SANITARY INSPECTOR
411 Nawali Vilas Ramkrishana 9689931831 SUB ENGINEER
412 Nazare Jayant Krishna 9689931931 DEPUTY ENGINEER
413 Nevse Dhananjay Maruti 9689931658 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
414 Nighot Navnath Keshav 9689931247 MEDICAL OFFICER
415 Nil Dhananjay Vasant Dr. 9689937961 MEDICAL OFFICER
416 Nilesh Nivruti Bhosale 9689936906 MEDICAL OFFICER
417 Nimbalkar Pandurang Kondiba 9689937913 SKY SIGN INSPECTOR
418 Nimhan Khandu Pandharinath 9689931332 DEPUTY ENGINEER
419 Nivadekar Shashikant Govind 9689936335 JUNIOR ENGINEER
420 Pacharane Dada Ramchandra 9689931065 JUNIOR ENGINEER
421 Padale Ravindra Arun 9689931912 JUNIOR ENGINEER
422 Panase Manoj 9689936094 SANITARY INSPECTOR
423 Panchal Tirupati (Dr) 9689931976 MEDICAL OFFICER
424 Panchmukh Bhagwan Kachru 9689931013 P.A. TO MAYOR
425 Pandhare Suhas Narayan 9689931619 SANITARY INSPECTOR
426 Pandit Balasaheb Somaji 9689931761 JUNIOR ENGINEER
427 Pandit Devram Sopan 9689931237 JUNIOR ENGINEER
428 Pandkar Dilip Suresh 9689931633 JUNIOR ENGINEER
429 Pardeshi Ajay Dhanraj 9689931802 JUNIOR ENGINEER
430 Pardeshi Narendra Rajendra 9689938254 JUNIOR ENGINEER
431 Pardeshi Vishal Bharat 9689930848 JUNIOR ENGINEER
432 Patel Narsinh Basappa 9689936471 SANITARY INSPECTOR
433 Pathan Rinaj Mustak (Mrs) 9689931755 EXECUTIVE ENGINEER
434 Patil Madhukar Nivarutti 9689931358 SANITARY INSPECTOR
435 Patil Pradip Sahebrao 9689931716 JUNIOR ENGINEER
436 Patil Sandeep Raghunath 9689931235 JUNIOR ENGINEER
437 Patil Sangeeta Milind 9689931146 JUNIOR ENGINEER
438 Patil Smita Vaman 9689931808 JUNIOR ENGINEER
439 Patil Sunil Jaysinghrao 9689931179 JUNIOR ENGINEER
440 Patil Vijay Shamrao 9689931032 JUNIOR ENGINEER
441 Patole Das Ramesh 9689937541 JUNIOR ENGINEER
442 Patole Rupali Ashok 9689931224 SANITARY INSPECTOR
443 Patre Devendra Ganpat 9689931635 SUB ENGINEER
444 Patsute Sudhir Dadaram (Dr) 9689931118 MEDICAL OFFICER
445 Pawale Maruti Balabhau 9689930160 SUB ENGINEER
446 Pawar Bhimrao Arjun 9689931804 JUNIOR ENGINEER
447 Pawar Chintaman Khandu 9689931930 DEPUTY ENGINEER
448 Pawar Jaywant Baburao 9689931139 SUB ENGINEER
449 Pawar Jeewan Prataprao 9689931747 DEPUTY ENGINEER
450 Pawar Mukesh Ramdas 8308841504 JUNIOR ENGINEER
451 Pawar Prakash Dinkar 9689931992 JUNIOR ENGINEER
452 Pawar Pralhad Tarachand 9689937697 JUNIOR ENGINEER
453 Pawar Priyanjali Parshuram 9689931934 SANITARY INSPECTOR
454 Pawar Ravindra Pandarinath 9689931056 JUNIOR ENGINEER
455 Pawar Sandeep Krishnakant 9689931527 SANITARY INSPECTOR
456 Pawar Sunil Shivaji 9689931786 DEPUTY ENGINEER
457 Pawar Suresh Chandrakant 9689931057 JUNIOR ENGINEER
458 Pawara Dileep Kalu 9689931196 DEPUTY ENGINEER
459 Pawara Subhash Ramesh 9689931573 DEPUTY ENGINEER
460 Pawaskar Aniruddha Ghanashyam 9689931324 EXECUTIVE ENGINEER
461 Peerzade Simran Dastagir 9689931483 JUNIOR ENGINEER
462 Phand Uttam Anandrao 9689931638 JUNIOR ENGINEER
463 Pingale U A 9689931426 SANITARY INSPECTOR
464 Pol Kishor Damodar 9689931487 EXECUTIVE ENGINEER
465 Pol Sanjay Samptrao 9689931665 JUNIOR ENGINEER
466 Pooja Sanjay Salve 9689934589 MEDICAL OFFICER
467 Pote Ramchandra Thaksen (Dr) 9689931116 MEDICAL OFFICER
468 Pote Vandana Shriram 9689931953 JUNIOR ENGINEER
469 Pramod Fulchand Gaikwad 9689939536 SANITARY INSPECTOR
470 Pramod Sopan Chawan 9689937916 SANITARY INSPECTOR
471 Prashant Sanjay Karne 9689934889 SANITARY INSPECTOR
472 Pujari Seema Sahebrao 9689931692 SANITARY INSPECTOR
473 Punde Amol Prakash 9689931809 JUNIOR ENGINEER
474 Puram Ganesh Nilkanth 9689931943 JUNIOR ENGINEER
475 Raikar Naresh Mohan 9689931772 JUNIOR ENGINEER
476 Rajendra Dattu Vaydande 9689939529 SANITARY INSPECTOR
477 Rajesh Darekar 9689936548 SANITARY INSPECTOR
478 Rajput Jalindersing Jaysing 9689931465 JUNIOR ENGINEER
479 Raju Baban Khade 9689931605 JUNIOR ENGINEER
480 Randhave Nanasaheb Tukaram 9689931140 SUB ENGINEER
481 Randive Indrabhan Nivruti 9689931393 DEPUTY ENGINEER
482 Rangdale Pradeep Dinkar 9689931871 JUNIOR ENGINEER
483 Ranware Sandeep Nivruttii 9689931990 JUNIOR ENGINEER
484 Rasale Rahul Ajit 9689931868 JUNIOR ENGINEER
485 Rashinkar Ramesh Tukaram 9689931717 SANITARY INSPECTOR
486 Rathod Sunil Subhash 9689931803 JUNIOR ENGINEER
487 Raut Chandrakant Laxman 9689936475 JUNIOR ENGINEER
488 Raut Megha Sachin 9689931975 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
489 Raut Parag Popat 9689931706 SANITARY INSPECTOR
490 Raut Pradipkumar Harishchandra 9689931088 SANITARY INSPECTOR
491 Raut Rajendra Vasant 9689931096 EXECUTIVE ENGINEER
492 Rengade Rajendra Namadeo 9689931550 ADMIN. OFFICER (ZONAL 1)
493 Renukdas Megha Ramesh(Dr) 9822448844 MEDICAL OFFICER
494 Rokade Sandip Yashvant 9689934512 SANITARY INSPECTOR
495 Rupali Shishir Budhakar 9689936917 MEDICAL OFFICER
496 Rupesh Mate 9689937592 SANITARY INSPECTOR
497 Sabale Tulshiram Rupaji 9689931408 SANITARY INSPECTOR
498 Sabale Vinod Baban 9689930854 SANITARY INSPECTOR
499 Sable Dagdu Budha 9689931413 SANITARY INSPECTOR
500 Sable Narayan Rama 9689931201 ENCROACHMENT INSPECTOR
501 Sable Nitin Bhalchandra 9689931655 JUNIOR ENGINEER
502 Sabnis Meera Shrinivas 9689931329 DEPUTY ENGINEER
503 Sachin Dharma Gavali 9689939043 SANITARY INSPECTOR
504 Sachin Pandurang Ladkat 9689931431 SANITARY INSPECTOR
505 Sagar Narayan Shinde 9689936935 JUNIOR ENGINEER
506 Saitwal Nilesh Adinath 9689931066 JUNIOR ENGINEER
507 Sakhale Suresh Maruti 9689931650 SUB ENGINEER
508 Salunke Chaitali Avinash 9689931301 SANITARY INSPECTOR
509 Salunke Ganpat Kashinath 9689931742 EXECUTIVE ENGINEER
510 Salunke Narandra Shripati 9689931390 EXECUTIVE ENGINEER
511 Salunke Ravindra Chandrakant 9689931958 DEPUTY ENGINEER
512 Salunke Sanjay Khemchand 9689931114 SANITARY INSPECTOR
513 Sandeep Ganpat Kharade 9689930765 SANITARY INSPECTOR
514 Sandip Narhari Rajurkar 9689939606 SANITARY INSPECTOR
515 Sangade Ashok Namdeo 9689931336 JUNIOR ENGINEER
516 Santosh Rajaram Tatakar 9689939521 SANITARY INSPECTOR
517 Sapkal Deepak Balasaheb 9689931813 JUNIOR ENGINEER
518 Sapkale Sandip Chhagan 9689931068 JUNIOR ENGINEER
519 Sarvade Vikram Dattu 9689936582 SANITARY INSPECTOR
520 Sasane Deepa Chandrakant 9689931024 JUNIOR ENGINEER
521 Sathe Abhijeet Pralhad 9689931448 SUB ENGINEER
522 Sathe Ganesh Panurang 9689935623 SANITARY INSPECTOR
523 Sathe Kedar Nilkanth 9689931821 JUNIOR ENGINEER
524 Satpute Mahesh Shivram 9689931859 JUNIOR ENGINEER
525 Savant Rajendra 9689935063 SANITARY INSPECTOR
526 Sayad Habibabdul Rehman 9689931739 JUNIOR ENGINEER
527 Sayyed Mukhtar Shafiuddin 9689931718 SANITARY INSPECTOR
528 Shah Amit Vilaschandra(Dr) 9689931087 MEDICAL OFFICER
529 Shahidkha Basharaskha Pathan 9689938064 JUNIOR ENGINEER
530 Shaikh Atikh Ahmad Shaikh Rashid 9689937470 JUNIOR ENGINEER
531 Shaikh Irfan Hasan 9689931416 JUNIOR ENGINEER
532 Sharma Gajanan Ramesh 9689931940 JUNIOR ENGINEER
533 Shekatkar Manisha Rajendra 9689931279 DEPUTY ENGINEER
534 Shelar Bhausaheb Shrirang 9689931660 SUB ENGINEER
535 Shelkande Ramchandra Tukaram 9689931342 EXECUTIVE ENGINEER
536 Shende Pravin Gajanan 9689931674 SUB ENGINEER
537 Shende Sanjay Chandrakant 9689931645 DEPUTY ENGINEER
538 Shendge Anand Bajirao 9689931075 SANITARY INSPECTOR
539 Shendkar Ajay Maruti 9689936155 SANITARY INSPECTOR
540 Shere Amar Kaluram 9689936093 SANITARY INSPECTOR
541 Shete Amit Prakash 9689931801 JUNIOR ENGINEER
542 Shevate Kamlesh 9689930229 JUNIOR ENGINEER
543 Shevate Shramik Shankar 9689931681 JUNIOR ENGINEER
544 Shevkar Sanjay Ragunath 9689931357 SANITARY INSPECTOR
545 Shewale Rajendra Haribhau 9689931199 DEPUTY MUNICIPAL SECRETORY
546 Shidruk Umesh Anant 8308841025 JUNIOR ENGINEER
547 Shikalgar Daudalli Gulab 9689931193 DEPUTY ENGINEER
548 Shilwant Nilkanth Maheshwar 9689931156 JUNIOR ENGINEER
549 Shinde Abhaykumar Chhabanrao 9689931614 JUNIOR ENGINEER
550 Shinde Amar Chandrakant 9689931944 DEPUTY ENGINEER
551 Shinde Anil Gangaram 9689931419 JUNIOR ENGINEER
552 Shinde Bhimaji Vishnu 9689931750 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
553 Shinde Harshada Vikas 9689931328 DEPUTY ENGINEER
554 Shinde Kishor Ramchandra 9689931298 JUNIOR ENGINEER
555 Shinde Mahendra Pralhad 9689931317 EXECUTIVE ENGINEER
556 Shinde Manohar Dhondiba 9689931817 JUNIOR ENGINEER
557 Shinde Mukund Shankar 9689931908 JUNIOR ENGINEER
558 Shinde Nanasaheb Dasharath 9689931774 SANITARY INSPECTOR
559 Shinde Nitin Kumar 9689931703 JUNIOR ENGINEER
560 Shinde Rajesh Maruti 9689931067 DEPUTY ENGINEER
561 Shinde Rakesh Rajaram 9689931142 JUNIOR ENGINEER
562 Shinde Suhas Ramchandra 9689931225 SANITARY INSPECTOR
563 Shinde Vijaykumar Sandipan 9689931341 EXECUTIVE ENGINEER
564 Shingade Neelam Rajesh 9689931816 JUNIOR ENGINEER
565 Shipekar Rajandra Ramchandra 9689931898 JUNIOR ENGINEER
566 Shirke Arvind Vasant 9689931372 DEPUTY ENGINEER
567 Shirke Satish Damodar 9689931577 SANITARY INSPECTOR
568 Shirke Susmita Damodar 9689931735 EXECUTIVE ENGINEER
569 Shitole Ashwini Ramesh 9689931832 ZOO EDUCATIONAL OFFICER
570 Shitole Pravin Hanumant 9689931435 SANITARY INSPECTOR
571 Shivaji Kisan Gaikwad 9689936521 SANITARY INSPECTOR
572 Shivaji Nalawde 9689937506 SANITARY INSPECTOR
573 Shrddha Ramesh Kathvate 9689930560 SANITARY INSPECTOR
574 Shrishrimal Papichand Pannalal 9689931575 SANITARY INSPECTOR
575 Sonar Shrikrishna Jagannath 9689931659 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
576 Sonavane Deepak Bhaskar 9689931798 JUNIOR ENGINEER
577 Sonavane Rashmi Maruti 9689931811 JUNIOR ENGINEER
578 Sonavane Snehal Prafulla 9689931805 JUNIOR ENGINEER
579 Sonawale Dhananjay Mahadeo 9689931714 SUB ENGINEER
580 Sonawane Anil Bandoba 9689931785 SUB ENGINEER
581 Sonawane Ram Damu 9689931620 SANITARY INSPECTOR
582 Sonawane Shantaram Khandu 9689935827 SANITARY INSPECTOR
583 Sonawane Sudhir Vitthalrao 9689931664 JUNIOR ENGINEER
584 Sonkambale Pandit Bhogeshwar 9689931227 MEDICAL OFFICER
585 Sorate Rahul Devidas 9689931890 JUNIOR ENGINEER
586 Sujay Sadashiv Thakar 9689931978 SANITARY INSPECTOR
587 Sunil Sakharam More 9689938423 SKY SIGN INSPECTOR
588 Supekar Dhondiba Ganpat 9689931570 JUNIOR ENGINEER
589 Supnar Ashish Manik 9689931758 SANITARY INSPECTOR
590 Suraj Pawar 9689009966 JUNIOR ENGINEER
591 Surve Ajit Bhaurao 9689931161 JUNIOR ENGINEER
592 Suryavanshi Sayali Sanjay(Smt) 8308841502 JUNIOR ENGINEER
593 Sushilkumar Narayanrao Pundage 9689936694 MEDICAL OFFICER
594 Sutar Abdul Sallam (Dr) 9689931972 MEDICAL OFFICER
595 Swapnil Kutal 9689939602 SANITARY INSPECTOR
596 Tadakhe Lalasaheb Sambhaji 9689934386 SUB ENGINEER
597 Tadavi Aadil Subhan 9689931417 JUNIOR ENGINEER
598 Tak Shashikant Eknath 9689931648 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
599 Takale Dattatrya Hukmichand 9689931815 JUNIOR ENGINEER
600 Talekar. Subhash. Tukaram. 9689931668 ENCROACHMENT INSPECTOR
601 Tambare Dattatray Bhanudas 9689931849 JUNIOR ENGINEER
602 Tambe Rajendra Arun 9689931644 DEPUTY ENGINEER
603 Tandale Santosh Shrikrishna 9689931951 EXECUTIVE ENGINEER
604 Tanwar Sunil Udaysingh 9689930884 SANITARY INSPECTOR
605 Tarde Aruna (Dr) 9689931983 MEDICAL OFFICER
606 Taru Ramadas Nivrutti 9689931322 EXECUTIVE ENGINEER
607 Taru. Ganesh. Ramchandra. 9689931669 ENCROACHMENT INSPECTOR
608 Taskar Ranganath Daulatrao 9689931840 JUNIOR ENGINEER
609 Tawre Pandurang Ramchandra 9689931266 SUB ENGINEER
610 Telkar Avinash Manohar 9689931093 SANITARY INSPECTOR
611 Tembhurne Abhijit Duryodhan 9689938145 JUNIOR ENGINEER
612 Terekar Sanjay Haribhou 9689938922 SANITARY INSPECTOR
613 Thakur Narendra Dhansing(Dr) 9689931213 MEDICAL OFFICER
614 Thopate Vinay Dasharath 9689931695 SANITARY INSPECTOR
615 Thopte Mahadu Malibhau 9689931045 SUB ENGINEER
616 Thorat Laxman Popat 9689931189 DEPUTY ENGINEER
617 Thorat Madhukar Dattatraya 9689931872 JUNIOR ENGINEER
618 Thorat Rajendra Sitaram 9689931632 DEPUTY ENGINEER
619 Thorat Suresh Sonba 9689931470 SANITARY INSPECTOR
620 Tikhe Rahul Satish 9689931776 JUNIOR ENGINEER
621 Tilekar Anil Bhagwan 9689931450 JUNIOR ENGINEER
622 Tilekar Virendra Madhukr 9689931782 JUNIOR ENGINEER
623 Todasam Anilpandurang (Dr) 9689931115 MEDICAL OFFICER
624 Tonde Subhash Kondiba 9689931941 SANITARY INSPECTOR
625 Tryambak Natha Bhagvat 9689937085 EXECUTIVE ENGINEER
626 Tule Balu Appa 9689931639 SUB ENGINEER
627 Ubhe Manohar Chindhu 9689931697 SANITARY INSPECTOR
628 Ugale Ganesh Shankar 9689931896 JUNIOR ENGINEER
629 Ugale Shankar Bhaguji 9689931812 JUNIOR ENGINEER
630 Ukirde Pramod Eknath 8308841303 SANITARY INSPECTOR
631 Unde Pramod Vasudev 9689931956 DEPUTY ENGINEER
632 Utale Nivrutti Tukaram 9689931092 SUB ENGINEER
633 Utale Sachin Sakharam 9689931679 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
634 Vaghmare Suvarna Prabhakar 9689937518 JUNIOR ENGINEER
635 Vaghule Vipul Vishwanath 9689931274 DEPUTY ENGINEER
636 Vaidya Upendra Pandharinath 9689931476 SUB ENGINEER
637 Vairat Dipak Rajendra 9689934076 SANITARY INSPECTOR
638 Vasant Maruti Sasane 9689939532 SANITARY INSPECTOR
639 Vaydande Shrikant Sudam 9689931624 EXECUTIVE ENGINEER
640 Vaze Kedar Ramkrishna 9689931287 JUNIOR ENGINEER
641 Vedpathak Jyott Sanjay 9689931238 JUNIOR ENGINEER
642 Veer Nitin (Dr) 9689931728 MEDICAL OFFICER
643 Vikram Suresh Kshirsagar 9689931180 JUNIOR ENGINEER
644 Vinod Rajaram Murmure 9689936908 JUNIOR ENGINEER
645 Wadekar Makarand Uttamrao 9689931209 JUNIOR ENGINEER
646 Wadhe Amit Ramkrishna 9689931691 SANITARY INSPECTOR
647 Wagh Dattatray Mahadev 9689931652 SUB ENGINEER
648 Wagh Jayant Dattatray 9689931195 DEPUTY ENGINEER
649 Wagh Narendra Deoram 9689931320 DEPUTY ENGINEER
650 Wagh Prakash Namdeo(Dr) 9689931690 MEDICAL OFFICER
651 Waghamare Prashant Balkrishna 9689931034 SANITARY INSPECTOR
652 Waghmare Chandrakant Kisan 9689931715 SUB ENGINEER
653 Waghmare Ramesh Rohidas 9689931331 EXECUTIVE ENGINEER
654 Waghmode Nilesh Malhari 9689931902 JUNIOR ENGINEER
655 Waghmode Vijaykumar Krishna 9689931585 SUB ENGINEER
656 Wagholikar Shaileshkumar Hanmantrao 9689931775 JUNIOR ENGINEER
657 Walse-Patil Supriya Gangadhar 9689931909 JUNIOR ENGINEER
658 Ware Ramkrushna Nivrutti 9689931255 DEPUTY ENGINEER
659 Waskar Shila Laxman 9689931423 SANITARY INSPECTOR
660 Wavare Sanjiv Shivajirao(Dr) 9689931541 MEDICAL OFFICER
661 Wayse Ajay Dattatraya 9689931029 DEPUTY ENGINEER
662 Yadav Sunil Zunzar 9689931731 EXECUTIVE ENGINEER
663 Yele Pravin Malhari 9689931289 JUNIOR ENGINEER
664 Yenkar Madhusudan Shrirang 9689931516 JUNIOR ENGINEER
665 Yeolekar Shridhar Vishnu 9689931275 DEPUTY ENGINEER
666 Yogesh Suresh Mane 9689930454 SANITARY INSPECTOR
667 Zirange Kavita Nandu (Smt) 8308841507 JUNIOR ENGINEER
668 Zuluk Ashok Sitaram 9689931764 JUNIOR ENGINEER

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाय योजना अधिनियम - २००६ अन्वये पुणे महानगरपालिका हद्दीतील लायसन्स अभिकरण एजन्सीजची नावे पत्ते /मेल आएडी इत्यादी खालील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र. लायसेन्स प्राप्त अभिकरनाचे नाव पत्ता पुणे मनपा क्षेत्रीय कार्यालयाचे हद्दीतील क्षेत्र इमेल मोबाईल/फोन नं.
१.

मे. डिस्नीर फायर इंटरप्राइजेस प्रा.लि.

श्री. एन.व्ही. दातार

१०७० सदाशिव पेठ, रामदूत सोसायटी पुणे-३० कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय
व घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय

disnyr [at] vsni [dot] com

disnyr [dot] fire [at] yadhoo [dot] com [dot] in

9822026705
02024430408 / 24477553
२.

मे. मास्टर फायर इंजिनीयर्स

श्री. स्वप्नील राउत

शॉप नं. १ अमृतवाणी, ८४९ सदाशिव पेठ पुणे-३० औंध क्षेत्रीय कार्यालय

swapnil [at] masterfire [dot] org

projects [at] masterfire [dot] org

9890000101 / 9890310029

020-24489033

३.

मे. सुमित फायर इंजिनीअरिंग

श्री.  मोहन जाधव

४०५, नारंग कॉर्नर, कोथरूड पुणे-३८ कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय Sumeet [dot] fireps [at] gmail [dot] com

9822495357

02025380199

४.

मे. सुजय फायर अँड सेफ्टी इक्कीपमेंट्स

श्री. जयेश जैन

शॉप नं. ७, गगन गॅलक्सी, गंगाधाम, मार्केटयारड पुणे-३७ बिबेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय

jayesh [at] sujayfire [dot] com

sujayfire [at] gmail [dot] com

9423001051

020-60202286

५.

मे. सक्सेस फायर सिस्टीम्स

श्री. संजय उरनांडे,

श्री. अनिल धयाटकर

शॉप नं. ३ ओमकार पार्क, धनकवडी पुणे-३७ हडपसर क्षेत्रीय कार्यालय

sucessfire [at] redifimail [dot] com

sanjay [dot] urmode [at] gmail [dot] com

9822018160 / 9822018150

020-60501101

६.

मे. रेड एअर फायर सोल्युशन्स(इंडिया)

श्री. खंडेलवाल

८१-ए, पाटील प्लाझा मित्रमंडळ चौक पुणे-९ सहकार नगर क्षेत्रीय कार्यालय

redair [dot] india [at] gmail [dot] com

redair_india [at] rediffmail [dot] com

9890086768 / 9822211199

020-24448100

७.

मे. फायरकॉन इंजिनीअरिंग सर्व्हीसेस

मे. एच.डी.फायरकॉन टेक्नो प्रा.लि.

श्री. हरिश देशमुख

३०५-३०६ आर स्क्केअर, वारजे पुणे वारजे कर्वे नगर क्षेत्रीय कार्यालय

fireconengineering [at] yahoo [dot] com

hdfircon [at] gmail [dot] com

9767993939 / 9423449511
८.

मे. अन्तीफायर सिस्टीम्स

श्री. राजेश पांगारे

३९/५ आदर्श नगर, पुणे सातारा रोड, पुणे-३७ टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालय

antifiresystems [at] gmail [dot] com

antifiresystems [at] rediffmail [dot] com

9822078718 / 9689899101
९.

मे. मल्टीअँप्स इंजिनीयर्स

श्री. मुकुंद गोसावी

१७, कॉन्टिनेन्टल चेम्बर्स, कर्वे रोड पुणे संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय

mukund [at] multiampengineers [dot] com

admin [at] multiampengineers [dot] com

9881480051 / 8888818414

020-65008177

१०.

मे. फायरेक्स सिस्टीम्स(इंडिया) प्रा.लि.

श्री. जाधव सुरेश

२१६४, सदाशिव पेठ पुणे-३० कै. बा.स.ढोलेपाटिल रोड क्षेत्रीय कार्यालय firexsystems [at] gmail [dot] com 9850663609
११.

मे. स्टार फायर सिस्टीम्स प्रा.लि

श्री. तुषार स.कदम

२०, आदिनाथ शॉपिंग सेन्टर, पुणे सातारा रोड, पुणे -३७ भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय

tushar_starfire [at] yahoo [dot] com

Niteshto [dot] starfire [at] gmail [dot] com

9890610092 / 77090035310

20-40085961

१२.

मे. सेग्लोवल लाईफ अँड फायर सेफ्टी कंपनी

श्री. संदीप रॉय

सर्वे न. २६०/२/२ वी./२२ कलवड,लोहगाव पुणे-३२ नगर रोड(वडगाव शेरी) क्षेत्रीय कार्यालय

sandeep [at] sayglobal [dot] in

sandeep [dot] syaglobal [at] gmail [dot] com

9657223905 / 9049457642
१३.

मे. सनलाईट फायर सोल्युशन्स

श्री. आशुतोष दिक्षित

ऑफिस नं. ८ प्लॉट नं. ८ निकिता हाईटस वार्जे पुणे-५२ धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालय

info [at] sunlightfiresolutions [dot] com

sunlightfiresolution [at] gmail [dot] com

9922251827 / 9422521968

 

पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट ११ गावांसाठी अधिकारी संपर्क

अ.क्र. क्षेत्रीय कार्यालयाचे नाव समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नाव संपर्क अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क क्र.
नगर रोड - वडगाव शेरी लोहगाव (उर्वरित) श्री. सोपान पागरे उप अभियंता ८२७५००७६३९
हडपसर - मुंढवा मुंढवा(उर्वरित केशवनगर), फुरसुंगी, उरुळी देवाची, हडपसर(संपूर्ण साडेसतरानळी) श्री. विक्रम दगडू लहाने उप अभियंता ९६८९९३१९६८
धनकवडी-सहकारनगर आंबेगाव खुर्द, आंबेगाव बुद्रूक श्री. तुळे बाळू आप्पा उप अभियंता ९६८९९३१६३९
कोंढवा -येवलेवाडी उंदरी श्री. अनिल बंडोबा सोनवणे अभियंता ९६८९९३१७८५
सिंहगड रोड धायरी श्री . काशिनाथ गांगुर्डे उप अभियंता ९६८९९३१४७८
वारजे -कर्वेनगर शिवणे, शिवणे(संपूर्ण उत्तम नगर) श्री. बम्बळे वनराज उप अभियंता ९६८९९३१६५१

 

पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी अधिकारी संपर्क

अ.क्र. क्षेत्रीय कार्यालयाचे नाव समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नाव संपर्क अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क क्र.
नगररोड-वडगावशेरी वाघोली श्री. मुळे प्रमोद उप अभियंता ९६८९९३१०२३
औंध-बाणेर म्हाळुंगे श्री. भोंगळे सुनिल उप अभियंता ९६८९९३१८५१
सूस श्री. परदेशी विशाल कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३०८४८
कोथरूड-बावधन बावधन बुद्रुक श्री. सय्यद हबीब अब्दुल रेहमान कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१७३९
सिंहगड रोड नांदोशी श्री. जगताप हेमंतकुमार शाखा अभियंता ९६८९९३१८२०
सणसनगर श्री. कडू अतुलकुमार कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३७५९४
नऱ्हे श्री. शेलार भाऊसाहेब उप अभियंता ९६८९९३१६६०
नांदेड श्री. खलाटे हनुमान उप अभियंता ९६८९९३१८८४
किरकिटवाडी श्री. गायकवाड विज्ञान कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३८४२०
१० खडकवासला श्री. दाभाडे विजय कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१२३४
११ वारजे-कर्वेनगर कोंढवे-धावडे श्री. कुलकर्णी प्रफुल्ल उप अभियंता ९६८९९३१६५३
१२ कोपरे श्री. ढमाले ईश्वर कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३५७४७
१३ धनकवडी-सहकारनगर जांभूळवाडी श्री. मोराळे विलास शाखा अभियंता ९६८९९३११४५
१४ कोळेवाडी श्री. बासले मुस्तफा कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१६७६
१५ मांगडेवाडी श्री. दत्तात्रय चव्हाण कनिष्ठ अभियंता ८८५६०८३६९९
१६ भिलारेवाडी श्री. काशीद विजय कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३८६२६
१७ हडपसर-मुढंवा औताडे-हांडेवाडी श्री. गायकवाड महेश कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१७६९
१८ होळकरवाडी श्री. दळवी चिंतामण कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१८८३
१९ शेवाळेवाडी श्री. काथवटे शैलेंद्र कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१८२५
२० मांजरी-बुद्रुक श्री. लहाने विक्रम उप अभियंता ९६८९९३१९६८
२१ कोंढवा-येवलेवाडी गुजर निंबाळकरवाडी श्री. महिंद्रकर प्रशांत कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३११४७
२२ पिसोळी श्री. भांगरे शिरीष उप अभियंता ९६८९९३१७५१
२३ वडाचीवाडी श्री. दीक्षित चैतन्य कनिष्ठ अभियंता ९६८९९३१७०१

पुणे महानगरपालिका

  पत्ता : पुणे मनपा मुख्य इमारत, मंगला थिएटर जवळ
शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५.
  महापालिका संपर्क : ०२०-२५५०१०००
  महापालिका सुरक्षा संपर्क : ०२०-२५५०११३०
  महापालिका महापौर फॅक्स : ०२०-२५५०१०१२
  महापालिका फॅक्स : ०२०-२५५०११०४
  ई-मेल आयडी : info [at] punecorporation [dot] org
 

उप आयुक्त परिमंडळ क्र १

विभागीय अधिकारी:
श्री. संजय गावडे
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र १
विभाग पत्ता:
कै. बी.एस. ढोले पाटील मार्केट बिल्डिंग २ रा मजला, राजर्षी शाहू महाराज पथ , पुणे - ४११ ००१
मोबाइल क्रमांक: 9689931401
ई-मेल आयडी:
sanjaygawde@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
020 25597320
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. वैभव कडलख Vaibhav.Kadlakh@punecorporation.org 020 - 25509100 9689931162
ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. ज्ञानदेव कोंडीबा सुपे dnandev.supe@punecorporation.org 020 - 26141470 , 020 - 26141472 9689931712
नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री.सुहास जगताप suhas.jagtap@punecorporation.org 020 - 25509000 ,020 - 26630103 7262001034

उप आयुक्त परिमंडळ क्र २

विभागीय अधिकारी:
श्री. नितीन उदास
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र २
विभाग पत्ता:
पंडित जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन, तळमजला, शिवाजी नगर, पुणे - ४११००५
मोबाइल क्रमांक: 9689931499
ई-मेल आयडी:
nitin.udas@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
०२० - २५५०१५९१
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. रवी खंदारे ravi.khandare@punecorporation.org 020 - 25501500 9689931932
औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. संदीप भगवान खलाटे sandip.khalate@punecorporation.org 020-25597100 9689935848
कोथरूड - बावधन क्षेत्रिय कार्यालय श्री. सचिन तामखेडे sachin.tamkhede@punecorporation.org 020 25501600 9921863138

उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३

विभागीय अधिकारी:
श्री. जयंत भोसेकर
पदनाम:
उपायुक्त परिमंडल क्र 3
विभाग पत्ता:
कै. शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन,२ रा मजला,टिळक रोड, पुणे - ४११०३०
मोबाइल क्रमांक: 9689931492
ई-मेल आयडी:
jayant.bhosekar@Punecorporation.Org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
०२० - २५५०१५९१
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. राजेश गुर्रम warjekarvenagar@punecorporation.org 020 - 25597700 9689931278
सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. संजीव ओहोळ sanjeev.ovhal@punecorporation.org 020 - 24606300 9422465193
धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती प्रज्ञा पोतदार pradnya.potdar@punecorporation.org 020 - 25508904 , 020 - 25508901 7700774567

उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४

विभागीय अधिकारी:
श्री. संदीप कदम
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४
विभाग पत्ता:
कै. शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन,२ रा मजला,टिळक रोड, पुणे - ४११०३०
मोबाइल क्रमांक: 9689931422
ई-मेल आयडी:
sandip.kadam@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
020 - 25508015
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. शाम काशिनाथ तारू sham.taru@punecorporation.org 020 - 25506250 9689931979
हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय श्री. प्रसाद काटकर hadapsar@punecorporation.org 020 - 26821092 , 020 - 26821093 9503635459
कोंढवा - येवलेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय श्रीमती डॉ. ज्योती धोत्रे jyoti.dhotre@punecorporation.org 020 - 25508800 9766134063

उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५

विभागीय अधिकारी:
श्री अविनाश सपकाळ
पदनाम:
उप आयुक्त परिमंडळ क्र ५
विभाग पत्ता:
कै. शिवाजीराव ढेरे उद्योग भवन,२ रा मजला,टिळक रोड, पुणे - ४११०३०
मोबाइल क्रमांक: 9689931759
ई-मेल आयडी:
asakpal@punecorporation.org
कार्यालय संपर्क क्रमांक:
०२० - २५५०८०९२
कार्यालयाचे नाव सहायक महापालिका आयुक्त ई-मेल आयडी संपर्क क्रमांक मोबाइल क्रमांक
भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय श्री. सोमनाथ बनकर somnath.bankar@punecorporation.org 020 - 26437040 , 020 - 26437041 9689934261
बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. गणेश सोनुने ganesh.sonune@punecorporation.org 020 - 25508700 , 020 - 24229768 20 24229768
कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय श्री. आशिष महाडदळकर ashish.mahadalkar@punecorporation.org 020 - 25597600 9689931256
अनु. क्र. विभाग विभाग आधिकारीचे नाव पदनाम ई-मेल आयडी मोबाईल क्रमांक
1 महापालिका आयुक्त कार्यालय श्री. विक्रम कुमार महापालिका आयुक्त vikramkumar@punecorporation.org
2 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय श्री. रवींद्र बिनवडे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) ravindra.binwade@punecorporation.org
3 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) कार्यालय डॉ. श्री. कुणाल खेमनार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) kunal.khemnar@punecorporation.org
4 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय श्री. ज्ञानेश्वर मोळक अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) dsmolak@punecorporation.org
5 नगर सचिव विभाग श्री. शिवाजी दौंडकर नगरसचिव shivaji.daundkar@punecorporation.org
6 दक्षता विभाग श्री. राजेंद्र मुठे उप आयुक्त (दक्षता) rajendra.muthe@punecorporation.org
7 शहर अभियंता कार्यालय श्री. प्रशांत वाघमारे शहर अभियंता prashant.waghmare@punecorporation.org
8 आरोग्य विभाग श्री. आशिष भारती आरोग्य अधिकारी ashish.bharati@punecorporation.org
9 मुख्य लेखा परीक्षक विभाग श्री. अंबरीश गालिंदे सह महापालिका आयुक्त (मुख्य लेखा परीक्षक) ambarish.galinde@punecorporation.org
10 मुख्यलेखा व वित्त विभाग श्रीमती उल्का कळसकर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ulka.kalaskar@punecorporation.org
11 मुख्य अभियंता प्रकल्प श्री. श्रीनिवास बोनाला मुख्य अभियंता (प्रकल्प) srinivas.bonala@punecorporation.org
12 वाहतूक नियोजन विभाग श्री. राजेंद्र राऊत मुख्य अभियंता (स्थापत्य) वाहतूक नियोजन rraut@punecorporation.org
13 पथ विभाग श्री. विजय कुलकर्णी मुख्य अभियंता (पथ) vkulkarni@punecorporation.org
14 बांधकाम परवानगी (जुनी हद्द) श्री. युवराज देशमुख अधिक्षक अभियंता (बांधकाम विभाग) ydeshmukh@punecorporation.org
15 बांधकाम परवानगी (नवी हद्द) श्री. सुधीर कदम प्र. अधिक्षक अभियंता (बांधकाम विभाग) sudhirkadam5110@gmail.com
16 प्राथमिक शिक्षण विभाग श्रीमती. मिनाक्षी राउत प्रशासकीय अधिकारी (प्राथमिक शिक्षण विभाग) minakshi.raut@punecorporation.org
17 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग श्री. शिवाजी दौंडकर शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग shivaji.daundkar@punecorporation.org
18 कर आकारणी व कर संकलन विभाग श्री. विलास कानडे सह महापालिका आयुक्त (कर आकारणी व कर संकलन विभाग) vilas.kanade@punecorporation.org
19 पाणीपुरवठा विभाग श्री. अनिरुद्ध पावसकर अधिक्षक अभियंता (पाणी पुरवठा विभाग) apawaskar@punecorporation.org
20 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग श्री. अजित देशमुख उपआयुक्त (घनकचरा व व्यवस्थापन) ajeet.deshmukh@punecorporation.org
21 स्थानिक संस्था कर विभाग डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे उपायुक्त (स्थानिक संस्था कर) mahesh.doiphode@punecorporation.org
22 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग श्री. राहुल जगताप माहिती व तंत्रज्ञान प्रमुख rjagtap@punecorporation.org
23 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. राजेंद्र मुठे उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन) rajendra.muthe@punecorporation.org
24 समाज विकास विभाग श्री. रामदास चव्हाण मुख्य समाज विकास अधिकारी ramdas.chavan@punecorporation.org
25 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग श्री. राजेंद्र मुठे उपायुक्त (मालमत्ता आणि व्यवस्थापन) rajendra.muthe@punecorporation.org
26 भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग श्रीमती प्रतिभा पाटील उपायुक्त (भूसंपादन व व्यवस्थापन) pratibha.patil@punecorporation.org
27 समाज कल्याण विभाग श्रीमती रंजना गगे उपायुक्त (समाजकल्याण) ramdas.chavan@punecorporation.org
28 मोटार वाहन विभाग डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे उपआयुक्त (मोटार वाहन विभाग) mahesh.doiphode@punecorporation.org
29 भवन रचना विभाग श्री. शिवाजी लंके अधिक्षक अभियंता (भवन रचना विभाग) shivaji.lanke@punecorporation.org
30 विद्युत विभाग श्री. श्रीनिवास कंदूल मुख्य अभियंता (विद्युत) skandul@punecorporation.org
31 उदयान विभाग श्री. अशोक घोरपडे मुख्य उद्यान अधिक्षक ashok.ghorpade@punecorporation.org
32 पर्यावरण विभाग श्री. मंगेश दिघे पर्यावरण संवर्धन अधिकारी indradhanushya@punecorporation.org
33 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग श्री. गणेश सोनुने आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ganesh.sonune@punecorporation.org
34 अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग श्री. माधव जगताप उप आयुक्त ( अतिक्रमण /अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग) mjagtap@punecorporation.org
35 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग श्री. विजय लांडगे उप आयुक्त (परवाना व आकाश चिन्ह ) vijay.landge@punecorporation.org
36 अग्निशामक विभाग श्री. प्रशांत रणपिसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी prashant.ranpise@punecorporation.org
37 मध्यवर्ती भांडार विभाग श्रीमती आशा राऊत उप आयुक्त (भांडार विभाग ) asha.raut@punecorporation.org
38 सुरक्षा विभाग श्री. माधव जगताप मुख्य सुरक्षा अधिकारी security@punecorporation.org
39 कामगार कल्याण विभाग श्री. शिवाजी दौंडकर मुख्य कामगार अधिकारी shivaji.daundkar@punecorporation.org
40 शहर जनगणना कार्यालय डॉ. श्री. महेशकुमार डोईफोडे उपायुक्त (स्थानिक संस्था कर) mahesh.doiphode@punecorporation.org
41 क्रीडा विभाग श्री. संतोष वारुळे उप आयुक्त (क्रीडा ) santosh.varule@punecorporation.org
42 वारसा व्यवस्थापन विभाग श्री.शिवाजी लंके अधिक्षक अभियंता (वारसा व्यवस्थापन विभाग) shivaji.lanke@punecorporation.org
43 वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्री. अशोक घोरपडे सदस्य सचिव (वृक्ष प्राधिकरण विभाग) ashok.ghorpade@punecorporation.org
44 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन श्री. अविनाश सकपाळ उप आयुक्त (झोनिपु) asakpal@punecorporation.org
45 निवडणुक विभाग श्री. अजित देशमुख उप आयुक्त (निवडणूक) ajeet.deshmukh@punecorporation.org
46 मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग श्रीमती सुश्मिता शिर्के अधिक्षक अभियंता (मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग) sewerage@punecorporation.org
47 जायका प्रकल्प (मलनि:सारण) श्री. जगदीश खानोरे अधिक्षक अभियंता (जायका प्रकल्प) jkhanore@punecorporation.org
48 तांत्रिक विभाग श्री. विजय लांडगे उप आयुक्त (तांत्रिक) vijay.landge@punecorporation.org
49 विधी सल्लागार श्रीमती निशा चव्हाण प्र. मुख्य विधी अधिकारी nisha.chavan@punecorporation.org
PMC Telephone Directory 
S.No. Name Mob. No. Designation
1 Abhijit Shivaji Mane 9689931192 SANITARY INSPECTOR
2 Adivant Sanjay Tukaram 9689931646 SUB ENGINEER
3 Adsul Jaydip Suresh 9689931862 JUNIOR ENGINEER
4 Agarwal Rupesh (Dr) 9689931544 MEDICAL OFFICER
5 Ahari Ramdas Tulasiram 9689938490 JUNIOR ENGINEER
6 Aher Rajesh Ram 8308841605 SANITARY INSPECTOR
7 Ahire Sunil Ramdas 9689931963 DEPUTY ENGINEER
8 Ajay Mahadev Gajdhane 9689930728 SANITARY INSPECTOR
9 Akware Chandrashekhar Hanslal 9689931642 EXECUTIVE ENGINEER
10 Albhar Suhas Baban 9689931852 SUB ENGINEER
11 Alurkar Sudhir Pandurang 9689931945 JUNIOR ENGINEER
12 Ambekar Abhijit Arun 9689931830 SUB ENGINEER
13 Amit Subhash Ghag 9689931904 SANITARY INSPECTOR
14 Amrale Prakash 9689931421 SUPERINTENDENT GARDEN
15 Ankolikar Shivanand Dnyaneshwar 9689931623 JUNIOR ENGINEER
16 Ardhapure Rajendra Vaijanatrao 9689931244 SUB ENGINEER
17 Atish Satish Baorde 9689931596 SANITARY INSPECTOR
18 Avale Somnath Ashok 9689931694 SANITARY INSPECTOR
19 Avhad Pradip Rakhmaji 9689931876 JUNIOR ENGINEER
20 Awati Dilawar Akabar 9689931400 SANITARY INSPECTOR
21 Awghade Sham Somnath 9689931686 ENCRO.INSPECTOR
22 Baban Balasaheb Jadhav 9689931190 SANITARY INSPECTOR
23 Bachhav Mahendra Balkrishna 9689931807 JUNIOR ENGINEER
24 Badamikar Sulbha Manohar 9689931485 SOCIAL WORKER
25 Bade Vivekanand Vishnu 9689931738 JUNIOR ENGINEER
26 Badhe Ramganesh Dattatraya 9689931409 SUB ENGINEER
27 Bafna Dilip Chandanmal 9689931711 ENCROACHMENT INSPECTOR
28 Bagade Manoj (Dr) 9689931352 MEDICAL OFFICER
29 Bagane 25501015 P.A. TO DEPUTY MAYOR
30 Bagwan Mushtaq Karim 9689931532 JUNIOR ENGINEER
31 Bahadkar Amol Ashok 8308841022 JUNIOR ENGINEER
32 Bahiram Mahindra Laxman 9689931827 JUNIOR ENGINEER
33 Bahirat Rajendra Tukaram 9689931306 SANITARY INSPECTOR
34 Bahulikar Shishir Balkrishna 9689931194 DEPUTY ENGINEER
35 Baliwant Kalpana Sanjay(Dr) 9689931939 MEDICAL OFFICER
36 Balve Pratap Damodar 9689931581 JUNIOR ENGINEER
37 Bamble Vanraj Endrasen 9689931651 DEPUTY ENGINEER
38 Bandgar Ashok Balabhim 9689931705 SANITARY INSPECTOR
39 Bangar Digambar Ramrao 9689931822 DEPUTY ENGINEER
40 Bankar Rajesh Nivruti 9689931197 EXECUTIVE ENGINEER
41 Bapat Milind Shrikrishna 9689931829 DEPUTY ENGINEER
42 Barbhai Deepak Shrikrishna 9689931628 JUNIOR ENGINEER
43 Barshikar Dnyanesh Jalinder 9689931752 DEPUTY ENGINEER
44 Barve Mukund Chintaman 9689931823 SUB ENGINEER
45 Basade Mustafa Zindasaheb 9689931676 JUNIOR ENGINEER
46 Basanagar Sanjay Gajanan 9689931877 SUB ENGINEER
47 Basangi Murigappa Babu 9689931857 SUB ENGINEER
48 Bathe Rahul Shivaji 9689936319 SANITARY INSPECTOR
49 Bende Dinesh Krushnarao(Dr) 9689931084 MEDICAL OFFICER
50 Bendre Lalit Madhukar 9689931334 DEPUTY ENGINEER
51 Bhaik Santosh Narayan 9689930873 SANITARY INSPECTOR
52 Bhalerao Narendra Madhukar 9689931054 SANITARY INSPECTOR
53 Bhanage Shrikant Prabhakar 9689931321 EXECUTIVE ENGINEER
54 Bhandari Gopal Chandrakant 9689931887 JUNIOR ENGINEER
55 Bhandge Priti Ravindra 8308841024 SANITARY INSPECTOR
56 Bhangare Shirish Madhusudan 9689931751 DEPUTY ENGINEER
57 Bhange Prasad Lumagi 9689931733 DEPUTY ENGINEER
58 Bharati Dnyaneshvar Tilekar 9689937912 SANITARY INSPECTOR
59 Bhavari Ashok Pandurang 9689932145 SKY SIGN INSPECTOR
60 Bhavsar Pravinkumar Uttamrao 9689931144 JUNIOR ENGINEER
61 Bhoir Jaya Khemchand(Smt) 9689931874 SANITARY INSPECTOR
62 Bhoir Khevji Tukaram 9689931430 SUPERINTENDENT LOCAL BODY TAX
63 Bhoir Vaishali Vijay 9689931969 JUNIOR ENGINEER
64 Bhoir Vijay Khevaji 9689931157 SANITARY INSPECTOR
65 Bhondave Amit Vasant 9689931567 JUNIOR ENGINEER
66 Bhongale Sunil Baban 9689931851 JUNIOR ENGINEER
67 Bhosale Parimal Dnyanesh Dr. 9689937805 MEDICAL OFFICER
68 Bhosale Yogesh Dnyaneshvar 9689939024 JUNIOR ENGINEER
69 Bhosale Yogita Suresh (Miss) 9689931875 PROTOCOL OFFICER
70 Bhosarekar Satish Shripad 9689931922 EXECUTIVE ENGINEER
71 Bhushan Balasaheb Sangne 9689939608 SANITARY INSPECTOR
72 Bhutada Puroshottam Gulabchand 9689931630 SUB ENGINEER
73 Bhutkar Rajesh Gajanan 9689931458 JUNIOR ENGINEER
74 Biradar Madan (Dr) 9689931724 MEDICAL OFFICER
75 Bobade Madhav Bhagwan 9689931806 JUNIOR ENGINEER
76 Bode Lalit Ramakrishna 9689931826 SUB ENGINEER
77 Borse Sanjay Gajanan 9689931149 JUNIOR ENGINEER
78 Bramhankar Shashikant Murlidhar 9689931866 SUB ENGINEER
79 Buge Vaishali Babasaheb 8308841586 JUNIOR ENGINEER
80 Chakor Dnyaneshwar (Dr) 9689931962 MEDICAL OFFICER
81 Chandele Mohan Kaluji 8308841023 SANITARY INSPECTOR
82 Chaudhari Rakhi Ramesh 9689931670 JUNIOR ENGINEER
83 Chaudhari Shrikrishna Sadashiv 9689931361 EXECUTIVE ENGINEER
84 Chavan Natha Mahadeo 9689931040 DEPUTY ENGINEER
85 Chavan Nilesh Yashavant 9689930876 SANITARY INSPECTOR
86 Chavan Nisha Sanjay 9689931338 JR. LEGAL ASSISTANT
87 Chavan Sandip Babulal 9689931528 SANITARY INSPECTOR
88 Chavan Shrikant Laxmanrao 9689931842 SANITARY INSPECTOR
89 Chawan Sudhir Maruti 9689931787 DEPUTY ENGINEER
90 Chikne Tapan Balasaheb 9689931878 SUB ENGINEER
91 Chimote Surendra Rangrao 9689931598 SANITARY INSPECTOR
92 Choudhri Shreekant Prabhakar 9689931580 SUB ENGINEER
93 Chougule Sandeep Narayan 9689930126 JUNIOR ENGINEER
94 Dabhade Vijay Mahadevrao 9689931234 JUNIOR ENGINEER
95 Dagadkhair Kisan Rajaram 9689931768 JUNIOR ENGINEER
96 Dalvi Chintamani Sitaram 9689931883 JUNIOR ENGINEER
97 Damale Anil Vishwanath 9689932135 SANITARY INSPECTOR
98 Dandge Sahebrao Balbhim 9689931745 DEPUTY ENGINEER
99 Deo Vishram Bhalchandra 9689931997 JUNIOR ENGINEER
100 Deodhar Hemant Prabhakar 9689931060 EXECUTIVE ENGINEER
101 Deokar Narendra Ajinath 9689931290 JUNIOR ENGINEER
102 Desadla Sangita Pravin 9689931767 JUNIOR ENGINEER
103 Desale Kiran Sureshrao 9689938304 JUNIOR ENGINEER
104 Deshmukh Kailas Vitthal 9689931177 SUB ENGINEER
105 Deshmukh Pramod Ramrao 9689931865 DEPUTY ENGINEER
106 Deshmukh Sanjay Digambar 9689931447 SUB ENGINEER
107 Deshmukh Yuvaraj Guruling 9689931491 EXECUTIVE ENGINEER
108 Deshpande Bhagyashree Milind 9689931604 JUNIOR ENGINEER
109 Deshpande Kavita Balwantrao 9689931684 JUNIOR ENGINEER
110 Deshpande Nitin Ramchandra 9689931305 EXECUTIVE ENGINEER
111 Devade Rohidas Pandurang 9689931337 SUB ENGINEER
112 Devkar Suryakant Eknath 9689931964 MEDICAL OFFICER
113 Devkar Yogesh Machindranath 9689931617 JUNIOR ENGINEER
114 Dhage Sangita Rajesh 9689931104 JUNIOR ENGINEER
115 Dhakane Dnyaneshwar Shankar 9689931985 PA TO ADDITIONAL COMMISSIONER (SPECIAL)
116 Dhamdhere Prdnya Prdip 9689938028 JUNIOR ENGINEER
117 Dhanvat Sanjay Babanrao 9689931879 SANITARY INSPECTOR
118 Dharav Sanjay Ganpatrao 9689931780 JUNIOR ENGINEER
119 Dharpale Avinash Shripati 9689931587 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
120 Dhavale Ravindra Digamber 9689931734 EXECUTIVE ENGINEER
121 Dhawle Shyam Sopan 9689931395 EXECUTIVE ENGINEER
122 Dhaygude Mandar Ashapurak 9689931296 SUB ENGINEER
123 Dhaygude Pratap Tatyaba 9689931525 DEPUTY ENGINEER
124 Dhelwan Dipak Bhayalal 9689931612 SANITARY INSPECTOR
125 Dhelwan Jayant Bhaiyyalal 9689931022 PA TO LEADER OF HOUSE
126 Dhende Sandip (Dr) 9689931726 MEDICAL OFFICER
127 Dhokale Dagadu Sonaba 9689931892 ENCROACHMENT INSPECTOR
128 Dhorje Gauri Vilas 9689931683 JUNIOR ENGINEER
129 Dhotre Sandip Navnath 9689931833 JUNIOR ENGINEER
130 Dhotre Yogita Vasantrao 9689931696 JUNIOR ENGINEER
131 Dhumal Anil Vasantrao 9689931183 PA TO ADDITIONAL COMMISSIONER (GENERAL)
132 Diggikar Umakant Devendra 9689931777 JUNIOR ENGINEER
133 Dighe Mangesh Samptrao 9689931771 ENVIRONMENT OFFICER
134 Dighe Rajesh Madhukar Dr. 9689937638 MEDICAL OFFICER
135 Dipak Gangadhar Pakhale 9689931531 MEDICAL OFFICER
136 Divse Sachin Kashinath 9689931026 JUNIOR ENGINEER
137 Dixit Chaitanya Ramesh 9689931701 JUNIOR ENGINEER
138 Dixit Ruturaj Ramesh 9689931613 SANITARY INSPECTOR
139 Dnyaneshvar Ramrao Lakhe 9689935851 JUNIOR ENGINEER
140 Doke Subhash Namdev 9689931452 SUB ENGINEER
141 Dole Anil Narhar 9689931043 SANITARY INSPECTOR
142 Dombe Abhijit Pralhad 9689931732 DEPUTY ENGINEER
143 Dubbewar Vivek Prabhakar 9689931845 JUNIOR ENGINEER
144 Duryodhan Sapana Baban 9689931064 JUNIOR ENGINEER
145 Ekal Kishor Janardhan 9689930864 SANITARY INSPECTOR
146 Ekke Urmila (Dr) 9689931982 MEDICAL OFFICER
147 Eshte Sangita Bhagawan 9689931682 JUNIOR ENGINEER
148 Fad Vilas Nivrutti 9689931432 EXECUTIVE ENGINEER
149 Fatale. Rajesh. Vidyadhar. 9689931618 JUNIOR ENGINEER
150 Gadage Umesh Chandrakant 9689938246 JUNIOR ENGINEER
151 Gade Abhimanyu Arjun 9689931514 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
152 Gadekar Ekanath Gulab 9689931938 DEPUTY ENGINEER
153 Gagare Rahul 9689938489 MEDICAL OFFICER
154 Gaikar Anil Pandurang 9689931609 SANITARY INSPECTOR
155 Gaikwad Avinash Baliram 9689931789 DEPUTY ENGINEER
156 Gaikwad Chandrakant Ganesh 9689931058 DEPUTY ENGINEER
157 Gaikwad Devidaas Shankar 9689931091 SUB ENGINEER
158 Gaikwad Dhananjay Madhukar 9689931208 JUNIOR ENGINEER
159 Gaikwad Mahesh Chintaman 9689931769 JUNIOR ENGINEER
160 Gaikwad Pournima Mohan (Smt) 8308841508 JUNIOR ENGINEER
161 Gaikwad Rajendra Durgappa 8308841510 JUNIOR ENGINEER
162 Gaikwad Sanjay Pandit 9689931153 JUNIOR ENGINEER
163 Gaikwad Santosh Kisanrao 9689931797 JUNIOR ENGINEER
164 Gaikwad Shivaji Tukaram 9689931219 ENCROACHMENT INSPECTOR
165 Gaikwad Shrikant Dattatray 9689930194 JUNIOR ENGINEER
166 Gaikwad Vidnyan Bapurao 9689938420 JUNIOR ENGINEER
167 Galande Rekha Umesh(Dr) 9689931929 MEDICAL OFFICER
168 Gammbhire Namdev Devram 9689931061 EXECUTIVE ENGINEER
169 Gangurde Kashinath Chintaman 9689931748 DEPUTY ENGINEER
170 Garad Dattatraya Mahadev 9689931810 JUNIOR ENGINEER
171 Gathe Manoj Suresh 9689931070 JUNIOR ENGINEER
172 Gavane Rohidas Nivrutti 9689931824 JUNIOR ENGINEER
173 Gawali Chandrakant Sukhdeo 8308841505 JUNIOR ENGINEER
174 Gawali Dattatray Pandurang 9689931246 SUB ENGINEER
175 Gedam Pravin Waman 9689931926 EXECUTIVE ENGINEER
176 Ghadage Bhagyashri Mahadev 9689931449 JUNIOR ENGINEER
177 Ghadshi Anant Pandurang 9689931882 SANITARY INSPECTOR
178 Ghatge Ketaki Ranjeet (Dr) 9689931364 MEDICAL OFFICER
179 Ghatkambale Vaibhav Kondiram 9689939470 SANITARY INSPECTOR
180 Ghavate Sanjay Nivruti 9689931356 SANITARY INSPECTOR
181 Ghogare Smita 9689938805 JUNIOR ENGINEER
182 Gholap Milind Dattatrya 9689931602 DEPUTY ENGINEER
183 Gholap Shobha Sanjay 9689931314 JUNIOR ENGINEER
184 Gholave Sunil Shrihari 9689932610 SANITARY INSPECTOR
185 Ghorpade Ravindra Manikrao 9689931269 DEPUTY ENGINEER
186 Girolla Dineshkumar Dattatraya 9689931112 EXECUTIVE ENGINEER
187 Gite Ganesh Rajendra 9689937484 JUNIOR ENGINEER
188 Gode Shankar Nimba 9689931721 SANITARY INSPECTOR
189 Gohad Omkar Suryakant 9689931643 JUNIOR ENGINEER
190 Gojare Dinkar Bhau 9689931946 DEPUTY ENGINEER
191 Gondane Sanjiv Krushinath 9689931326 DEPUTY ENGINEER
192 Gondhalekar Santosh Vijay 9689934394 SKY SIGN INSPECTOR
193 Gone Dharmendra Gangaram 9689931778 JUNIOR ENGINEER
194 Gosavi Rahul Sopan 9689931615 JUNIOR ENGINEER
195 Gosavi Sameer Vasant 9689931396 JUNIOR ENGINEER
196 Gosawi Dattatray Sunil 9689936293 SANITARY INSPECTOR
197 Gujar Vishnu Mohan 9689931850 JUNIOR ENGINEER
198 Gund Pratibha Rajesh 9689931451 JUNIOR ENGINEER
199 Gunjal Atul Bhanudas 9689937655 JUNIOR ENGINEER
200 Gunjikar Shriniwas Waman 9689931606 SANITARY INSPECTOR
201 Gurram Rajesh Rajaram 9689931278 JUNIOR ENGINEER
202 Hande Bhaskar Bhanudas 9689931245 JUNIOR ENGINEER
203 Hanumanta Lalappa Salvi 9689930576 SANITARY INSPECTOR
204 Haribhakta Vishal Keshav 9689931954 EXECUTIVE ENGINEER
205 Haridas Pradip Balkrishna 9689931616 JUNIOR ENGINEER
206 Hawaldar Vijay Vasant 9689931239 JUNIOR ENGINEER
207 Hol Rupali Haribhau 9689931464 JUNIOR ENGINEER
208 Huddedar Dattatray Baburao 9689931191 DEPUTY ENGINEER
209 Hugay Pramod Gangadhar 9689931397 JUNIOR ENGINEER
210 Idhate(Wankhede) Manjusha Satish 9689931293 MUNICIPAL PROSECUTOR
211 Inamdar Imamuddin Siraj 9689931055 SANITARY INSPECTOR
212 Inamdar Mrunmai Milind 9689931637 JUNIOR ENGINEER
213 Indrakshe Vyankatesh Nagorao 8308841503 JUNIOR ENGINEER
214 Ingawale Vitthal Shamrao 9689931790 SUB ENGINEER
215 Ingle Devendra Sahebrao 9689931603 SUB ENGINEER
216 Isak Ismail Shaikh 9689936507 SANITARY INSPECTOR
217 Jadakar Manohar Bhavna 9689931271 DEPUTY ENGINEER
218 Jadhav Aparna Ram 9689937726 JUNIOR ENGINEER
219 Jadhav Ashit Vedprakash 9689931625 EXECUTIVE ENGINEER
220 Jadhav Dhananjay Waman 9689931928 DEPUTY ENGINEER
221 Jadhav Jagdish Ramchandra 9689931327 DEPUTY ENGINEER
222 Jadhav Ketan Ramdas 9689938508 JUNIOR ENGINEER
223 Jadhav Kunjan Krishna 9689931873 SUB ENGINEER
224 Jadhav Rajendra Marutrao 9689931661 JUNIOR ENGINEER
225 Jadhav Ravindra Sadashiv 9689931601 JUNIOR ENGINEER
226 Jadhav Sanjay Baban 9689932310 SKY SIGN INSPECTOR
227 Jadhav Sanjay Pandurang 9689931439 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
228 Jadhav Satish Rajaram 9689931288 SUB ENGINEER
229 Jadhav Shankar Kashinath 9689931307 SANITARY INSPECTOR
230 Jadhav Sudhirkumar Vinayak 9689931673 JUNIOR ENGINEER
231 Jadhav Suhas Mahadev 9689931160 JUNIOR ENGINEER
232 Jadhav Varsha Shankar 9689931047 JUNIOR ENGINEER
233 Jadhav Vinayak Lalasaheb 9689931466 JUNIOR ENGINEER
234 Jadhav Vinayak Shivaji 9689931766 JUNIOR ENGINEER
235 Jagadish Dadu Salve 9689934022 SANITARY INSPECTOR
236 Jagdale Ganesh (Dr) 9689931967 MEDICAL OFFICER
237 Jagtap Dattatray Nivrutti 9689931947 JUNIOR ENGINEER
238 Jagtap Hemantkumar Vasantrao 9689931820 JUNIOR ENGINEER
239 Jagtap Nandkishor Arjunrao 9689931210 EXECUTIVE ENGINEER
240 Jagtap Prasad Balasaheb 9689931895 JUNIOR ENGINEER
241 Jagtap Shankar Gangaram 9689931610 SANITARY INSPECTOR
242 Jagtap Subhash Ramdas 9689931548 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
243 Jakka Dhanjay Chandulal 9689937854 SKY SIGN INSPECTOR
244 Jalindhar Valmik Chandgude 9689930586 SANITARY INSPECTOR
245 Jamadade Suryakant Chandrakant 9689931636 JUNIOR ENGINEER
246 Jambhulkar Vinayak Pandurang 9689931900 JUNIOR ENGINEER
247 Janardan Bhanudas Jadhv 9689931349 SANITARY INSPECTOR
248 Janrao Raghunath Eknath 9689931657 JUNIOR ENGINEER
249 Jhodape Anjali Madhukarrao 9689938421 JUNIOR ENGINEER
250 Joshi Charushila Sunil 9689931970 JUNIOR ENGINEER
251 Joshi Jayant Suryakant 9689931572 SUB ENGINEER
252 Joshi Prasannaraghav Madhukar 9689931062 DEPUTY ENGINEER
253 Jyoti Vedhpathak 9689930759 JUNIOR ENGINEER
254 Kadak Gajanan Nemaji 9689931103 PA TO COMMISSIONER
255 Kadam Archana Vishal (Mrs) 9689931834 SANITARY INSPECTOR
256 Kadam Ashwini Tukaram 9689931159 SANITARY INSPECTOR
257 Kadam Prashant Avinash 9689931855 JUNIOR ENGINEER
258 Kadam Sudhir Manikrao 9689931277 DEPUTY ENGINEER
259 Kadam Sunil Krishanaji 9689931663 JUNIOR ENGINEER
260 Kadam Vishnu Arjun 9689937000 PA TO CHAIRMAN
261 Kadlakh Vaibhav Bhanudas 9689931162 ASST. ASSESSOR & COLLECTOR OF TAXES
262 Kadu Atulkumar Pandurang 9689937594 JUNIOR ENGINEER
263 Kadu Ramdas Ananta 9689931434 JUNIOR ENGINEER
264 Kadu Sheetal Laxman 9689938436 JUNIOR ENGINEER
265 Kadu Sudesh Wamanrao 9689931935 EXECUTIVE ENGINEER
266 Kakade Nilima Subhash 9689931406 SANITARY INSPECTOR
267 Kakade Ramesh Vishwasrao 9689931155 DEPUTY ENGINEER
268 Kakade Rosemery Sunil 9689931407 SANITARY INSPECTOR
269 Kakde Vinayak Gangadhar 9689931765 JUNIOR ENGINEER
270 Kalashetty Kiran Swaminath 9689931427 JUNIOR ENGINEER
271 Kalbhor Dilip Manohar 9689937934 SKY SIGN INSPECTOR
272 Kale Jayant Dattatray 9689930863 SUB ENGINEER
273 Kale Navalkumar Parshuram 9689932260 SKY SIGN INSPECTOR
274 Kalekar Nilesh Praful 9689931848 JUNIOR ENGINEER
275 Kamat Shreedhar Shripti 9689931949 EXECUTIVE ENGINEER
276 Kamble Ganapat Digambar 9689931415 SANITARY INSPECTOR
277 Kamble Ganesh Vitthal 9689931677 JUNIOR ENGINEER
278 Kamble Nandu Govind 9689931478 SOCIAL WORKER
279 Kamble Nitin Dattatrya 9689930885 SANITARY INSPECTOR
280 Kamble Sagar Shankar 9689931174 JUNIOR ENGINEER
281 Kamble Santoshkumar Pandurang 9689931233 ASST.GARDEN SUPERINTENDENT
282 Kamble Shridhar Amrut 9689930110 SANITARY INSPECTOR
283 Kamble Sunil Manohar 9689931881 SANITARY INSPECTOR
284 Kamthe Avinash Eshwar 9689931608 JUNIOR ENGINEER
285 Kank Priyanka Pandurang 9689931207 SANITARY INSPECTOR
286 Kapale Kashinath Balvant 9689930817 SKY SIGN INSPECTOR
287 Kapse Vikrant Mukunda 9689931498 JUNIOR ENGINEER
288 Karale Kailas Bajirag 9689931856 JUNIOR ENGINEER
289 Karkud Madhukar Sukhdev 9689931069 SANITARY INSPECTOR
290 Karmarkar Milind Madhukar 9689931828 SUB ENGINEER
291 Kashid Vijay Balvant 9689938326 JUNIOR ENGINEER
292 Kate Shekher Vasant 9689931418 JUNIOR ENGINEER
293 Kateval Santosh Harisingh 9689937556 SKY SIGN INSPECTOR
294 Kathavte Shailendra Suresh 9689931825 JUNIOR ENGINEER
295 Kathawate Vikram Shrirang 9689931303 SANITARY INSPECTOR
296 Katkar Anandrao Shankarrao 9689931236 DEPUTY ENGINEER
297 Katwate Prashant Baban 9689931410 SUB ENGINEER
298 Kavita Chandrakantjagatap 9689936914 JUNIOR ENGINEER
299 Kedari Ashok Punaji 9689931867 JUNIOR ENGINEER
300 Kelkar Virendra Vishwas 9689931781 JUNIOR ENGINEER
301 Kenjale Nitin Bajirao 9689931999 LABOUR WELFARE OFFICER
302 Khairnar Rajendra Murlidhar 9689931794 DEPUTY ENGINEER
303 Khaladkar Nandkumar Shamrao 9689931736 DEPUTY ENGINEER
304 Khalate Hanuman Namdecrao 9689931884 JUNIOR ENGINEER
305 Khan Abdula Ahamad 9689931763 JUNIOR ENGINEER
306 Khandale Prakash Abhiman 9689931355 SANITARY INSPECTOR
307 Khandare Ravi Ashokrao 9689931932 JUNIOR ENGINEER
308 Khandode Milind Ashok 9689931097 SANITARY INSPECTOR
309 Khandve Sandeep Gopal 9689931488 EXECUTIVE ENGINEER
310 Khanore Jagdish Vaijanth 9689931925 EXECUTIVE ENGINEER
311 Kharage Sharad Dagadu 9689931779 JUNIOR ENGINEER
312 Kharat Kavita Shashikant 9689931547 SANITARY INSPECTOR
313 Kharat Rajesh Gorakh 9689931629 JUNIOR ENGINEER
314 Khirid Ganesh Tukaram 9689931223 SANITARY INSPECTOR
315 Khot Sambhji Bapu 9689931059 DEPUTY ENGINEER
316 Khot Swapnil 9689938320 JUNIOR ENGINEER
317 Khude Nitin Sopanrao 9689931814 JUNIOR ENGINEER
318 Khude Rajesh Sambhaji 9689931641 ENCROACHMENT INSPECTOR
319 Khule Kailas Machhindra 9689931481 SOCIAL WORKER
320 Kode Uday Sharad 9689931836 JUNIOR ENGINEER
321 Kokani Rahatbegam Abdulkarim 9689931198 SANITARY INSPECTOR
322 Kolekar Arun Tukaram 9689931773 JUNIOR ENGINEER
323 Kolekar Shantilal Dilip 9689931675 JUNIOR ENGINEER
324 Kolhapurkar Prakash Bandopant 9689931319 DEPUTY ENGINEER
325 Kolpe Sandip Sarjerao 9689931486 SOCIAL WORKER
326 Korad Sanjay Balwant 9689931854 SUB ENGINEER
327 Kotale Bharati Jagdish(Smt) 9689931680 SANITARY INSPECTOR
328 Kothare Laxmi Dhawaji (Smt) 8308841301 SANITARY INSPECTOR
329 Kothawle Swapnil Bhagwan 9689931152 SANITARY INSPECTOR
330 Kotla Narayan Mogalappa 9689931482 SOCIAL WORKER
331 Krushna Suresh Awagade 9689930552 SANITARY INSPECTOR
332 Kshirsagar Sanjay Digambar 9689931072 SKY SIGN INSPECTOR
333 Kulkarni Gajanan Vasantrao 9689931864 SUB ENGINEER
334 Kulkarni Makarand Mahadeo 9689931273 DEPUTY ENGINEER
335 Kulkarni Mukund Gajanan 9689931704 SANITARY INSPECTOR
336 Kulkarni Prafulla Panditrao 9689931653 SUB ENGINEER
337 Kulkarni Sanjay Bhanudas 9689931749 DEPUTY ENGINEER
338 Kulkarni Savita Gopikrishna 9689931847 SUB ENGINEER
339 Kulkarni Suhas Narayan 9689931360 SUB ENGINEER
340 Kulkarni Varsha Uday 9689931240 JUNIOR ENGINEER
341 Kumbhar Prakash Mahadev 9689931077 JUNIOR ENGINEER
342 Kumbhar Prashant Baliram 9689931913 JUNIOR ENGINEER
343 Kumbhar Rajendra Laxmanrao 9689931316 JUNIOR ENGINEER
344 Kumbhar Sanjay Dattatray 9689931989 ENCRO.INSPECTOR
345 Kurbet Vasudeo Krishnaji 9689931914 JUNIOR ENGINEER
346 Lad Chandrakant Ganpat 9689931468 SANITARY INSPECTOR
347 Lahane Vikram Dagadu 9689931968 JUNIOR ENGINEER
348 Lakare Mahesh Anil 9689931295 SANITARY INSPECTOR
349 Lakhani Kanhaiylal Harilal 9689931394 JUNIOR ENGINEER
350 Lakhe Bharat Ramchandra 9689931719 SANITARY INSPECTOR
351 Lalita Sudam Tamanar 9689936473 SANITARY INSPECTOR
352 Langarkande Mukund Shankar 9689931297 JUNIOR ENGINEER
353 Langhe Dattatray Ramchandra 9689931202 ENCROACHMENT INSPECTOR
354 Langhi Ashwini Janaku 9689931323 JUNIOR ENGINEER
355 Lanjekar Santosh Ramesh 9689931634 JUNIOR ENGINEER
356 Lanke Shivaji Kondaji 9689931270 EXECUTIVE ENGINEER
357 Laxman Ekanath Chaudhari 9689939846 SANITARY INSPECTOR
358 Litake Sadanand Madhusudan 9689931027 JUNIOR ENGINEER
359 Lohare Irfanmiya Rehamtulla 8308841027 MEDICAL OFFICER
360 Lohokare Dhananjay Tukaram 9689931362 PA MAYOR
361 Machale Balu Dnyandeo 9689931243 SUB ENGINEER
362 Mahadadalkar Ashish Suresh 9689931256 ADMIN. OFFICER (ADD COMMISSIONER GENERAL)
363 Mahale Pramod Bandu 9689931221 JUNIOR ENGINEER
364 Mahanvar Shivaji Santu 9689931894 JUNIOR ENGINEER
365 Mahendrakar Suhas Vijay 9689931672 JUNIOR ENGINEER
366 Mahesh Namdev Jadhav 9689933931 SANITARY INSPECTOR
367 Mahindrakar Prashant Madhukar 9689931147 JUNIOR ENGINEER
368 Makwana Kantilal Arjun 9689931622 JUNIOR ENGINEER
369 Mali Yogesh Karbhari 9689931302 DEPUTY ENGINEER
370 Mandekar Kiran Ramchandra 9689934892 SANITARY INSPECTOR
371 Mandrupkar Abbasalli Pirasaheb 9689931885 SANITARY INSPECTOR
372 Mane Abu Sham 9689932672 SANITARY INSPECTOR
373 Mane Mangaldas Rajaram 9689931710 SANITARY INSPECTOR
374 Mane Prakash Jagannath 9689931818 SUB ENGINEER
375 Manjarekar Deepak Gajanan 9689931405 JUNIOR ENGINEER
376 Mankame Satish Pandurang 9689931583 JUNIOR ENGINEER
377 Marne Mahesh Mohanrao 9689931649 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
378 Maruti Hanamghar 9689937681 SANITARY INSPECTOR
379 Masurkar Sameer Mahadev 9689931469 SANITARY INSPECTOR
380 Mayur Arun Mandre 9689936795 SANITARY INSPECTOR
381 Mehendale Sachin Dattatraya 9689931599 JUNIOR ENGINEER
382 Mendhekar Pruthviraj Ashokrao 9689931178 JUNIOR ENGINEER
383 Misal Sandip Narayan 9689931799 JUNIOR ENGINEER
384 Mohite Bharat Digambar 9689931089 EXECUTIVE ENGINEER
385 Mohite Ram Genu 9689931411 JUNIOR ENGINEER
386 Mohite Sunil Gopal 9689931399 SANITARY INSPECTOR
387 Mohite Sunil Hambirrao 9689931582 JUNIOR ENGINEER
388 Morale Vilash Eknath 9689931145 JUNIOR ENGINEER
389 More Hemant Ramchandra 9689931325 DEPUTY ENGINEER
390 More Prashant Pandurang 9689931869 JUNIOR ENGINEER
391 More Rajendra Tukaram 9689931477 SOCIAL WORKER
392 Mujavar Nisar Rashid 9689931693 SANITARY INSPECTOR
393 Mukund Bhalchndra Gam 9689938715 SANITARY INSPECTOR
394 Mulay Ravindra Krishnanath 9689931254 SUB ENGINEER
395 Mule Promod Prabhakar 9689931023 SUB ENGINEER
396 Mule Santosh Ranganathrao 9689938809 MEDICAL OFFICER
397 Mulla Anwarhusen Ramjan 9689931143 JUNIOR ENGINEER
398 Muly Sunil Shridharrao 9689931626 JUNIOR ENGINEER
399 Mutkule Ranjit Ashok 9689931268 JUNIOR ENGINEER
400 Nade Vikas Chandrasen 9689931762 JUNIOR ENGINEER
401 Nagare Raju Bhausaheb 9689931404 JUNIOR ENGINEER
402 Nagavde Sandip Mahadev 9689934069 SANITARY INSPECTOR
403 Nagtilak Chandrasen Tulsiram 9689931666 JUNIOR ENGINEER
404 Naik Pruthviraj Mohan 9689931039 JUNIOR ENGINEER
405 Naiknavare Ajit Vasant 9689931689 JUNIOR ENGINEER
406 Nanda Balu Pratap 9689938502 SANITARY INSPECTOR
407 Nandakumar Dattatray Mhangare 9689935284 SANITARY INSPECTOR
408 Narule Umesh Jagannath 9689931860 ENCROACHMENT INSPECTOR
409 Nathi Arti Narendra 9689931863 JUNIOR ENGINEER
410 Navale Dhanaji Pandurang 9689931119 SANITARY INSPECTOR
411 Nawali Vilas Ramkrishana 9689931831 SUB ENGINEER
412 Nazare Jayant Krishna 9689931931 DEPUTY ENGINEER
413 Nevse Dhananjay Maruti 9689931658 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
414 Nighot Navnath Keshav 9689931247 MEDICAL OFFICER
415 Nil Dhananjay Vasant Dr. 9689937961 MEDICAL OFFICER
416 Nilesh Nivruti Bhosale 9689936906 MEDICAL OFFICER
417 Nimbalkar Pandurang Kondiba 9689937913 SKY SIGN INSPECTOR
418 Nimhan Khandu Pandharinath 9689931332 DEPUTY ENGINEER
419 Nivadekar Shashikant Govind 9689936335 JUNIOR ENGINEER
420 Pacharane Dada Ramchandra 9689931065 JUNIOR ENGINEER
421 Padale Ravindra Arun 9689931912 JUNIOR ENGINEER
422 Panase Manoj 9689936094 SANITARY INSPECTOR
423 Panchal Tirupati (Dr) 9689931976 MEDICAL OFFICER
424 Panchmukh Bhagwan Kachru 9689931013 P.A. TO MAYOR
425 Pandhare Suhas Narayan 9689931619 SANITARY INSPECTOR
426 Pandit Balasaheb Somaji 9689931761 JUNIOR ENGINEER
427 Pandit Devram Sopan 9689931237 JUNIOR ENGINEER
428 Pandkar Dilip Suresh 9689931633 JUNIOR ENGINEER
429 Pardeshi Ajay Dhanraj 9689931802 JUNIOR ENGINEER
430 Pardeshi Narendra Rajendra 9689938254 JUNIOR ENGINEER
431 Pardeshi Vishal Bharat 9689930848 JUNIOR ENGINEER
432 Patel Narsinh Basappa 9689936471 SANITARY INSPECTOR
433 Pathan Rinaj Mustak (Mrs) 9689931755 EXECUTIVE ENGINEER
434 Patil Madhukar Nivarutti 9689931358 SANITARY INSPECTOR
435 Patil Pradip Sahebrao 9689931716 JUNIOR ENGINEER
436 Patil Sandeep Raghunath 9689931235 JUNIOR ENGINEER
437 Patil Sangeeta Milind 9689931146 JUNIOR ENGINEER
438 Patil Smita Vaman 9689931808 JUNIOR ENGINEER
439 Patil Sunil Jaysinghrao 9689931179 JUNIOR ENGINEER
440 Patil Vijay Shamrao 9689931032 JUNIOR ENGINEER
441 Patole Das Ramesh 9689937541 JUNIOR ENGINEER
442 Patole Rupali Ashok 9689931224 SANITARY INSPECTOR
443 Patre Devendra Ganpat 9689931635 SUB ENGINEER
444 Patsute Sudhir Dadaram (Dr) 9689931118 MEDICAL OFFICER
445 Pawale Maruti Balabhau 9689930160 SUB ENGINEER
446 Pawar Bhimrao Arjun 9689931804 JUNIOR ENGINEER
447 Pawar Chintaman Khandu 9689931930 DEPUTY ENGINEER
448 Pawar Jaywant Baburao 9689931139 SUB ENGINEER
449 Pawar Jeewan Prataprao 9689931747 DEPUTY ENGINEER
450 Pawar Mukesh Ramdas 8308841504 JUNIOR ENGINEER
451 Pawar Prakash Dinkar 9689931992 JUNIOR ENGINEER
452 Pawar Pralhad Tarachand 9689937697 JUNIOR ENGINEER
453 Pawar Priyanjali Parshuram 9689931934 SANITARY INSPECTOR
454 Pawar Ravindra Pandarinath 9689931056 JUNIOR ENGINEER
455 Pawar Sandeep Krishnakant 9689931527 SANITARY INSPECTOR
456 Pawar Sunil Shivaji 9689931786 DEPUTY ENGINEER
457 Pawar Suresh Chandrakant 9689931057 JUNIOR ENGINEER
458 Pawara Dileep Kalu 9689931196 DEPUTY ENGINEER
459 Pawara Subhash Ramesh 9689931573 DEPUTY ENGINEER
460 Pawaskar Aniruddha Ghanashyam 9689931324 EXECUTIVE ENGINEER
461 Peerzade Simran Dastagir 9689931483 JUNIOR ENGINEER
462 Phand Uttam Anandrao 9689931638 JUNIOR ENGINEER
463 Pingale U A 9689931426 SANITARY INSPECTOR
464 Pol Kishor Damodar 9689931487 EXECUTIVE ENGINEER
465 Pol Sanjay Samptrao 9689931665 JUNIOR ENGINEER
466 Pooja Sanjay Salve 9689934589 MEDICAL OFFICER
467 Pote Ramchandra Thaksen (Dr) 9689931116 MEDICAL OFFICER
468 Pote Vandana Shriram 9689931953 JUNIOR ENGINEER
469 Pramod Fulchand Gaikwad 9689939536 SANITARY INSPECTOR
470 Pramod Sopan Chawan 9689937916 SANITARY INSPECTOR
471 Prashant Sanjay Karne 9689934889 SANITARY INSPECTOR
472 Pujari Seema Sahebrao 9689931692 SANITARY INSPECTOR
473 Punde Amol Prakash 9689931809 JUNIOR ENGINEER
474 Puram Ganesh Nilkanth 9689931943 JUNIOR ENGINEER
475 Raikar Naresh Mohan 9689931772 JUNIOR ENGINEER
476 Rajendra Dattu Vaydande 9689939529 SANITARY INSPECTOR
477 Rajesh Darekar 9689936548 SANITARY INSPECTOR
478 Rajput Jalindersing Jaysing 9689931465 JUNIOR ENGINEER
479 Raju Baban Khade 9689931605 JUNIOR ENGINEER
480 Randhave Nanasaheb Tukaram 9689931140 SUB ENGINEER
481 Randive Indrabhan Nivruti 9689931393 DEPUTY ENGINEER
482 Rangdale Pradeep Dinkar 9689931871 JUNIOR ENGINEER
483 Ranware Sandeep Nivruttii 9689931990 JUNIOR ENGINEER
484 Rasale Rahul Ajit 9689931868 JUNIOR ENGINEER
485 Rashinkar Ramesh Tukaram 9689931717 SANITARY INSPECTOR
486 Rathod Sunil Subhash 9689931803 JUNIOR ENGINEER
487 Raut Chandrakant Laxman 9689936475 JUNIOR ENGINEER
488 Raut Megha Sachin 9689931975 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
489 Raut Parag Popat 9689931706 SANITARY INSPECTOR
490 Raut Pradipkumar Harishchandra 9689931088 SANITARY INSPECTOR
491 Raut Rajendra Vasant 9689931096 EXECUTIVE ENGINEER
492 Rengade Rajendra Namadeo 9689931550 ADMIN. OFFICER (ZONAL 1)
493 Renukdas Megha Ramesh(Dr) 9822448844 MEDICAL OFFICER
494 Rokade Sandip Yashvant 9689934512 SANITARY INSPECTOR
495 Rupali Shishir Budhakar 9689936917 MEDICAL OFFICER
496 Rupesh Mate 9689937592 SANITARY INSPECTOR
497 Sabale Tulshiram Rupaji 9689931408 SANITARY INSPECTOR
498 Sabale Vinod Baban 9689930854 SANITARY INSPECTOR
499 Sable Dagdu Budha 9689931413 SANITARY INSPECTOR
500 Sable Narayan Rama 9689931201 ENCROACHMENT INSPECTOR
501 Sable Nitin Bhalchandra 9689931655 JUNIOR ENGINEER
502 Sabnis Meera Shrinivas 9689931329 DEPUTY ENGINEER
503 Sachin Dharma Gavali 9689939043 SANITARY INSPECTOR
504 Sachin Pandurang Ladkat 9689931431 SANITARY INSPECTOR
505 Sagar Narayan Shinde 9689936935 JUNIOR ENGINEER
506 Saitwal Nilesh Adinath 9689931066 JUNIOR ENGINEER
507 Sakhale Suresh Maruti 9689931650 SUB ENGINEER
508 Salunke Chaitali Avinash 9689931301 SANITARY INSPECTOR
509 Salunke Ganpat Kashinath 9689931742 EXECUTIVE ENGINEER
510 Salunke Narandra Shripati 9689931390 EXECUTIVE ENGINEER
511 Salunke Ravindra Chandrakant 9689931958 DEPUTY ENGINEER
512 Salunke Sanjay Khemchand 9689931114 SANITARY INSPECTOR
513 Sandeep Ganpat Kharade 9689930765 SANITARY INSPECTOR
514 Sandip Narhari Rajurkar 9689939606 SANITARY INSPECTOR
515 Sangade Ashok Namdeo 9689931336 JUNIOR ENGINEER
516 Santosh Rajaram Tatakar 9689939521 SANITARY INSPECTOR
517 Sapkal Deepak Balasaheb 9689931813 JUNIOR ENGINEER
518 Sapkale Sandip Chhagan 9689931068 JUNIOR ENGINEER
519 Sarvade Vikram Dattu 9689936582 SANITARY INSPECTOR
520 Sasane Deepa Chandrakant 9689931024 JUNIOR ENGINEER
521 Sathe Abhijeet Pralhad 9689931448 SUB ENGINEER
522 Sathe Ganesh Panurang 9689935623 SANITARY INSPECTOR
523 Sathe Kedar Nilkanth 9689931821 JUNIOR ENGINEER
524 Satpute Mahesh Shivram 9689931859 JUNIOR ENGINEER
525 Savant Rajendra 9689935063 SANITARY INSPECTOR
526 Sayad Habibabdul Rehman 9689931739 JUNIOR ENGINEER
527 Sayyed Mukhtar Shafiuddin 9689931718 SANITARY INSPECTOR
528 Shah Amit Vilaschandra(Dr) 9689931087 MEDICAL OFFICER
529 Shahidkha Basharaskha Pathan 9689938064 JUNIOR ENGINEER
530 Shaikh Atikh Ahmad Shaikh Rashid 9689937470 JUNIOR ENGINEER
531 Shaikh Irfan Hasan 9689931416 JUNIOR ENGINEER
532 Sharma Gajanan Ramesh 9689931940 JUNIOR ENGINEER
533 Shekatkar Manisha Rajendra 9689931279 DEPUTY ENGINEER
534 Shelar Bhausaheb Shrirang 9689931660 SUB ENGINEER
535 Shelkande Ramchandra Tukaram 9689931342 EXECUTIVE ENGINEER
536 Shende Pravin Gajanan 9689931674 SUB ENGINEER
537 Shende Sanjay Chandrakant 9689931645 DEPUTY ENGINEER
538 Shendge Anand Bajirao 9689931075 SANITARY INSPECTOR
539 Shendkar Ajay Maruti 9689936155 SANITARY INSPECTOR
540 Shere Amar Kaluram 9689936093 SANITARY INSPECTOR
541 Shete Amit Prakash 9689931801 JUNIOR ENGINEER
542 Shevate Kamlesh 9689930229 JUNIOR ENGINEER
543 Shevate Shramik Shankar 9689931681 JUNIOR ENGINEER
544 Shevkar Sanjay Ragunath 9689931357 SANITARY INSPECTOR
545 Shewale Rajendra Haribhau 9689931199 DEPUTY MUNICIPAL SECRETORY
546 Shidruk Umesh Anant 8308841025 JUNIOR ENGINEER
547 Shikalgar Daudalli Gulab 9689931193 DEPUTY ENGINEER
548 Shilwant Nilkanth Maheshwar 9689931156 JUNIOR ENGINEER
549 Shinde Abhaykumar Chhabanrao 9689931614 JUNIOR ENGINEER
550 Shinde Amar Chandrakant 9689931944 DEPUTY ENGINEER
551 Shinde Anil Gangaram 9689931419 JUNIOR ENGINEER
552 Shinde Bhimaji Vishnu 9689931750 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
553 Shinde Harshada Vikas 9689931328 DEPUTY ENGINEER
554 Shinde Kishor Ramchandra 9689931298 JUNIOR ENGINEER
555 Shinde Mahendra Pralhad 9689931317 EXECUTIVE ENGINEER
556 Shinde Manohar Dhondiba 9689931817 JUNIOR ENGINEER
557 Shinde Mukund Shankar 9689931908 JUNIOR ENGINEER
558 Shinde Nanasaheb Dasharath 9689931774 SANITARY INSPECTOR
559 Shinde Nitin Kumar 9689931703 JUNIOR ENGINEER
560 Shinde Rajesh Maruti 9689931067 DEPUTY ENGINEER
561 Shinde Rakesh Rajaram 9689931142 JUNIOR ENGINEER
562 Shinde Suhas Ramchandra 9689931225 SANITARY INSPECTOR
563 Shinde Vijaykumar Sandipan 9689931341 EXECUTIVE ENGINEER
564 Shingade Neelam Rajesh 9689931816 JUNIOR ENGINEER
565 Shipekar Rajandra Ramchandra 9689931898 JUNIOR ENGINEER
566 Shirke Arvind Vasant 9689931372 DEPUTY ENGINEER
567 Shirke Satish Damodar 9689931577 SANITARY INSPECTOR
568 Shirke Susmita Damodar 9689931735 EXECUTIVE ENGINEER
569 Shitole Ashwini Ramesh 9689931832 ZOO EDUCATIONAL OFFICER
570 Shitole Pravin Hanumant 9689931435 SANITARY INSPECTOR
571 Shivaji Kisan Gaikwad 9689936521 SANITARY INSPECTOR
572 Shivaji Nalawde 9689937506 SANITARY INSPECTOR
573 Shrddha Ramesh Kathvate 9689930560 SANITARY INSPECTOR
574 Shrishrimal Papichand Pannalal 9689931575 SANITARY INSPECTOR
575 Sonar Shrikrishna Jagannath 9689931659 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
576 Sonavane Deepak Bhaskar 9689931798 JUNIOR ENGINEER
577 Sonavane Rashmi Maruti 9689931811 JUNIOR ENGINEER
578 Sonavane Snehal Prafulla 9689931805 JUNIOR ENGINEER
579 Sonawale Dhananjay Mahadeo 9689931714 SUB ENGINEER
580 Sonawane Anil Bandoba 9689931785 SUB ENGINEER
581 Sonawane Ram Damu 9689931620 SANITARY INSPECTOR
582 Sonawane Shantaram Khandu 9689935827 SANITARY INSPECTOR
583 Sonawane Sudhir Vitthalrao 9689931664 JUNIOR ENGINEER
584 Sonkambale Pandit Bhogeshwar 9689931227 MEDICAL OFFICER
585 Sorate Rahul Devidas 9689931890 JUNIOR ENGINEER
586 Sujay Sadashiv Thakar 9689931978 SANITARY INSPECTOR
587 Sunil Sakharam More 9689938423 SKY SIGN INSPECTOR
588 Supekar Dhondiba Ganpat 9689931570 JUNIOR ENGINEER
589 Supnar Ashish Manik 9689931758 SANITARY INSPECTOR
590 Suraj Pawar 9689009966 JUNIOR ENGINEER
591 Surve Ajit Bhaurao 9689931161 JUNIOR ENGINEER
592 Suryavanshi Sayali Sanjay(Smt) 8308841502 JUNIOR ENGINEER
593 Sushilkumar Narayanrao Pundage 9689936694 MEDICAL OFFICER
594 Sutar Abdul Sallam (Dr) 9689931972 MEDICAL OFFICER
595 Swapnil Kutal 9689939602 SANITARY INSPECTOR
596 Tadakhe Lalasaheb Sambhaji 9689934386 SUB ENGINEER
597 Tadavi Aadil Subhan 9689931417 JUNIOR ENGINEER
598 Tak Shashikant Eknath 9689931648 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
599 Takale Dattatrya Hukmichand 9689931815 JUNIOR ENGINEER
600 Talekar. Subhash. Tukaram. 9689931668 ENCROACHMENT INSPECTOR
601 Tambare Dattatray Bhanudas 9689931849 JUNIOR ENGINEER
602 Tambe Rajendra Arun 9689931644 DEPUTY ENGINEER
603 Tandale Santosh Shrikrishna 9689931951 EXECUTIVE ENGINEER
604 Tanwar Sunil Udaysingh 9689930884 SANITARY INSPECTOR
605 Tarde Aruna (Dr) 9689931983 MEDICAL OFFICER
606 Taru Ramadas Nivrutti 9689931322 EXECUTIVE ENGINEER
607 Taru. Ganesh. Ramchandra. 9689931669 ENCROACHMENT INSPECTOR
608 Taskar Ranganath Daulatrao 9689931840 JUNIOR ENGINEER
609 Tawre Pandurang Ramchandra 9689931266 SUB ENGINEER
610 Telkar Avinash Manohar 9689931093 SANITARY INSPECTOR
611 Tembhurne Abhijit Duryodhan 9689938145 JUNIOR ENGINEER
612 Terekar Sanjay Haribhou 9689938922 SANITARY INSPECTOR
613 Thakur Narendra Dhansing(Dr) 9689931213 MEDICAL OFFICER
614 Thopate Vinay Dasharath 9689931695 SANITARY INSPECTOR
615 Thopte Mahadu Malibhau 9689931045 SUB ENGINEER
616 Thorat Laxman Popat 9689931189 DEPUTY ENGINEER
617 Thorat Madhukar Dattatraya 9689931872 JUNIOR ENGINEER
618 Thorat Rajendra Sitaram 9689931632 DEPUTY ENGINEER
619 Thorat Suresh Sonba 9689931470 SANITARY INSPECTOR
620 Tikhe Rahul Satish 9689931776 JUNIOR ENGINEER
621 Tilekar Anil Bhagwan 9689931450 JUNIOR ENGINEER
622 Tilekar Virendra Madhukr 9689931782 JUNIOR ENGINEER
623 Todasam Anilpandurang (Dr) 9689931115 MEDICAL OFFICER
624 Tonde Subhash Kondiba 9689931941 SANITARY INSPECTOR
625 Tryambak Natha Bhagvat 9689937085 EXECUTIVE ENGINEER
626 Tule Balu Appa 9689931639 SUB ENGINEER
627 Ubhe Manohar Chindhu 9689931697 SANITARY INSPECTOR
628 Ugale Ganesh Shankar 9689931896 JUNIOR ENGINEER
629 Ugale Shankar Bhaguji 9689931812 JUNIOR ENGINEER
630 Ukirde Pramod Eknath 8308841303 SANITARY INSPECTOR
631 Unde Pramod Vasudev 9689931956 DEPUTY ENGINEER
632 Utale Nivrutti Tukaram 9689931092 SUB ENGINEER
633 Utale Sachin Sakharam 9689931679 ASST. ENCROACHMENT INSPECTOR
634 Vaghmare Suvarna Prabhakar 9689937518 JUNIOR ENGINEER
635 Vaghule Vipul Vishwanath 9689931274 DEPUTY ENGINEER
636 Vaidya Upendra Pandharinath 9689931476 SUB ENGINEER
637 Vairat Dipak Rajendra 9689934076 SANITARY INSPECTOR
638 Vasant Maruti Sasane 9689939532 SANITARY INSPECTOR
639 Vaydande Shrikant Sudam 9689931624 EXECUTIVE ENGINEER
640 Vaze Kedar Ramkrishna 9689931287 JUNIOR ENGINEER
641 Vedpathak Jyott Sanjay 9689931238 JUNIOR ENGINEER
642 Veer Nitin (Dr) 9689931728 MEDICAL OFFICER
643 Vikram Suresh Kshirsagar 9689931180 JUNIOR ENGINEER
644 Vinod Rajaram Murmure 9689936908 JUNIOR ENGINEER
645 Wadekar Makarand Uttamrao 9689931209 JUNIOR ENGINEER
646 Wadhe Amit Ramkrishna 9689931691 SANITARY INSPECTOR
647 Wagh Dattatray Mahadev 9689931652 SUB ENGINEER
648 Wagh Jayant Dattatray 9689931195 DEPUTY ENGINEER
649 Wagh Narendra Deoram 9689931320 DEPUTY ENGINEER
650 Wagh Prakash Namdeo(Dr) 9689931690 MEDICAL OFFICER
651 Waghamare Prashant Balkrishna 9689931034 SANITARY INSPECTOR
652 Waghmare Chandrakant Kisan 9689931715 SUB ENGINEER
653 Waghmare Ramesh Rohidas 9689931331 EXECUTIVE ENGINEER
654 Waghmode Nilesh Malhari 9689931902 JUNIOR ENGINEER
655 Waghmode Vijaykumar Krishna 9689931585 SUB ENGINEER
656 Wagholikar Shaileshkumar Hanmantrao 9689931775 JUNIOR ENGINEER
657 Walse-Patil Supriya Gangadhar 9689931909 JUNIOR ENGINEER
658 Ware Ramkrushna Nivrutti 9689931255 DEPUTY ENGINEER
659 Waskar Shila Laxman 9689931423 SANITARY INSPECTOR
660 Wavare Sanjiv Shivajirao(Dr) 9689931541 MEDICAL OFFICER
661 Wayse Ajay Dattatraya 9689931029 DEPUTY ENGINEER
662 Yadav Sunil Zunzar 9689931731 EXECUTIVE ENGINEER
663 Yele Pravin Malhari 9689931289 JUNIOR ENGINEER
664 Yenkar Madhusudan Shrirang 9689931516 JUNIOR ENGINEER
665 Yeolekar Shridhar Vishnu 9689931275 DEPUTY ENGINEER
666 Yogesh Suresh Mane 9689930454 SANITARY INSPECTOR
667 Zirange Kavita Nandu (Smt) 8308841507 JUNIOR ENGINEER
668 Zuluk Ashok Sitaram 9689931764 JUNIOR ENGINEER
अनु क्र. विभाग माहिती तंत्रज्ञान नोडल ऑफिसरचे नाव पदनाम ई-मेल आयडी मोबाइल क्रमांक
1 महापालिका आयुक्त कार्यालय श्री. प्रशांत पाटील वरिष्ठ लिपिक pmcmco@gmail.com 8149864679
2 महापालिका आयुक्त कार्यालय श्रीमती. स्वाती वडके लिपिक टंकलेखक 9923569398
3 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय श्री. यशवंत पवार लिपिक टंकलेखक addmcgoffice@punecorporation.org 25501209
4 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) कार्यालय श्री. सतीश घोडे लिपिक टंकलेखक
5 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय श्री. आदमाने विलास लिपिक टंकलेखक addmcsploff@punecorporation.org 9823049240
6 अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) कार्यालय श्री. किरण टांकसाळे लिपिक टंकलेखक addmcsploff@punecorporation.org 9552550605
7 नगर सचिव विभाग श्री. शशिकांत जंगले वरिष्ठ लिपिक Sjangale4@gmail.com 8767456188
8 नगर सचिव विभाग श्रीमती. शुभांगी रणपिसे लिपिक टंकलेखक shubhangiranpise@gmail.com 9822838726
9 दक्षता विभाग श्री. रविंद्र जाधव कनिष्ठ अभियंता 9689933601
10 दक्षता विभाग श्री. आनंद धारमळकर लिपिक टंकलेखक 8793317836
11 नगर रचना विभाग श्री. योगेश हगवणे लिपिक टंकलेखक 9890081428
12 नगर रचना विभाग श्री. पवन माळकर लिपिक टंकलेखक 9763751432
13 मुख्यलेखा व वित्त विभाग श्रीमती. मिनाक्षी कांबळे लिपिक टंकलेखक 9423562546
14 मुख्यलेखा व वित्त विभाग श्रीमती. श्रद्धा घडशी कनिष्ठ लिपिक 9823785831
15 मुख्य अभियंता प्रकल्प श्रीमती. श्वेता निलेश बोधे कनिष्ठ लिपिक ceproject@punecorporation.org 9860327273
16 पथ विभाग श्री.प्रविण देवगडे कनिष्ठ अभियंता road@punecorporation.org 2025501083
17 पथ विभाग श्री. संदेश शिर्के कनिष्ठ अभियंता rutusandesh@gmail.com 8888558384
18 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग श्री. रईस अहमद शेख नोडल ऑफिसर raeesawati@gmail.com 9689939615
19 शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग श्री. रईस अहमद शेख नोडल ऑफिसर raeesawati@gmail.com 9689939615
20 कर आकारणी व कर संकलन विभाग श्री प्रकाश कांबळे लिपिक टंकलेखक prakash.kamble@punecorporation.org 8308842926
21 पाणीपुरवठा विभाग श्री. विशाल जगताप कनिष्ठ लिपिक 9767177098
22 पाणीपुरवठा विभाग आजाद बागवान कनिष्ठ लिपिक 9689834150
23 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग श्री. गोविंद राठी लघु लेखक swmadmin@punecorporation.org 25501405
24 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग श्रीमती. संगीता शेगोकार लिपिक टंकलेखक jawarkarsangita123@gmail.com 25501405
25 स्थानिक संस्था कर विभाग श्रीमती. उज्वला कांदे वरिष्ठ लिपिक 25501425
26 स्थानिक संस्था कर विभाग श्री.सचिन नलावडे लिपिक टंकलेखक
27 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग श्रीमती. भावना चौधरी संगणक प्रोग्रॅमर bhavana.chaudhari@punecorporation.org 25506603
28 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग श्री. अजय उमंदे संगणक ऑपरेटर ajay.umande@punecorporation.org 9689934337
29 सामान्य प्रशासन विभाग श्री. तुषार दारवटकर लिपिक टंकलेखक establishment@punecorporation.org 25501259
30 सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती. अश्विनी जागडे लिपिक टंकलेखक dmcgeneral@punecorporation.org 25501123
31 उप आयुक्त (विशेष) विभाग श्री. अक्षय लालबिगे लिपिक टंकलेखक dmcspecial@punecorporation.org 20 25501275
32 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग श्री. अमोल भारमल लिपिक टंकलेखक estatemgmt@punecorporation.org 8888707908
33 मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग श्री. अजित सणस कनिष्ठ अभियंता estatemgmt@punecorporation.org 9689939765
34 भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग श्रीमती.अपर्णा देसाई कनिष्ठ अभियंता landmgmt@punecorporation.org 9689936271
35 भूसंपादन व व्यवस्थापन विभाग श्री. गिरीष मोरे लिपिक टंकलेखक landmgmt@punecorporation.org 9762181371
36 समाज कल्याण विभाग श्री. सुनील मधे लिपिक टंकलेखक dmcsw@punecorporation.org 7385201980
37 समाज कल्याण विभाग श्री. दिपक घोडके लिपिक टंकलेखक dmcsw@punecorporation.org 9689933399
38 मोटार वाहन विभाग श्री. चंद्रभान भदोरिया कनिष्ठ अभियंता vehicle@punecorporation.org
39 भवन रचना विभाग श्री. उपेंद्र वैद्य उप अभियंता 9689931476
40 समाज विकास विभाग श्री. संदीप कांबळे 9689931699
41 समाज विकास विभाग श्री. अक्षय बुळे लिपिक टंकलेखक 8805300645
42 विद्युत विभाग श्री. प्रशांत काथवटे उप अभियंता 9689931410
43 विद्युत विभाग श्रीमती. मर्यादा गुळवे लिपिक टंकलेखक 9689631862
44 उदयान विभाग श्री. विश्वजित तागुंदे कनिष्ठ लिपिक gardens@punecorporation.org 7057474884
45 पर्यावरण विभाग श्रीमती. अश्विनी यादव प्राणीसंग्रहालय शैक्षणिक अधिकारी indradhanushya@punecorporation.org 9689931832
46 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग श्री.सौरभ कामठे लिपिक टंकलेखक sourabh.kamthe05@gmail.com 7040805793
47 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग श्री.सौरभ कामठे लिपिक टंकलेखक sourabh.kamthe05@gmail.com 7040805793
48 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग श्री. संजय अर्जुन पोवळ वरिष्ठ लिपिक skysign@punecorporation.org 9112290208
49 आकाशचिन्ह व परवाना विभाग श्रीमती. सीमा रमाकांत बोरकर कनिष्ठ लिपिक skysign@punecorporation.org 9011751184
50 अग्निशामक विभाग श्री.प्रमोद सोनवणे स्टेशन कर्तव्य अधिकारी 9689930121
51 अग्निशामक विभाग श्री.प्रभाकर उम्राटकर स्टेशन कर्तव्य अधिकारी 9689930082
52 मध्यवर्ती भांडार विभाग श्री. अनिल सागर वरिष्ठ लिपिक centralstore@punecorporation.org 9970128809
53 सुरक्षा विभाग श्री. संतोष स्वामी लिपिक टंकलेखक security@punecorporation.org 9421377802
54 सुरक्षा विभाग श्री. श्रीपाद ठिपसे नोडल अधिकारी security@punecorporation.org 9970717109
55 कामगार कल्याण विभाग श्रीमती रेवती थिटे लिपिक टंकलेखक 25501255
56 कामगार कल्याण विभाग श्री.शांताराम सितप लिपिक टंकलेखक sitap100@gmail.com 9921479582
57 निवडणुक विभाग श्री.सचिन गागरे कनिष्ठ लिपिक election@punecorporation.org 25506642
58 निवडणुक विभाग श्री.दिलीप शिंदे कनिष्ठ लिपिक election@punecorporation.org 25506642
59 शहर जनगणना कार्यालय श्री. प्रसाद महाले उप अधिक्षक citycensus@punecorporation.org 9689932261
60 शहर जनगणना कार्यालय श्री. समीर बाळकृष्ण वाळिंबे वरिष्ठ लिपिक citycensus@punecorporation.org 9850538381
61 क्रीडा विभाग श्री. सुभाष पुरी माहिती व जनसंपर्क अधिकारी subhash.puri@punecorporation.org 9689931987
62 क्रीडा विभाग श्री. प्रदीप महाडिक वरिष्ठ लिपिक pradeep.mahadik2174@gmail.com 9689936518
63 माहिती व जनसंपर्क विभाग श्री. महेश गायकवाड कनिष्ठ लिपिक maheshg6221@gmail.com 9637807907
64 माहिती व जनसंपर्क विभाग श्री.राकेश सुभाष वाघमारे कनिष्ठ लिपिक rakeshwaghmare1976@gmail.com 9823990776
65 वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. जीवन जाधव वरिष्ठ लिपिक wanawadi@punecorporation.org 9822970643
66 वानवडी - रामटेकडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. संतोष झेंडे कनिष्ठ लिपिक wanawadi@punecorporation.org 9921508959
67 वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. अशोक भवारी उप अधिक्षक warjeoffice02@gmail.com 9822018954
68 वारजे - कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. श्रीपाद चांदणे लिपिक टंकलेखक warjeoffice02@gmail.com 9850772595
69 वाहतूक नियोजन विभाग श्री. प्रशांत नाईकनवरे लिपिक टंकलेखक 8600020498
70 वाहतूक नियोजन विभाग श्री. संजीवकुमार चव्हाण लिपिक टंकलेखक 9689934034
71 वारसा व्यवस्थापन विभाग श्रीमती. हर्षदा शिंदे कार्यकारी अभियंता harshada.shinde@punecorporation.org 9689931328
72 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय श्री. सचिन शहाणे लिपिक टंकलेखक 9689003905
73 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय श्री. ऋषीकेश गायकवाड लिपिक टंकलेखक 9689936827
74 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय Bashir Inamdar लिपिक टंकलेखक bashirinamdar1973@gmail.com 9850682018
75 भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय Rishikesh Gaikwad लिपिक टंकलेखक rushigaikwad@gmail.com 9689936827
76 मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग श्री. आकाश अशोक ढेंगे कनिष्ठ अभियंता akashdhenge2feb@gmail.com 9067764767
77 मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग श्री. सुनील मोरे वरिष्ठ लिपिक 9689939096
78 वृक्ष प्राधिकरण विभाग श्री. हरीष नानगुडे वरिष्ठ लिपिक treeauthority@punecorporation.org 9689943069
79 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती. विजया राठोड कनिष्ठ अभियंता 9689931515
80 हडपसर - मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती. वसुदा राऊत लिपिक टंकलेखक 9923705547
81 सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती. गुंजन खेडेकर लिपिक टंकलेखक 9604307590
82 सिंहगड रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. अमोल बरकडे लिपिक टंकलेखक 9850112255
83 शिवाजीनगर - घोलेरोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. दत्तात्रय वांजळे लिपिक टंकलेखक 90287704676
84 शिक्षण विभाग श्री. सुभाष स्वामी 9970912345
85 शिक्षण विभाग श्री. अजय लोणकर लिपिक टंकलेखक 9922322232
86 येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. रवी बोराटे लिपिक टंकलेखक yerwada@punecorporation.org 9921427302
87 येरवडा कळस धानोरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. विशाल चव्हाण लिपिक टंकलेखक yerwada@punecorporation.org 9673097521
88 सांस्कृतिक केंद्र विभाग श्री. रोहित जगताप लिपिक टंकलेखक 9130016173
89 सांस्कृतिक केंद्र विभाग श्री. विनोद लांडगे लिपिक टंकलेखक 9689661034
90 बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. स्वप्नील भोकरे लिपिक टंकलेखक 7385709615
91 बिबवेवाडी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. अतुल कदम लिपिक टंकलेखक 9689900778
92 कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय श्री. हनुमंत इंगळे उप अधिक्षक 9881901972
93 कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालय श्री. मिलिंद कदम वरिष्ठ लिपिक 9881116780
94 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती. जयश्री जाधव लिपिक टंकलेखक dhananjaya27671@gmail.com 9881342490
95 औंध - बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. यश दूरकर लिपिक टंकलेखक yashdoorkar@gmail.com 8329699953
96 कोथरूड - बावधन क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती अमृता शिंदे लिपिक टंकलेखक Amruta.gawate1@gmail.com 9922761818
97 आरोग्य विभाग श्री. मिलिंद खेडकर नोडल अधिकारी milindkhedkar16@yahoo.com 25501233
98 आरोग्य विभाग श्रीमती. प्राची कुलकर्णी लिपिक टंकलेखक health@punecorporation.org 25501213
99 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ श्रीमती. चारूशिला रेणुसे लिपिक टंकलेखक 9881113676
100 उप आयुक्त परिमंडळ क्र १ श्रीमती. नम्रता पवार लिपिक टंकलेखक 9623358566
101 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ श्री. उत्तम सुरेश मुठे लिपिक टंकलेखक 25501596
102 उप आयुक्त परिमंडळ क्र २ श्रीमती. नम्रता चंद्रकांत हनवते लिपिक टंकलेखक 25501596
103 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ श्री. सुदाम भसे लिपिक टंकलेखक dmc3@punecorporation.org
104 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ३ श्रीमती. शितल हेगडे लिपिक टंकलेखक 25508106
105 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ श्री. शंकर भागुजी उगले शाखा अभियंता 9689931812
106 उप आयुक्त परिमंडळ क्र ४ श्री. सुनील चौक कनिष्ठ लिपिक sunil.chauk@punecorporation.org 9890895770
107 उप आयुक्त झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन श्रीमती. स्मिता कावरे लिपिक टंकलेखक slum@punecorporation.org 25501277
108 प्राथमिक शिक्षण विभाग श्री. माणिक सोनवलकर नोडल ऑफिसर Maniksonwalkar@gmail.com 9922929880
109 प्राथमिक शिक्षण विभाग श्री. धीरज शिरसाट कनिष्ठ लिपिक 9763389890
110 निविदा विभाग श्रीमती. सुप्रिया खुपसे लिपिक टंकलेखक 9422982545
111 निविदा विभाग सौ.जया कांबळे लिपिक टंकलेखक 8087793555
112 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्री. प्रशांत चव्हाण लिपिक टंकलेखक 8087414377
113 ढोले पाटील रोड क्षेत्रिय कार्यालय श्रीमती. पुजा धस लिपिक टंकलेखक 9552538023
114 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. अशोक शिरसाट वरिष्ठ लिपिक nagarroad@punecorporation.org 9689935462
115 नगररोड - वडगावशेरी क्षेत्रिय कार्यालय श्री. सागर मैड लिपिक टंकलेखक sagarmaid3988@gmail.com 9890341025
116 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. वेताळ धोत्रे वरिष्ठ लिपिक 9689931005
117 धनकवडी - सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय श्री. दत्ता लिमण लिपिक टंकलेखक 9822656680

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाय योजना अधिनियम - २००६ अन्वये पुणे महानगरपालिका हद्दीतील लायसन्स अभिकरण एजन्सीजची नावे पत्ते /मेल आएडी इत्यादी खालील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र. लायसेन्स प्राप्त अभिकरनाचे नाव पत्ता पुणे मनपा क्षेत्रीय कार्यालयाचे हद्दीतील क्षेत्र इमेल मोबाईल/फोन नं.
१.

मे. डिस्नीर फायर इंटरप्राइजेस प्रा.लि.

श्री. एन.व्ही. दातार

१०७० सदाशिव पेठ, रामदूत सोसायटी पुणे-३० कसबा विश्रामबागवाडा क्षेत्रीय कार्यालय
व घोलेरोड क्षेत्रीय कार्यालय

disnyr [at] vsni [dot] com

disnyr [dot] fire [at] yadhoo [dot] com [dot] in

9822026705
02024430408 / 24477553
२.

मे. मास्टर फायर इंजिनीयर्स

श्री. स्वप्नील राउत

शॉप नं. १ अमृतवाणी, ८४९ सदाशिव पेठ पुणे-३० औंध क्षेत्रीय कार्यालय

swapnil [at] masterfire [dot] org

projects [at] masterfire [dot] org

9890000101 / 9890310029

020-24489033

३.

मे. सुमित फायर इंजिनीअरिंग

श्री.  मोहन जाधव

४०५, नारंग कॉर्नर, कोथरूड पुणे-३८ कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय Sumeet [dot] fireps [at] gmail [dot] com

9822495357

02025380199

४.

मे. सुजय फायर अँड सेफ्टी इक्कीपमेंट्स

श्री. जयेश जैन

शॉप नं. ७, गगन गॅलक्सी, गंगाधाम, मार्केटयारड पुणे-३७ बिबेवाडी क्षेत्रीय कार्यालय

jayesh [at] sujayfire [dot] com

sujayfire [at] gmail [dot] com

9423001051

020-60202286

५.

मे. सक्सेस फायर सिस्टीम्स

श्री. संजय उरनांडे,

श्री. अनिल धयाटकर

शॉप नं. ३ ओमकार पार्क, धनकवडी पुणे-३७ हडपसर क्षेत्रीय कार्यालय

sucessfire [at] redifimail [dot] com

sanjay [dot] urmode [at] gmail [dot] com

9822018160 / 9822018150

020-60501101

६.

मे. रेड एअर फायर सोल्युशन्स(इंडिया)

श्री. खंडेलवाल

८१-ए, पाटील प्लाझा मित्रमंडळ चौक पुणे-९ सहकार नगर क्षेत्रीय कार्यालय

redair [dot] india [at] gmail [dot] com

redair_india [at] rediffmail [dot] com

9890086768 / 9822211199

020-24448100

७.

मे. फायरकॉन इंजिनीअरिंग सर्व्हीसेस

मे. एच.डी.फायरकॉन टेक्नो प्रा.लि.

श्री. हरिश देशमुख

३०५-३०६ आर स्क्केअर, वारजे पुणे वारजे कर्वे नगर क्षेत्रीय कार्यालय

fireconengineering [at] yahoo [dot] com

hdfircon [at] gmail [dot] com

9767993939 / 9423449511
८.

मे. अन्तीफायर सिस्टीम्स

श्री. राजेश पांगारे

३९/५ आदर्श नगर, पुणे सातारा रोड, पुणे-३७ टिळक रोड क्षेत्रीय कार्यालय

antifiresystems [at] gmail [dot] com

antifiresystems [at] rediffmail [dot] com

9822078718 / 9689899101
९.

मे. मल्टीअँप्स इंजिनीयर्स

श्री. मुकुंद गोसावी

१७, कॉन्टिनेन्टल चेम्बर्स, कर्वे रोड पुणे संगमवाडी क्षेत्रीय कार्यालय

mukund [at] multiampengineers [dot] com

admin [at] multiampengineers [dot] com

9881480051 / 8888818414

020-65008177

१०.

मे. फायरेक्स सिस्टीम्स(इंडिया) प्रा.लि.

श्री. जाधव सुरेश

२१६४, सदाशिव पेठ पुणे-३० कै. बा.स.ढोलेपाटिल रोड क्षेत्रीय कार्यालय firexsystems [at] gmail [dot] com 9850663609
११.

मे. स्टार फायर सिस्टीम्स प्रा.लि

श्री. तुषार स.कदम

२०, आदिनाथ शॉपिंग सेन्टर, पुणे सातारा रोड, पुणे -३७ भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय

tushar_starfire [at] yahoo [dot] com

Niteshto [dot] starfire [at] gmail [dot] com

9890610092 / 77090035310

20-40085961

१२.

मे. सेग्लोवल लाईफ अँड फायर सेफ्टी कंपनी

श्री. संदीप रॉय

सर्वे न. २६०/२/२ वी./२२ कलवड,लोहगाव पुणे-३२ नगर रोड(वडगाव शेरी) क्षेत्रीय कार्यालय

sandeep [at] sayglobal [dot] in

sandeep [dot] syaglobal [at] gmail [dot] com

9657223905 / 9049457642
१३.

मे. सनलाईट फायर सोल्युशन्स

श्री. आशुतोष दिक्षित

ऑफिस नं. ८ प्लॉट नं. ८ निकिता हाईटस वार्जे पुणे-५२ धनकवडी क्षेत्रीय कार्यालय

info [at] sunlightfiresolutions [dot] com

sunlightfiresolution [at] gmail [dot] com

9922251827 / 9422521968