Quick Links

OVERVIEW & FUNCTIONING

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव:

पदनाम:

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक:

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. विनोद लांडगे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689661034

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. रोहित जगताप

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9130016173

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

image