OVERVIEW & FUNCTIONING

Array

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. गणेश सोनुने

पदनाम: आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी

ई-मेल आयडी: ganesh.sonune@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 25506800

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.सौरभ कामठे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी: sourabh.kamthe05@gmail.com

मोबाइल क्रमांक: +91 7040805793

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.सौरभ कामठे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी: sourabh.kamthe05@gmail.com

मोबाइल क्रमांक: +91 7040805793

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

image