Quick Links

OVERVIEW & FUNCTIONING

PROJECT INITIATIVES

विभाग माहिती

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्रीमती सुश्मिता शिर्के

पदनाम: अधिक्षक अभियंता (मलनिःसारण, देखभाल व दुरूस्ती विभाग)

ई-मेल आयडी: sewerage@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931735

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. आकाश अशोक ढेंगे

पदनाम: कनिष्ठ अभियंता

ई-मेल आयडी: akashdhenge2feb@gmail.com

मोबाइल क्रमांक: +91 9067764767

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. सुनील मोरे

पदनाम: वरिष्ठ लिपिक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689939096

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता:

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी:

image