ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.05.2020 to 31.05.2020.

महिना: 
जून, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
0
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
4
एकूण (रकाना ३+४): 
4
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
4
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
0

विभागाचे नाव निवडा: