ELECTION DEPARTMENT REPORT PERIOD DATED 01.06.2020 TO 30.06.2020

महिना: 
जुलै, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
0
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
14
एकूण (रकाना ३+४): 
14
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
14
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
0

विभागाचे नाव निवडा: