Election Officer and Assistant Election Officer Contacts

निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी संपर्क

.क्र नांव विभागीय पदनाम निवडणूक पदनाम फोन नं आणि ई-मेल आयडी सुपूर्त करण्यात आलेले प्रभाग क्रमांक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाचा पत्ता
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १ कार्यालय
श्रीमती स्वाती शेंडे उपजिल्हाधिकारी, कुंडल अ‍ॅकेडमी प्रशिक्षण केंद्र, कुंडल. निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472401

ई-मेल आयडी– ro01 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

8, 9 औंध महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन, दुसरा मजला, औध गावठाण, पुणे – 411007.
श्री.विनोद रणावरे,

पुनर्वसन अधिकारी (उजनी) सोलापूर

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472701
श्री.संदीप कदम महापालिका सहा. आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931422
श्री.सुनिल झुंझार यादव

कार्यकारी अभियंता (अतिक्रमण), अनिधकृत बांधकाम निमूलन, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931731
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक २ कार्यालय
श्रीमती विजया पांगारकर झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण, पुणे निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472402

ई-मेल आयडी– ro02 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

7, 14, 16

घोलेरोड महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, महापौर बंगलाशेजारी, घोलेरोड,

पुणे - ४११ ००५.

श्रीमती जयश्री माळी – जाधव

तहसिलदार (सा.प्र.) जि.अ.का. कोल्हापूर

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472702
श्री.नितीन उदास महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931499
श्री.संजय चंद्रकांत शेंडे

कार्यकारी अभियंता, भवन रचना कार्यालय, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931645
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ३ कार्यालय
श्री. धनाजी पाटील उपजिल्हाधिकारी, विशेष भूसंपादन अधिकारी सातारा. निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472403

ई-मेल आयडी – ro03 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

10, 11, 12 कोथरुड महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, गोल्डन हिंद बिल्डींग, पराजंपे शाळेमागे, भेलके नगर चौक, डि.पी.रोड, कोथरुड,पुणे - 411038
श्रीमती रमा जोशी (आवटे)

सहा.अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सोलापूर

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472703
श्री.जयंतकुमार भोसेकर महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931492
श्री.विलास निवृत्ती फड

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विकास विभाग,पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931432
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ४ कार्यालय
श्रीमती नंदिनी आवाडे भाडे नियंत्रण न्यायाधिकरण, पुणे निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472404

ई-मेल आयडी– ro04 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

13, 31, 32 वारजे - कर्वेनगर महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, स्वप्नशिल्प कमर्शियल इमारत, पुणे - 411038
श्री.डी.आर.सावंत

सहा.अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472704
श्री.गणेश सोनुने महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931511
श्री.अभिजित प्रल्हाद डोंबे

कार्यकारी अभियंता,(पथ) पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931732
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ५ कार्यालय
५  श्री.अजित देशमुख महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472405

ई-मेल आयडी– ro05 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

1, 2, 6 येरवडा महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, हॉटेल सरगम समोर, पुणे - नगर रोड, येरवडा, पुणे - 411006
श्रीमती अनिता देशमुख तहसिलदार,नागरी समूह,पुणे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472705
श्री.विजय लांडगे महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931501
श्री.विशाल हरीभक्त

कार्यकारी अभियंता, पथ विभाग, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931954
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ६ कार्यालय
श्री.प्रशांत पाटील पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण, आकुर्डी निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472406

ई-मेल आयडी– ro06 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

3, 4, 5

नगररोड (वडगावशेरी) महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, रामवाडी, पुणे - नगर रोड,

पुणे - 411014

श्रीमती कल्पना ढवळे

तहसिलदार, पुनर्वसन जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472706
श्री.वसंत पाटील महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931919
श्री.इंद्रभान निवृत्ती रणदिवे

कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प क्र.1, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931393
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ७ कार्यालय
श्री.संजय पाटील

उपजिल्हाधिकारी, रोजगार हमी योजना, सातारा

निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472407

ई-मेल आयडी– ro07 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

18, 19, 20 भवानीपेठ महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम इमारत, भवानी पेठ, पुणे - 411042
श्रीमती सुचेत्रा पाटील

तहसिलदार,(निवडणूक) जि.अ.कार्यालय,कोल्हापूर

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472707
श्रीमती संध्या गांगरे महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931870
श्री.श्रीधर विष्णु येवलेकर

कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग,पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931275
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ८ कार्यालय
श्रीमती आरती भोसले

जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी, सातारा

निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472408

ई-मेल आयडी– ro08 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

15, 17, 29 कसबा -विश्रामबागवाडा महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, पुणे मनपा कमर्शियल इमारत, 802, सदाशिव पेठ, शनिपार जवळ, पुणे - 411030
श्री.नागेश पाटील

तहसिलदार,संगायो, जिल्हधिकारी कार्यालय,पुणे

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472708
श्री.अरुण खिलारी महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931253
श्री.सुधीर माणिकराव कदम

कार्यकारी अभियंता घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931277
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ९ कार्यालय
श्रीमती वर्षा लांडगे उपजिल्हाधिकारी, पुणे निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472409

ई-मेल आयडी– ro09 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

30, 33, 34 टिळक रोड महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, शिवाजीराव ढेरे उघोग भवन, टिळकरोड, पुणे - 411030
श्री.गजानन गुरव तहसिलदार (पुनर्वसन) सातारा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं 7447472709
श्री.रवि रामचंद्र पवार महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931521
श्री.रविंद्र दिंगबर ढवळे

कार्यकारी अभियंता परिमंडळ क्र.1,पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931734
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १० कार्यालय
१० श्रीमती हर्षलता गेडाम विशेष भूमी संपादन अधिकार क्र.1 निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472410

ई-मेल  आयडी– ro10 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

28, 35, 36 सहकारनगर क्षेत्रिय कार्यालय, राजीव गांधी अ‍ॅकडमी ऑफ ई -लर्निग स्कूल, तळमजला, शिवदर्शन, शाहू कॉलेज रोड, यशवंराव चव्हाण उदयान समोर, पुणे – 411009
श्री.रणजीत देसाई

सहा. अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472710
श्री.उमेश माळी महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931495
श्री.नामदेव देवराम गंभीरे

कार्यकारी अभियंता वाहतूक नियोजन विभाग, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931061
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक ११ कार्यालय
११ श्रीमती राणी ताटे पिपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरण निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472411

ई-मेल आयडी– ro11 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

27, 37, 41 बिबवेवाडी महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय,कू्र मॉल, फेडरल बॅक खाली, गंगाधाम चौक, बिबवेवाडी -कोंढवारोड, पुणे -4110037
श्री. रणजीत भोसले अप्पर चिटणीस,कोल्हापूर सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं. 7447472711
श्री.अविनाश संकपाळ महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931759
श्री.राजेंद्र अरुण तांबे

कार्यकारी अभियंता मलनि:सारण, देखभाल व दुरुस्ती विभाग, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931644
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १२ कार्यालय
१२ श्रीमती मोनिका सिंह

रजा राखीव उपजिल्हाधिकारी,पुणे

निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472412

ई-मेल आयडी– ro12 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

38, 39, 40 धनकवडी महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, कै.ह.भ.प. माधवराव शंकरराव कदम भवन, स.नं.130 ते 133, प्लॉट क्र.एफ, राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयसमोर, पीएमपीएम डेपो लगत, काळूबाई मंदिर मागे, पुणे सातारा रोड,कात्रज पुणे - 411046
श्री.शिवाजी शिंदे

पुनर्वसनअधिकारी (वडीवळे) प्रकल्प

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472712
श्री.युनस पठाण महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931389
श्री.भरत मोहिते

कार्यकारी अभियंता, भवनरचना कार्यालय, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931089
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १३ कार्यालय
१३ श्री.सुभाष बोरकर

उपजिल्हाधिकारी, वन जमाबंदी, पुणे

निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472413

ई-मेल आयडी– ro13 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

21, 22, 23 हडपसर महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, पं.जवाहरलाल मार्केट जवळ, हडपसर, पुणे - 411028
श्रीमती गीता गायकवाड

तहसिलदार, झोपडपटटी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472713
श्री.सुनिल गायकवाड महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931757
श्री.सुधीर मारुती चव्हाण

कार्यकारी अभियंता घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931787
निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक १४ कार्यालय
१४ श्रीमती ज्योती कदम- लाटे

उपविभागीय अधिकारी हवेली,जि.पुणे

निवडणूक निर्णय अधिकारी

मो.नं.7447472414

ई-मेल आयडी– ro14 [dot] election [at] punecorporation [dot] org

24, 25, 26 कोंढवा - वानवडी महापालिका सहाय्यक आयुक्त कार्यालय, विठ्ठलराव शिवरकर रोड,केपीसीटी मॉल, फातिमानगर, विशाल मेगा मार्ट मागे, वानवडी, पुणे - 411040
श्री.रामलिंग चव्हाण

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, कोल्हापूर

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 1 मो.नं.7447472714
श्री. माधव देशपांडे महापालिका सहा.आयुक्त सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 2 मो.नं.9689931497
श्री.राजेश निवृत्ती बनकर

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग,पुणे मनपा

सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी क्रमांक 3 मो.नं.9689931197