निवडणूक प्रभाग

मराठी  गॅझेट 10-10-2016        इंग्रजी गॅझेट 10-10-2016

अनु. क्र. प्रभागाचे नाव नकाशा दुवे
1 कळस - धानोरी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
2 फुलेनगर- नागपूरचाळ नकाशासाठी येथे क्लिक करा
3 विमाननगर - सोमनाथ नगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
4 खराडी - चंदननगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
5 वडगांवशेरी - कल्याणीनगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
6 येरवडा नकाशासाठी येथे क्लिक करा
7 पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
8 औंध - बोपोडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
9 बाणेर - बालेवाडी - पाषाण नकाशासाठी येथे क्लिक करा
10 बावधन - कोथरुड डेपो नकाशासाठी येथे क्लिक करा
11 रामबाग कॉलनी-शिवतीर्थ नगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
12 मयुर कॉलनी-डहाणूकर कॉलनी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
13 एरंडवणा - हॅपी कॉलनी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
14 डेक्कन जिमखाना-मॉडेल कॉलनी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
15 शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ नकाशासाठी येथे क्लिक करा
16 कसबा पेठ - सोमवार पेठ नकाशासाठी येथे क्लिक करा
17 रास्ता पेठ - रविवार पेठ नकाशासाठी येथे क्लिक करा
18 खडकमाळ आळी-म. फुले पेठ नकाशासाठी येथे क्लिक करा
19 लोहियानगर - कासेवाडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
20 ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल नकाशासाठी येथे क्लिक करा
21 कोरेगांव पार्क - घोरपडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
22 मुंढवा - मगरपट्टा सिटी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
23 हडपसर गांवठाण - सातववाडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
24 रामटेकडी - सय्यदनगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
25 वानवडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
26 महंम्मदवाडी - कौसर बाग नकाशासाठी येथे क्लिक करा
27 कोंढवा खुर्द - मीठा नगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
28 सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
29 नवी पेठ - पर्वती नकाशासाठी येथे क्लिक करा
30 जनता वसाहत - दत्तवाडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
31 कर्वेनगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
32 वारजे माळवाडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
33 वडगांव धायरी - सनसिटी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
34 वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द नकाशासाठी येथे क्लिक करा
35 सहकारनगर - पद्‌मावती नकाशासाठी येथे क्लिक करा
36 मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
37 अप्पर सुपर इंदिरा नगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
38 राजीव गांधी उान-बालाजीनगर नकाशासाठी येथे क्लिक करा
39 धनकवडी - आंबेगांव पठार नकाशासाठी येथे क्लिक करा
40 आंबेगांव दत्तनगर-कात्रज गावठाण नकाशासाठी येथे क्लिक करा
41 कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी नकाशासाठी येथे क्लिक करा
42 पुणे शहर नकाशा नकाशासाठी येथे क्लिक करा