Quick Links

OVERVIEW & FUNCTIONING

विभाग माहिती

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. श्रीनिवास कंदूल

पदनाम: मुख्य अभियंता (विद्युत)

ई-मेल आयडी: skandul@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931374

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. प्रशांत काथवटे

पदनाम: उप अभियंता

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931410

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. मर्यादा गुळवे

पदनाम: लिपिक टंकलेखक

ई-मेल आयडी:

मोबाइल क्रमांक: +91 9689631862

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: मुख्य अभियंता (विद्युत) कार्यालय, पुणे महानगरपालिका, शिवाजीनगर, पुणे - ५.

दूरध्वनी क्रमांक:

ई-मेल आयडी: electric@punecorporation.org

image