Quick Links

OVERVIEW & FUNCTIONING

DEPARTMENT INFORMATION

HOD's Note

प्रिय पुणेकर,अतिक्रमण विभागाच्या प्रमुख या नाते मी आपणांस सांगू इच्छितो की,
आपल्या शहरातील रस्ता/पदपथ अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी या विभागाची स्थापना
करण्यात आली आहे, जेणेकरुन नागरिकांना पदपथावरुन चालताना किंवा रस्त्यावरुन
वाहन चालवताना कुठलाही अडथळा येणार नाही. आपले शहर सुंदर करण्यासाठी व ध्येय
पुर्तीसाठी मला आपले समर्थन व मदत हवी आहे.
अधिक वाचा 
कृपया कुठल्याही बेकायदेशीर कामांविरुध्द आपले मत मुक्तपणे मांडावे व आपली तक्रार संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय

Key contact

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. माधव जगताप

पदनाम: उपआयुक्त

ई-मेल आयडी: mjagtap@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931457

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती कांचन खिरीड

पदनाम: लघु लेखक

ई-मेल आयडी: encroachment1@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 25501392

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री.नितिन सोनवणे

पदनाम: कनिष्ठ अभियंता

ई-मेल आयडी: encroachment1@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689963097

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: ११९, पहिला मजला, पुणे मनपा मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५

दूरध्वनी क्रमांक: + 20 25501398

ई-मेल आयडी: encroachment1@punecorporation.org

Public Disclosure
Key Documents
image